AVAN POLANK SEK_entegral

AVAN POLANK SEK (ENTEGRAL)

MAMA-PAPA LINIVER
Mama-papa nou douniya
Depi kourpa ziska laba
Depi lao ziska anba
Ki li de pat ki li kat pat
Ki li ranpe ki li marse
Ki li anvole ek naze

Papa-mama nou liniver
Kreater ek transformater
Depi avan lespas-letan
Ekler sime tou to zanfan
Ki li tipti ki li zean
Animal ousa vazetal

Mama-papa nou lekzistans
Depi nean ziska nesans
Depi lanfans ziska krwasans
Adolesans ek konesans
Ki li lor later dan lezer
Ki li dan lamer dan dezer

Papa-mama depi avan
Ziska toultan eternelman
Ekler lespri to bann zanfan
Ki pran twa pou larzan kontan
Fer kreasion vinn marsandiz
Viv dan betiz me deklar ziz

SIPREM

Prezans-entelizans siprem
Bonte ek lamour san karem
Pardonn ou gardien-zardinie
Olie pran kont okip verze
Li finn prefer komers dibwa
Debwazman finn vinn so lafwa

Prezans-entelizans siprem
Bonte ek lamour san karem
Pardonn bann zanfan malelve
Olie touye pou gagn manze
Avoy manze pou gagn nisa
Pa bizen zepis masala

Prezans-entelizans siprem
Bonte ek lamour san karem
Pardonn seki deklar sourday
Deklar kaylous pou les pitay
Dirize enpoz so lalwa
Foulous ki pe touy douniya

Prezans-entelizans siprem
Bonte ek lamour san karem
Enn sans pa ena zis golmal
Foupamal fanerdal lagal
Vishnou-Zezi ed nou efas
Malediksion kiltir rachas

PRENSIP SANZMAN

Mama-papa prensip sanzman
Lafen vedir rekoumansman
E koumansman apel lafen
Papa-mama prensip sanzman
Dir so zanfan napa pran kont
Bann fos temwen ki fer nou kwar
Tou pou fini dan marenwar
Me marenwar pa fer grannwar
Toultan-toultan parski kontrer
Vites-vites pou pran so plas
E lerla nouvo lalimier
Pou alime ziska kontrer
Revini pou reklam so drwa
Lavi-lamor-lamor-lavi

Mama-papa prensip sanzman
Lafen vedir rekoumansman
E koumansman apel lafen
Papa-mama prensip sanzman
Dir so zanfan napa pran kont
Bann fos temwen ki fer nou kwar
Apre lamor ena lanfer
Ou paradi ki so kontrer
Pe fer nou per pou fer boner
Bann dan pouvwar ki fer nou kwar
Obligatwar ki nou respe
Zot liberte ek zot lape
Ki finn kadnas nou dinite
Dan tikare pa ekziste

Mama-papa prensip sanzman …

LAMOUR FER LAMOUR

Vishnou ek Lakshmi gagn giji
Ler zot tann dimoun dir chichi
Kras lor Swami pa met dhoti
Ki dir for-for Bondie Lamour
Pa donn lamour me fer lamour
Kan Vishnou ti pran form Zezi
Pou grandi dan lekor Marie
Li ti ole pas de mesaz
Premie mesaz konsern lamour
Fer lamour pa ditou kavti
Li pa bisagn li pa lagli
Deziem mesaz konsern madam
Li pa gonaz li pa nenport
Madam misie egalite
Enn san lotla li bat lamok

Brahma ek so Saraswati
Vishnou Lakshmi Shiva Kali
Zot donn lamour zot pran lamour
Zot fer lamour grandi lavi
Kreasion ek prezervasion
Destriksion ek liberasion
Ti pou dan vid san lenerzi
Lamour kosmik san finision
Ki donn nesans bote nouvo
San dir ase san dir chombo

MALIS PA LAMOUR

Bondie fer lamour
Satan fer malis

Satan finn fer sex vinn malis
Finn fer lekor vinn marsan-vis
Finn met violans ek arogans
Britalite ek dominer
Laenn-lager sexplwatasion
Dan lasours boner ek partaz

Bondie fer lamour
Satan fer malis

Lamour partaz done ek pran
Lamour plezir ek responsab
Finn vinn pese ler relasion
Pas dan konter Lerwa Fizon
Dan kalkil ki ena pou mwa
Dan kiltir mwa ki’nn ranplas nou

Bondie fer lamour
Satan fer malis

17.12.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.