BALAD GALOR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. KI DIME PE FER?

Nou kwar nou kone zordi so manier
e nou sir dime li pou kouma yer.
Nou kwar tou zafer ti koumsa toultan
e zafer avan li pa diferan.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Nou kwar nou later kapav donn manze
ankor dis miliar imen afame.
Nou kwar nou planet li ase kosto
pou ki sak dimoun roul so ti loto.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Nou kwar ki lavi vedir ‘posede’;
plen pos li vedir ‘ala mo ere!’;
nou lev nou nene kan koz partaze;
‘solidarite’ fer nou araze.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

Me lavi dir nou pa tom dan routinn;
nou pa bizen zis roul nou lakwizinn,
okip nou fami, nou kouzen-kouzinn.
Bizen kontinie kreasion divinn.
Kan nou pou konpran kantite sanz kalite?
Kan nou pou konpran lalimier rant dan trou nwar?
Kan nou pou konpran lesiel ble kapav sonbre?
Kan nou pou konpran mem dan nwar ena lespwar?
Mem dan nwar ena lespwar!
Mem dan nwar ena lespwar!

2. TIKOULOU VINN GRO LOULOU

Ti’ena de kamwad – pa kwar mo fer zes –
zot ti kouma singlet ek lamores.
Enn zour, san atann, ala bel loyo!
Enn ti lipou poul lev bel makanbo.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.

Ti’ena de zenes – pa kwar mo fer fos –
ti kol kouma de bigorno lor ros.
Enn aswar dan nwar zekler fer gran-nwar;
kolom so plim blan tranpe dan disan.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.

Ti’ena de vwazen – pa kwar mo deler –
ti pe viv ansam kouma de frer-ser.
Enn tanto, matlo, lape perdi plas,
dife alime, bril lekiri vas.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.

Ti’ena enn zarden ar fler tou kouler
ki ti donn nesans lavi ek lespri.
Me depi enntan bann fler pe fletri;
bebet satanik finn rant dan leker.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.

Ti’ena enn zarden ar fler tou kouler
ki ti donn nesans lavi ek lespri.
Me depi enntan bann fler pe fletri;
bebet satanik finn rant dan leker.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.
Tansion mo matlo, tansion!
Tikoulou vinn gro loulou.

3. BALAD ENN GRAN KOUYONER

Dan so vilaz li enn sadou;
limem exper lor pas bagou.
Li lev nene, li fer diskour
lor tou pese dan tou lakour.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.

Dan so kartie li Sarite
sak fwa laklos legliz sone.
Li al partaz tilamone
pou fer lizie dimoun trouve.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.

Dan so pei limem sanpion
pou denons krim ek koripsion;
pou kondann senn ek yenn kaser;
trenn dan labou adore yer.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.

Dan liniver limem premie
pou ensilte ek kalomnie
peser, bweter, krever, exper,
katar, batar, Mozar, rekter.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.

Dan liniver limem premie
pou ensilte ek kalomnie
peser, bweter, krever, exper,
katar, batar, Mozar, rekter.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.
Pa bizen ou konn so zistwar,
seki li fer dan marenwar.

4. LI FER GRAN-NWAR AR BANN TI-NWAR

Get li fer so bel peto,
vadire limem Django.
Rant dan kwen, les li pase!
To fronte ti malelve?
Li fer gran-nwar ar bann ti-nwar
Me kan li zwenn barrka saheb,
ki li blan, zonn, maron ou nwar,
so bel bataz koumans gagn feb.
Ou pete santi bon misie!

Tann li deklar so vantar,
vadire limem Nanar.
Li defons laport ouver,
Fer gardien simitier per.
Li fer gran-nwar ar bann ti-nwar
Me kan li zwenn barrka saheb,
ki li blan, zonn, maron ou nwar,
so bel bataz koumans gagn feb.
Ou pete santi bon misie!

Ekout so lavwa loraz
ki fer fetaz vinn feyaz.
Li donn lord soley leve,
komann lamare monte.
Li fer gran-nwar ar bann ti-nwar
Me kan li zwenn barrka saheb,
ki li blan, zonn, maron ou nwar,
so bel bataz koumans gagn feb.
Ou pete santi bon misie!

Li ti ne dan kafouyaz,
grandi dan nik magouyaz.
Grasa li pie fri fleri,
larkansiel gagn premie pri.
Li fer gran-nwar ar bann ti-nwar
Me kan li zwenn barrka saheb,
ki li blan, zonn, maron ou nwar,
so bel bataz koumans gagn feb.
Ou pete santi bon misie!

Me kan li zwenn barrka saheb,
ki li blan, zonn, maron ou nwar,
so bel bataz koumans gagn feb.
Ou pete santi bon misie!
Ou pete santi bon misie!
Ou pete santi bon misie!

