ANSIEN TESTAMAN, 2 LIV POETIK: JOB EK SANTE SALOMON

ANSIEN TESTAMAN

TRADIXION-ADAPTASION par DV

POU MONSENIER MAURICE PIAT – aster Kardinal

Tex sours: Good News Bible, United Bible Societies, Second Edition © 1994.

KONTENI
1. LIV JOB
2. SANTE SALOMON – PLI KANTIK KI KANTIK

LIV JOB

(ENN TRADIXION-ADAPTASION KOMINIKATIF)
SATAN TESTE JOB
1
Ti ena enn misie dan pei Ouz. So nom ti Job. Li ti enn dimoun drwat ek korek. Li ti toultan respe Bondie e ti konbat pese. Li ti ena set garson ek trwa tifi. Li ti ena osi 7,000 mouton, 3,000 samo, 1,000 bef-vas ek 500 bourik; li ti anplway boukou travayer. Li ti dimoun pli ris dan les. So bann garson, sakenn so tour, ti organiz enn gran fet kot tou bann frer ti amize ansam. Zot ti toultan envit zot trwa ser. Lelandime sak fet, Job ti lev boner pou ofer sakrifis Bondie pou sak zanfan pou lav zot pese parski li ti per tansion san panse, enn ladan ti fer pese e ti ofans Bondie.
Kan zour ti arive pou ki tou bann anz dan lesiel vinn divan Bondie, Satan ‘si ti prezan. Bondie ti dimann li, “Twa, Satan, dir mwa ki to finn fer tousa letan la.”
Satan ti reponn, “Mo finn al vakarn-vakarne, chak-chake lor later.”
“Eski to finn zwenn mo bon ek fidel Job? Peyna so segon dan lwayote ek drwatir. Li priye ek vener mwa e li fer bien atansion pou pa fer pese.”
Satan ti reponn, “Ou kwar Job ti pou respe ou si li pa ti gagn li bonn ar ou? Ou toultan pe protez li, so fami ek so dibien. Ou beni tou seki li fer; ou finn donn li telman zanimo ki li kapav plen tou patiraz. Nek pran tou seki li ena, ou gete. Li pou modi ou dan ou figir.”
“Oke!” Bondie ti dir Satan. “Mo met tou so dibien dan to lame. Me selman, pa tous enn sel bren seve Job.” Satan ti deklase.
JOB TI PERDI TOU: DIBIEN EK ZANFAN
Enn zour kan bann zanfan Job ti pe amize dan lakaz zot gran frer, enn mesaze ti galoupe al get Job. Li dir so patron, “Nou ti pe labour later ar bef ki ti pe ris lasari e bann bourik ti dan patiraz akote. Enn kou antret bann maroder Sabeen depi lesid ti atak nou, ti koken bann zanimo e ti touy bann travayer. Enn sans mo finn reysi sape. Mo tousel.”
Avan li ti fini koze, enn lot travayer ti rantre lor vites ar sa mesaz la: “Loraz finn tonbe, finn touy tou bann mouton ek bann gardien zanimo. Mo tousel finn reysi sape.”
Avan li fini, enn lot travayer galoupe rantre. “Patron, trwa bann Shaldeen voler finn tom lor nou. Zot finn koken bann samo e touy ou bann travayer. Mo sans dan mwa, mo finn reysi sape pou vinn dir ou.”
Koze tro long. Enn lot travayer ti fonse atout vites pou dir, “Ayo patron! Tou ou bann zanfan ti dan fet kot ou gran garson. Enn kou enn move siklonn kraz lor zot. Partou plat! Tou dimoun mor. Zis mwa ki finn reysi sape. Maler lor nou bos!”
Lerla Job ti diboute, ti desir so lenz pou exprim so soufrans. Li ti raz so latet e ti zet so lekor plat anba, figir kont later. Li ti dir, “Bondie! Ler mo ti ne, mo pa ti ena nanye e kan mo pou mor, mo pa pou bizen nanye. Bondie done, Bondie pran. Bondie ou ki gran, ou ki kone.”
Malgre tou so maler, Job pa ti blam Bondie. Sa ti pou enn gran pese.
SATAN RETESTE JOB
2
Kan ti ariv ler pou bann anz rezwenn Bondie, komdabitid Satan ‘si ti prezan. Bondie ti dimann li, “Kot to ti ete tousa letan la?”
Satan ti reponn, “Mo ti pe vakarn-vakarne, chak-chake lor later.”
“Eski to finn zwenn mo bon ek fidel Job? Peyna so segon dan lwayote ek drwatir. Li priye ek vener mwa e li fer bien atansion pou pa fer pese. To ti persiad mwa pou les twa arsel li san okenn rezon. Tomem to finn trouve. Nanye pa kabos so lafwa.”
“Patron!” Satan ti reponn, “enn dimoun pare pou donn tou pou sov so lavi. Si koumadir ou atak so lekor, ou pou gete ki arive. Mo sir li pou modi ou dan ou figir.”
“Korek sa,” Bondie ti dir, “mo les li dan to lame. Me tansion! To pa gagn drwa touy li.”
Satan ti deklase. Li ti fer lekor Job kouver ar bouton, koulou ek lagal. Job ti al dan enn kwen depotwar e ar enn bout seramik kase li ti grat so lagal. So fam ti vinn get li. “Get sa Job! To pa kapav kontinie koumsa. Vomie to modi Bondie e fini to lavi.”
Job ti reponn so fam, “Aret koz nenport, fam! Kan Bondie donn nou seki bon, nou leker kontan. Kifer nou plengne ler ti maler tom lor nou?” Malgre so douler, zame li ti dir nanye kont Bondie.
JOB SO BANN KAMWAD VINN GET LI
Parmi so bann konesans, Job ti ena trwa torsenn-kole: Elifaz ki ti res dan lavil Teman, Bildad ki ti res dan distrik Shoua, ek Zofar ki ti res dan distrik Naama. Kan zot ti aprann maler ki ti tom lor Job, zot ti al rann li vizit pou konsol li. Kan zot ti ankor bien lwen ar landrwa kot Job ti reste, zot ti trouv li me zot pa ti rekonet li. Ler zot ti realiz zot erer, zot ti kriye-plore e anmemtan zot ti desir zot lenz pou exprim zot sagren. Zot ti pran pogne later, avoy li dan ler e les li tom lor zot latet. Apre zot ti asiz anba kot li pandan set zour ek set lanwit san pronons enn sel parol parski zot ti konpran so gran soufrans.
KONPLENT KI JOB TI FER AR BONDIE

3
Alafen Job ti kas silans pou modi zour so nesans.
Job
Bondie, mo Bondie, modi sa zour la
Kan mo ti paret lor sa later la;
Modi sa moman kan ti sem lavi!
Bondie, mo Bondie, touf so lalimier;
Anter sa zour la dan trou-pa-rapel.
Mastik li partou ar obskirite;
Anvlop li ar nwar e bar so soley.
Efas sa moman dan kalandriye
E fer li vinn enn lanwit steril.
Dir tou bann oja modi sa zour la
E permet saytann tengn klarte soley.
Napa les zetwal barlizour briye;
Fer sa lanwit la vinn leternite.
Modi sa lanwit ki finn donn nesans
Traka ek sagren, soufrans ek douler.
Mo ti bizen mor dan vant mo mama;
Mor kouma mo ne, san ouver lizie.
Kifer mo mama ti pran mwa lor li;
Nouri mo lavi ar dile imen?
Mo lamor lerla ti pou beni mwa
Kouma li beni lerwa batiser;
Lerla kouma prens mo ti pou dormi
Dan konfor trezor ou kouma mor-ne
Ki zwir pou toultan boner eternel.
Kan nou dan nou trou, nou move dan nou
Aret fer move; travayer rente
Anfen gout douser repo merite;
Deteni prizon bliye maltrete;
Gran kouma piti dan trankilite
Kapav repoze; esklav libere.

Kiserti nou viv kan nou malere?
Kifer donn lespwar seki pe soufer?
Kan lavi amer nou dimann lamor
Vinn delivre nou; enn trou li vo plis
Ki tou bann trezor; nou rod nou boner
Dan trou simitier. Nou desten dan nwar
Parski Bondie pe blok nou kat kote.
Repa ek repo finn vinn enn filwar
Plengne dan douler atros toulezour.
Seki mo pa’le pe fer dominer.
Repo, lape, trankilite finn fonn;
Partou kot gete traka pe tap pil.

PREMIE JALOG
Elifaz
4
Ayo Job, mo bon kamarad,
To pou dir mo bien rann, monwar
Me sori mo dalon dan pens,
Mo nepli kapav bous labous.
Toultan to finn donn nou konsey;
Ed bann feb devlop zot lafors;
Kan tonbe kouma releve.
Asterla, kan twa to dan pens,
Ki pou fer to nepli kone.
Twa to ti enn fidel Bondie;
To lavi ti deroul sanfot.
Azordi, lespwar ek kouraz
Ti bizen pe tras to sime.
Resezi! Reflesi matlo!
Eski to konn enn dimoun drwat
Ki toultan finn mars dapre lord
Me ki finn toufe dan toufann?
Mwa mo finn zwenn bann bachara
Ki toultan finn plant mesanste
E finn nway dan kalamite.
Sounami Bondie regle kont!
Bann sannyen mahagran lagel
Irle kan zot pe deklar bay
Me silans Bondie tay zot bert.
Kan oustad so ledan grene,
Li forse gob-gob ler dan vid;
So fami fane dan bannwas.

Mo rapel enn fwa enn mesaz
Tom lor mwa san fer tralala.
Vadire kosmar kas somey
Li fer mwa transpire, tranble;
Mo lekor ti kouma epav.
Enn labriz pas lor mo figir;
Mo seve drese lor latet.
Ti ena enn zafer pa lwen,
Pa fouti kone ki ete.
Lerla enn lavwa kas silans:
“Kisannla pli drwat ki Bondie?
Pli pwisan ki nou Kreater?
Me pourtan li pa fer konfians
Serviter lao dan lesiel;
Li kritik bann anz imortel.
Aster pa vinn fer mwa gobe
Ki li pou met tou so konfians
Dan enn piaw ki yer ti later;
Kreatir frazil kouma lay.
Gramaten, ler soley leve,
Li gayar; ler labrim leve
Lapousier so realite.
Li perdi tou so posesion;
Li kaykoun lespri dan kaybo.

5
Ale mo bayo, kriye for!
Gete si kikenn pou reponn.
Kaspalatet! Aret plore!
Perttan sa! Plengne pou nanye.
Mo finn konn boukou bachara
Ki ti kwar zot lemonn sanfen.
Mo met enn sor, vir zot desten;
Kraz zot douniya san pitie.
Zot zanfan pey lepokase;
Zot vwazen refiz vers enn larm.
Bann afame bouf zot rekolt,
Devor mem bann fri kontsezon.
Bann groker zalou zot fortinn.
Malsen pa sorti dan later.
Peyna sime! Nou ki aroz
Mofinn lor nou prop lekzistans.
Samem pli gran laverite.
Etensel pa sap dan lezer;
Li sort dan dife. Pa manti!

Dan to plas, mo ti pou prezant
Mo kees divan Bondie limem.
Ki imen kapav foul konpran
Grander nou Bondie Kreater?
So mirak peyna finision.
Kan bizen, li avoy lapli
Pou aroz later desese.
Li trap lame dimoun dan pens;
Li met lazwa dan leker tris;
Li kas konte bann fer fezer;
Li may dan lak bann tirer plan,
Avoy zot dan ganndol pikan;
– Dan gran midi zot dan fernwar –
Me li anpes bann pov soufer;
Protez zot kont bann dominer.
Lespwar bann pov! Pwazon saytann!

Li bienere seki Bondie
Korize. Pa dekouraze
Kan Bondie kondann to erer.
Bondie met pansman lor blesir
Ki limem finn fer twa sibir;
Enn lame pini, lot lame
Geri. Limem to boukliye
Kan gran danze pe menase;
Kan lafaminn menas lavi,
Li donn twa mwayen pou sirviv;
Kan lager pe sem destriksion,
Li bar lamor dan to paraz.
Li napa les difamasion
Fer ditor to repitasion.
Violans to ennmi, lafaminn,
Zanimo feros ler get twa,
To riye. Dan to plantasion
Pa pou’ena nwizans ousa ros;
Dan to lakaz pou’ena lape;
To zanimo dan patiraz
Pou grandi ansekirite.
To bann zanfan pou grandi bien
E twa to pou viv bien lontan.
Job, mo matlo, ar lexperyans
Nou’nn dekouver realite.
Aksepte grander nou Bondie.

Job
6
Si mo met mo soufrans ek mo lapenn
Dan enn kote balans, dan lot kote
Mo met tou disab ki dan fon lamer,
Mo sir mo douler pou pez bien pli lour.
Mo dimann zot sey konpran mo koler!
Mo Bondie Toupwisan finn pers-pers mwa
Partou-partou ar fles anpwazone;
Pwazon la aster pe fane partou.
Koumadir Bondie anvi mo soufer!

