5 SIEK DIALOG KILTIREL

PREMIE PARTI (16em a 19em siek)

1. KIFER TO PAL EK BLEM DO JOUKAL?
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
WHY SO PALE AND WAN, FOND LOVER? BY SIR JOHN SUCKLING, PAZ 3

Kifer to pal ek blem do joukal?
Koze! Kifer to blem?
Sourir frengan pa alim masal
Me tristes karem?
Koze! Kifer to blem?

Kifer to tris ek gounga, fatra?
Kifer to silansie?
Parol frengan pa bouz so waya
Me silans relizie?
Kifer to silansie?

Ferfout ar li! Aret fer to zes!
To grimas peyna sarm.
Si lamour finn tas dan lasesres
Li meyer to zet zarm.
Ayo! Aret vers larm!

30.04.2014

2. KI ETE LAMOUR?
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
WHAT THING IS LOVE? BY GEORGE PEELE; PAZ 4

Ki ete sa zafer nou’apel lamour?
Li enn pikan; li enn pikir;
Enn zafer pir ki fer nou mir.
Li enn laflam; li enn labrez
Ki rant partou, mem dan lanez;
E dapre seki mo kone
Li viv dan lizie bienneme.
Depi lizie li lans so fles
Ki pers nou nam ek tou leres.

30.04.2014

3. PA RIS LEKER, GATE!
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SIGH NO MORE, LADIES BY WILLIAM SHAKESPEARE, PAZ 6

Pa ris leker, gate; pa ris leker!
Zom ti toultan kouyoner.
Timama isi, timama laba;
Zot toultan fer nachannya.
Aret plore,
Les zot ale;
Pengn seve, met rob afler;
Trap ravann, alim dife
Ar sante fer leker ge.

Aret sant sante maler ek mizer
Fer leker lour ar douler.
Bann zom ti toultan pe fann zot pikan;
Toultan samem zot talan.
Aret plore,
Les zot ale;
Pengn seve, met rob afler;
Trap ravann, alim dife
Ar sante fer leker ge.

30.04.2014

4. KAN MO TI ZENN EK ZOLI
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
WHEN I WAS FAIR AND YOUNG BY QUEEN ELIZABETH 1 PAZ 8

Kan mo ti zenn ek zoli, boukou mous dimiel
Ti fer mo letour pou gout delis sitronel.
Sak fwa mo ti mepriz zot, zet dan karo-kann:
“Eh, grate, ale, fatra! Pa trouve zot rann?”

Komie lizie ranpli larm ti vinn mo viktim;
Komie leker plor disan ti perdi zot plim?
Mo vantar ti gonfle mem vadire enn glann:
“Eh, grate, ale, fatra! Pa trouve zot rann?”

Enn zour Kipid ti dir mwa – sa ti’enn kamoufle –
“Akoz ou zoli, madam, e ou tro triye,
Mo pou tay-tay ou palto, grenn ou fraz anpann”:
“Eh, grate, ale, fatra! Pa trouve zot rann?”

Parol sa ti garson la devir mo bol dal;
Gramaten, midi, minwi mo leker fermal.
Mo onte ar mo parol bann leker finn fann:
“Eh, grate, ale, fatra! Pa trouve zot rann?”

30.04.2014

5. ZOT PE EVIT MWA, BANN TI KOL AR MWA
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
THEY FLEE FROM ME, THAT SOMETIME DID ME SEEK BY SIR THOMAS WYATT PAZ 9

Zot pe evit mwa, bann ti kol ar mwa;
Swiv mwa touni net partou dan lasam.
Fale ti get zot lis mo katora
Bann ki zordi pe ar mwa fer lafam;
Zot finn bliye net zot ti gagn lagam
Manz dan mo lame. Aster lor lot baz
San ezitasion zot fer letalaz.

Me finn ena ‘si bann moman extra;
Mo rapel enn fwa, moman espesial,
Nou ti pe rilax dan enn moud maha
Kan so rob large grenn kouma petal;
Lebra elegan koumans enn sawal;
Lalev tras sime; soupir mirmire,
“Mo koko, kouma sa to apresie?”

Pa kwar ti enn rev! Non, pa sa ditou.
Pa kone kifer, malgre mo bonte,
Li ti desid pou pous mwa dan enn trou;
Mo ti oblize lev pake, ale
‒ marsandiz zetab dan nouvo karne.
Apre manier li ti ranz mo kari,
Mo anvi kone ki finn ariv li.

01.05.2014

6. SONET 61
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 61 BY MICHAEL DRAYTON PAZ 10

Si koumsa, nou kas bag ar enn badou;
Mo’nn plen ar tousa, vomie arete
E les mo dir twa, pa kwar mo enn fou
Si mo repete: mo’le liberte;
Anou separe; bliye nou serman;
E si parazar nou sime krwaze
Falepa montre okenn santiman,
Regre ousa tras nou lamour pase.
Me ler mo lamour finn rant dan leral,
So pou pe bat feb, Pasion vinn gounga,
Dernie Sakreman pe rant dan lasal,
Inosans koste pou fer signdekrwa,
To tousel kapav bar sime lamor,
Redonn lenerzi mo nam ek lekor.