5. VENTAN PLI TAR

Ventan pli tar li nepli enn baba:
leker rod lamour; lekor rod plezir
dan zwisans partaze – pa koz baba.
Zenes anfler ena dezir pou zwir.
Letan pase, lavi sanze;
gete avan nepli frengan.
Letan pase, lavi sanze;
aster nepli letan lontan.

Depi ventan zot ansam, aster non.
Ki finn ariv zot, zot finn separe?
Zot ti fer serman lor lamour-pasion
e ler pasion tengn nepli res nanye.
Letan pase, lavi sanze;
gete avan nepli frengan.
Letan pase, lavi sanze;
aster nepli letan lontan.

Depi trant an pe koz konsomasion,
globalizasion ek komers mondial.
Komers finn gagn so organizasion
e lerwa pitay aster pe donn bal.
Letan pase, lavi sanze;
gete avan nepli frengan.
Letan pase, lavi sanze;
aster nepli letan lontan.

An katroven douz dan samem Riyo
ti ena lespwar nou koumans trouv kler.
Me an de mil douz nou nepli matlo:
linet roupi kare touf lalimier.
Letan pase, lavi sanze;
gete avan nepli frengan.
Letan pase, lavi sanze;
aster nepli letan lontan.

Lavi pe sanze me lespri bloke;
dan nou lagam pran, zame pans lezot,
nou’nn bliye done, bliye partaze.
Aster Gaia pe regle so kont.
Letan pase, lavi sanze;
gete avan nepli frengan.
Letan pase, lavi sanze;
aster nepli letan lontan.

6. LI KOZ NENPORT LATET SO’RPA

Kan li koze mwa mo gagn tris
parski zordi pe vinn lavey.
Li fer parey kouma artis
kan so enspirasion andey.
Li seye mem abba, abba!
Li ganase, li radote;
kouple, refren finn melanze.
Li koz nenport latet so’rpa.

Kan li koze ena gagn bon.
Depi ventan, kikfwa trantan,
vire-tourne nou tann mem son
ki fer zokris gagn trableman.
Li seye mem abba, abba!
Li ganase, li radote;
kouple, refren finn melanze.
Li koz nenport latet so’rpa.

Realite finn bien sanze:
isi pli bon, laba pli pir.
Normal sa! Nanye pa parfe!
Me nou Zoro so latet dir.
Li seye mem abba, abba!
Li ganase, li radote;
kouple, refren finn melanze.
Li koz nenport latet so’rpa.

Kan pa konpran, retourn lekol;
zet vie gramer ek diksioner;
pa fer bengali lor lakol.
Kan fer nwar, alim lalimier.
Li seye mem abba, abba!
Li ganase, li radote;
kouple, refren finn melanze.
Li koz nenport latet so’rpa.

Li seye mem abba, abba!
Li ganase, li radote;
kouple, refren finn melanze.
Li koz nenport latet so’rpa.
Li koz nenport latet so’rpa.
Li koz nenport latet so’rpa.

7. ANGLE-FRANSE LI BIZEN

Baba la dan so lakaz
konn bien langaz so vilaz
me ler avoy li dan klas
lor vites li vinn bagas.
Angle-Franse li bizen;
lang ansestral li bizen;
Esperannto li bizen;
Volapouk pou bous tou zwen.
Letansa pov piti la
finn bliye Madam Sere.

Avan zanfan la aprann
lir, ekrir ek kalkile
so lalang finn amare
e so aprann tom anpann.
Angle-Franse li bizen;
lang ansestral li bizen;
Esperannto li bizen;
Volapouk pou bous tou zwen.
Letansa pov piti la
finn bliye Madam Sere.

Dan biro “howdoyoudo”,
lagazet “quepuis-jepourvous”
peyna plas pou so patwa;
so ‘parler’ peyna kara.
Angle-Franse li bizen;
lang ansestral li bizen;
Esperannto li bizen;
Volapouk pou bous tou zwen.
Letansa pov piti la
finn bliye Madam Sere.

Parfwa li’anvi kraz partou;
parfwa li’avi rant dan trou.
Enn zour pa kone kifer
li ti trangle so partner.
Angle-Franse li bizen;
lang ansestral li bizen;
Esperannto li bizen;
Volapouk pou bous tou zwen.
Letansa pov piti la
finn bliye Madam Sere.

8. KOMIE FOS SIME ANKOR

Bann gran tenor ekonomik
ti obliz nou aprann par ker
filozofi Labank Mondial:
get bann tandans marse mondial
e fer konfians bann arkanter
pouki Moris pa tom anpik.
Bato ranpli ar marsandiz
vomi dolar dan nou tirwar;
bato ranpli ar marsandiz
pou satisfer nou dan tou zar.
Bous to lizie, ferm to lespri;
napa ekout marsan maler.
Bous to zorey, pa ekout li;
li pa’le to vinn milioner.

Dir mwa kifer mo’nn res fatra?

