ALIAS MEME

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Enn fam anviron swasant-senk-an pe atann pou travers sime lor krosing kot ronpwen Beau-Bassin. Malgre so laz, so farde enpe ekzazere, ena enn zafer ar li ki fer dimounn tourn latet pou gete.

Enn BMW dernie model, gri metalize, prop kouma enn loto dans shoroum, arete. Fam la travers sime. Dan loto, lor volan de lizie dilate-emosione swiv so tipa-tipa lor krosing. Ler li demare, li sey swiv li dan so retrovizer.

– To konn li?
– Kisannla?
– Sa vie fam ki fek travers sime.
– Non… Kifer?
– Koumadir to’nn trouv kikenn to kone.
– Kiler bizen ariv erport?
– Ena letan.

Zame li finn reysi kasiet nanye so fam ki lir so lespri kouma enn liv ouver. Me li prefer pa koze. Kan sa arive li koule dousman-dousman dan enn lemonn silans kot li tousel konn laport sorti.

Ler zot ariv erport, li depoz so fam kot diparcher, al kit so loto dan parking, revinn pou zwenn so fam apre tchekin. Tou finn revinn normal, li paret. Ti komanter, rekomandasion, konsey dernie ler. Zot anbrase.

– Pa bliye telefone pou donn mwa detay lor to vol retour.
– Salam gate. Pa bliye bizen fer vaksinn Zoulou.

Apre ven-tan maryaz zot relasion finn vinn preske mekanik. Kouma de adilt mazer, mir, responsab zot konn zot rol ki zot zwe dapre regleman, dapre koutim.

Lor sime retour li koumans santi enn drol sansation; sansasion enn liv ki mank enn sapit, sansasion enn moter ki mank enn piston, sansasion enn lorkes ki peyna batri. Ler li ariv kot enn landrwa dezerte kot lanatir abondan finn reysi pous dimoun, li bord so loto, arete, kit so loto, rant dan enn ti bwa. Dan sa sezon la bann pie, bann plant ek bann lerb lor later zot foul ar verdir ek fler. Bann zwazo ek bann ensek sant kouler ek labondans. Tousa fer li rapel bann ti zafer fondamantal ki BMW pa kapav ranplase.

Li ti ena sez-an. Tou bann zenes dan so group ti fini konn lamour ar enn vwazinn, ar servant ou, ar piten. Li tousel ti piso. Li ti pe santi li mari kouyon. Sirtou li ti pe gagn per.

Li vre ki li ti bien timid. Ti bizen kas piso. Enn so bon kamwad ti donn li enn ladres e enn swar li ti sove par lafnet so lasam. Li ti al kot Meme. Lor vites Meme ti met li alez, ti tret li kouma enn gran. Me parski li ti enpe tro nerve, li pa ti kapav kontrol bien so mouvman e vit, enpe tro vit, tou ti fini.

– Prosenn fwa li pou plis korek, fer mwa konfians.

Li ti bes so latet, ti kit lamone lor latab e vit li ti sorti. Enn santiman bizar ti pe desir so lape. Enn kote li ti fier parski li ti santi ki li ti vinn enn zom. Me lot kote li ti ena enn santiman degou. Degou ar limem. Mem santiman ki li ti gagne sak fwa li ti brene. Me li ti osi kone ki kouma li ti pou reysi ramas enn tipe kas li ti pou real kot Meme. Letan ti pase. Meme ti fer li vinn enn exper lor fer lamour. Li ti enn bien-bien bon profeser ki ti marye teori ar pratik.

Li retourn dan so loto. Ler li ariv Beau-Basin li al fer enn letour kot Meme ti pe reste lontan. Tou finn bien sanze. Ban vie-vie lakaz tol finn disparet. Partou beton ek anti-vol. Nepli kapav sot par lafnet. Pie longann la ankor lamem.

Li rapel enn swar. Lerla li ti ena omwen venn-senk an. Ti enn sa bann zour kot tou ti golmal. Li ti dimann Meme si zot ti kapav pas lanwit ansam parski li ti bien bizen sove al kasiet parla, lwen ar so anvironnman abitiel. Zot ti tom dakor lor enn pri. Omilie lanwit, pa kone kifer li ti anvi dir Meme bann parol santimantal.

– Kifer nou pa res ansam koumsa Meme?
– Pa Meme.
– Kifer?
– Em em.
– Hen!
– M.M
– M.M?
– Wi.

Aster li realize. Li ti amoure ar enn piten. Me M.M. pa ti enn piten ordiner. Li ti enn ti dees lamour. Venus manti.

Senk-an pli tar par aksidan mo trouv enn tom dan simitier St. Jean ki garni ar zoli fler, kalite lor kouler. Mo aprose pou kone kisannla ena otan sans.
“Marie-Madeleine Eternelle”

Dan parking simitier enn BMW gri metalize kouver ar lapousier demare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.