Tou bann zanimo gagn satisfaksion
Kan zot gagn manze ki zot prefere.
Kisannla zot kwar manz ar lapeti
Enn manze nenport ki pa ena gou?
Kisannla prefer manz dizef so blan
Dan plas so zonndef? Enn meni golmal
Fer nou gagn vomi! Prefer mordefen!

Kifer Bondie pa donn mwa ki mo’le?
Kifer li pa ekzos mo lapriyer?
Si dapre so plan mwa mo bizen mor,
Mo ti pou dir wi san ezitasion
Mem si lamor la ti pou extra red.
Mo kone ki mo Bondie li sakre;
Zame mo pa finn al kont so dekre.
Kot pou gagn kouraz pou kontinie viv?
Kifer bizen viv dan nwar dezespwar?
Eski mo enn ros? Mo vie feray mwa?
Ala mo dir zot, mo peyna lafors
Pou kontinie viv; mo nepli kone
Ki mo bizen fer, kot pou rod sekour.

Kan nou dan dife nou rod lamitie.
Bliye si mo finn fer enn gran pese!
Me zot, zot bann kamarad mari fos;
Fos kouma kanal sek dan lasesres;
Kouma larivier ki fie lor lapli.
Lapli pa tonbe? So lili vinn red,
Li perdi lavi, aret donn lavi;
Bann karo vinn sek; planter dan dife.
Zot parey koumsa. Kan get mo taksion
Zot krake, kile; get enn lot kote.
Mo pa’nn dimann zot fer mwa enn faver;
Donn gous pou ed mwa; protez mo kadav
Kont ennmi, kont tiran, kont diktater.

Oke! Oke! Dir mwa kot mo’nn fote!
Mo pou choupchap; mo pou les zot koze.
Kan parol onet gagn bon pou tande
Me les mo dir zot, zot pe koz nenport.
Zot panse ki mwa mo pe zis fer ler.
Alor dir mwa kifer zot fer sanblan
Pe ekout enn imen ki dan toufann?
Zot ki pa tike pou tir lakourtpay
Pou zot gagn zot bout dan komers esklav;
Ki pa ezite pou plen zot kofor
Ar maler lezot, mem zot prop kamwad,
Get mwa bien! Tande! Kan zot pou aret
Koz bann komeraz? Pini inosan?
Zot ziz mwa, kondann mwa! Mo pa antor!
Mo pa manter, triyanger, mardayer!
Mo konn diferans ant bon ek move.
7
Lavi li kouma servis militer
Obligatwar. Kouma travoforse.
Kouma esklav ki rod enpe lonbraz;
Travayer ki pe atann so lapey.
Zour apre zour mo get lavenir
San konpran kifer soley pe leve;
Ler aswar vini mo angwas monte.
Ler mo sey dormi, letan ralanti;
Mo tourne-vire, mo rod barlizour.
Moutouk pe manz mwa; lagal enfeste
Pe larg so dipi. Lavi san lespwar
Deroule pli vit ki navet tayer.

Bondie, mo Bondie, mo lavi zordi
Li zis enn ti souf; lasours mo lazwa
Finn desese net. Azordi mo la
Me dime pa rod mwa. Mo pa pou la.
Parey kouma niaz ki timama la,
Timama pa la, nou dimoun nou mor,
E bien vit memwar rant dan touk bliye.
Non! Pa dir mwa res trankil!
Mo ankoler, mo lavi amer!
Mo pou koze!

Kifer zot vey mwa? Mo pa mons Loknes!
Mwa mo sey dormi, sey bliye soufrans.
Me zot ki zot fer? Plonz mwa dan kosmar;
Fer mwa prefer mor ki viv dan douler
Lavi mizerab. Inefizinef!
Mo finn ase viv enn lavi dan vid!
Fou mwa lape, les mwa dan mo trou nwar.

Kifer zot kwar ki imen enportan?
Kifer zot pran kont tou seki nou fer?
Toulezour zot vey sak tipti detay;
Sak minit zot fer nou pas dan enn tes.
Mo pa gagn letan aval mo lakras!
E gardien prizon, dir mwa kimanier
Pese ki mo fer pe afekte zot.
Kifer servi mwa pou zot lantrennman?
Eski mwa mo’enn fardo lor zot zepol?
Zot pa pou pardonn pese ki mo’nn fer?
Pardonn mo erer?
Biento mo pe’ale. Ler zot pou rod mwa,
Mo pou dan mo tom.

Bildad
8
Aret zaze! Aret fer ler!
Bondie pa trik lespri zistis!
Seki li fer toultan korek.
Si to zanfan finn fann malang
Li pini zot kouma bizen.
Dimann pardon Bondie lao;
Si vre-vremem to merite
Bondie pou vinn rekonfort twa;
To pou regagn to larises
Ek plis ankor.

Pa bliye koze gran dimoun!
Nou tidimoun nou lespri vid;
Nou la zordi, dime pa la;
Nou disparet kouma lonbraz.
Akoz sa to bizen rapel
Sazes mesaz bann gran dimoun.

Voun pa pouse lor later sek;
Zot rasinn plonz dan marekaz.
Si lamar sek, zot ‘si zot sek
Avan zot gagn itilite.
Bann ate zot kouma pie voun;
San Bondie zot pa konn sime;
Zot chombo for enn difil mens,
Twal-zaregne ki pa kapav
Tini zot pwa. Zot koul apik!

Malsen zot kouma move lerb
Ki fane partou dan zarden;
Rasinn amare ar bann ros.
Rass zot! Personn pa pou rapel
Ki zot ti deza ekziste.
Samem desten dimoun malsen:
Zot vini kouma zot ale;
Vit-vit enn lot pou pran zot plas.

Me Bondie zame pou bliye
Bann fidel; bann malsen malang
Zame pa pou konn so lagras.
Twa to pou regagn to lazwa;
Bann ki kont twa pou pey bien ser.
Domenn malang manz lapousier!

Job
9
Tousa bien zoli! Me kouma imen
Kapav debat kont volonte Bondie?
Eski nou kapav rezone ar li?
Li avoy enn tonn argiman solid
Ki pou les nou kwak. Lespri Sen Bondie
Li telman pwisan, for, orizinal
Ki sevo imen difisil konpran.
Li deplas montagn, fer later tranble;
Li fer soley-zetwal aret leve;
So lespri tousel finn kre liniver;
Miliar galaxi, par miliar zetwal.
Lespri bann imen enkapab konpran
Kouma ar nanye li kapav fer tou.

Li prezan partou me li envizib;
Li lib pou pran tou seki li bizen;
Personn pa kapav aret so lelan;
Li konstan dan so konba kont ennmi
Kreasion; nanye pa kapav bar li.
Mwa ki mwa pou kapav tini ar li?
Mem mo inosan, ki mo kapav fer
Kont so volonte? Zis dimann pardon.
Li kapav les mwa plengn mo lamizer
Me ki garanti li pou ekout mwa?
Li finn deside, pa kone kifer,
Pou kraz mo latet, plonz mwa dan lasid.
Ki mo kapav fer? Reziste Bondie?
Sa pli gran pese! Mem mo inosan,
Parol mo servi kilpabiliz mwa.
Latet fatige! Mo nepli konpran!
Finn ler pou ale. Nou pa vo nanye!
Inosan, koupab, nou pas dan pake!
Kan enn inosan, san atann kaykoun,
Bondie riye.
Koumadir li finn vann nou ar Satan!
Bann ziz finn vinn kaylous.
Si pa Bondie ki’nn fer sa, kisannla?

Mo lavi koule toulezour pli vit
E sak zour pli pir ki seki lavey.
Mo desten desann dan toran rapid
Pli vit ki enn leg plonz lor enn lapen.
Si mo fer sanblan ki mo foul korek,
Mo douler chom mwa, anpes mwa bliye.
Mo sir pou Bondie se mwa ki koupab.
Si mwa ki koupab, kifer mo plengne?
Deterzan tro feb pou lav mo pese.
Bondie finn zet mwa dan enn pit latrinn;
Aster mem mo lenz pez nene ar mwa.
Si Bondie ti kouma mwa, mo ti pou
Reziste, pourswiv li; fer ziz ziz li;
Me personn pa kapav entervenir;
Ziz Bondie ek mwa. Ayo mo Bondie,
Aret pini mwa! Aret tortir mwa!
Bondie, mo pa per! Parski mo pa per,
Mo pou proteste. Mo konsians trankil.

10
Mo’nn plen ar lavi! Ekout mo konplent!
Avan kondann mwa, dir mwa ki mo’nn fer.
Ki pese mo’nn fer? Si pe akiz mwa,
Ki akizasion ki pe pez lor mwa?
Eski li korek ou fer mwa soufer?
Kifer ou mepriz ou prop kreasion?
Kifer ou paret pe admir sannyen?
Eski ou ou pans parey kouma nou?
Eski ou lavi kourt kouma pou nou?
Kifer ou pran kont tou bann ti detay?
Mo sir ou kone ki mo pa antor.
Apart ou personn pa kapav sov mwa!

Ar ou prop lame ou finn skilpte mwa
E zordi mem lame pe detrir mwa.
Ou finn fer mwa ar enn pogne later;
Eski ou’le mo revinn lapousier?
Grasaou mo papa ti sem lagren
Dan vant mo mama; grasaou mo ti
Devlope, grandi dan vant mo mama.
Ar lezo, tandon ek ner ou ti ranz
Mo lekor e ou ti kouver tousa
Ar mix ek lapo. Ou ki finn donn mwa
Lavi ek lamour; ou finn okip mwa.
Tousaletan la ou ti ena plan
Pou fer mwa ditor. Ou ti pe vey mwa
Fer erer pou ki ou pa pardonn mwa.
Kouma mo fane ou desann lor mwa;
Kan mo fer dibien ou refiz pran kont.
Mo bien malere; mo mari onte.
Kan mo pe fer bien, ou demoli mwa;
Pou mo gagn latet, ou fer ou mirak.
Tou kou ou prodwir temwen pou rwinn mwa;
Ou koler kont mwa toultan pe gonfle
Atouter ou prepar nouvo atak.

Dir mwa, mo Bondie, kifer mo finn ne?
Pa ti pou meyer si mo pa ti ne?
Direk depi vant rant dan simitier.
Pa ti pou meyer si sa ti koumsa?
Mo pa pe galoup mo dernie ferlong?
Les mwa trankil dan mo desten amer!
Les mo viv kouma mo kapav debat.
Mo laklos pre pou sone. Les mo’ale!
Les mo al dan lemonn labrim, brouyar,
Marenwar kot mem lalimier fer nwar.

Zofar
11
Arete! To pou ale mem?
Ki to kwar? Yapyap pou sov twa?
Ki to kwar? Nou finn vinn gounga?
Koze kouyon pa pou krak nou.
To fer koumadir to enn jak
Konn tou, ki dan sekre Bondie.
Les Bondie limem reponn twa.
Li pou dir twa sazes pa senp;
Lespri imen pa pou kapav
Penetre net dan profonder
Konplexite nou ekzistans.
To pinision, les mo dir twa,
Li bien-bien feb. To merit plis!

Eski to kwar to pou kapav
Desinn frontier e met limit
Ar grander ek pouvwar Bondie?
Bondie lev lame, tous lesiel
Me pou twa lesiel tro-tro ot.
Bondie vizit lemonn bann mor
Me twa fatra ki to kone?
Bondie pli gran ki liniver;
Pli profon ki gran osean.
Si Bondie ole aret twa,
Met twa dan kaso, kisannla
Kapav anpes li? Kisannla?
Bondie kone ki merite;
Ki pa merite. Li konn tou.
Katar gopia pou vinn malen
Kan bourik asiz dan salon.

Job! Dres labar! Al ver Bondie!
Balye malang dan to lakaz;
Dan to lakour! Lerla fer fas
Predikaman ar kouraz ferm.
Garanti lerla to bliye
Traka ek tourman kouma nou
Efas dan memwar seki yer
Ti plonz nou dan pit dezespwar.
Lerla to lavi pou briye
Pli-pli for ki soley midi;
Barlizour pou vinn derasinn
Marenwar pou ouver laport
Lape, boner, prosperite
Anba parasol Toupwisan.
To ennmi pou depoz zot zarm;
Lafoul dimoun pou rod to led;
Bann move salte pou kreve
Dan nwarte san trouv lalimier;
Zot pou dimann lamor pran zot.
Sel solision pou bann verminn!

Job
12
Korek mo matlo, twa to enn oustad!
Kan to mor sazes pou swiv to serkey!
Pa kwar mo kouyon! Pa kwar sa, monwar!
To nek repete seki lezot dir;
To pa pli malen ki enn peroke.
To kone, mayfrenn? Mo prop kamarad
Riy mwa, sikann mwa malgre ki mo viv
Enn lavi drwatir, enn kondwit sanfot.
Mo rapel lontan Bondie ti ekzos
Tou mo lapriyer. Aster li zwe sourd!
Mo kone ki twa to dan bien, matlo.
Eski sa donn twa drwa pou sikann mwa?
To pous enn dimoun lor bor presipis
Kan li bizen ki kikenn tini li.
Wi mo kamarad, voler ek vantar
Napeyna traka parski zot lafors
Samem zot Bondie. Bondie pardonn zot!

