BAJANN

(12 SANTE-LAPRIYER POU TRAVERS 12 ERTAN DAN NWAR)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. ENVOKASION

O Entelizans kosmik,
Alim diya artistik
Pou distil parol soule
Ki dan nwar pe tatone.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans siprem
Konfizion pe fer kem-kem;
Tem lor tem pe may-maye.
Demay difil mo panse!

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans leker
Aroz kouler lor mo fler;
Fer verb, nom ek azektif
Roule ar kadans kif-kif.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

O Entelizans beni
Ekler nam enn ti lespri
Ki anvi sant to grander
Dan so lavi efemer.

Nwar, nwar, nwar, nwar mo Bondie
Lanpoul dan lesiel brile.
Soley, lalinn ek zetwal
Finn konsom tou zot masal.

2. BONDIE LAMOUR

Ar nanye to finn fer tou
Depi tipti miniskil
Ziska grandioz mazeskil
Me to pa enpoz lor nou
Seki twa to bien anvi;
To les nou lib pou swazir,
Les nou lib pou nou azir
Dan lavi apre lavi
Ziska ki nou finn pare
Pou rant dan eternite.

Parski to kontan nou tou
Ki nou enn nanyeditou,
Ki nou enn lespri zeni
To’nn donn nou gran liberte
Pou konpran to volonte.

Parski twa to enfini,
Parski to lespri frengan
To’nn fer nou entelizan
Pou ki nou tou gagn lespri
Pou nou mars ver lavenir;
Pou nou okip to zarden,
Swagn lavi, protez lagren,
Vey biennet tou kreatir
Ziska ki nou finn pare
Pou rant dan eternite.

Parski to kontan nou tou
Ki nou enn nanyeditou,
Ki nou enn lespri zeni
To’nn donn nou gran liberte
Pou konpran to volonte.

3. BONDIE PARDON

To finn montre nou pardon
Pou nou aret rod vanzans,
Pou ki nou aprann pasians
Ziska gran zour delivrans.
To finn montre nou pardon.

Pardon pa vedir bliye,
Bliye pa vedir pardon.
Bizen rapel erer yer
Pou ki zordi vinn meyer
Me nou bizen pardone
Pou ki nou gagn So pardon.

To finn montre nou pardon
Pou nou devlop nou bonte,
Pou fer lape avanse,
Pou ki lavi respire.
To finn montre nou pardon.

Pardon pa vedir bliye,
Bliye pa vedir pardon.
Bizen rapel erer yer
Pou ki zordi vinn meyer
Me nou bizen pardone
Pou ki nou gagn So pardon.

To finn montre nou pardon,
Ki enn veritab bizou
Ki fer nou nam donn badou
Mem seki yer ti bles nou.
To finn montre nou pardon.

Pardon pa vedir bliye,
Bliye pa vedir pardon.
Bizen rapel erer yer
Pou ki zordi vinn meyer
Me nou bizen pardone
Pou ki nou gagn So pardon.

4. BONDIE PARTAZ

Li finn partaz so pwisans
Atraver entelizans
Li finn donn tou so zanfan;
Li finn partaz so grander
Atraver enn liniver
Li finn donn tou so zanfan.

Entelizans, konesans,
Pwisans, grander ek bonte
Li finn montre partaze.
Kifer nou pran san done?

Li finn partaz so lespas
Atraver kado lagras
Li finn donn tou so zanfan;
Li finn partaz so vizion
Atraver benediksion
Li finn donn tou so zanfan.

Entelizans, konesans,
Pwisans, grander ek bonte
Li finn montre partaze.
Kifer nou pran san done?

Li finn partaz parrsadi
Atraver Mama Shakti
Li finn donn tou so zanfan;
Li finn partaz liberte
Atraver lamour sakre
Li finn donn tou so zanfan.

Entelizans, konesans,
Pwisans, grander ek bonte
Li finn montre partaze.
Kifer nou pran san done?

5. BONDIE LIBERTE

To zanfan pa pe konpran
Kifer dan to kreasion
Pil ek fas, rekto-verso,
Matier ek anti-matier,
Anz-gardien ek Lisifer
Valse dan kontradiksion.

Ed mwa ouver zot lizie
Lor nam lamour-liberte;
Ed mwa pou fer zot trouv kler
Linite ant de kontrer.

