ANOU FER KARO KANN REFLERI


1
Laserp fite dan zot lame,
Zot rod chombo zot destine.
Zot finn fer karo kann fleri;
Dan karo kann trezor sorti.
Lwen-lwen laba bann gro kargo,
Zot vant ranpli ar nou disik,
Pe fouy lamer pou al Lerop.
Lwen-lwen laba, how do you do,
Disik Moris li bien-bien dou.
2
Me zordi nepli kouma yer!
Nou zarden finn vinn simitier.
Bernar, Annliz ek tou ser-frer
Bizen refer later, lamer.
Lwen-lwen laba, how do you do,
Disik Moris lontan ti dou;
Aster li gagn ti gou amer.
Pre-pre isi, bann travayer
Pe konstrir nouvo liniver.
3
Fer karo kann donn nou kouran,
Anpes detrir lanvironnman;
Servi zi kann pou fer liker,
Liker kalite lor kouler.
Pre-pre isi, Bernar, Annliz
Ek tou ser-frer, ek tou bann miz
Pe trap lame, marye pike.
Pre-pre isi, zanfan Moris
Ar gouli kann pe fer delis.

D.V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.