Zwazo ek bebet kapav montre zot
Enn bon manier viv. Dimann pwason ek
Zanimo teres ansengn zot moral
Parski zot kone kisannla ki zot
Bondie-Kreater. Zot lalang kapav
Apresie manze; zot zorey kapav
Apresie bann son; bann gran dimounn zot
Kapav rezone me se zis Bondie
Ki ena sazes ek pwisans eternel.
Gran dimoun kapav konpran bann mister
Me se zis Bondie ki konpran mister
E ki kapav fer mister vinn pli kler.
Kan Bondie detrir, personn pa kapav
Rekonstrir. Kan Bondie met dan prizon,
Personn pa kapav gagn liberasion.
Kan li ferm lapli dan so rezervwar,
Lasesres terib bril nou ekzistans;
Kan li desid pou ouver tou bann vann,
Inondasion nway sivilizasion.

Bondie so pwisans napeyna limit;
Zame li pa finn, zame li pa pou
Konn defet. Kouyoner ek so viktim,
Toulede anfet dan lame Bondie.
Kan li konfiske lespri dirizan,
Li fer zot debat kouma bachara.
Li fer bann lerwa sap lor tronn tonbe;
Li fer pret ek prens dekouyonn zot fars;
Dimoun enportan ar li vinn gaga;
Gran dimoun vantar ar li vinn gounga.
Ar li dirizan souvan manz feyez;
Gran-gran kalipa perdi zot kara.
Li met lalimier kot nwarte vantar.
Li fer bann tipti vinn gran, ferm ek for
Avan devier zot dan lafos laont.
Li fer bann lider arogan ek fier
Savir dan bannwas anplen konfizion;
Dan lanwit nwar zot balot-balote
Vadire soular finn vinn deleryom.

13
Tou seki to dir enn repetision
Seki lezot dir e pou dir ankor.
Tousa mo kone. Parey kouma twa!
Mo pa to chokrra!
Seki mo rode se konpran Bondie.
Pa pe rod sikann ar twa, mo dalon.
Mo’le diskit mo kees ar mo Bondie.
Mo pa kouma twa! Kasiet ignorans
Ar verni mansonz! Fer kouma dokter
Ki pa pe konpran lakoz maladi;
Fer kouma seki kasiet ‘pa-kone’
Dan silans ‘kas-poz’.

Ekout mo pledwaye!
Kifer koz manti?
To kwar to manti fer Bondie kontan?
Twa ki pou defann li dan tribinal?
Ler Bondie get twa li pou exite?
Dapre twa fasil pou kouyonn Bondie
Kouma touletan to kouyonn lezot?
Mem to kamoufle to lespri malsen,
Li pou lir to rol e fou twa enn rens.
To zoli koze napeyna valer;
To bann argiman pou degrengole
Kouma sato disab. Ase papa!
Mwa ki pou koze. Ariv ki ariv!

Mo dispoze pran risk ki bizen pran.
Mo pa rod nanye. Mo bien foupamal
Si Bondie touy mwa. Mo pou prezant mo
Defans divan li. Kikfwa mo toupe
Samem pou sov mwa parski bann malang
Per pou dir Bondie seki zot panse.
Silans! Ekout mwa! Mo explik mo ka.
Mo sir ki mo pa pe dir komeraz.

Ayo Bondie! Ou ki prosekiter?
Si koumsa mwa mo prefer pa koze.
Preferab lamor! Donn mwa de kiksoz
E mo promet ou mo pa pou kasiet:
Aret pini mwa; aret fer mwa per!

Ale! Koz premie! Lerla mo reponn.
Ousa si ou’le mwa mo koz premie;
Apre ou reponn. Ki pese mo’nn fer?
Kot mo’nn fer erer? Ki sa bann gran krim
Ki mo finn komet? Kifer pil lor mwa?
Fer koumadir mwa momem ki antor!
Ou rod fer mwa per? Bondie Toupwisan,
Mo zis enn fey sek, enn bout lapay kann.

Ou pe akiz mwa pou ti bagatel,
Ti erer zenes; ou amar lasenn,
Anpes mwa marse; vey bann ti detay.
Ou pe fer mwa vinn dibwa karyate;
Letof ki bann mit finn fer satini.

14
Nou tou nou finn ne feb ek san defans;
Nou lavi li kourt, ranpli ar problem.
Vit-vit nou grandi; vit-vit nou fletri.
Kouma fler sezon lor vites nou fonn,
Rant dan oblivion. Samem ki zordi
Ou trenn dan lakour? Samem akize?
Seki pa prop pa kapav donn nesans
Enn zafer ki prop. Nou bann etimen
Nou lavi frazil, nou ekzistans kourt;
Seki ou’nn deside, nou aksepte.
Aret vey detay. Les nou viv lavi
Difisil san tro trakasri fitil.
Les nou fini travay nou’nn koumanse!

Kan nou koup enn pie, li rebourzone;
Gagn nouvo zenes; rasinn kapav vie
Me li donn nesans enn nouvo lespwar
Me kan dimoun mor napeyna rene.
Kouma larivier ek lak ki finn sek
Pou nou bann imen peyna renesans.
Kan nou finn fini, tou fini anplas.
Lavi kontinie me pou nou tou tengn.

Kifer, mo Bondie, ou pa ramas mwa
Dan lemonn bann mor e les mwa laba
Ziska ou koler finn disparet net.
Lerla ou kapav okip mo zafer!
Eski dimoun mor kapav retourne?
Mo’axepte atann enn meyer moman
Kan treboul dormi. Lerla ou korl mwa;
Mo pou kriy prezan; mo donn garanti
Ou pou bien kontan. Apre sa Bondie
Ou pou gid mo pa, san gard kont pese;
Ou pou pardonn mwa; efas mo lardwaz,
Refer li vinn prop.

Ena so moman kan montagn grene;
Kan teren glise; kan dilo manz ros;
Kan lapli toransiel sarye later;
Sarye nou rekolt; sarye nou lespwar.
Bondie, ou ploy-ploy nou zet nou dan kwen;
Fer nou figir vinn traver ar douler;
Nou zanfan briye, nou res pa kone;
Nou zanfan fane san ki nou kone.
Nou konn zis douler ki minn nou boyo;
Nou konn zis traka ki minn nou koko.
DEZIEM JALOG
Elifaz
15
Parol gonaz! Parol dan vid!
Enn bon dimoun pa koz koumsa.
Enn bon defans pa kapav fer
Ar parol vid, koze nenport.
Si nou tou fer kouma to fer
Dimoun nepli pou per Bondie;
Aret priye; al kraz legliz.
Move lespri ape sourse
Dan sak parol ki to koze.
To rod servi zoli koze
Pou kasiet to vre piyanter.
Pa neseser mo kondann twa;
Sak parol ki to prononse
Pe anter twa ankor pli fon.

To kwar ena zis twa isi?
Tomem gran temwen kreasion?
To ti kone ki plan Bondie?
To tousel konn tou seki bon?
Ale do gopia! Nou kone
Seki to kone. Bann gran saz,
Ki ti ne avan to papa,
Finn montre nou seki bizen.
Bondie pe donn twa rekonfor.
Kifer to dir non? To rezet
Lape Bondie? Nou gard nou kalm;
Twa to koz gra. Pa rod lager
Ar Bondie. Li pou fini twa.

Eski enn imen kapav pir,
Prop san tas? Eski enn imen
Ena konesans pou refit
Argiman Bondie? Akoz sa
Bondie ena rezerv mem ar
So anz ki pa pir sanpoursan.
Pa difisil sa gob lemal.
Fasil rant dan piez koripsion

Eta Job! Ekout mo konsey.
Gran-gran gourrou finn ansengn mwa
Sazes ansestral. Zot pa finn
Kasiet nanye parski pei
Ti lib; pa ti ena menas
anvaiser; fos profet ki
ti pou met nou lor fos lapis.
Bann saytann ki fer dominer
Pou gagn rakle ziska zot mor.
Zot zorey pou deborde ar
Kriye kri-kri terer terib;
Voler, violer pou kraz lakaz;
Pa pou ena sime sorti,
Pa pou kapav sap dan karay;
Partou lamor regle zot sor;
Skavennjer partou-partou
Rod zot kadav ar lapeti.
Zot lavenir dan enn trou nwar;
Lerwa dezas sef zot desten.

Samem desten bann arogan
Ki menas Bondie ar koutpwen.
Zot chalenj Bondie Toupwisan;
Zot delar gran bay, vadire
Se zot ki pli gran; servi zarm
Kont Bondie. Vantardiz aveg!

Samem sa bann la ki ti pran
Kontrol lavil abandone;
Ki skwat lakaz ki pa pou zot.
Me lager la pou fini tou;
Lapousier pou balye partou;
Mem zot lonbraz pou disparet
Ler marenwar manz lalimier.
Kouma enn pie san bras, san fey
Ki finn pas dan enn ensandi;
Kouma enn pie ki’nn perdi tou
So bann fler dan enn gran rafal
Zot pou dibout touni san nam.
Bann enbesil kwar dan lemal.
Be lemal pou zot rekonpans.
Avan zot ler zot pou fletri;
Fletri san lespwar renesans.
Kouma zamalak kontsezon,
Kouma fler mang brile-grene
Zot pa pou ena desandan.
Dife pou ravaz zot lakaz
Ki zot finn konstrir ar larzan
Mal-gagne. Samem dimoun ki
Tir plan, konplote, mardaye.
Zot leker sannyen angorze
Ar trikmandaz, ar traizon.

Job
16
Arete foutou! Aret met disel
Lor mo dimal ankor vif. Arete!
To pou ale mem! To peyna pitie?
Pran gagne, matlo! Mo donn twa gagne!
Si to ti dan mo plas, mwa dan pou twa,
Mo ti pou kapav dir seki to dir.
Mo ti pou kapav, vadire enn sen,
Sakouy mo latet, plonz twa dan toran
Larivier palab. Mo ti pou kapav
Ponp twa ar konsey; remont to moral
Ar jare filant parol konn parker.

Mo kone koze pa aret douler;
Me mo silans ‘si pa kalme soufrans.
Ayo mo Bondie, ou finn epwiz mwa;
Ou finn les lamor detrir mo fami.
Kouma mo ennmi, ou finn blok-bos mwa.
Mo finn vinn lapo-lezo. Akoz sa
Dimoun rakonte ki mo merite.

Koler divinn finn desir-desir mwa;
Bondie fixe mwa ar lizie feros;
So lalev ploye. Dimoun mepriz mwa;
Zot fer mo letour e sakenn so tour
Kalot-kalot mwa.
Bondie finn zet mwa dan nik malefik.
Avan mo ti viv dan nik pasifik
Me Bondie ti chom mwa par mo lagorz,
Fou mwa enn rakle, kraz-kraz mwa, zet mwa.
Li ti fer mwa vinn target lantrennman;
Larg bann fles lor mwa depi tou kote.
Ler bann fles pers mwa, desir mo laser,
Li pa sagren mwa. Li pa arete.
Vadire solda latet savire.

Aster dan mo dey, mo met sak gouni;
Mo asiz anba anplen lapousier.
Mo larm li koule ziska mo lizie
Rouz ar lasagren, gonfle mo popier,
Tras enn gro serk nwar de kote lizie.
Zame mo pa finn azir ar violans;
E mo lapriyer li touzour senser.

Later mo Later, falepa kasiet
Mizer finn fer mwa! Falepa touf mo
Laswaf lazistis. Mo sir dan lesiel
Ena enn kikenn ki pou pran mo par!
Isi mo dimoun finn swazir mepri;
Mo lizie vers larm pou dimann Bondie
Soulaz mwa. Pou dimann kikenn ed mwa;
Pled dan mo faver. Mo ler bien-bien pros;
Mo dan direksion sime-san-retour.

17
Labouzi lavi finn ariv dan bout;
Mo pa pe kapav respir normalman;
Mo tom finn ouver lagel pou gob mwa.
E mo get kouma bannla sikann mwa.
Bondie ou kone, mo pa malonet.
Ekout mo parol. Mo peyna personn
Pou pran mo defans. Koumadir ou finn
Ferm robine pou anpes rezone.
Pa les zot aster dans lor mo kadav.
Dapre enn proverb ti’ena enn kikenn
Ki ti fer marday ar so kamarad.
So zanfan ki ti pey lepokase.
Aster dimoun dir mo’si mo parey;
Zot vinn isi;
Zot kras lor mwa!
Mo lapenn mo kwar pe fer mwa aveg;
Lebra ek lazam finn vinn skelet.
Bann ki deklare ki zot foul onet
Zot persiade ki mo peyna Bondie.
Bann ki sir ki zot konn laverite
Pa doute ditou ki mwa ki move.
Me les mo dir zot: met zot respektab
Dibout divan mwa; mo sir pa pou’ena
Enn sel ki posed veritab sazes.

