ALEGORRI-ALEGORRA

ALEGORRI-ALEGORRA

Bann Divinite, Shakti, Avtarr ek Profet
Ti desid pou kre enn pei model san fot.
Zot ti satisfe: zanimo ek plant ansam
Ar lalinn-zetwal ti pe viv dan mem lagam;
Pwason dan lamer, torti lor later, sevret
Larivier zame ti rod fann pikan raket.
Me kan tou korek bizen fer tansion:
Tantasion ek anbision pou rod tir kalson.

Koze la ki long! Ala gropoumon tir plan;
Lekersal koumans kasfes seki dan koutvan;
Lesprikabose, gransef larme bachara,
Koumans so fraka; kreasion dan lanbara:
Filao manz mangliye; dimoun manz gonaz;
Dodo manz feyaz; kriz klimatik fer laraz.

06.05.23

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.