ARET FER VADIRE

ENN MONOLOG DRAMATIK

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Dan Moris?
Nou pastan prefere?
Ki to pe rabase?
Ki pastan prefere, gopia?
Nou kiltir nasional, enspire, revele, imortel,
Soubasman nou sivilizasion kaspake,
Sivilizasion milener, peper, fezer
Sivilizasion fer-liniver-zalou; fer liniver tranble
Pa fer vadire! Samem vadire.
Mo pa onte fer vadire.
Bizen fer vadire parski nou bann vre vadire.
Pwason pa pou mor nwaye
Si zot fer vadire
Zot konn naze.
Pa zwe ar nou, matlo! Pa zwe ar nou!

Si nou fer vadire, nou kone ki nou fer.
Enn gran lespri sort lot kote dilo –
Pa ti lespri mini-mini lokal, lespri dan gawn –
Ti dekouver
Ki Bondie ti fer nou pei
Avan,
Lerla li ti servi li kouma model pou fer paradi
Zoli-zoli.
Sa laverite la finn enskrir lor nou boutey!
To badinn ar nou?
Ki manti? Ki manti?
To tro kone twa!
Pa manti ditou! Foul laverite!
Dan Levanzil Sen Mark finn dir sa! Pa dan patwa,
Pa dan pijinn sipa poudinn! Pa dan jalek pete bourik.
Dan parol samazeste; dan lang
Sespir … Enn ti parol sa!
Ki to kwar!
Chacha ti ena rezon: ena enn Bondie spesial pou Moris.

Dan nou paradi
Tou dimoun koz bileng, trileng, boukouleng;
Nou lir Laten, Arab, Sanskrit.
Pa vinn rakont zistwar lor litera ti rasi…
Pa deranz mwa!
Les mo koze!
… Ki to pe dir?
Literesi? Ki literesi? To kwar mo pa konn koze?
To kwar ze pa konn koje?
Literatir rasi? Hen! To lespri ki rasi!
Kisasa? Morisien pa kone?
Morisien pa konn lir, pa konn ekrir?
Trouve to pa lor teren! Nek kas poz dan salon.
Bwar wiski, maja karro!
Tou dimoun dan pei konn lir;
Zot lir lagazet; zot li ti komik; zot lir fotoroman;
Zot get fim franche lor DVD; zot … zot …
Get tv panadrol …
Get sif ofisiel minis!
Tou dimoun konn lir.
Lir, ekrir? Mem zako dan pei konn lir ek ekrir.
Mem kamaron asiz lor ban lekol.
… Dir laverite do ta!
To tir plan pou to gagn enn bon kous.
To envant tez pou gagn to bout.
To’le mo koz ar bourzwa la,
Dir li donn twa enn pitay konseye?
Mo konn li bien. Li enn tifami ar mwa.
To va bous to labous lerla.
Tou pou korek lerla!
Kan to dan bien, tou dimoun dan bien.
Get mwa! Mo’nn fel CPE de fwa
Me mo dan bien parski mo bourzwa protez mwa.
Kan elexion vini, mo protez li;
Apre li protez mwa.
Pa zaza ki bizen. Proteksion ki bizen.

Ki to pe dir? Baprrebap! Fouf!
Etaeee! To tande seki to dir?
Angle enn lang Kreol?
Bap!
Taler to pou dir Sespir ti enn Rasta;
Larenn enn Pirnas.
Bizen amenn twa kot dokter fou!
Brawnsekar to plas; mantal to plas.
Bien bizen fer kiksoz!
… Koz laverite!
To fatige parski ti pa konn prononche.
To gagn taxion ar Angle;
Franche fer rozet ar to lalang?
Lir larous ek klodoze,
Lerla to egrer lestoma pou fonn
E to pou aret trouv marenwar partou.
Ler lir larous, klodoze
Fristrasion pou mont lor pie.
Nou tou koz franche dan pei;
Touris aprann franche ar nou dan lotel;
Bann zans banglades aprann franche grasa nou dan lizinn;
Zwazo samarel sant an franche lor brans.
Ekoute, to pou tande!
Kifer to tousel pa trouv sa?
Parski to pa anvi trouve.
To dir mwa aret fer vadire?
Twa ki fer vadire nou pei pa enn paradi:
Paradi litera reysi, pa litera rasi;
Paradi lalang peyna lezo;
Paradi Sen Mark T.

Ki to dir?
Skit zozo fremi?
Dimoun malad? Latet pa bon?
Twa ki malad! To latet ki pa bon!
Violans? Ena violans akoz dimoun kouma twa!
Si mo ti ekout mo latet, lontan mo ti pou fini pik twa.
Dir granmersi Bondie mo sagren twa.
Akoz to enn tifami ar mwa.
Me si to kontinie mo pou kas to lagel,
Anpes twa koz nenport.
Anpes twa fann labou lor nou paradi.

Mo donn twa enn bon konsey:
Met to bann tez dan baydoum,
Lerla to pou geri.
Les mo ale, taler biro vot pou ferme.
… Pou ki mo pou vote?
Mo vot blok. Mo vot kok.
Mo vot lakle; mo vot lame;
Mo vot soley dan leker, leker dan soley.
Samem vre kiltir!
Aret fer vadire to pli kone!

14.09.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.