Mo ler pe vini. Mo finn fel partou.
Mo peyna lespwar. Me mo bann kamwad
Kwar ki marenwar finn vinn lalimier;
Zot pe trouv fanal dan brouyar epe.
Sel lespwar mo’ena se ki lamor vinn
Ramas mwa ale, amenn mwa ar li
Dan rwayom dormi kot toultan fer nwar.
Lerla mo pou’apel mo tonbo papa;
Lever ki manz mwa pou vinn mo mama,
Mo frer ek mo ser.
Ayo mo Bondie, ki kalte lavi?
Napeyna dime kot mo pe ale!
Bildad
18
Job, kan to pou’aret rabase?
Ekote si to’le konpran!
Kifer to kwar nou tou bourik?
To pa trouve ar to koler
To pe amenn to prop maler?
To kwar Later pou vinn dezer
Parski enn misie pe manga?
To kwar Bondie pou bouz montagn
Pou fer plezir enn setaki?
Fanal sannyen peyna petrol;
So lakaz net plonze dan nwar.
Yer li ti mars kouma solda;
Zordi get li pe balote.
Lipie maye, li pe tonbe;
So lipie finn rant dan enn lak;
Li pa trouv piez lor so sime.
Ala li pe degrengole!

Pou bann sannyen peyna lape;
Kosmar swiv zot partou kote;
Yer zot ti ris, zordi zot pe
Fouy dan poubel; kot zot bouze,
Zot manz feyaz. Maladi rar
Pe fann lor zot; lame-lipie
Paralize, zot pe ranpe.
Zot nepli ena zot lakaz;
Zot trenn lari, atann lamor.
Skwater pe dezenfekte
Lakaz kot yer zot ti reste!
Rasinn pe sek; bann brans finn sek.
Isi ek lot kote brizan
Zot repitasion dan baydoum.
Dimoun finn fini bliye zot;
Pou zot peyna plas pou reste;
Pou zot lalimier finn tengn net.
Zot pa pe kit nanye deryer:
Ni zanfan ni bann tizanfan.
Partou kan pe koz zot koze,
Dimoun gagn per, dimoun tranble.
Samem desten bann malfeter
Ki finn renie zot Kreater.
Job
19
Aret fatig mwa ar zot balivern!
Ale-vini zot manz mo krann. Ase!
Pitie vouzot! Aret pil-pil lor mwa.
Asipoze ki mo net dan erer,
Explik mwa kouma sa pe boulvers zot.
Dan zot lespri zotmem senbol drwatir;
Mwa mo pe soufer parski mo’nn fane.
Kan zot pou konpran volonte Bondie?
Li finn enstal mwa e mo finn maye.
Kan mo pe dir sa personn pa’le kwar;
Tou dimoun vinn sourd ler mwa mo dimann
Lazistis divinn.
Bondie bar laport, anpes mwa pase;
Lalimier peyna pou ekler sime.
Bondie finn sezi tou mo larises;
Labou finn tas lor mo repitasion.
Li finn bat mwa enn bate kondire;
Li finn derasinn zarden lesperans;
La, mo res zis pou deperi ek mor.
Bondie ankoler; li pe fwet-fwet mwa;
Li tret mwa kouma saytann; so larme
Atak mwa; zot anserkle mo lakaz.
Lot kote li finn fer mo prop fami
Abandonn mwa net; mo’nn vinn etranze
Dan mo prop pei; fami, kamarad
Zot tou finn kit mwa; bann ki abitie
Konsom mo disel pe fer koumadir
Zame-zame zot ti pe frekant mwa;
Serviter, servant get enn lot kote
Ler mo pe pase; kan mo kriye zot,
Zot tou deklar sourd; mem mo fam dir mwa
Ki mo lagel pi; mo bann frer ek ser
Nepli frekant mwa; mo bann prop zanfan
Mepriz, boufonn mwa tank ki zot kapav.
Mo prop kamarad dir mwa ki mo rann;
Seki mo kontan pe martiriz mwa.
Mo lapo anpandan lor mo lezo.
Nepli res lontan avan tou fini.

Zot ki swadizan mo bon kamarad,
Zot pa sagren mwa? Koutpwen mo Bondie
Finn kraz mo latet. Olie soulaz mwa,
Zot finn deside pou persekit mwa.
Zame zot ase fer dimoun plore?

Ayo si selman kikenn ti rapel
Parol mo ti dir, met li dan enn liv!
Ar marto-sizo ekrir li lor ros;
Lor materyo ki reziste letan.
Enn zafer mo sir. Lao dan lesiel
Ena enn kikenn pou pran mo defans.
Maladi kapav ravaz mo lekor
Me avan tro tar mo pou zwenn Bondie
Ar mo de lizie. Li pou konpran mwa!

Mo ti bes lebra paski mo’nn tann dir
To pou pran nisa dan fer mwa soufer.
To pe rod exkiz pou fer mwa ditor.
Tansion twa mayfrenn kan lepe Bondie
Pou desann lor twa, transpers to latet!
To va konn lerla ki veritab ziz.
Zofar
20
Job, to pe plen mwa! Aret fer kouyon!
Pa kwar mo per twa! To’ena gran lagel,
To pa fer mwa per.
To’le enn sawal? Mo pare pou twa.

To pa kone depi toultan
Bezer pake zame ere?
Zot kapav gran, latet tous niaz
Me enn kou koutvan desann zot.
Bann ki konn zot pou dimande
Kot zot ete. Zot disparet
Kouma miraz, kouma vizion,
Kouma rev. Zot zanfan bizen
Ranbours larzan zot finn koken;
Lafors zenes vinn mastok net.
Pese so gou telman tamam,
Zot gard tibout dan zot labous
Pou zwir nisa me dan zot vant
Samem manze ki vinn pwazon.
Zot gagn noze e zot vomi
Larises ki zot finn koken;
Kreater Toupwisan pou ras
Dibien malgagne ar davie.
Lemal dan nou li anpwazonn
Nou ekzistans kouma morde
Serpan lamor. Tou nou zefor
Pou fer dan vid; laseren pou
Bril tou semans; lavi amer
Pou rekonpans malonette;
Gourmandiz jabaljas pa donn
Satisfaksion. Plis zot monte
Plis zot fristre; zot fristrasion
Trangle lape, trankilite.
Pinision Bondie pa fini
Tank nou pa finn pey tou nou det.
Bann saytann pa pou konn boner,
Prosperite; soufrans atros
Samem zot rasion. Pinision
Bondie pran kont tou bann detay;
Zero remision!
Aster to konn zizman Bondie!
To kone ki pe atann twa.
Job
21
Mo zis dimann zot ekout mo parol.
Kan mo’nn fini dir seki mo panse,
Lerla zot kapav boufonn mwa plen-plen.

Mo pa pe rod sikann ar ti dimoun;
Mo kwar li mo drwa koz kare-kare.
Nek get mwa vouzot! Zot pa finn gagn sok
Get mo lamerdman? Get ki’nn ariv mwa!
Ena enn rezon? Donn mwa rezon la.

Explik mwa kifer bann move dimoun
Pe viv bon lavi; zot pe propere;
Zot fami grandi; zot dibien grandi;
Sak zour ki pase donn zot plis zwisans;
Zanfan, tizanfan pe devlop anpe;
Zot zwe-amize, zot sante-danse.
Bann move dimoun, pourtan zot move,
me zot lavi dous. Kapav konpran sa?

Bann move dimoun dir Bondie choup-chap;
Pa met so nene dan zafer imen;
Pou zot peyna plas dan zot ekzistans
Ni pou nou Bondie ni pou relizion;
Zot dir ki zot pe grandi, prospere
Grasa zot travay ek zot prop lafors.
Mo bizen dir zot ki mo pa dakor
Ar sa manier la.

Eski zot finn zwenn enn move dimoun
Ki pe gagn problem? Ki bizen fer fas
Pinision Bondie?

Zot finn vinn dir mwa ki Bondie pini
Enn zanfan parski so papa antor.
Mwa mo pa dakor! Seki fer pese
Ki bizen peye. Seki fer pese
Li bizen santi ki li pe peye
Pou seki li’nn fer. Kifer met fardo
Lor zepol zanfan? Kan nou’nn fini mor
Eski nou okip boner nou zanfan?
Kan nou ankor la nou bizen sarye
Pwa konple nou responsabilite.
Nou ki pou dir Bondie ki bizen fer?
Ena ki viv bien san okenn problem;
Ena ki pas kord gramaten-tanto.
Me ki nou ere ousa malere
Nou tou pou fini dan rwayom lever.

Mo kone ki zot pe pans dan silans!
“Kot bann diktater ek bann dominer
Zot sato ek zot lamal ranpli lor?
Nepli res nanye!” Zot rod fer mwa kwar
Zot pa okouran ki partou-partou
Malefik par tonn pe sap dan file
Pinision divinn. Kan bann verminn mor
Zot gagn lanterman grandioz, premie klas;
Parad militer, tapi rouz ek fler,
Enn lafoul kirye…
Pa vinn agas mwa ar koze fos-fos
Ki finn pran nesans dan vant ipokrit!
TRWAZIEM JALOG
Elifaz
22
Eski nou Bondie bizen kik fatra
Pou ki li kapav fer enn louvraz prop?
Eski li bizen to bon konportman,
To bann bon aksion pou fer so louvraz?
Dapre twa Bondie pe tir lay ar twa
Parski to fidel, parski to mars drwat.
Non, non, non matlo! Li pe pini twa
Parski to’nn fane. To finn bien fane!
Pou obliz to frer repey tou so det
To ti konfiske so lenz, devaliz
So larmwar prop, obliz li mars touni.
To ti refiz donn dilo, donn manze
Bann ki ti bizen. To ti servi to
Pouvwar ek lotorite pou sezi
Later lezot; to ti koken bann vev,
Deposed ek maltret bann orfelen.
Aster otour twa teren la mine;
Akoz sa lafreyer pe kraz pake.
Brouyar telman epe to pa trouv kler
E lamer demonte pe nway lakot.

Eski Bondie pa pli lao ki tou?
Depi so oter li get bann zetwal
Briye anba li. Me twa ki to dir?
“Kasiet dan so niaz kouma li kapav
Konn seki pase?” Dapre twa Bondie
Lao dan lesiel pa kone ditou
Agrram-bagrram lor later. Pa fasil!

Koumadir to finn deside pou mars
Lor sime malsen ki dimoun malsen
Kontan pran. Nek gete ki ariv zot!
Debordman vini, balye zot ale.
Zot kwar ki zot telman for ki Bondie
Pa kapav tous zot. Me zot pa kone
Ki grasa Bondie ki zot finn vinn ris.
Difisil konpran lespri bann sannyen!
Kan move dimoun pe gagn zot chamkay,
Bon dimoun kontan, inosan riye.
Bann move dimoun fini lor lapay;
Zot tabisman fini dan lapousier.

Job, mo bon kamwad, ekout mo konsey!
Dir Bondie pardon; dimann li lape!
Li pa to ennmi. Fer seki mo dir!
Li pou beni twa. Ekout so parol
Ki pou montre twa sime paradi.
Retourn ver Bondie; rekonet to fot;
Zet to lor-larzan ek obze presie;
Ranplas lor-larzan par prezans Bondie.
Lerla to pou gout veritab lazwa;
Lerla li pou ekzos to lapriyer.
Ler to respe to serman to lavi
Pou vinn meyer; lalimier pou ekler
To sime dan nwar. Bondie kraz latet
Vantar, arogan; li donn so sekour
Kan nou lavi prop e nou sime drwat.
Job
23
Mo pa pou sanze! Pa mwa ki antor!
Mo pou kontinie sey zwenn ar Bondie
Pou explik mo ka. Mo konn mo rezon.
Mo sir ki Bondie pou konpran deswit
Kifer mo manga. Li pa pou servi
Lafors pou kraz mwa parski li kone
Ki mo inosan.

Mo finn rod Bondie partou kot kapav:
Dan les, dan lwes, dan lenor, dan lesid.
Zero plonbaz! Me mo sir li kone
Sak pa ki mo fer; si li teste mwa
Li pou dekouver mo enn dimoun prop.
Mo finn toultan swiv sime li’nn trase
E zame mo pa’nn sorti andeor.
Mo finn toultan swiv so bann komannman;
Mo sey toultan viv dapre volonte
Divinn. Zame mo roul pou mo plezir.

Bondie pa sanze. Personn pa kapav
Fer li sanz so plan. Akoz sa mo per.
Mo kouraz febli. Bondie Toupwisan
Finn kas mo konte. Bondie fer mwa per.
Mo pa per nwarte mem si nwarte la
Anpes mwa trouv kler. Me mo per Bondie.

24
Ayo mo Bondie! Kifer ou refiz
Fixe enn ler, enn zour ek enn landrwa
Pou donn lazistis inosan fidel
Ki toultan sey viv dapre ou sazes.

