ALA KIFER LI PER!

Mazeste Falokrat fer nou kwar
Ki Bondie Maskilen Sengilie
Finn donn li, lor later, tou pouvwar
Pou diriz tabisman, lasanble,
Relizion, san partaz ou zistwar
Depi yer ziska leternite.
Bann ki pa ekout li pou fini
Dan dife ki Satan pe nouri.

Tank ena divizion ant deziem
Ek trwaziem, Mazeste Falokrat,
Jennder Enn, pou regne san problem
Me si deziem ek trwaziem jennder
Desid pou met ansam zot leker,
Lavi falokrat pou bien-bien mat.

23.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.