Bann gran tenor pedagozik
ti obliz nou gob zot program
miltilengism pa konn limit:
zaz boukou lang pou fer twa fit;
to lalang pou vinn bien kram-kram
kouma zeni akademik.
Sertifika tou kalite
pou plen kofor ar biye mil;
sertifika tou kalite
pou fer to vwazen gagn labil.
Bous to lizie, ferm to lespri;
napa ekout marsan maler.
Bous to zorey, pa ekout li;
li pa’le to vinn milioner.

Dir mwa kifer mo’nn res fatra?

Bous to lizie, ferm to lespri;
napa ekout marsan maler.
Bous to zorey, pa ekout li;
li pa’le to vinn milioner.

Dir mwa kifer mo’nn res fatra?
Dir mwa kifer mo’nn res fatra?
Dir mwa kifer mo’nn res fatra?

9. SEKI PLI GRAN

Dan so fami limem pli gran;
fam zanfan bizen ekoute
seki li dir san rezenbe.
Sinon tansion to anpandan!
Akoz limem ki pli gran,
lalwa rekonet so ran;
akoz limem ki pli gran
li’nn bliye seki pli Gran.

Dan so vilaz limem pli gran;
tou vilazwa fer atansion
pa fer li sap depi so gon.
Zot pa’le gagn dezagreman.
Akoz limem ki pli gran,
lalwa rekonet so ran;
akoz limem ki pli gran
li’nn bliye seki pli Gran.

Dan so pei limem pli gran;
bann roderbout ek bann souser
pe ranpli diksioner flater
ar parol sikre kontretan.
Akoz limem ki pli gran,
lalwa rekonet so ran;
akoz limem ki pli gran
li’nn bliye seki pli Gran.

Lor planet Ter limem pli gran;
bann gouvernman gagn tarrtarri,
kasiet latet kouma angi
ler li montre li mekontan.
Akoz limem ki pli gran,
lalwa rekonet so ran;
akoz limem ki pli gran
li’nn bliye seki pli Gran.

Akoz limem ki pli gran,
lalwa rekonet so ran;
akoz limem ki pli gran
li’nn bliye seki pli Gran.
Li’nn bliye seki pli Gran!
Li’nn bliye seki pli Gran!
Li’nn bliye seki pli Gran!

10. LI FEB AKOZ LI FOR, LI FOR AKOZ LI FEB

Reken dan lamer ena gran lafors,
ena gran vites ki fer nou krake.
Me dan akwaryom fini so lafors,
fini so vites. Nou nepli krake.
Me get enn imen. Li feb dan dilo;
li feb dan lezer; li feb lor later
Me li for partou e li gran faner
e li gran fezer.

Enn leg dan lezer ena gran lafors,
ena gran vites ki fer nou per li.
Ferm li dan kazot. Fini so lafors,
fini so vites. Nou nepli per li.
Me get enn imen. Li feb dan dilo;
li feb dan lezer; li feb lor later
Me li for partou e li gran faner
e li gran fezer.

Enn lion dan savann ena gran lafors,
ena gran vites ki fer nou tranble.
Ferm li dan enn zou. Fini so lafors,
fini so vites. Nou nepli tranble.
Me get enn imen. Li feb dan dilo;
li feb dan lezer; li feb lor later
Me li for partou e li gran faner
e li gran fezer.

Ler get enn imen li peyna lafors,
li peyna vites. Li zis enn pov jab
frazil dan lamer, frazil dan lezer;
e mem lor later li nanye san sab.
Li’nn envant zouti, li’nn envant bann zarm;
li akapar tou, li fer dominer.
Li met kler partou; viol Mama-Later.
Li lerwa faner.

Ler get enn imen li peyna lafors,
li peyna vites. Li zis enn pov jab
frazil dan lamer, frazil dan lezer;
e mem lor later li nanye san sab.
Li’nn envant zouti, li’nn envant bann zarm;
li akapar tou, li fer dominer.
Li met kler partou; viol Mama-Later.
Li lerwa faner.
Li lerwa faner.
Li lerwa faner.

11. SANS TO LA

Parfwa kan letan pa bon
moud gate, lakaz koule,
lenz mouye, seve tranpe.
Me malgre difikilte
zame mo al koul dan fon
akoz to la pou vey mwa.
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!

Kan soley finn al kasiet
e lesiel finn met kasket;
kan niaz nwar finn vinn kolos,
met lalimier dan so pos
pa kwar sa fer mwa vinn gos
akoz to la pou vey mwa.
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!

Kan rafal pe fer laraz,
sifonn fetaz lor lakaz,
kas brans, derasinn bann pie,
fer karo vinn marekaz,
zame mo pou perdi pie
akoz to la pou vey mwa.
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!

Kan lanez Pol Nor pe fonn,
ekwater vinn tropikal,
borlamer pe mont montagn,
lafore pe alime,
mo pa pou dekouraze
akoz to la pou vey mwa.
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!