Ena ki deplas born pou trik vwazen;
Koken zanimo zot deklar pou zot;
Zot pa ezite trik bann orfelen;
Persekit bann vev ki dwa enn ti kas.
Zot fer bann mizer manz bilenbi long;
Fer bann ki dan pens boure al kasiet.

Dimoun malere, kouma zanimo,
Bizen plen zot vant ar rasinn raket;
Pou nouri zanfan zot bouf lamizer;
Fer lakoup dan karo ki pa pou zot;
Travay dan zarden bann move dimoun;
Aswar zot peyna dra pou kouver zot;
Zot peyna lenz so kan divan glase
Fer zot ti marray kouma frizider;
Lapli toransiel tranp ziska lezo
Parski pa ena enn tipti kwen sek.

Bann move dimoun napa ezite
Pou may orfelen dan piez esklavaz;
Servi det paran pou trafik zanfan.
Pou bann dimoun pov peyna proteksion;
Zot vant vid grogne ler zot fer rekolt
Dible ek diri; zot lagorz res sek
Ler masinn kraz kann pou tir fangouren;
Malad ek blese korde ar douler
Me Bondie pa ekout zot lapriyer.

Bandi pa kapav apresie drwatir;
Asasen boner al touy san-defans;
Apre sa aswar li al fer ravaz;
Ler soley kouse adilter veye,
Kagoul lor latet, pou fer so vilen.
Aswar bann voler defons bann lakaz;
Zot per lalimier me dan marenwar
Zot zeni trouv kler.
[Zofar]
Malonet pa viv lontan,
Deliz balye zot vit-vit.
Malediksion pez lor zot;
Zot karo ipoteke
E zot fler sek avan ler.
Letan griyot-griyot zot
Kouma karya dan dibwa.
Parski zot ti maltret vev;
Ensilte fam san zanfan;
Fer bann orfelen soufer
Aster zot pe gagn zot rens.
Pinision Bondie rekta
Rakle sa bann bachara.
Zot kapav tanporerman
Gout enn ti peryod delis
Me vit-vit dife lor zot.
Zot kouma dizef loraz,
Kouma bann fri kontsezon.
Sa mo dir laverite
Ki pa kapav refite.
Bildad
25
Bondie tousel ena pouvwar;
Nou tou bizen sant so louanz.
Li diriz rwayom dan lesiel
Kouma enn maha-anperer.
Enn larme anz travay pou li;
So lalimier briye partou.
Divan Bondie nou tou bann piaw;
So lalimier pli for ki tou;
Pli for ki lalinn ek zetwal.
Imen? Ki ete enn imen?
Enn nanyeditou konpare
Ar ar pwisans Bondie.
Job
26
Ala zot parol ed soufrans lezot!
Mo kone ki mo enn pov bachara.
Kifer zot gaspiy zot zoli koze
Lor enn enbesil ki pa vo nanye?
Perdi letan vers dilo lor fey sonz!
Pa fer gaspiyaz ar kado Bondie!
[Bildad]
Lespri bann mor tranble dan lak
Anba later; lizie Bondie
Trouv tou; pa bliye ki Bondie
Ti kre later, ti kre lesiel,
Ti ranpli vant niaz ar dilo,
Anpes balon la eklate.
Li kasiet plennlinn dan enn niaz;
Separ lalimier ar fernwar.
Kan li menas bann kolonn ki
Tini lesiel, partou tranble;
Li ti mat lamer, detrir mons;
Ler li soufle, lesiel vinn kler;
So lame fer bann mons sove.
Sa li zis reklam so lafors!
Aster devinn so vre lafors.
Job
27
Par Bondie Pwisan ki pa ekout mwa,
Fer mwa pas mizer, ala mo serman:
Zame mo pa pou koz koze malang,
Koz koze manti, dir ki mo dakor
Ar seki zot dir. Mo pou kontinie
Dir ziska mo mor: “Mwa mo inosan.”
Mo pa pou aret dimann lazistis
Parski mo kone mo ena rezon.
Mo konsians trankil!

Bann ki pe fer fos, zet labou lor mwa,
Zot pou zwenn tase kouma bann sannyen,
Saytann malefik. Napeyna lespwar
Pou bann modi ki Bondie akize.
Kan ariv so ler pou pas anzizman,
Bondie pa ekout plore dezespwar
Seki merite gagn so pinision.
Kan zot ti bizen ouver zot leker
Pou akeyir Bondie so lalimier
Zot ti prefer ferm tou laport-lafnet
Pou zwir bakanal dan obskirite.

Mo bizen dir zot gran pouvwar Bondie?
Mo bizen dir zot ki so plan ete?
Non, pa neseser parski zot kone.
Me dir mwa kifer zot kontign fer ler?
[Zofar]
Ala kimanier Bondie Toupwisan
Pini bann salte ki viv dan pese:
Zot kapav ena enn pake garson
Ki mor enn par enn dan lager violan;
Zot zanfan toultan pou konn lafaminn;
Maladi vinn pran seki res vivan.
Kan lamor vini, finn ariv zot tour,
Personn pa plore; zot vev pa fer dey.
Bann move dimoun ena plen pitay;
Zot larmwar ranpli ar dernie model;
Me pa zot ki pou zwir zoli kostim
Ousa depans kas dan enn bon manier.
Bann move dimoun konstrir zot kabann
Koumadir marray gardien plantasion;
Zot al dormi ris; ler leve mizer.
Voler finn met prop!
Terer chombo zot; koutvan sarye zot;
Rafal derasinn poto zot lakaz;
Divan balye zot ler zot rod sove,
Irl dan zot zorey, teroriz zot nam.
NOU LOUE SAZES
28
Ena so laminn kot nou tir larzan;
Ena so landrwa kot nou rafinn lor;
Bann miner fouye, tir fer dan later;
Tir kwiv dan ta ros. Dan fenfon later
Zot al tir metal kot dimoun pa viv;
Zot krez bann tinel; zot tousel dan nwar;
Ar led enn lakord zot tini dan vid.
Lor sirfas later nou kiltiv manze;
Me anba sirfas ena pier presie
Ek metal rar ki lizie pa trouve.
Lao ek anba zot diferan net.

Bann miner fouye, krez anprofonder;
Rant anba montagn, travers dan bazalt
Pou deter jaman, safir ek ribi;
Zot konstrir tinel anba larivier
Pou tir bann trezor ki kasiet dan fon.
Aster sey konpran kot sazes sorti.
Gagn li lor sirfas ousa nou bizen
Fouye, al dan fon pou nou dekouver
Reyon lalimier ki kasiet dan nwar.

Konesans ordiner pa mem zafer
Ki sazes. Nou persepsion sansoryel
Donn nou konesans ki lao-lao;
Sazes li prezan kot lizie-zorey
Pa kapav ale. Li pli presie ki
Lor, larzan, pier presie ek metal rar.
Eski nou kone kot sazes sorti?
Pa dan servo zanimo ek imen.
Zis Bondie ki konn orizinn sazes
Parski li konn tou, li prezan partou,
Limem ki’nn fer tou. Pandan kreasion
Li ti dekouver sazes, teste li;
Li ti satisfe. Lerla li ti dir:
“Pou to gagn sazes glorifie Bondie;
Pou to konpran li abandonn lemal.”
JOB SO DEKLARASION FINAL
Job
29
Ayo mo Bondie! Fer ki mo revinn
Parey kom avan kan ou ti vey mwa.
Dan sa lepok la Bondie ti toultan
Mars koste ar mwa, ekler mo sime
Ler mo pe travers lafore dan nwar.
Samem sa lepok kan mo ti dan bien
E lamour Bondie ti pe protez mwa.
Tou mo bann zanfan ti pe viv ar mwa;
Mo bann zanimo ti donn bon rannman;
Zarden, potaze ti pe raporte;
Kan bann notab zwenn mo ti parmi zot;
Bann zenn avanse pou les mwa pase
E bann ki pli vie montre zot respe.
Bann dirizan ek dimoun enportan
Pa ouver labous kan mo pe koze.

Bann ki ti konn mwa ti dir bon koze
Lor manier ki mo lavi deroule.
Kan bann pov rod led mo pa ti tike;
Tou bann orfelen ti gagn mo soutien;
Bann ki ti dan pens ti remersie mwa;
Mo ti ed bann vev gagn sekirite;
Se drwatir ki ti diriz mo lavi.
Mo ti vinn lizie bann ki pa trouv kler;
Momem ti lipie bann paralize.
Mo ti fer papa pou bann malere;
Pran par etranze andifikilte;
Krak lalign dominer, ed bann viktim.

Mo ti toultan kwar mo pou viv lontan,
Ki mo ti pou mor dan mo prop lakaz,
Mo ti kouma pie ki bien aroze,
Ar rasinn frengan ek zoli brans ver.
Tou dimoun partou ti apresie mwa;
Mo kouraz zame ti les mwa tonbe.
Dimoun ti ekout mwa kan mo koze;
Zot ti axepte konsey mo donn zot;
Parol mo ti dir ti ena valer
Kouma lapli ki irig plantasion.
Kan dimoun perdi kouraz, mo remont
Zot moral par mo parol ek aksion.
Kan ena dilem mo pran desizion,
Al divan-divan kouma enn lerwa
Ki diriz so troup, ki redonn kouraz.

30
Me bann zenn zordi kontan boufonn mwa!
Zot papa ti fos, napa vo nanye,
Pa ti fouti fer okenn travay bien.
Zot ti toultan feb, toultan fatige;
Pov, san manze zot ti pe fouy poubel;
Manz seki gagne. Dimoun ti pous zot
Kouma pous voler. Kouma SDF,
Zot ti anba pon, dan karo vavang.

Sa bann joukal la aster fer fezer.
Fale get zot sikane, boufone!
Va kwar bann terib! Zot mem kras lor mwa.
Parski mo’nn tonbe, zot pil-pil lor mwa;
Zot persekit mwa, zot sey fini mwa.
Mo prosperite finn vinn lapousier;
Dinite finn fonn, disparet dan pit.

Lamor pe koste; pou swagn mo malad
Napeyna mexinn; lekor net fermal
E douler atros pa konn arete.
Bondie finn chom mwa, trap mwa par lagorz;
Desir-desir mwa; zet mwa dan labou.
Mo pa vo nanye! Mo finn fini net!

Ler mo sipliy ou, Bondie mo Bondie,
Ou refiz reponn. Mo lapriyer tom
Dan de zorey sourd. Ou pe maltret mwa;
Fer mwa pas martir ar tou ou lafors.
Ou avoy siklonn ki pe sakouy mwa,
Vir-vir mwa, lev mwa, fret-fret mwa anba.
Ou pe avot mwa dan rwayom lever
Kot nou tou enn zour, nou bizen ale.
Kifer pran nisa ar grener-fayit?
Pourtan mo ti ed bann ki dan toufann;
Bann ki ti bizen led pou sorti dan trou.
Olie konn boner e gout lalimier
Mo lavi nwaye dan lamar koltar.
Traka ek douler fann-fann mo leker;
Zour apre zour, ale-vini, lagign
Sifonn mo seve, kabos mo leren.
Leklips soley permanan tripot mwa
Ler dan nwar mo rod trap enn lame pou
Travers lafore kot lalimier finn
Ekzile. Zame pa pou retourne.
Lafiev tifoid finn bril mo lapo;
Partour otour mwa peyna lamizik.
Ena zis douler, larm, kriye-plore.

31
Mo finn fer promes abstinans total;
Pa pou get enn fam ar dezir malis.

Kimanier Bondie tret nou bann imen?
Ki so rekonpans? Ki so pinision?
Bann ki finn fane pey pese bien ser.
Bondie li kone tou seki nou fer.
Mo fer serman ki mo pa’nn fer pese;
Zame mo finn sey triyang mo prosen.
Les Bondie pez mwa lor so prop balans;
Mo sir li pou trouv ki mo inosan.
Si zame mo’nn al andeor sime;
Si zame mo’nn les tantasion gob mwa;
Si zame mo’nn tranp lame dan pese,
Bondie pini mwa, detrir mo karo
Ou les lezot manz seki mo plante.

Si mo’nn fer lespri lor fam mo vwazen,
Kasiet dan bwison pou rant par lafnet,
Mo axepte ki mo fam sof manze
Ek lili enn lot. Mo merit lamor.
Lerla les dife konsom bout par bout
Seki mo ena ek mo lekzistans.

Kan mo travayer dir li pa kontan
Manier mo tret li, mo pa maltret li;
Mo ekout li bien, fer seki bizen.
Sinon kouma mo pou kapav fer fas
Kan Bon desid pou ziz mo lavi.
Mo prop Kreater li osi finn kre
Bann travayer ki pe travay pou mwa.

Zame mo’nn refiz ed enn malere;
Zame mo finn les enn vev san soutien
Ousa manz vant plen kan bann orfelen
Ape mordefen. Mo finn toultan ed
Seki bizen led.