01.05.2014

7. ALE MO ROZ
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
GO LOVELY ROSE BY EDMUND WALLER PAZ 11

Ale mo fler!
Dir li pa touy letan ek mwa
Akoz aster
Li kone limem mo lazwa,
Mo zoli roz kouma laswa.

Dir zenes la
Falepa anpes lalimier
Donn li enn ba.
Fler dan dezer enn lot zafer:
Li ne, li mor dan pa trouv kler.

Bote dan nwar
Pa ena okenn reyonnman;
Dir li pa kwar
Dan lonbraz lavi gagn galan,
Admirasion ek konpliman.

Zoli petal,
Dir li ki parey kouma twa
– Zafer la sal –
Letan pou trangle so lavwa
E met fren ar so sinema.

01.05.2014

8. SONET 31
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 31 BY SIR PHILIP SIDNEY PAZ 13

Kifer dan lesiel to trenn to lipie
Dan silans tristes ar vizaz pal-pal?
Dir mwa do Lalinn. Eski zafer sal
Parski Kipid pe lans fles san gete?
Mwa mo bien kone seki arive
Kan lamour bles nou kouma enn kout bal;
To regar blem-tris li kouma enn kal
Ki blok to demars. Mo dan mem take.
Akoz toulede nou dan mem bato
Dir mwa, O Lalinn, eski kot twa ‘si
Bote enn mamzel fer latet vinn gro?
Ar nou santiman zot fer satini?
Kan nou res fidel, zot dir nou pagla?
Dan lamour onet zot trouv bachara?

01.05.2014

9. SO PROP EPITAF
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
LI EKRIR SO PROP EPITAF BY SIR WALTER RALEIGH PAZ 15

Samem lavi sa! Li met dan so pos
Nou lazwa zenes ek tou seki bon;
Anretour lapousier vieyes kabos
Nou desten, ferm nou dan silans sarbon.
Kan nou finn bien zwir jos nou ekzistans,
Lavi enn koutsek enpoz so santans.
Later, lapousier kapav fer feros
Me Senier Bondie limem nou vre bos.

02.05.2014

10. LITANI POU LEPOK DIR
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
A LITANY IN TIME OF PLAGUE BY THOMAS NASHE PAZ 16

Adie! Orevwar zwisans,
Isi peyna permanans.
Nisa lazwa maya sa!
Lamor limem nou lerwa
E personn pa pou sape.
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

Twa risar, to nek rod lor
Me to lor pa donn konfor;
To dokter pe kil parad,
So lavi finn vinn bien fad.
Lamor so drwa pe dikte.
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

Kouma enn fler to bote
Dime dan nwar pou fane;
Lalimier pou fonn dan ler,
Zenes anfler pou vinn fler,
Bote aret respire.
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

Tom pe bwar lafors bann zenn;
Lever manz gran kapitenn;
Zarm fizet divan desten;
Simitier fer so piten.
Laklos legliz pe sone!
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

Nou gran lespri vakabon
Pou gout lamor san violon;
Lisifer so Sef Minis
Pa pou tann ‘bel-sinapis’.
Mem mo poem lok-loke!
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

Anou vit-vit trap lame
Pou fer fas nou destine;
Lesiel nou destinasion;
Later li enn ilizion.
Anou rev Rwayom Bondie!
Mo bien fay, mo pe kaye!
Bondie pardonn mo pese!

02.05.2014

11. SONET 19
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 19 BY LADY MARY WROTH PAZ 18

Vini marenwar, kostim mo soufrans;
Ale lalanp, tengn to bobes frivol;
Fernwar ki torsenn mo dezesperans
Ki ena pouvwar met ge anba bol.
Boukie banane yer ti bwar lizol
E so fey ek fler ar lavi finn rans;
Zot kouler fletri tal lor mo zepol
Pou fer mwa konpran mo’nn perdi davans.
Bann pie azordi zot touni aster;
Bann brans skelet pe fer karrmadi;
Partou kot gete loder simitier
Ki fer so mari e viol nou lavi.
Nepli ena larm pou plor to maler;
Pou plor mo mizer dan nou liniver.

02.05.2014

12. TI KOUTO KOUP GRO ZIROMON
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
FROM UNDERWOODS BY BEN JONSON PAZ 19

Viv lontan pa neseser
Pou vinn onet ek senser;
Pa neseser dibout trwa siek
Pou vinn dibwa for kouma tek;
Get sa fler mige la,
Li pa fer tralala
Mem si so lavi detrwa zour
Li toultan egey nou lakour.
Kan pa fer fanor bote lev latet;
Kan pa depas doz lerla nou fer fet.