Mo pa pou dekouraze
akoz to la pou vey mwa.
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!
Sans to la, mo bieneme!
Sans To la mo Bieneme!

12. LIZIE BOUSE PAR ROUTINN

Li ti enn bon perdfami
ki diriz so lantrepriz:
repar karotsou, lasam;
ar taylever zant touni
anpes bann sofer gagn kriz;
vie larou plat revinn jam.
Me enn zour choubles rantre;
li pa fouti adapte.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.

Li ti enn bon ferblantie
ki ti ranz bwat kondane,
larozwar ek lantonwar;
grendorz pa fer li tike,
lanbreken anfant bote;
li ti lerwa dan lafwar.
Me enn zour plastik rantre;
li pa fouti adapte.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.

Li ti enn bon profeser
ki ti montre lir, ekrir,
kalkil ek zeografi;
so zelev finn vinn dokter,
debrouye mem latet dir;
gouverner ti dekor li.
Me enn zour laptop rantre;
li pa fouti adapte.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.

Li ti enn bon pratikan
ki konn lapriyer parker,
ki repet verse sakre;
li swiv parker lansengnman,
repet parol san erer,
swiv sistem san mem panse.
Me enn zour enn dout rantre;
li pa fouti adapte.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.
Lizie bouse par routinn
li al pran sime mofinn.

13. ENN FWA DAN ENN PEI

Enn fwa dan enn pei ti ena enn bankie
ki ti ankouraz seving ek lekonomi.
Enn zour moutouk gourmandiz rant dan so koko.
Depi sa zour la, linet roupi lor lizie,
li priye Mamon e roul biznes kazino.
Enn fwa dan enn pei…

Enn fwa dan enn pei ti ena boutikie
ki ti ed so kliyan tir rasion touletan;
pran kredi e peye kan kas lakoup rantre.
Enn zour lespri Mamon ouver lizie gourman,
donn li foli grander, lapeti kraz tipti.
Enn fwa dan enn pei…

Enn fwa dan enn pei ti ena gourrouji
ki ti ed bann zanfan aprann lir ek ekrir;
ti konsey bann paran lor sime lavenir;
ti okip so vilaz. Me enn zour Lisifer
reysi fer profeser gagn dezir milioner.
Enn fwa dan enn pei…

Enn fwa dan enn pei ti ena enn dokter
ki ti vizit malad, okip zot maladi.
Li pa ti ena aksion dan bann farmasi
ziska zour ki profi ti kidnap so lespri.
Aster enn gran klinik kot li pe fer fezer.
Enn fwa dan enn pei…

Enn fwa dan enn pei ti ena enn swami
ki ti konn lansengnman Mahatma ek Zezi.
Me enn zour yenn fizon pouri net so profon,
fer li tourn so regar dan direksion Mamon.
E depi sa zour la li tann zis son roupi.
Enn fwa dan enn pei…

Enn fwa dan enn pei enn pep ti reflesi
dan solidarite, antred ek partaze.
Mamon dekouraze oblize abdike;
sen foulous, sen marday oblize swiside.
E depi sa zour la lamour pe dirize.
Enn fwa dan enn pei…

14. NOU DIR NON ANSAM

Mem derasine; mem li ansene
li ti gagn kouraz dir “NON!” gran misie.
Zot ti pas blanko lor nom ek kiltir,
fer li vinn enn ‘SOZ’ pou istwar fitir.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.

Sari desire; doti rapiese
li ti gagn kouraz dir “NON!” gran misie.
Enn sans li pa ti perdi so kiltir
ki ti permet li ekrir so fitir.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.

Ki li dan karo, ki li dan lizinn
li pa ti gagn per dir “NON!” ar mofinn.
Li’nn donn so zanfan baz nouvo kiltir
pou ki zot ekrir enn nouvo fitir.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.

Zordi dan pei ena’nn ti pogne
gourman egois pa aret fane.
Nou dir “NON!” ansam! Samem nou kiltir
pou nou ranz dime enn nouvo fitir.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.

Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.
Kan zis enn dir ‘non’, lasenn pa kase;
kan nou tou dir “NON!” lasenn voltize.

15. ENPOTAN PA ENPORTAN

Tekzaswala refer sourir,
so pwi petrol anplen rannman
e nouvo pwi pe sengn petrol.
Konter petrol pous enn soupir:
teknolozi li enportan
fer nouvo pwi vomi petrol.
Ena ti kwar explwatasion
fosil fyouel dan finision!
Ala nouvo-nouvo zizman
pe fer Gaia gagn trableman.
Teknolozi li enpotan
pou protez nou anvironnman.

Vroumvroumwala dres so bofor:
dimann-seplay dan so faver.
Popilasion kontan loto;
teknolozi pe kas rekor;
larout pez akselerater;
labank pe donn zero depo.
Ena ti kwar explwatasion
fosil fyouel dan finision!
Ala nouvo-nouvo zizman
pe fer Gaia gagn trableman.
Teknolozi li enpotan
pou protez nou anvironnman.

