AVATAR

LEVANZIL KRISHNA / KRISHNA’S GOSPEL / L’ENSEIGNEMENT DE KRISHNA

©Institut Cardinal Jean Margeot, 1 lari Celicourt Antelme, Rozil, Moris
POU TOU ARTIS KI ENTERESE
Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

Senier dir mwa ki bizen fer?
Tourman partou, lespri fezer
Pe dirize, pe enpoze,
Kraz dinite, touy onette;
Fer satini ar tradision;
Fer bouyon ar nou relizion.

Pa premie fwa, pa premie fwa!
Dimann Rama, dimann Boudha!
Ek Zezikri ki fekfekla
Zot finn martiriz lor lakrwa.
Telma dezir zwisans deswit
Ki zot bliye tou so laswit.
Fixe lalimier efemer,
Bliye Lalimier enteryer.
Fixe maya, bliye moksha!
Arete ar zot pran, pran, pran!
Mazinn pran kont ek partaze!

Senier dir mwa ki bizen fer?
Zot finn polie later, lamer
E ler aster pa respirab;
Bann pie, bann plant enseparab,
Bann papyon, zwazo, zanimo
Pe pati, vinn lapo-lezo.

Pa premie fwa, pa premie fwa!
Dimann Rama, dimann Boudha!
Ek Zezikri ki fekfekla
Zot finn martiriz lor lakrwa.
Telma dezir zwisans deswit
Ki zot bliye tou so laswit.
Fixe lalimier efemer,
Bliye Lalimier enteryer.
Fixe maya, bliye moksha!
Arete ar zot pran, pran, pran!
Mazinn pran kont ek partaze!

Senier dir mwa ki bizen fer?
Lisifer finn deklar lager
Pou fer zarden vinn simitier
E enn larme roderdeler
Pe mars ar li pou fer profi,
Nouri dibri, fit lapeti.

Pa premie fwa, pa premie fwa!
Dimann Rama, dimann Boudha!
Ek Zezikri ki fekfekla
Zot finn martiriz lor lakrwa.
Telma dezir zwisans deswit
Ki zot bliye tou so laswit.
Fixe lalimier efemer,
Bliye Lalimier enteryer.
Fixe maya, bliye moksha!
Arete ar zot pran, pran, pran!
Mazinn pran kont ek partaze!

06.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.