To zanfan pa pe konpran
Kifer saytann res frengan;
Kifer malgre to pwisans
To pa netway bann nwizans;
Kifer to les negatif
Bril rasinn fler pozitif.

Ed mwa ouver zot lizie
Lor nam lamour-liberte;
Ed mwa pou fer zot trouv kler
Linite ant de kontrer.

To zanfan pa pe konpran
Kifer promes paradi
Sitan tarde pou vini;
Kifer enn meyer lavi
Pa pe eklo dan lespri.
To zanfan pa pe konpran.

Ed mwa ouver zot lizie
Lor nam lamour-liberte;
Ed mwa pou fer zot trouv kler
Linite ant de kontrer.

6. BONDIE RESPONSABILITE

Nou zis kontan dimande,
“Bondie donn mwa, donn, donn mwa.”
Nou’le zis toultan gagne,
“Bondie pa bliye get mwa.”
Zame nou pa pans pou dir,
“Dir mwa ki mo bizen fer;
Mo responsabilite.”

Nou tou nou ena devwar
Me nou pans nou prop zistwar;
Nou drwa finn vinn nou lafwa,
Peyna plas pou lotla la.

“Pa mwa sa li sa” finn vinn
Nouvo verse plis sakre
Ki parol tou bann profet.
“Kot mo bout ladan” finn vinn
Lapriyer ki repete
Pou nou bliye dimande
Kot responsabilite.

Nou tou nou ena devwar
Me nou pans nou prop zistwar;
Nou drwa finn vinn nou lafwa,
Peyna plas pou lotla la.

Kan zarden pe raporte
Nou pans zis pou plen nou pos;
Ler zarden rant dan leral
Lor vwazen nou avoy ros,
Modi groker, dominer
So responsabilite.

Nou tou nou ena devwar
Me nou pans nou prop zistwar;
Nou drwa finn vinn nou lafwa,
Peyna plas pou lotla la.

7. BONDIE LALIMIER

Twa ki ar enn etensel
Finn tengn marenwar gayar;
Twa ki ar enn etensel
Finn desinn iniversel
Pa les marenwar gayar
Fer vantar dan to karo.

Bondie ki prezan partou,
Bondie ki konn e trouv tou
Kal lelan senier fernwar
Ki pe rod plant to kontrer
Dan to karo lalimier.

Twa ki ar nanye ditou
Finn ranz liniver pou tou;
Twa ki ar nanye ditou
Finn konstrir enn gran mirak
Pa les destrikter feros
Plonz to erv dan so lasos.

Bondie ki prezan partou,
Bondie ki konn e trouv tou
Kal lelan senier fernwar
Ki pe rod plant to kontrer
Dan to karo lalimier.

Twa ki finn met lalimier
Pou ki to zanfan trouv kler
Pa les lafors demoniak
Detrir kreasion mirak.
Twa ki Bondie lalimier
Sov to zanfan ki dan nwar.

Bondie ki prezan partou,
Bondie ki konn e trouv tou
Kal lelan senier fernwar
Ki pe rod plant to kontrer
Dan to karo lalimier.

8. BONDIE MEXINN

Sak pikan ena so fler;
Sak douler ena kalman;
Sak freser ena saler;
Sak maler ena pansman.
Sak traver ena so drwat;
Sak bwat ena so sime;
Sak monte ena so plat;
Sak malad ena mexinn.

Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!
Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!

Letan dir pa permanan;
Letan mouye rod soley;
Letan siklonn pa toultan;
Letan sesres rezet dey.
Letan piner tanporer;
Letan krever vit gagn fit;
Letan kaser pou pey ser;
Letan malad gagn mexinn.

Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!
Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!

Sezon lapenn pe al fonn;
Sezon larm pa fer lalwa;
Sezon soupir pe riy zonn;
Sezon traka perdi pwa.
Sezon ravaz al lakaz;
Sezon piyaz manz feyaz;
Sezon maryaz mont lor baz;
Sezon malad bwar mexinn.

Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!
Pa dekouraze zanfan,
Pa dekouraze!

9. BONDIE BONTE

Move rant dan nou lavi
Pou ki nou konpran bonte;
Mesanste fann lapipi
Pou ki nou realize
Seki bizen rezete;
Groker akous zalouzi
Pou ed nou aprann done,
Konpran solidarite,
Gagn plezir dan partaze.