Krwasanswala dres so lagorz.
Li sir li pe gagn elexion.
Li pa ena problem finans;
teknolozi pa manz margoz.
Zis ankouraz konsomasion
e zis tap plen ziska li rans.
Ena ti kwar explwatasion
fosil fyouel dan finision!
Ala nouvo-nouvo zizman
pe fer Gaia gagn trableman.
Teknolozi li enpotan
pou protez nou anvironnman.

16. GET DIVAN, BES LATET, FONSE!

Mo ti neve enn ras apar;
ar li napa ena zistwar.
Divan fer servolan monte;
plis divan for, plis li monte.
Akoz samem li’atann siklonn
pou fil patang ki kas lalinn.
Li finn aprann ar so papa
– dan nou vilaz li’enn kalipa –
falepa pran kont kat kote;
get divan, bes latet, fonse.

Mo ti nies ‘si enn ras extra;
ar li peyna katakata.
Bann pie pa reziste siklonn;
be ras bann pie e koul kolonn.
Kolonn beton ar brans beton
fer toufann mor ar fristrasion.
Li finn aprann ar so papa
– dan nou vilaz li’enn kalipa –
falepa pran kont kat kote;
get divan, bes latet, fonse.

Mo garson ‘si enn ras bizar;
li pa kwar nou bizen istwar.
Seki zordi ki permanan;
profi selman enteresan.
Li vann later, li aste lor
e pa ezite pou kraz kor.
Li finn aprann ar so papa
– dan nou vilaz li’enn kalipa –
falepa pran kont kat kote;
get divan, bes latet, fonse.

Nou bann zanfan finn vinn katar
parski adilt bien anretar.
Nou finn bloke dan ti kare;
pa trouv pli lwen ki nou nene.
Nou nek zis get nou lentere,
bliye dife nou’nn alime.
Nou finn aprann ar nou papa
– dan nou vilaz zot kalipa –
falepa pran kont kat kote;
get divan, bes latet, fonse.

Get divan, bes latet, fonse!
Get divan, bes latet, fonse!
Get divan, bes latet, fonse!

17. PA ZIS LABA. ISI OSI.

Finn fer nou kwar Bondie enn zom;
so seve blon, so lizie ble.
Finn fer nou kwar zis dan Lerop
ena servo, ena bote;
Lafrik, Lazi enn touk lagom.
Pie zoli fler partou parey;
pie zoli fri partou parey;
larivier kler partou parey.
Pa zis laba. Isi osi.

Finn fer nou kwar anz dan lesiel
Eropeen ar de lezel.
Finn fer nou kwar zis dan Lerop
gagn benediksion par lapel;
Lafrik, Lazi bon pou poubel.
Pie zoli fler partou parey;
pie zoli fri partou parey;
larivier kler partou parey.
Pa zis laba. Isi osi.

Finn fer nou kwar lentelizans
bwar dile vas Eropeen.
Finn fer nou kwar zis dan Lerop
ena konesans ek siyans;
ena talan ek lespri sen.
Pie zoli fler partou parey;
pie zoli fri partou parey;
larivier kler partou parey.
Pa zis laba. Isi osi.

Akoz zot ena lamone,
teknolozi ek armeman
zot fer nou kwar zis dan Lerop
ena lider, bon dirizan.
Malsans! Malsans! Zot finn bliye
Pie zoli fler partou parey;
pie fler fane partou parey;
pie zoli fri partou parey;
pie fri fletri partou parey
larivier kler partou parey;
larivier sal partou parey.
Pa zis laba. Isi osi.
Pa zis laba. Isi osi.
Pa zis laba. Isi osi.
Pa zis laba. Isi osi.

18. LIPIE POU PRAN PLAS LATET

Ler li ti ankor lekol
enn misie ‘papa sikdorz’
servi lix ziska lagorz
may bengali lor lakol;
fer li kontan enterdi
ziska pa kapav sorti.
Lerla li fer komision
ziska fini dan prizon.
Kondanasion ekzanpler
pou sem terer dan leker;
kan li fini pey so det
lipie pou pran plas latet.

Ler li ti ankor lekol
zot ti dir li enn pagla;
ti fel CPE de fwa;
bien zenn ti rant dan lazol.
Li pa ti per enterdi,
enn ti minit paradi;
travay zoke pou patron
ziska fini dan prizon.
Kondanasion ekzanpler
pou sem terer dan leker;
kan li fini pey so det
lipie pou pran plas latet.

Poutan li ti bien malen;
li ti pas tou lekzame;
ti al liniversite;
li ti travay farmasien.
Vinn ris, pran risk, trik rezis,
pa ti per fer sis vinn dis;
kontak enternasional
fer kabal vinn festival.
Kondanasion ekzanpler
pou sem terer dan leker;
kan li fini pey so det
lipie pou pran plas latet.
Kondanasion ekzanpler
pou sem terer dan leker;
kan li fini pey so det
lipie pou pran plas latet.