Si mo trouv kikenn ki pa pe kapav
Aste bon lenz so pou fer fas liver,
Mo donn li bon lenz ki fer ar lalenn
Ki finn fabrike dan mo prop laferm.
Sa fer li kontan e li remersie mwa.

Si dan mo lavi mo finn trik zanfan
San papa-mama pou mo gagn mo kees
Dan enn tribinal, Bondie pini mwa,
Kas mo de lebra, derasinn zepol.
Parski mo respe komannman Bondie
Zame mo pou fer enn zafer koumsa.

Pa dan mwa priye rises materyel;
Mo pa fer vantar ar mo lamone.
Zame mo priye lalimier soley
Ousa saler fre dan bote lalinn;
Zame mo finn rant dan seremoni
Ki ador soley, ki vener lalinn.
Mo prefer lamor ki sa pratik la.
Pa gagn drwa renie Bondie Toupwisan.

Pa kwar mo kontan kan mo bann ennmi
Dan lamizer nwar; zame mo priye
Pou ki zot modi. Tou seki konn mwa
Rekonet ki mwa mo toultan envit
Etranze ek vwayazer vinn kot mwa.
Zame mo pou les enn kikenn anplan,
Dormi dan lari.

Tou dimoun kasiet erer ki zot fer
Me mwa zame mo pa kasiet nanye.
Mo pa per seki dimoun kapav dir!
Zame mo’al kasiet dan enn ti kazot
Pou evit regar meprizan entel.

Kisannla pou’ekout seki mo pe dir?
Mo pa pe blefe, pa pe koz manti.
Bondie mo temwen!

Si mo adverser ekrir lor papie
Tou seki zot repros ki mo finn fer,
San ezitasion mo ti pou sarye
Sa dokiman la lor mo de zepol
Ou met lor latet kouma enn kouronn.
Mo ti pou dir Bondie laverite
San bes mo latet. Pa ti pou onte!

Si mo finn koken later enn kikenn
E manz manze ki later la done,
Les propriyeter kreve san manze,
Pa manze ki pou pouse dan karo
Me lastron, raket ek pikan loulou.

Job aret koze
DISKOUR ELIHOU
32
Parski Job ti telman sir ki li ena rezon, trwa kamarad la ti prefer aret koze. Laba ti ena osi enn bado ki ti pe kime ar laraz parski Job ti pe blam Bondie pou so lapenn. Parski li ti zenn, li ti bizen atann bann sinior fini pou li koumanse.
Elihou
Mwa mo zenn e zot zot vie.
Mo ti ezite pou koze
Parski mo panse ki bann vie
Zot posed sazes.
Me anverite sazes li vini
Kan Bondie donn li.
Pa akoz nou vie.
Mo finn ekout zot;
Ekout mwa aster.
Mo’si mo ena kiksoz pou dir zot.

Mo finn ekout zot ar boukou pasians
Ler zot fouy zot krann
Pou rod zoli fraz.
Kwar mwa grandimoun,
Zot finn fel, zot tou.
Zot pa finn fouti refit argiman
Ki Job finn servi.
Kot zot finn met zot swadizan sazes?
Zis Bondie kapav reponn Job
Parski zot zot finn fane.
Job ti koz ar zot, pa ar mwa
Me zame mo ti pou reponn kouma zot.

Job, les mo dir ou, bannla zot lalang
Finn amare net, zot finn vinn gounga.
Silans enviolab. Be aster mo kwar
Mo kapav koze. Mo bizen koze.
Si mo pa koze mo kwar mo poumon
Pou fer enn gro boum telman presion for.
Mo pa pou pran par personn dan deba;
Pa kont lor mwa pou pas bagou lor enn,
Pas bagou lor lot. Bondie pini mwa
Si mo fer erer.

Aster ekout mwa, Job! Ekout mwa bien.
Mo pou koz fran-fran, dir kare-kare
Seki bizen dir. Bondie enspir mwa.

Si ou’ena repons pa per pou koze.
Ou ek mwa, divan Bondie, nou parey;
Finn fer nou ar later.
Peyna pou per mwa parski mo pa la
Pou say-say ou.

Ala seki mo finn tann ou dir:
“Mo prop, mo drwat, mo inosan.
Pa kone kifer Bondie pe persekit mwa.
Li fer koumadir mo so ennmi;
Akoz sa li amar mwa ar lasen,
Fer mo lavi enn martir.”

Job, mo bizen dir ou
Ou net dan lerer.
Bondie pli gran ki tou leres imen.
Kifer ou blam Bondie?
Parski li pa pe ekout ou konplent?
Kan Bodie koze personn pa tande;
Aswar dan somey li fer nou reve pou pas so mesaz.
Olie ekoute, nou panike
E lafreyer paraliz nou lespri.
Bondie koze pou fer nou swiv bon sime; aret fer pese;
Aret fer fezer.
Dan sa manier la li protez nou
Kont danze, kont lamor.
Li fer nou malad,
Fer nou lekor kourbe ar douler
Pou ki nou sanz nou manier.
Kan nou malad
Pli bon manze fer nou gagn vomi;
Nou vinn lapo-lezo
E nou pran sime simitier.
Parfwa enn anz vini pou dir nou ki nou bizen fer.
Anz koumsa, ena par milion.
Li pou dir:
“Arete! Lavi ki pli for!”
Lafors, lazenes lerla revini
E ler nou priye, Bondie ekoute.
Lavi rekoumanse.
Tou dimoun pou dir:
“Nou ti bien fane me Bondie finn pardone.”

Toultan Bondie fer sa.
Li sov nou, redonn nou gou pou viv.

Job, aprann ekoute!
Si ou ena kiksoz pou dir
Pa per pou koze.
Si ou kwar ou’ena rezon
Mo dispoze ekout ou.
Sinon, ou ekout mwa.
Mo pou montre ou kimannyer vinn saz.

34
Tann dir ou malen, entelizan.
Pran lapenn ekout mwa.
Ou konn diferans ant bon manze
Ek seki pa bon
Me ou pa fouti fer
Diferans ant bon koze ek seki pa bon.
Les nou ziz Job so kees.
Job dir li inosan
Me Bondie enzis.
Job dir:
“Si mo dir mo’antor
Mo pou koz manti.
Desten finn bles mwa
Malgre mo pa antor.”
Eski ena enn lot Job lor later?
Li pa respe Bondie;
Li mars ar move dimoun;
Pou li napeyna lavenir
Kan mars dan sime drwatir,
Kan swiv volonte Bondie.

Ekout mwa, dimoun ki konpran!
Eski zot kwar Bondie Toupwisan
Fer erer?
Li rekonpans dimoun drwat
E donn nou seki nou merite.
Bondie Toupwisan pa tranp dan lemal,
Li pa fer sannyen ousa mesanste;
Li pa pini inosan.
Eski Bondie sibaltern?
Eski ena lotorite pli gran ki li?
Si li retir souf ki li’nn donn nou,
Nou tou revinn lapousier.

Si ou ena enpe zenzen,
Eski ou pe akiz Bondie Drwatir?
Eski dapre ou Bondie toler enzistis?
Bondie dres ar lerwa ek gouverner
Ler zot fer dominer e fer pep soufer.
Li pa sayde ar bann gran ek bann ris;
Li pa get dimoun ar de lizie.
Si ena pou tay palto,
Li tay palto brit.
Li vey sak pa ki nou fer;
Peyna nwarte ase nwar
Pou anpes so lizie trouve.
Bondie pa bizen taymteboul pou ouver so tribinal;
Pa bizen lanket pou li ranvers enn lider
E ranplas li par enn lot.
Parski li konn zot zestaz li kas zot konte aswar.
Li donn pinision anpiblik
Parski bann move dimoun finn sort andeor sime drwatir
E zot finn fer bann pov plore
E Bondie finn tann bann pov kriye osekour.

Si Bondie ti deside pou chomtayt
Personn pa ti pou kritik li;
Si li ti get enn kote,
Nou tou nou ti pou dan pens.
Peyna nanye ki nou ti pou kapav fer
Pou anpes tiran satanik kontrol lemonn.

Job, eski ou finn dimann pardon pou ou pese?
Eski ou finn promet zame ou pou refer sa?
Eski ou finn dimann Bondie montre ou ou erer?
Eski ou finn fer serman pou aret fer sa?
Ou pa dakor ar seki Bondie fer!
Eski Bondie aster bizen fer seki ou’le ki li fer?
Ale, koze!
Dir nou ki ou kwar.

Nenport kisannla ar enpe lespri
Pou rekonet
Ki Job enn gran ignoran.
So koze napeyna ni sans ni valer.
Get bien seki li dir!
Peyna okenn dout
Li mars ar lemal.
Vadire saytann!
Li pa zis fane, li ena toupe
Kritik Bondie divan tou dimoun.

35
Ou pa gagn drwa Job dir ki Bondie kone
Ki ou inosan.
Ou pa gagn drwa dimann Bondie:
“Explike kouma mo pese pe afekte ou.
Ki sa fer ou si mo fer pese?
Ki mo pou gagne si mo pa fer pese?”
Ala mo repons pou ou ek ou kamarad!

Get lesiel lao, ki oter li’ete?
Si ou pe fane Bondie pa soufer.
Si ou lavi enn katastrof,
Eski Bondie afekte?
Si ou fer dibien,
Eski Bondie rekolte?
Bondie pa bizen ni ou ni ou bon aksion.
Me dimoun kouma nou soufer kan ou fane;
Zot gagn soulazman ler ou fer dibien.

Kan dimoun dan lapenn,
Zot kriye, zot rod sekour.
Me zot pa dimann Bondie vinn ed zot,
Bondie ki sem lespwar dan nou leker
Kan nou dan tourman;
Bondie ki met sazes dan nou latet.
Kan zot rod sekour, Bondie pa reponn
Parski zot leker ranpli ar fierte,
Ranpli ar pese.
Zot dimann sekour dan vid
Parski Bondie Toupwisan pa pou tann zot,
Pa pou get zot.

Job, ou dir ou pa trouv Bondie;
Li konn ou kees; ou atann li vini.
Dapre ou Bondie pa donn pinision,
Li pa pran kont pese ki nou fer.
Aret zaze!
Li kler ou pa kone ki ou pe dir!

36
Pa sape! Ekout bien seki mo ena pou dir.
Mo ena boukou konesans;
Mo pou servi li pou montre ou
Ki Bondie, mo Kreater, li bon
E limem lasours lazistis.
Mo pa pe radote.
Divan ou pe dibout enn saz otantik.

Bondie limem pli for.
Li pa mepriz personn.
Li konpran tou.
Okenn faner pa sape ar li
E li toultan tret bann pov dan enn bon fason.
Li protez bann dimoun drwat
Ki, akoz zot drwatir, kapav dirize kouma lerwa;
Zot repitasion res toultan gran.
Me bann dimoun move
Ki amare ar lasenn,
Ki pe peye pou pese ki zot finn fer,
Bondie pou montre zot ki arive
Kan nou fane ek nou fer nou fanor.
Bondie pou warning zot,
Fer zot kone ki zot lor move sime.
Si zot ekoute e zot sanze
Zot pou dan bien;
Si zot rezenbe, residive
Zot pou pas kord
E fini dan rwayom lever.

Bann ki pa soumet divan Bondie,
Ki pa sanze malgre pinision Bondie,
Zot mor bien zenn apre enn peryod enfami.
Pa bliye Job, Bondie edik nou
Atraver soufrans
E li servi douler pou ouver nou lizie.

Bondie ti permet ou viv san traka ek san lafreyer;
Ou latab ti garni ar meyer manze.
Me si li pe pini ou aster
Se ki ou merite.
Tansion ou les gous bous ou lizie;
Tansion ou les larises ris ou andeor sime.
Si ou pa fer atansion
Ou pou kriye-plore dan vid.
Mem ou lafors pe al dan tengn.
Initil priye pou fer lanwit vini
Kan tou pou al kraze;
Pa les lemal kouyonn ou;
Ou pe pas kord
Parski Bondie
Ole ouver ou lizie.

Pa bliye pouvwar Bondie;
Limem pli gran profeser.
Personn pa kapav dir li ki bizen fer
Ousa akiz li.
Nou loue li
E ou’si ou bizen sant so louanz.
Nou tou trouve tou so mirak
Me nou kapav zis gete depi lwen;
Personn pa kapav konpran so grander net;
Pa sey estim so laz.

