ANOU RIYE

Enn ti skech komik

Dan bar Bay Topet. Detrwa kliyan pe tap enn tizafer. Enn fam anviron 30 an rantre. Li apel Sanndia. Tou dimoun soke.
BAY TOPET: Kapav ed ou … mam … zel?
SANNDIA: Enn doub-rom ar zi limon.
BAY TOPET: Pa vande sa isi! Rann enn servis, tire depi isi!
SANNDIA: Konn kalite? Enn bar ki pa vann rom!
BAY TOPET: Pa zwe rol pa konpran! Ou plas pa isi. Peyna rom ar zi limon isi.
SANNDIA: Be met enn topet dan enn ver e donn mwa enn bout korn frir.
Letansa de kliyan rantre. Zot apel Dammarro ek Kaspalto. Zot al asiz dan enn kwen. Bay Topet degaze al ver zot.
BAY TOPET: Mo ti kwar ki zot ti finn emigre. Tousaletan la! Ki ti arive? Lapolis ti may zot ar enn poulia?
DAMMARRO: Ki mo pou dir ou Bay Topet? Kaspalto ti tom amoure.
BAY TOPET: Tou dimoun kone li amoure ar boutey.
DAMMARRO: Non, pa sa. Amoure ar enn madam.
BAY TOPET: Akoz sa li aret vinn dan bar?
DAMMARRO: Samem! Madam la dir li ki li pou kit li si li pa aret bwar. So lagel tro pi.
BAY TOPET: Kifer li finn retourne?
DAMMARRO: Madam la finn kit li.
KASPALTO: Fer dominer ar zom. Mo dir ou Bay Topet, akoz Jennder Links, tousa pe arive.
BAY TOPET: Bon, ki zot pou bwar?
SANNDIA: (Li kriye for) He Misie Barmenn, mo ti vini avan sa 2 misie la!
BAY TOPET: Kan zom pe koze, fam bizen choupchap! Pa finn aprann manier? Ki kalite!
KASPALTO: Fann ar li Bay Topet! Bizen fer zot konpran bon kiltir, kiltir gran dimoun.
SANNDIA: Konstitision garanti egalite zom-fam!
DAMMARRO: Ki konstipasion li pe koze? Fam-zom egal! Dir li dibout fer titour, nou gete.
Dousma-dousma, bar la koumans ranpli. Ena zis zom, apart Sanndia. Bay topet kontinie servi bann zom.
SANNDIA: Si ou pa servi mwa, mo pe al fer enn depozision lapolis.
BAY TOPET: (foutan)To pe fer mo kalson tranpe… Al parl gard, si to anvi. Isi, mwa ki sef. Dan mo bar, peyna plas pou rob-zip-blouz-dawni-anvlope!
Enn lavwa sorti dan fon lasal. So manier koze diferan.
LAVWA: Li ena mem drwa ki nou tou isi.
BAY TOPET: Twa Garfi, bous lagel. Sinon ar koutpie mo fer twa galoup touni, lame dan pos! Bann kouma twa peyna drwa viv. Fonndos!
Anmemtan Rani, tifi Bay Topet, rant par laport deryer.
RANI: Papa, ki pe ariv twa? Garfi, li enn kliyan depi toultan.
GARFI: Mamzel Rani, ou papa pe refiz servi Mamzel la.
RANI: Mamzel, ki mo kapav servi ou?
BAT TOPET: Rani, pa fer mwa perdi pwen!
RANI: Perdi pwen? Mamzel la ena mem drwa ki zot tou isi.
SANNDIA: Les tonbe! (li leve pou ale.)
RANI: Non, pa ale! Zot pou gagn pie. Res anplas, mo pou servi ou.
BAY TOPET: Rani, mo donn twa lord: Pa Servi Li.
RANI: To Donn Mwa Lord? Depi kan? Mo posed 50% sa bar la; Mami posed 25%; twa to posed zis 25%.
BAY TOPET: Pa koz zafer prive!
RANI: Zafer prive? Lalwa rekonet ki se mwa propriyeter mazoriter. Pa bliye, Mami ti donn mwa so par avan li kit twa.
BAY TOPET: Met dan lagazet. Kol lafis.
RANI: Samem bizen fer.
BAY TOPET: Nimakarram!!!
SANNDIA: Ou’le kone kifer li pa’le servi mwa?
RANI: Mo kone … Akoz samem Mami finn kit li. Kisannla veritab nimakarram?
Detrwa dimoun koumans aplodi; lezot dousma-dousma koumans kas dan ta. Dammarro ek Kaspalto, santi divan pe vire. Zot koumans sote-pile e sant for-for:
“Ki nou zom, ki nou fam,
Nou tou egal.
Dan egal peyna lagal.”

ZISTWAR FINI

28.12.20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.