19. KISANNLA PA PE KONPRAN?

Boner gramaten vwazen boulverse
dir mwa lazenes pe vinn latet dir.
Zot nepli respe paran, profeser;
oblize fors zot pou fer lapriyer;
aster zot pa lir liv literatir;
pa’le tann parle spiritialite.
Paran dir zanfan kifer partaze;
viker dir krwayan bannla pe fane;
profeser repet leson ti’aprann yer;
politisien per revolt popiler.
Kisannla pa pe konpran? Kisannla?

Lekol dir zanfan aprann teori
ki zanfan kone fini depase.
Paran fors zanfan swazir profesion
ki plen pos san donn zot satisfaksion.
Viker pe dir zenn sex enn gran pese;
swazir abstinans pou bondie beni.
Paran dir zanfan kifer partaze;
viker dir krwayan bannla pe fane;
profeser repet leson ti’aprann yer;
politisien per revolt popiler.
Kisannla pa pe konpran? Kisannla?

Bann vie pa konpran zot ki responsab
si zarden Bondie pe vinn simitier;
zot pa axepte valer ansestral
pe kal devlopman nouvo familial;
dan verze zordi zot ‘le plant fri yer
kan zenes pa’le ekout zot palab.
Paran dir zanfan kifer partaze;
viker dir krwayan bannla pe fane;
profeser repet leson ti’aprann yer;
politisien per revolt popiler.
Kisannla pa pe konpran? Kisannla?
Kisannla pa pe konpran? Kisannla?
Kisannla pa pe konpran? Kisannla?

20. ARET KRAZ KOR LAZENES!

Laba dan Lespagn enn lor kat zenn zan
pe manz so margoz dan imiliasion
parski pa ena travay pou donn li.
Bann benkster voras pe export larzan
pou enport marsandiz konsomasion.
Ala kimannyer zot grosi profi.
Aster to dir mwa ki bann zenn engra,
pe relir Karl Marx, pa respe bourzwa,
koz revolision ek liberasion!
Ki kalite lavi to finn donn li?

Laba dan Lafrans, dan Langleter ‘si
zenn zan ar degre pa pe gagn lizour;
oblize zet lank dan lakaz mama.
Gouvernman bankie pe pran ar piti
pou grosi bann gro. Pa fer zot letour!
Pouvwar lamone pe donn zot nisa.
Aster to dir mwa ki bann zenn engra,
pe relir Karl Marx, pa respe bourzwa,
koz revolision ek liberasion!
Ki kalite lavi to finn donn li?

Isi dan Moris ki to pe trouve?
Lekol li gratis me zenes ferfout
parski li kone dime pou dan trou.
Eski dan so rev ena enn dime
ki fer li anvi azir koutkekout,
e ki fer li dir “Nou sanz baz foutou!”?
Aster to dir mwa ki bann zenn engra,
pe relir Karl Marx, pa respe bourzwa,
koz revolision ek liberasion!
Ki kalite lavi to finn donn li?

Tou pe mars traver; biyosfer malad
akoz gourmandiz angourdi nou nam,
touf nou sans, nou leker ek nou lespri.
Sime egois fer tou vinn kakad!
To trouv drol li rod konfor dan enn dam?
Pou tou erer yer nou pe pey so pri.
Aster to dir mwa ki bann zenn engra,
pe relir Karl Marx, pa respe bourzwa,
koz revolision ek liberasion!
Ki kalite lavi to finn donn li?
Ki kalite lavi to finn donn li?
Ki kalite lavi to finn donn li?

21. KI POU DIR BANN ZENN?

Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!
Ekout profeser, gagn sertifika?
Pans loner fami, koutim, tradision?
Bizen sakrifie, pli tar to va zwir?
Fer kouma nou bann, pa kouma bannla?
Mazinn nou kiltir ek nou relizion?
Nou bato pe pran dilo;
nou avion lezel kase;
kaleptis finn vinn flanbo;
robine pa’le koule;
disab finn rant dan karo;
lesiel finn perdi so ble.
Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!

Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!
Fode vinn dokter ousa avoka?
Vinn exper kontab pou gagn promosion?
Zet to lagitar, bliye lapentir?
Bliye poezi, teat, sinema?
Depite, minis, prosenn elexion?
Nou bato pe pran dilo;
nou avion lezel kase;
kaleptis finn vinn flanbo;
robine pa’le koule;
disab finn rant dan karo;
lesiel finn perdi so ble.
Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!

Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!
Fer atansion ekolozikwala;
get patron lizinn dan so limouzinn;
get patron labank toulezour plen tenk;
rod enn tifi ris, rod enn garson ris;
koze romans rann, pa donn dividenn.

