ANOU AVANSE ANSAM!

DEV VIRAHSAWMY
5, Edwin Ythier street, Rose Hill, 71368, Mauritius
limemsa@gmail.com   https://boukiebanane.com

Date: 25.07.23

POU BANN KAMWAD LENGWIS LINIVERSITE MORIS

An 1945, – mo ti ena trwazan (3 an) -, polio ti manz net mo lebra ek lame gos e pandan plis ki swasanndizan (70 an) mo finn debat pou viv osi normalman ki posib me depi detrwa lane enn problem konekte ar polio ki apel PPS (Sendrom Pos-Polio) finn koumans minn mo boyo. Li finn atak mo 2 lazam e zordi mo dibout ek marse ar boukou difikilte. Anplis mo viv dan douler 24/7. Mo pran 4 Doliprann 1000 par vennkatrer (24 er). Delwil CBD li zordi legal me akoz presion bann lobi dokter prive ek enportater peynnkiler, pa pe liberaliz li e li tro konplike pou mo reysi gagn enpe pou soulaz mo douler. MO OBLIZE MANZ MO MARGOZ AR SOURIR!
Mo ena katroven-enn an (81-an). Toulezour mo dimann Bondie ramas mwa. Mo lavi finn vinn enn tortir permanan. Erezman mo ena lamour ek soutien mo madam, zanfan ek tizanfan!
Mo finn fini donn mo drwa-doter (©) EKJM (ENSTITI KARDINAL JEAN MARGEOT). Zordi mo pe dimann bann profeser ek etidian Letid Kreol dan Liniversite Moris kosider adapte mo bann tex dan enn Grafi Armoni Reforme ki pran kont sa detrwa ti reflexion la:
1. Kan vwayel ‘e’ pas par nene e vinn nazal, ekrir li ‘en’ kouma dan ben, len, dipen, diven, saten, Endien, enbesil, ets.
2. Kan vwayel ‘i’ pas par nene e vinn nazal, ekrir li ‘in’ kouma dan link, drink, sink, pinget, singlet, pingpong, bingo, pingo, ets.
3. Artik defini ‘la’ li enn lexem apar e bizen servi li san tredinion kouma dan: bann zanfan la fer dezord; bann zanfan malelve la fer dezord ets.
4. Konsider ‘rr’ kouma enn fonem apar kouma dan harr, garrbarr, barrtann, kirrtann, bourrbak, kourrbani, sourr, kirr, karribarri, ets.
Amizir ki nou lang nasional pe evolie, grafi ‘si bizen evolie pou ki li kapav reponn lapel.
Nou ena boukou sans. Nou lang nasional, Morisien, ek nou lang ofisiel, Angle, ki finn osi vinn iniversel, zot de lang Kreol. Si nou konn servi zot, nou pou vinn enn nasion letre anplen devlopman.
BONDIE BENI ZOT!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.