A SONG FOR ALL

ANOU SANT A SONG POUR TOUS
DEV VIRAHSAWMY

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

POU TOU ARTIS KI ENTERESE

Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

CHANSON POU TOUS

1
Lontan-lontan lor enn planet larkansiel
Ti ena enn zarden gran kouma lesiel
E dan zarden la ti’ena lavi varye,
Kalite lor kouler ti pe kas pake.

Let us sing a song for all;
Une chanson pour nous tous;
Anou sant a song pour tous!
2
Tanki kreatir dan lasenn nouritir
Ti konplemanter, ti ena lavenir
Me kan enn kreatir koumans fann pikan
Lerla nou lekilib perdi dan koutvan.

Let us sing a song for all;
Une chanson pour nous tous;
Anou sant a song pour tous!
3
Kouma Lisifer, ler enn deklar grannwar,
Koumans fer vantar, mem li enn gran katar,
Lalimier sonbri ar lapeti feros;
Plen pos, tou pou mwa lerla vinn ‘zi big boss’.

Let us sing a song for all;
Une chanson pour nous tous;
Anou sant a song pour tous!
4
Mem zarden finn vinn enn imans simitier,
Plenpos, Toupoumwa refiz trouv lalimier;
Kontinie fer fezer, viol Mama-Later,
Obliz Kreater avoy dife lanfer.

Let us sing a song for all;
Une chanson pour nous tous;
Anou sant a song pour tous!
5
Mersi Senier, ar Kovid-diznef ou finn
Ouver lizie tang, fer nou gout nou mofinn.
Aster nou konpran responsabilite
Zardinie dan zarden larkansiel bote.

Let us sing a song for all;
Une chanson pour nous tous;
Anou sant a song pour tous!

28.04.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.