BAJANN SAN FRONTIER

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

NOT LOR GRAFI

Si dan grafi Franse ena let silansie kouma <e> final dan ‘boire’, ‘heure’, ‘guerre’ ets., dan grafi Morisien peyna let silansie: ‘ser’ (expensive) ek ‘sere’ (tight); ‘las’ (loose) ek ‘lase’ (shoelace) etc.
Dan grafi Franse <s> ou <t> li souvan silansie: ‘bas’, ‘bat’, ‘las’, ‘bout’ etc. Dan grafi Morisien <s> ek <t> final zot pa silansie: ‘ba’ (kiss); ‘Bas!’ (Ase!); ‘bat’ (pingpong bat); ‘la’ (here); ‘las’ (loose) etc.
Parey pou <r> dan ‘chanter’ ousa ‘manger’. An Morisien <r> pa silansie: ‘manze’ (food); ‘manzer’ (eater); sante (song); ‘santer’ (singer) etc.
Pou endik nazalizasion enn vwayel, nou koste <n> ar li: <a> vinn <an> (ban, dan, fanfan); <o> vinn <on> (bon, don, fon, gon); <e> vinn <en> (ben, den, fen, gen, len, nen).
Vwayel nazal + n donn: bann, kann, pann, zann; bonn, donn, konn, zonn; denn, genn, penn, renn ets.

PREFAS

Ena ki panse ki mo lang maternel li swa tro feb, ousa tro vilger pou koz ar Bondie ou pou selebre so grander. Ena lezot ki rod servi bann diferan lang pou separ ek diviz imen e mem pratik enn aparteid relizie baze lor krwayans ki ena detrwa lang siperyer ki Bondie prefere. Zot servi bann diferan lang-prestiz kouma Sanskrit, Laten, Arab, Franse ek Angle pou anpes nou dekouver lien ki ekziste ant bann diferan tex sakre depi Bhagavad-Gita ziska Koran; zot servi ti detay pou kasiet esansiel. Ki ete esansiel? Ena ENN Bondie Kreater ki finn kre liniver ki pe kontinie grandi. Li kouma enn gran Laflam ki pa brile ousa detrir me ki avoy miliar-etensel-segonn ki donn lavi tou bann kreatir dan sa liniver la. Sa bann etensel la zame vinn lasann. Zot vwayaz dan bann diferan lekor ki ekziste dan bann diferan planet ki trouv dan bann diferan galaxi ziska ki zot ler arive pou retourn dan Laflam Orizinel.

Tanzantan Bondie Kreater avoy so mesaz atraver so profet; tanzantan li pran form kreatir entelizan dan liniver pou fer konn so volonte e pou gid nou isi, laba ek partou.

Ala ki mo panse zordi. Ala kifer mo santi mo bizen ekrir bann bajann (sante spiritiel) ki kraz miray pou ranz bann pon.

‘Bajann San Frontier’ pou selebre grander Allah, Bondie, Bramma, Vishnou, Shiva, Bouda ek tou bann Shakti ek avatar, dan lang lepep Repiblik Maritim Moris.

O Saraswati, gid mo pa; ed mwa akonpli mo devwar.
OM, AMENN, AMINN!

23.06.2020

01. O SARASWATI!

Parol pe fer konfli grandi,
Sem konfizion ar lapeti;
Nepli koze pou konverse
Me plito zis pou rabase.
O Saraswati! Liber nou lespri;
Anpes partipri detrir armoni.
O Saraswati! Donn nou lenerzi
Pou kraz tilespri, fer lamour grandi.

Propagann pe touy poezi,
Fer kichiri vinn briyani.
Poezi ki amenn nouvo
Finn vinn zouti pou pas siro.
O Saraswati! Liber nou lespri;
Anpes partipri detrir armoni.
O Saraswati! Donn nou lenerzi
Pou kraz tilespri, fer lamour grandi.

Lamizik ki fer armoni
Pe vinn tapaz pou andormi.
Sitar, gitar dezakorde
Pe sem dibri olie lape.
O Saraswati! Liber nou lespri;
Anpes partipri detrir armoni.
O Saraswati! Donn nou lenerzi
Pou kraz tilespri, fer lamour grandi.