Si to pa konpran move
To pa pou konpran bonte.
Lerla pwazon ranz lili
Dan to lespri abriti.

Kan salte anvai tou,
Respire nepli kapav;
Kan lapousier bous tou trou,
Ferm ler fre dan enn kadav,
Met bonte dan enn lakav;
Kan fatra vinn manitou,
Nway nou nam dan so labav,
Bril zwazo ar lasann lav
Dam so pion bizen kapav.

Si to pa konpran move
To pa pou konpran bonte.
Lerla pwazon ranz lili
Dan to lespri abriti.

Kan zarden vinn simitier,
Disab trangle oazis;
Kan sezon perdi reper,
Liver ar lete fer vis,
Adilt lor lili fer tis;
Kan polision vinn partner
Ar pouvwar premie minis,
Fer piti ar longanis
So kontrer mo kontan plis.

Si to pa konpran move
To pa pou konpran bonte.
Lerla pwazon ranz lili
Dan to lespri abriti.

10. BONDIE BOTE

Si pa ti ena malprop
Eski to ti pou konn prop?
Si pa ti ena salte
Eski ti pou’ena propte?

Pou nou dekouver kouler
Bondie ti kre so kontrer;
Li finn desinn larkansiel
Pou nou lespri gagn lezel.

Si pa ti ena pikan
Petal to ti pou kontan?
Si pa ti ena katar
To ti pou apresie lar?

Pou nou dekouver kouler
Bondie ti kre so kontrer;
Li finn desinn larkansiel
Pou nou lespri gagn lezel.

Si pa ti ena grosie
Ti pou aprann kolorye?
Si pa ti ena vilger
Ti pou aprann ekrir ver?

Pou nou dekouver kouler
Bondie ti kre so kontrer;
Li finn desinn larkansiel
Pou nou lespri gagn lezel.

Si pa ti ena golmal
Nou ti pou vinn foupamal.
Kreater nou liniver
Ole nou vinn kreater.

Pou nou dekouver kouler
Bondie ti kre so kontrer;
Li finn desinn larkansiel
Pou nou lespri gagn lezel.

11. BONDIE RENESANS PERMANAN

Bizen kase pou ranze;
Bizen met plat pou monte.
Pou ki nef kapav rant dam
Bizen ki vie dir salam.

Barlizour pe endike
Ki nouvo youg pe pwente;
Vie pe pran sime ale
Pou ki nouvo kapav ne.

Bizen efase, refer
Pou ki lavi vinn peper.
Bizen yer al tengn dan nwar
Pou ki zordi vinn dardar.

Barlizour pe endike
Ki nouvo youg pe pwente;
Vie pe pran sime ale
Pou ki nouvo kapav ne.

Dekole pou rekole;
Detase pou atase;
Deklase pou reklase;
Demonte pou remonte.

Barlizour pe endike
Ki nouvo youg pe pwente;
Vie pe pran sime ale
Pou ki nouvo kapav ne.

Nouvo ti trenn so lipie;
Aster li axelere.
Youg yer aster pe kile
Ziska so rengn baskile.

Barlizour pe endike
Ki nouvo youg pe pwente;
Vie pe pran sime ale
Pou ki nouvo kapav ne.

12. BONDIE RENOUVO

Kreasion pa arete.
Nesans, krwasans ek dese
Donn nesans enn renesans.
Kreasion pe kontinie.

Nouvo youg finn ne.
Alelouya!
Nouvo youg finn ne.
Shoubann allah!
Nouvo youg finn ne.
Shannti! Shannti!
Nouvo youg finn ne.
Amenn, Aminn, Om!

Kreasion anexpansion.
Gramaten, midi, tanto
Toulezour pe kas palto
Pou nouri lespri nouvo.

Nouvo youg finn ne.
Alelouya!
Nouvo youg finn ne.
Shoubann allah!
Nouvo youg finn ne.
Shannti! Shannti!
Nouvo youg finn ne.
Amenn, Aminn, Om!

Plis nou partaz nouvote
Plis nouvote devlope
Pou fer kreasion Bondie
Pran sime eternite.

Nouvo youg finn ne.
Alelouya!
Nouvo youg finn ne.
Shoubann allah!
Nouvo youg finn ne.
Shannti! Shannti!
Nouvo youg finn ne.
Amenn, Aminn, Om!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.