Nou bato pe pran dilo;
nou avion lezel kase;
kaleptis finn vinn flanbo;
robine pa’le koule;
disab finn rant dan karo;
lesiel finn perdi so ble.
Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!
Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!
Ki pou dir bann zenn? Dir mwa ki pou dir!

22. ZENES LONTAN, ZENES ASTER

Bann sinior pe dir jinior pe fane;
pa ena laont, pa ena respe;
movi ar kiltir, loner gran fami.
“Nou lepok”, zot dir, “kan enn gran koze,
tipti ekoute, zame rezenbe.
Aster bann trwa kar pe deklar mari.”
Lontan lavi ti pli senp
e liberte ti bien mens;
Nou ti aksepte terer,
sakenn dan so ti kazot.
Lotorite arbitrer
bonavini donn kalot
me tousa enn zafer yer.

Bann senior pe dir bann jinior bien bet:
boner-boner zot manz fri ki defann;
get fim pa bizen, lir liv pa bizen;
konsom pa bizen, pa lir lavi sen;
zot fer malelve, vit-vit perdi bann;
olie ramas kas zot prefer fer det.
Lontan lavi ti pli senp
e liberte ti bien mens;
Nou ti aksepte terer,
sakenn dan so ti kazot.
Lotorite arbitrer
bonavini donn kalot
me tousa enn zafer yer.

Bann sinior plengne ki jinior bizar:
kan dir zot kiksoz zot fer lekontrer;
kan donn zot konsey zot nek lev nene;
zot rant lakaz tar, dormi ziska tar;
zot dir zot prefer res selibater;
apre maryaz zot vit-vit divorse.
Lontan lavi ti pli senp
e liberte ti bien mens;
Nou ti aksepte terer,
sakenn dan so ti kazot.
Lotorite arbitrer
bonavini donn kalot
me tousa enn zafer yer.

23. TO LALIMIER

Larout ki nou’nn pran dan karo gourman;
bitim egois ki tapis sime;
lekol ki montre sakenn so sakenn;
legliz ki prefer marye ar bankie;
paran ki mizir boner ar pitay
finn bliye veritab mesaz Bondie.
Lafwa pe pati dan enpresionan;
ritiel pe trangle Lespri Kreasion.
Zanfan pe patoz dan restan Mamon.
Senier ekler nou ar To Lalimier,
ar To Lalimier.

Nou tou pran prete ar nou tizanfan
me kan ler vini pou repey nou det
nou deklar fayit – nou bann bangoler.
Diversite biyosfer neseser
pou anpes lavi piktet dan raket.
Pa pou pey par trans, pou pey tou kontan.
Lafwa pe pati dan enpresionan;
ritiel pe trangle Lespri Kreasion.
Zanfan pe patoz dan restan Mamon.
Senier ekler nou ar To Lalimier,
ar To Lalimier.

Nou pe ranz sato, pa okip karo;
nou okip servo, pa pans ar leker;
lozik mekanik efas entwision;
parti ki vizib touf nam envizib;
konsomasion bril sivilizasion;
sansasionel partou pe fer firer.
Lafwa pe pati dan enpresionan;
ritiel pe trangle Lespri Kreasion.
Zanfan pe patoz dan restan Mamon.
Senier ekler nou ar To Lalimier,
ar To Lalimier.
Lafwa pe pati dan enpresionan;
ritiel pe trangle Lespri Kreasion.
Zanfan pe patoz dan restan Mamon.
Senier ekler nou ar To Lalimier,
ar To Lalimier.

24. SI NOU TOU…

Si nou tou nou ti sant louanz anker
kikfwa nou ti pou kapav tous leker
egois gourman ki pa konn nanye
apart met zero ar so lamone.
Bondie okouran dega ki nou’nn fer;
zis bann gran senier miltimiliarder
finn aret trouve, finn aret tande
zwazo pe kriye, zanfan pe plore.
Kapavet lor enn lot planet koryas
dan enn galaxi lot kote lespas
Mozar, Picasso, Shakespeare ek Einstein
fer lavi riye san defons montagn.

Si nou tou ansam ti’aret fer vilen
e aret pran plis ki seki bizen
pou sey fer lavi gagn enn gou dimiel
san tortir later, lamer ek lesiel.
Kreater kone malang nou’nn fane
parski nou nek pran, pa pans pou done;
e nou deklar sourd, kannwa ek kaylous
pou plen san zefor kofor ar foulous.
Kapavet lor enn lot planet koryas
dan enn galaxi lot kote lespas
Mozar, Picasso, Shakespeare ek Einstein
fer lavi riye san defons montagn.

