AROUY, BATAT, FRIYAPEN

Lor later Kreol, Losean Endien,
Mama Later ti nouri so zanfan
Ar fri ki sorti depi so pwatrinn,
Plen ar lenerzi, plen ar vitaminn.
Ki li dan karo, ki li dan zarden
Pa zis ti ena lay, zoyon, diten
Me osi arouy, batat, friyapen,
Maniok, may ek zak. Samem nou dipen!

Enn zour deside tou bizen sanze
Parski Gran Bourzwa lot kote dilo
Bien bizen disik pou bwar so dite,
Pou sikre jam ek prepar so siro.
Ki li dan karo, ki li dan zarden
Pa zis ti ena lay, zoyon, diten
Me osi arouy, batat, friyapen,
Maniok, may ek zak. Samem nou dipen!

Kouma Jounid dir, karo-kann partou
Lor ledo Bertlo, lor tou nou ledo.
Klima pe gagn kriz! Kot nou pou bago?
Dife dan Langka! Disik pa dan gou!
Ki li dan karo, ki li dan zarden
Pa zis ti ena lay, zoyon, diten
Me osi arouy, batat, friyapen,
Maniok, may ek zak. Samem nou dipen!

Aster ki pou fer? Replant nou zarden
Ar arouy, batat, maniok, friyapen?
Eski pa tro tar? Bann zanfan pe fen.
Zot pe rod dipen! Zot pe rod dipen!
Ki li dan karo, ki li dan zarden
Pa zis ti ena lay, zoyon, diten
Me osi arouy, batat, friyapen,
Maniok, may ek zak. Samem nou dipen!

12.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.