Bondie pran dilo lor later, fer li vinn lapli
Ki desann depi bann niaz pou aroz lavi.
Kisannla kapav kone kouma niaz bouze;
Kouma loraz grogne dan lesiel
Kot Bondie reste.
Zekler fane dan lesiel
Tandik ki fon lamer res dan nwar.
Koumsamem li nouri nou,
Fourni manze anabondans.
Li diriz mouvman zekler
Pou ki li tape kot bizen tape.
Loraz anons tanpet.
Mem zanimo konpran sa.
37
Tanpet fer leker bat dan mole.
Zot tou! Ekout lavwa Bondie;
Ekout loraz ki sorti dan so labous.
Li lans zekler atraver lesiel;
Lerla so lavwa koze:
Rizisman loraz splandid.
Tousaletan la lalimier zekler
Flashe partou.
Bondie fer zafer extra
Ki nou pov lespri pa kapav konpran.
Li fer lanez tom lor later;
Li avoy lapli toransiel
Pou tranp later desese.
Li obliz nou aret tou aktivite;
Zanimo al kasiet dan zot trou;
Li avoy siklonn depi les;
Divan fre depi lesid.
Li soufle e dilo kaye.
Zekler flashe dan niaz;
Zot swiv enstriksion Bondie
Partou lor later e dan lesiel.
Li avoy lapli pou aroz later;
Pou pini nou
Ousa pou ed ek protez nou.

Aret enn ti kou pou reflesi!
Nek gete tou bann mervey ki Bondie fer.
Ou kone kouma Bondie donn komann zekler
Pou flashe kan bizen?
Ou kone kouma niaz flote dan lesiel?
Pouvwar manifik Bondie!
Non, ou pa kone.
Ou zis sibir saler eqwater!
Eski ou kapav ed Bondie redi latant ble?
Fer li vinn metal red ek poli?
Dir nou ki bizen dir Bondie.
Nou latet vid.
Zame mo dimande pou koz ar Bondie.
Mo pa bet!
Mo pa’le rod sikann!

Enn kou enn lalimier briyan
Pe ekler lesiel. Enn lalimier kas lizie!
Enn divan pwisan finn balye lesiel prop.
Lorizon pe briye kouler lor.
Grander Bondie abriti nou.
Pa kapav koste!
Limem drwatir ek lazistis.
Pa drol ki nou tranble divan li;
Pa drol ki li pa get seki deklare.
BONDIE REPONN JOB
38
Omilie tanpet Bondie koz ar Job.
BONDIE

Twa ki twa ki pe kestionn mo sazes
Ar bann parol vid, ar slogan lor kes?
Aster dibout drwat, reponn mo kestion.
Kot to ti ete moman kreasion?
Twa ki pe fer kwar ki to pli kone,
Ki ti deside so grander? Koze!
Ki ti plas pilie pou tini later
Met born dan kat kwen, tras enn liniver.
Ler soley ti leve zour koumansman
Zetwal ti sante, bann anz ti kontan.
Ki ti ferm laport, anpes osean
Aval partou ar lapeti gourman?
Mwa ki ti anvlop lamer ar gro niaz
Pou obliz li res dan nwar so prop baz.
Mo ti tras frontier pou obliz dilo
Res dan so lanklo, pa mont pie koko.
Mo ti dir dilo, “Chombo la, beta!
Depas sa pwen la, to vag pa gagn drwa.”
Job, eski twa to kapav fer soley
Ekler lorizon, anons so revey?
Eski to kapav donn lord barlizour
Trap lagorz later, sakouy bann votour,
Fors zot kit landrwa kot zot fer lakagn?
Lalimier kapav fer tou bann montagn
Met zot zoli lenz prop ek elegan.
Lalimier kapav fer tou bann brigan
Kasiet zot ensten rapas ek violan.

To finn get lasours dan fon osean?
To finn deza mars lor disab dan fon?
To finn deza trouv laport ki separ
Lemonn vivan ar bann ki alekar?
Eski to kapav mazinn liniver
So grander: longer, larzer ek oter?
Reponn si to kwar to kapav reponn!

Eski to konn kot lasours lalimier?
Konn kot marenwar demar so karyer?
Eski to kapav montre zot sime
Kot bizen ale, kouma retourne?
Mo sir to kone parski to ti la
Ler mwa mo ti pe kree tousala.

Eski to’nn deza rant dan mo godam
Kot mo gard lanez ek lagrel ansam?
Stok la pare pou fer fas treboul
Kan konfli violan sort andeor moul.
To finn vizite kot soley leve?
Kot siklonn leve avan vwayaze?

Kisannla finn fouy pasaz pou lapli;
Tras parkour loraz pou fann lapipi?
Kisannla, to kwar, fer lapli tonbe
Dan enn landrwa kot personn pa reste?
Kisannla aroz later ki kram-kram
Pou ki lerb ek pie kapav vinn tamam?
Lapli, laroze, zot ena papa?
Lanez ek vergla, zot ena mama?
Kisannla ki fer dilo vinn glason;
Fer sirfas lamer red kouma beton?

Eski to kapav regroup bann zetwal
Dan konstelasion; ousa fer zetwal
Enn konstelasion kas bann, rod sawal?
Eski to kapav sanz lord firmaman;
Fer zetwal lao swiv bann regleman
Ki kapav korek kan viv lor later?

Eski to kapav donn lord niaz lao,
Fors li vers dilo pou lav to ledo?
Si to dir zekler, “Vit alim to far!”
Li pou vinn dir twa, “Yes,boss! San retar!”
Kouma nou kone pou’ena debordman;
Lapli pou tonbe; pou’ena move tan?
Ki sa gran malen ki konn kont bann niaz;
Pers-pers zot pou fer dilo defons baz?

Eski to kapav donn bann lion laviann;
Nouri bann lionso ki bizen sefann?
Kisannla nouri korbo so mama
Ek so ti baba ki bizen nana?
39
Eski to kone kouma kabri ne?
Kouma serf dan bwa met ba anba pie?
Komie letan zot sarye zot baba?
Kouma zot kone ki bizen met ba?
Eski to kone kouma zot debat
Pou zot donn nesans rekta dapre dat?
Kouma zot grandi tou bann ti serf la
Kit lakaz mama pou tras zot prop pa.

Kisannla ti donn bann bourik sovaz
Liberte trene kouma zot gagn laz?
Mwa ki ti donn zot lespas pou zot viv;
Tou seki bizen pou kapav sirviv.
Zot viv bien-bien lwen ar lavil tapaz
E zot reziste tou form esklavaz.
Zot al rod manze lao lor montagn;
Manz lerb ki zot gagn si pa fer lakagn.

Kapav fer bef sovaz ris lasari?
Aswar dormi dan lapay lekiri?
Eski to kapav fors li ris saret;
Servi so lafors pou plen to lasiet?
Eski li pou koup kann dan to karo;
Sarye to fardo lor so prop ledo?

Lotris bat lezel; pa konn anvole;
Li ponn so dizef anba san gete
Sipa dizef la ansekirite.
Souvan li kraze, san matirite
Fini dan later. Mwa ki finn fer li
Enn lakrem kouyon. Pa kwar li kouli!
Kan li galoupe seval gagn latet;
Peyna pli rapid ki nou zwazo bet.

Ale dir mwa Job, twa ki kreater
Lafors enn seval; ki fer so krinier
Danse dan divan. Twa ki finn fer li
Sot kouma sotrel, met ledan touni
Pou fer dimoun per? Li desir later
Ler li galoupe; li sem laterer
Kan li dan lager. Pou seval gayar
Peyna rol katar. Vadire Bayar!
Ler bigoul soufle, bes latet fonse,
Li sarye ero, garanti sikse.

Eski enn fokon ar twa ti aprann
Kouma anvole? Eski to komann
Ki ti fer enn leg ranz so nik lao
Lor montagn pli ot ki lezot zwazo?
Depi so fortres li kontrol partou;
Predater feros li pa per ditou;
E zanfan bann leg bwar disan zibie.

40
Job, to finn chalenj mwa! To pou’arete?
To pa pou reponn? Koze Job, koze!
Job
Bondie, mo Bondie, mo telman onte
Ki mo kwar meyer mo aret koze.

Lerla, depi dan tanpet Bondie koz ar li.
BONDIE
Dibout drwat Job e reponn mo kestion!
Mo enzis dapre to akizasion;
Twa to’ena rezon, mwa ki net antor?
Dapre twa mwa mo kontan kraz to kor?
Eski twa to for, pli for ki Bondie?
Eski to lavwa fer lesiel tonbe?
Si koumsa montre to grander granjoz,
To lafors glorye; asiz dan to loz;
Fixe bann vantar; vosifer laraz
Pou fer zot ramas lake, al lakaz.
Wi Job, ar regar ferm krak zot lalign;
Devier zot; fer zot konpran zot lagign;
Ploy zot, avoy zot dan rwayom lever.
Lerla mo pou dir se twa ki venker.

Pa bliye ki mwa ki finn kre enn jab
Apel Behemot. So lake bwadsab;
So lezo anbronz; so lazam lasie;
So lafors imans fer lezot kile.
Peyna so segon! Zis so Kreater
Kapav manz ar li. Li sem laterer!
Apart mwa peyna personn ki kapav
Mat ar li, may li; ferm li dan lakav.

41
Ena Leviatan, enn move dragon.
Eski to kapav may li ar lamson?
Pers so narinn ar lafwinn ou arpon?
Eski li pou zet zarm, dimann pardon?
Aksepte vinn esklav to volonte?
Eski li pou’le amiz envite?
Eski to kapav koup li bout par bout,
Vann li dan bazar? Trenn li lor larout?
Non, non, non Job! Si to tous li enn kou,
Samem to final! Li kas to likou!

Li enn mons feros ki fer kouraz fonn;
Bann pli gran gerye, bann pli gran felonn
Kan get so dife santi zot lazam
Vinn kouma lagom. Ayo kot zot nam!

Dragon Leviatan ena douz lazam
Pli for ki lasie; lekay kouma lam
Protez so lekor; so ledan lansar
Rouz kouma labrez ar seramik rar
Fer leker imen kasiet dan enn trou;
Eripsion volkan enn nanye ditou
Ler li tern enn kou; lafime monte,
Al tous niaz lao; kan li araze
Oblize sove. Tou zarm initil!
Li fer lamer bwi, aval tou bann lil.
Li pa per nanye; tou leres per li;
Li ravaz partou, manz ennmi kri-kri.

42
Lerla Job reponn Bondie.
Job
Pardonn mwa Bondie! Mo kone ki ou
Ki ena pwisans. Ou ena pawer
Fer seki pler ou. Mwa mo’enn enbesil
Ki nek rabase. Mo enn ignoran!
Lontan mo ti ekout koze lezot;
Aster ki mo finn gagn kontak ar ou,
Mo mari onte gonaz mo’nn zaze;
Regre trangle mwa, anpes mwa koze.
KONKLIZION
Apre ki Bondie ti koz ar Job, li ti koz ar Elifaz. Li ti dir li, “Mo bien mekontan ar twa ek to 2 kamarad parski zot pa ti koz laverite lor mwa kouma Job ti fer. Donn Job set toro ek set mouton pou ki li fer sakrifis neseser. Job pou priye pou zot e mo pou ekzos so lapriyer. Mo pa pou pini zot malgre ki zot merite. Zot pa ti koz laverite kouma Job ti fer.
Elifaz, Bildad ek Zofar ti fer seki ti dir zot fer e Bondie ti ekzos lapriyer Job.
Apre ki Job ti priye pou so trwa kamarad, Bondie ti donn li de fwa plis properite. So fami, frer, ser ek so bann kamarad ti vinn get li e zot ti fer enn gran fet ansam. Zot ti konsol li e sakenn ti donn li lamone ek enn bag annor.
Bondie ti beni dernie parti so lavi bien plis ki so premie parti. Job ti ena 14,000 mouton, 6,000 samo, 2,000 bef-vas, e 1,000 bourik. Li ti revinn papa 7 garson ek 3 tifi. Li ti apel so pli gran tifi Jemima-kolonb, deziem li ti apel Kezia-zepis, so trwaziem ti apel Kerenapouk-kajal. Zot ti trwa pli zoli fam dan lemonn. Job ti donn zot enn par dan so patrimwann. Job ti viv pandan 140 an apre sa e li ti gagn boner trouv so tizanfan ek aryer tizanfan. Li ti mor kan li ti vinn bien-bien vie.
13.02.2015

SANTE SALOMON – PLI KANTIK KI KANTIK

1
Extra zoli sante

PREMIE SANTE
fam
To lalev kouver mwa ar badou;
to lamour pli goute ki diven.
To prezans ena so prop parfen;
li sone parey kouma to nom.
Okenn fam pa kapav reziste.
Pran mwa net; anou sove ansam;
Senier, amenn mwa dan to lasam.
Kan nou de nou ansam nou ere;
nou soule dan nou lamour profon.
Pa drol ki tou bann fam kontan twa!
Fam Zerizalem nou kapav nwar
me nou bote ki rar fer vantar:
nwar kouma bann latant dan dezer;
zoli kouma rido Salomon.
Pa get kouler lapo, mo koko;
saler soley tropik finn bril mwa
e bann frer ki zalou finn fors mwa
travay dan karo toutlazourne.
Mo pa ti kapav okip momem!
Dir mwa dan ki patiraz lerb ver
to pou amenn to troupo dime?
Kot zot pou kasiet soley midi?
Kifer mwa mo pou bizen rod twa
parmi troupo ki lezot veye?
zom
To pa konn kotsa,
pli zoli ki zoli?
Nek swiv mo troupo
pou nouri to kabri
kot latant bann gardien.
Eh gate! To exit tou bann zom
kouma ziman exit etalon
ki ris saryo Faraon.
Ala li zoli to seve ki anbras to lazou,
glis dousman lor to likou kouma bizou.
Me nou pou fer pou twa enn lasenn
annor dekore ar larzan.
fam
Mo lerwa ti lor so divan;
mo parfen ranpli ler ar douser.
Mo aman santi bon kouma lansan
ler so lekor lor mo pwatrinn.
Li kouma bouke
dan zarden Tabor.
zom
Ala to zoli trezor;
to lizie lalimier briye ar douser.
fam
Ala to galan koko!
To plen mo desten!
Nou fer nou lili ar lerb tann;
soliv nou lakaz ar pie tamaren,
plafor ar pie sipre.
2
Mo zis enn fler sovaz
dan Valedepret.
zom
Kouma enn fler zonn dan karo lastron,
mo bienneme li larenn parmi bann fam.
fam
Kouma pie seriz dan karo kanpes
mo gate pli gayar ki tou bann zom.
Ala bon la! Asiz dan so lonbraz;
tanzantan eklat enn fri dan labous.
Li ti amenn mwa dan so prop banke;
lev banier Lamour ki flote fezer;
redonn mwa lafors ar mang, zanana.
Mo’nn feb fer lamour!
Lame gos anba mo latet,
so lame drwat kares mo lekor.
Ayo fam Zerizalem!
Fer promes, fer serman
lor latet serf ek gazel
zot pa pou kas nisa!