Si nou tou ansam ti koumans konpran
ki trezor later li pou tou zanfan,
tou zanfan imen, plant ek zanimo
ki viv lor later, ki viv dan dilo,
ki viv dan lezer e dan lafore,
ki grenpe, file, maye, demaye…
Si nou tou ansam ti konpran tousa
nou pa ti pou ranz enn lemonn fatra.
Kapavet lor enn lot planet koryas
dan enn galaxi lot kote lespas
Mozar, Picasso, Shakespeare ek Einstein
fer lavi riye san defons montagn…
fer lavi riye san defons montagn…
fer lavi riye san defons montagn…
fer lavi riye san defons montagn…

25. LIR EK EKRIR

Kan nou konn ekrir lerla nou dekrir
ar plis presizion seki nou ete;
e kan nou konn lir nou vwayaz dan sir
dan natir lotla san mem deplase.
Lekritir tir nou dan trou dekadans;
donn nou lafors pou regagn dinite;
nouri lenerzi pou nou avanse.
Konesans lerla mat ar ignorans.

Nou kapav ekrir nom, laz ek ladres;
fer lezot aprann nou idantite
e nou kapav lir ki lezot ete.
Ala kimanier nou pas tes lor tes.
Lekritir tir nou dan trou dekadans;
donn nou lafors pou regagn dinite;
nouri lenerzi pou nou avanse.
Konesans lerla mat ar ignorans.

Parol ki koze vit-vit anvole;
parol lor papie get letan pase.
Anou tou aprann fixe lor papie
boner ek tristes ki lavi done.
Lekritir tir nou dan trou dekadans;
donn nou lafors pou regagn dinite;
nouri lenerzi pou nou avanse.
Konesans lerla mat ar ignorans.

Grasa lekritir nou tou kapav lir
parol sakre ki finn travers letan,
travers lespas pou rant dan nou kiltir,
ed nou fer fas tristes ek kontantman.
Lekritir tir nou dan trou dekadans;
donn nou lafors pou regagn dinite;
nouri lenerzi pou nou avanse.
Konesans lerla mat ar ignorans.

Me malsans pou nou ena ki servi
parol lor papie pou brouy nou lespri;
servi kiltir nob pou sem pouritir,
servi lekritir pou nouri vanpir.
Lekritir tir nou dan trou dekadans;
donn nou lafors pou regagn dinite;
nouri lenerzi pou nou avanse.
Konesans lerla mat ar ignorans.

26. O SARASWATEE!

Pran enn ti baton. Lor disab mouye
tras kontour to nom mem si vag apre
pou efas memwar to prezans isi.
Dir Bondie mersi. Dir Bondie mersi.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.

Pran enn bout kreyon. Lor enn bout lardwaz
desinn enn soley mem si tilapli
pou mouy-mouy memwar to prezans isi.
Dir Bondie mersi. Dir Bondie mersi.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.

Trap bien to kreyon. Pa per pou ekrir
vizion lavenir mem si tilabriz
pou sifonn memwar to prezans isi.
Dir Bondie mersi. Dir Bondie mersi.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.

Pran to plim aster. Ekrir dan to lang
desten dous-amer mem si sounami
pou nway net memwar to prezans isi.
Dir Bondie mersi. Dir Bondie mersi.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.

Servi kompyouter. Pa les dideor
fer gran-nwar ar twa mem si enn trou nwar
pou aval memwar to prezans isi.
Dir Bondie mersi. Dir Bondie mersi.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.
O Saraswatee beni to zanfan,
montre zot ekrir pou zot kapav dir
seki zot ete, seki zot ole.

27. SIME BONDIE

Dinite li rim ar laverite;
laverite rim ar senserite;
senserite rim ar lamour Bondie.
Konn laverite, pa zis ekoute
seki lezot pe radotrabase;
lir bann liv sakre, konn enterprete;
sinon dinite nway dan lentere.
Sime Bondie senp parski li onet;
parski li onet, sime Bondie senp.

Dinite li rim ar limanite
e sa li rim ar solidarite
e sa li rim ar rezim partaze.
Konpran to istwar, pa ekout zistwar
ousa rakontar tetar ki deklar
renar lergete li enn ti petar
fizet ki patoz dan memwar lamar.
Sime Bondie senp parski li onet;
parski li onet, sime Bondie senp.

Lespwar rim ar kwar ki rim ar gayar
ki rim ar dardar ki rim ar lagar
ki rim ar ferpar ki rim ar Lil Far.
Ena ki pou dir li rim ar vantar
ki rim ar retar ki rim ar ‘tro tar’
ki rim ar tazar ki rim ar razwar,
marenwar, dinwar parski zot pa kwar:
Sime Bondie senp parski li onet;
parski li onet, sime Bondie senp.

Sime Bondie rim ar travay onet;
falepa fer li rim ar travay tret,
ar douler koutfwet, ar trik malonet.
Falepa soutir vis-kapris benkster
ki rim ar krever ki rim ar bezer
ki rim ar voler ki rim ar taker
ek roderdeler ek lerwa-faner.
Sime Bondie senp parski li onet;
parski li onet, sime Bondie senp.
Sime Bondie senp parski li onet;
parski li onet, sime Bondie senp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.