02. DIRIZ NOU SARET

Akoz nou prop galimacha
Zwazo, papyon, zoli bebet
Finn emigre, finn disparet;
Bann pie, bann fler, bann larivier
Pe respir ler dan simitier
Akoz nou prop galimacha.
Dan labou saret tase;
Nou larou pa’le roule;
Nou nepli konn nou sime.
Kouma nou pou avanse?
Vinn ed nou Rada-Krishna;
Diriz nou saret, Krishna.

Akoz nou prop lespri kaylous
Poumon later dan Amazonn
Gagn lopresion, ape trouv zonn;
Lanez Pol Nor pe vinn lamer,
Lanez Pol Sid pe vinn later
Akoz nou prop lespri kaylous.
Dan labou saret tase;
Nou larou pa’le roule;
Nou nepli konn nou sime.
Kouma nou pou avanse?
Vinn ed nou Rada-Krishna;
Diriz nou saret, Krishna.

03. TRAVERS LAMER ROUZ

Akoz nou tro kontan fane,
Partou-partou lamer monte;
Lakot partou pe disparet,
Karo diri nouri sevret.
Akoz nou tro kontan fane,
Partou lafore pe brile.
Partou Lamer Rouz nway lespwar;
Partou Faraon fer grannwar;
Zanfan Bondie dan esklavaz;
Lamone pe deklar maraz,
Moiz, Moiz ed nou travers
Lamer Rouz ki mars ar pervers.

Akoz nou tro kontan Mamon,
Akoz nou rod zis nou gagn-bon
Nou pa okip Mama Later,
So verze fri, so zarden fler;
Nou zis pans pou plen nou kofor,
Koken lezot, tor zot trezor.
Partou Lamer Rouz nway lespwar;
Partou Faraon fer grannwar;
Zanfan Bondie dan esklavaz;
Lamone pe deklar maraz,
Moiz, Moiz ed nou travers
Lamer Rouz ki mars ar pervers. 

04. AYO ZEZI, ZOT PA’LE KWAR

Zot pa’le kwar to’enn avatar
Kouma Krishna bien avan twa;
Zot pa’le kwar to’nn vinn dir nou
Nou tou zanfan Gran Manitou,
Bondie Lamour, gran Kreater
Ki enn laflam iniversel
Ki aroz liniver imans
Ar miliar etensel lavi
Ki zame pa pou vinn lasann;
Ki kan so ler finn arive
Pou retourn dan laflam sakre.
Ayo Zezi, zot pa’le kwar
Marie-Madlenn, to bienneme,
Ek twa ti kwar egalite
Ant zom ek fam ti esansiel
Pou kre rwayom Lamour-Pardon.

Ayo Zezi kouma pou fer
Pou fer zot kwar seki to kwar;
Kouma pou fer pou fer zot fer
Seki to’nn fer pou sort dan nwar?
Bondie Zezi, beni lavi
Pou ed nou ranz enn paradi.

05. LANFER LI DAN NOU

Ena pe fer plan pou detrir
Lanfer dan lakour so vwazen
Ki kwar e dir for-for li sir
Li pir parski li enn Aryen.
Bondie, Allah, Shiv dir zot tou
Zarden Edenn li dan Lafrik;
Ras imen sorti dan mem nik;
Lanfer pa lezot, li dan nou.

Ena pe masakre dimoun
Parski zot nwar, seve krepi;
Parski zot kwar dan ritiel goun;
Parski zot madam met sari.
Bondie, Allah, Shiv dir zot tou
Zarden Edenn li dan Lafrik;
Ras imen sorti dan mem nik;
Lanfer pa lezot, li dan nou.

Ena ki kwar zot siperyer
Akoz zot kouler ek dolar;
Akoz zot zarm sem laterer
Zot fer koumadir nou katar.
Bondie, Allah, Shiv dir zot tou
Zarden Edenn li dan Lafrik;
Ras imen sorti dan mem nik;
Lanfer pa lezot, li dan nou.

06. BONER PA DAN KOFOR

Kifer bann gran tantinn, tonton,
Kan zot priye Laxmi Devi
Met karne shek dan tonbalon,
Kalkilatris kot trimourti?
Dir zot, dir zot Laxmi Devi,
Shakti Vishnou, veritab lor
Dan nou leker, dan nou lespri,
Pa kapav gard dan enn kofor.

Kifer swadizan gran koko
Kwar ar larzan li bien posib
Aster faver Bondie lao,
Fer karne shek vinn zot labib?
Dir zot, dir zot Laxmi Devi,
Shakti Vishnou, veritab lor
Dan nou leker, dan nou lespri,
Pa kapav gard dan enn kofor.

