AVANTIR TIBOUT

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

DAN BOR LAMER

Tibout lor disab dan bor lamer plis enterese ar ti-koray, ti-kokiyaz. Li pa konpran kifer bann gran-dimoun pa kapav res anplas. Zot galoup parsi, zot galoup parla, zet lekor dan dilo, sorti tranble-tranble, vinn asiz kot li pou sof soley. E anplis zot zet gout-gout dilo lor li. Pa fasil ar zot, sa bann gran-dimoun la. Enn ladan li toultan ena enn ti-baton blan ar bout rouz dan so labous e li larg lafime par labous ek nene. Ler li koste so labous ar Tibout, ti-bonnfam santi so dile kaye.

Pa fasil ar zot! Kifer so mama dir li pa trap kiksoz ki bouz tousel? Pourtan zot zoli. Get sa ti-bout lakord nwar ar tas zonn, kas-kas so leren, glis lor disab! Mo pa per li. Ler mo trap li dan mo lame, li giji mwa.

Tibout get otour li. Ena boukou kiksoz bouz tousel. Laba de fey zonn pe dibout lor enn fey ver, ouver, ferme; apre sa bat-bate ale. Pre kot li enn ti-koki roz ar boukou lapat pe bouz vit-vit. Li avoy kap. Li finn gagn li. Li fier, li kontan, li satisfe. Koze ki long! Tibout so figir sanze, so lalev tourne, so narinn ouver. Li sakouy so lame, larg so lavwa soprano. So mama galoupe vinn pran li. … Ti-krab finn pens li.

LAKAZ ZOUZOU

Tibout so ti-kouzen, Babou, pou vinn pas lazourne kot li parski so nenenn absan. Parski Babou de-zan pli piti ki li, Tibout kontan zwe mama ar li. Li bien kontan so ti-kouzen me … So mama dir li, ‘Tibout, to enn gran tifi, fode to okip to ti-kouzen, vey li, pa les li gagn dimal, pa fer li plore. Twa to gran, Babou li ankor enn bebe.’
– ‘Mo kone, mama, mo kone,’ Tibout dir.

Enn tipe pli tar papa Babou vinn depoz Babou. Ti-bonom la timid-timid, louk Tibout dan kwen lizie, al kasiet lor pwatrinn so tantinn. Mama Tibout fer enn ti-gate ar li, donn sak zanfan enn biskwi, poz Babou anba e dir zot al zwe.

Tibout trap lame Babou e kouma enn ti-mama amenn li dan so prop lasam pou zwe zouzou. Okoumansman, Babou entimide par prezans so kouzinn fer tou seki Tibout dir li. Me ler letan pase Babou koumans gagn plis toupe. Li koumans fer seki li anvi, zwe ar zouzou ki li anvi, ekrir ar kreyon gra kot li anvi, lor lili, lor miray …

Letansa Mama Tibout pe prepare pou al travay. Li finn fini donn enstriksion so servant ki bizen fer, ki pou donn bann zanfan manze. Zis kouma li pe pran so sak pou sorti li tann enn tapaz – koumadir kiksoz finn tonbe – akonpagne par irlman enn zanfan ki swiv par irlman enn lot.

San perdi letan li galoup ver lasam Tibout. Laba ki li trouve? Toulede asize anba, pe kriye, plore. Li trap toulede zanfan, ser zot for kont li, dimann Tibout ki finn arive.

Ris-ris leker li rakonte. Zot ti pe zwe lakaz zouzou. Okoumansman Babou ti pe ekout so mama, ti pe fer bon zanfan. Apre, pa kone kifer, li koumans fer so ensinifian. Li pran kreyon gra li rey-reye lor lili, lor miray … lerla … lerla
– ‘Li koumans grifone dan mo liv … mo ras mo liv, li tonbe’
– ‘To pa’nn pous li?’
– ‘Non!’

Li plor pli for.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.