DEZIEM SANTE
fam
Mo tann lavwa mo aman
travers ranze montagn,
travers kolinn pou vinn zwenn mwa.
Mo aman li kouma enn gazel,
enn zenn serf.
Get li laba kot miray
pe louk par lafnet
atraver vitray.
Shuuu! Mo aman pe koz ar mwa.
zom
Mo gate! Mo lamour!
Vinn ar mwa.
Divan fre ek lapli pe kasiet;
dan karo bann pie fler pe fleri.
Anou sante!
Tann pizon roukoule dan zarden;
goyav mir lor pie pe fann so parfen;
ler partou pe sarye fri ek fler.
Mo gate, mo lamour vinn ar mwa;
pa ler pou kasiet deryer touf banbou.
Les mo get to figir beni,
les mo tann to lavwa mazik.

May bann sovsouri
avan zot fer dega
dan verze garni.
fam
Mo aman fidel e mwa mo so bienneme.
Li nouri so troupo kot lerb tann
ziska ki labriz gramaten
pous marenwar dan kwen.
Retourne gate! Retourne mo gazel,
mo zoli serf lor Montagn Signo.
3
Touleswar mo ti pe rev mo bienneme;
mo ti pe rod li,
pa ti pe zwenn li.
Ti rod li partou
dan sime, dan lenpas.
Rode mem abba,
pa ti reysi zwenn so bout.
Patrol ti trouv mwa;
mo ti dimann zot,
“Zot pa finn trouv mo bienneme?”
Ler mo ti kit patrol
ala mo ti trouv li.
Mo ti may ar li,
pa les li ale,
amenn li lakaz mo mama,
dan lasam kot mo ti ne.

Ayo fam Zerizalem!
Fer promes, fer serman
lor latet serf ek gazel
zot pa pou kas nisa!

TRWAZIEM SANTE
fam
Ki ete sa ki pe vinn ver nou kouma enn kolonn lafime;
li santi bon kouma lansan
ki servi dan legliz?
Salomon pe vini lor so tronn;
so larme otour li,
meyer solda dan lemonn.
Peyna zot segon dan servi lepe,
zot bann veteran experimante.
Sakenn arme ar so zarm pe vey
so lerwa kont ennmi;
Salomon so tronn fer ar dibwa rar;
bann lipie anvlope ar larzan;
so garnitir fer ar letof dekore ar difil lor;
bann kousen fer ar velour rwayal
ki bann fam Zerizalem finn tise.
Fam Izrael vinn get Salomon!
Lor so latet ena kouronn ki so mama ti poz lor so latet
zour so maryaz,
zour so gran lazwa.
zom
4
Ah lamour, kouma to zoli!
Deryer to vwal, lamour briye dan to lizie.
To seve sot-sote kouma troupo kabri nwar
lor Montagn Morn.
To ledan blan kouma lalenn mouton prop;
nanye pa manke, tou dan lord.
To lalev rouz kouma riban;
zot alert kan to koze.
To lazou briye deryer to vwal.
To likou kouma Latour David,
ron ek lis;
to kolie kouma enn filwar boukliye.
To tete kouma de gazel,
de serf ki pe manz lerb dan karo margrit.
Les mo res lor to kolinn
ziska labriz gramaten
fer marenwar sove.
Ala to zoli gate!
Pli zoli ki zoli.

Vinn ar mwa mo zoli doulinn;
nou desann Montagn Liban
kot lion ek leopar lasas.
To lizie, to bote
finn koken mo leker.
To lamour pli bon ki diven,
to parfen pli dou ki tou zepis met ansam.
Mo koko, to lalev gagn gou dimiel,
to lalang pli bon ki dimiel dan dile.
To lenz sarye parfen to pei.

Mo lamour, mo doulinn,
li enn zarden sekre,
enn zarden bare ar miray,
enn lasours prive;
dan sa zarden la bann pie grandi bien
vadire enn verze pie grenad
ar fri pome.
Ena plennti menndi, jafrann, kanel, zerof,
parfen tou kalite.
Mazanbron, alovera
anbom latmosfer.
Lasours rafresi lavi;
kanal ek rwiso
sarye dilo montagn.
fam
Leve, leve, divan lenor!
Divan lesid soufle lor mo zarden,
anbom ler ar pafen.
Mo bienneme pe vini
pou manz delis dan so zarden.
zom
5
Mo finn rant dan mo zarden,
O lamour, O doulinn!
Mo pe ramas zepis ek parfen;
mo pe manz dimiel ek pendimiel;
mo pe bwar diven ek dile.
fam
O bienneme!
Pa per manze! Pa per bwar!
Pa per soule ar lamour!

KATRIYEM SANTE
fam
Malgre mo ti pe dormi
mo leker ti eveye.
Mo lamour ti tap laport.
zom
Ouver laport mo gate!
Mo koko, mo ti sat, ouver laport!
Mo latet tranpe ar laroze;
mo seve tranpe ar laseren.
fam
Mo’nn fini tir mo lenz!
Kifer to’le mo reabiye?
Mo’nn fini lav mo lipie!
Kifer to’le mo resal li?

Mo aman ti poz so lame lor laport;
mo leker ti plen ar lazwa parski li ti akote.
Mo ti pare pou les li rantre.
Mo ti parfim mo lame-lipie;
mo ti tourn pwagne laport;
laport ti ouver.
Abba! Pa ti ena personn.
Mo ti kriye li, me
personn pa ti reponn.

Lor sime, patrol lapolis ti soupsonn mwa;
zot ti malmenn mwa;
gard ti desir mo manto.
O fam Zerizalem!
Kan zot zwenn mo bienneme,
promet mwa zot pou dir li
mo lamour fer mwa vinn feb.
bann fam
Fam pli zoli ki zoli,
eski to galan pli galan ki lezot?
Kifer nou bizen promet twa?
Ki extra ar li?
fam
Mo bienneme li zoli, li for;
limem Enn Lor Mil.
So lapo bronze ek lis;
so seve kotle
nwar lagren longann.
So lizie kouma de kolonb
dan enn basen kler;
so lazou zoli kouma enn zarden zepis.
So lalev kouma petal fler
tranpe dan parfen.
So lame bien elegan;
ledwa garni ar bag diaman;
so lekor kouma stati an-ivwar
dekore ar pier presiez;
so lazam taye dan marb
proteze ar soket lor.
Li gran, frengan
kouma Piterbot.
So labous bon pou anbrase;
so nam mazik.
O fam Zerizalem
ala portre mo bienneme!
bann fam
6
Fam pli zoli ki zoli,
dan ki sime li finn ale?
Dir ki sime li ti pran
pou nou al rod li.
fam
Mo bienneme finn retourn dan so zarden
kot katrepis ek zasmen pouse.
Li pe vey so troupo dan patiraz
e anmemtan ramas enn bouke fler.
Li net pou mwa kouma mo net pou li.
Li travay dan zarden fler.

SENKIEM SANTE
zom
Mo koko, to zoli kouma Zerizalem,
zoli kouma lavil Tirza,
mirak dan zoli.
Aret fixe mwa!
To lizie koulout mwa anplas;
to seve sot-sote kouma troupo kabri nwar
lor Montagn Morn.
To ledan blan kouma lalenn mouton prop;
nanye pa manke, tou dan lord.
To lazou briye deryer to vwal.
Les Lerwa pran swasant larenn,
katroven metres, otan fam ki li ole!
Mwa mo kontan enn sel fam
ki zoli kouma enn kolonb.
Li tifi inik,
zanfan prefere so mama.
Tou bann fam admir so bote;
larenn kouma kourtizann
oblize dir limem meyer.

Zot konn enn regar kouma barlizour?
Regar mo koko li zoli ek briyan kouma soley ek lalinn.
Mo’nn travers karo zamann ziska dan vale;
mo’nn trouv nouvo bourzon, nouvo fler
lor pie mang, leksi, longann.
Get kouma mo pe tranble!
Mo pe rod lamour
kouma gladiater rod lager.
bann fam
Danse, danse zoli tifi!
Les nou get twa fer pirouet!
fam
Kifer zot ole get mwa danse
parmi etranze?
zom
7
Ala to zoli gate!
Ala to lipie zoli dan to zoli sandalet!
Kontour to lazam se sedev enn artis.
E laba ena enn koup
toultan ranpli ar diven aranze ar zepis.
Ena osi enn zepi dible
antoure ar fler parfime.
To pwatrinn kouma de serf, de gazel;
To likou kouma enn latour
fabrike ar ivwar pir;
To lizie kouma de basen
ranpli ar dilo beni;
to nene kouma latour
ki protez nou kapital;
to latet frengan kouma Montagn Pous;
To seve trese briye kouma saten;
li kapav may leker lerwa.

To enn bote mo gate;
to lamour li siblim;
to elegan kouma enn palmie;
to tete kouma enn grap tam.
Les mo mont lor pie pou kas to tam mir!
To tete kouma enn grap rezen mir;
to alenn parfime kouma pom mir;
to labous kouma diven rar.
fam
Be koko, bwar mo diven;
plen to labous deborde.
Mo lavi li pou mo bienneme;
li anvi mwa.
Vini gate! Anou al pas lanwit
dan vilaz.
Gramaten boner, nou leve pou get
bann plant ek pie ouver zot nam ar lizour;
get grenad pome ar kouler-douser.
Lerla mo pou donn twa tou.
To pou kapav santi parfen fri lamour mazik;
santi bann fri ki pouse pre kot lafnet.
Koko, mo finn rezerv pou twa
delis yer ek nisa dime.

8
Kifer to pa ti ne kouma mo frer
ki ti tet dile mo mama.
Lerla kan mo zwenn twa lor sime
e ki mo anbras twa
personn pa ti pou trouv drol.
Mo ti pou amenn twa lakaz
e to ti pou montre mwa lamour.
Mo ti pou donn twa diven aranze ar zepis,
zi grenad pome.

To lame gos anba mo latet;
to lame drwat kares mwa.

Ayo fam Zerizalem!
Fer promes, fer serman
zot pa pou kas nisa!

SIZIEM SANTE
bann fam
Kisannla sa pe vini dan dezer,
bradsou ar so bienneme?
fam
Anba pie mang mo ti lev twa
dan landrwa kot to ti ne.
Gard plas dan to leker zis pou mo lamour;
apart mwa, pa pran personn dan to lebra.
Lamour rim ar lamor;
pasion li for kouma lamor:
li anflame e brile kouma laflam ravazer.
Dilo vinn enpwisan;
mem inondasion kile.
Si kikenn kwar li kapav aste lamour
ar so lamone
limem pli gran zokris.
bann frer fam la
Nou ena enn zenn ti-ser;
so pwatrinn pa bien devlope.
Ki nou pou fer ler enn pwenter
vinn fer letour?
Si nou ser li enn miray
nou va konstrir enn latour arzante;
si li laport lantouraz
nou pou met lam dibwa tek.
fam
Mo enn miray
e mo pwatrinn zot de latour.
Mo bienneme kone ki li donn mwa
satisfaksion ek lape.
zom
Salomon ena enn karo rezen;
enn ta meteye okip prodiksion.
Sakenn gagn so bout, sakenn gagn li bonn.
Mwa mo plis ere:
Mo’ena mo prop karo.

Dir mwa to kontan mwa, mo gate!
Mo kamwad pa’le kwar nou lamour.
fam
O bienneme vinn dan mo lebra!
Mo gazel, mo zenn serf,
amenn parfen zepis
ki pous dan montagn.

03.09.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.