Kifer nou kwar prosperite
Fabrike ar roupi ek sou
Sel garanti kont povrete,
Sel sime pou lavi dangou?
Dir zot, dir zot Laxmi Devi,
Shakti Vishnou, veritab lor
Dan nou leker, dan nou lespri,
Pa kapav gard dan enn kofor.

07. DESANDAN IMIGRAN

Ena ki kwar, akoz zot blan,
Bondie li blan, so seve blon,
So lizie ble; akoz zot blan,
Zot pa fami ar bann zanblon.
Naomi-Ruth, fer zot konpran
Nou tou nou Bondie so zanfan
E nou tou nou bann desandan
Imigran dan gran koumansman.

Ena ki kwar, akoz zot bren,
Bondie li bren, so seve nwar,
Long ek listre, enn vre Aryen
Ki pa fami ar bann laskar.
Naomi-Ruth, fer zot konpran
Nou tou nou Bondie so zanfan
E nou tou nou bann desandan
Imigran dan gran koumansman.

Ena ki kwar, akoz zot zonn,
Bondie li zonn, lizie bride
E li pa rekonet personn
Ki pa resanble so bote.
Naomi-Ruth, fer zot konpran
Nou tou nou Bondie so zanfan
E nou tou nou bann desandan
Imigran dan gran koumansman.

08. LAMOUR PRANKONT

Malgre ki tou gran liv sakre
Dir nou egal mem pa parey.
Bondie pa get ar de lizie
Me so zanfan pa fer parey.
Dropadi, Khadija, Mari-Madlenn,
Zot ki finn tras direksion lavenir,
Dir bann tabardenn aret fer zot senn;
Dan lamour prankont ki ena fitir.

Malgre ki Koran pe dir nou
Solidarite ek partaz
Zot endispansab pou nou tou,
Ena prefer fer letalaz.
Dropadi, Khadija, Mari-Madlenn,
Zot ki finn tras direksion lavenir,
Dir bann tabardenn aret fer zot senn;
Dan lamour prankont ki ena fitir.

Malgre Zezi ti pas mesaz,
Mesaz lamour, mesaz pardon,
Mazorite prefer tapaz
Ek tou zestaz dan tanp Mamon.
Dropadi, Khadija, Mari-Madlenn,
Zot ki finn tras direksion lavenir,
Dir bann tabardenn aret fer zot senn;
Dan lamour prankont ki ena fitir.

09. FER LAMOUR, PA MALIS

Ena pe dir sexialite
Ena so fonksion prensipal.
Akoz sa extravazinal
Ouver laport pou tou pese.
Zot pa finn lir Kama Soutra;
Zot pa’nn vizit Khajourao.
Shiva-Parvati, Arjouna,
Hijra, ouver lizie zozo.

Sperm sakre, pa zet dan pot;
Servi sak gout pou donn nesans
Boukou zanfan, enn deryer lot;
Donn lasirans nou desandans.
Zot pa finn lir Kama Soutra;
Zot pa’nn vizit Khajourao.
Shiva-Parvati, Arjouna,
Hijra, ouver lizie zozo.

Sexialite exprim lamour
E dan lamour ena dezir
E dan dezir ena plezir.
Peyna pese dan fer lamour.
Zot pa finn lir Kama Soutra;
Zot pa’nn vizit Khajourao.
Shiva-Parvati, Arjouna,
Hijra, ouver lizie zozo.

10. MERSI SARASWATI

Enn planet ble, ranpli ar ver,
Plen ar lavi ek lenerzi
Akoz nou, zordi pe soufer
Parski nou tou nou rod tir zi.
O Saraswati, pled nou ka
Ar Allah, Bramma, Zezikri.
Pardonn nou fot, efas traka,
Fer nou trouv kler, donn parsadi.

Fer poezi ouver lizie;
Fer lamizik debous zorey;
Fer armoni tous nou leker;
Fer lamour diriz nou desten.
O Saraswati, pled nou ka
Ar Allah, Bramma, Zezikri.
Pardonn nou fot, efas traka,
Fer nou trouv kler, donn parsadi.

Saraswati, mersi boukou!
To finn ed mwa prepar ladou
Pou fer dimoun zot labous dou,
Plant santiman, efas zalou.
O Saraswati, pled nou ka
Ar Allah, Bramma, Zezikri.
Pardonn nou fot, efas traka,
Fer nou trouv kler, donn parsadi.

30.06.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.