02.05.2014

13. NEPLI BIZEN PER!
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
FEAR NO MORE THE HEAT O’ TH’ SUN BY WILLIAM SHAKESPEARE PAZ 20

Nepli bizen per soley
Ou labriz glase liver;
To finn resevwar lapey
Pou louvraz ti neseser;
Nou tou parey pou fini
Dan enn ti pogne mathi.

Nepli bizen per grannwar;
Tirani ‘si pou fini.
Nepli bizen manze, bwar;
Enn lili pou to dormi.
Pouvwar, prestiz pou fini
Dan enn ti pogne mathi.

Pa bizen to per zekler
Ni loraz ki fer tapaz;
Pa per palab ek rimer
Parski to’nn rant to lakaz.
Zenes zordi pou fini
Dan enn ti pogne mathi.

Oja pa pou tous twa!
Longanis evit twa!
Lespri beni vey twa!
Lemal pa pou bles twa!
To rant dan nirrvana
Anfizion ar Allah.

02.05.2014

14. ENN SANTE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
A SONG BY THOMAS CAREW PAZ 22

Pa dimann mwa kot bondie met
Bann fler kan sezon pran retret
Parski dan to bote sanfen
Bann fler dormi, atann prosen.

Pa dimann mwa kot nwar kasiet
Kan soley for pe bril latet
Parski dinwar dan to seve
Prepar lanwit pou repoze.

Pa dimann mwa kot bann mwano
Gard zot sante kan pa fer so
Parski liver dan to likou
Zot sof bann not pou li res dou.

Pa dimann mwa kot bann zetwal
Gard zot dife kan zafer sal
Parski zot la dan to popier
Pou ekler sime vwayazer.

Pa dimann mwa kot fenix ranz
So nik pou li prepar resanz
Parski se dan to lenerzi
Ki li vinn pran nouvo lavi.

03.05.2014
15. VRE LAMOUR?
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
WALSINGHAM BY SIR WALTER RALEIGH PAZ 23

‒ “Ler ou sorti kot Per Laval
Eski ou ti zwenn
Mo doulsine, nektar rwayal,
Ki gard leker zenn?”

‒ “Kot mo pou konn ou doulsine
Dan lafoul pelren?
Lor sime ti ena pake
Zoli dimoun sen.”

‒ “Li pa ni blan, ni maron kler
Me enn kouler rar;
Peyna so segon lor later;
Li enn obzedar.”

‒ “Ou fer mwa rapel enn kikenn
Ar enn figir ge;
Bote, elegans san fer senn;
Fines dan respe.”

‒ “Li finn abandonn mwa isi
Tousel san rezon.
Avan enseparab; zordi
Lalinn san lamson.”

‒ “Kifer enn kou li finn kit ou,
Pran enn lot sime?
Ou dir mwa li ti kontan ou,
Ou so bienneme?”

‒ “Mo finn donn li mo lazenes,
Aster pa parey.
Lamour pa kontan lasesres;
Vie siko lavey.

Lamour enn zanfan malelve
Ki bliye promes;
Ki pa gete ousa tande;
Ki exper dan zes.

So atasman bien efemer;
Li enn zirouet.
Ar larm disan gagn so faver
Me vit li vinn tret.

Lamour fam samem so refren!
Zoli koze vid
Ki kasiet kapris anfanten,
Fer lavi lasid.

Vre lamour enn dife ardan
Ki nouri lespri;
Li konstan ek enkandesan;
Limem paradi.

03.05.2014

16. DEPI TO’NN ALE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
THE FLOWERS THAT ON THE BANKS AND WALKS DID GROW BY AEMILIA LANYER PAZ 25

Fler kot larivier, fler dan bor sime
Pe kasiet figir; lerb ver pe plore;
Divan ek dilo aster pe lager
Parski to’nn ale e sa fer zot per;
Bann ti rwiso ki normalman frengan
Aster pe boude, zot tou mekontan.
Bann zwazo lor pie kasiet zot refren,
Dan silans konple zot pe fixe lwen;
Zot lipie mosad lor enn brans touni
Pe signal tristes, enn lavi modi.
Payanke refiz bat lezel, monte
Parski li santi lafen bien-bien pre.
Potaze, parter, verze ek zarden,
Depi to’nn ale, pe kasiet dan kwen;
Fey, fri, fler parfen-kouler pe perdi
E dousma-dousma zot pe deperi.
Soley pe febli; freser ki lor tronn;
Pandan ki verdir dan later pe fonn
Vieyfi ek kanpes ankor pe reve
Zot kapav trap twa, anpes twa ale.
Eko ki zame kasiet dan silans
Aster pa kapav tini so soufrans.
Lakaz finn zet so robdiswar zoli
Pou met rob goni e pou mars pieni.
Partou kot pase detres pran so drwa,
Tristes fer lalwa parski to pa la.
Avan dir adie mo dir twa mersi
Pou tou seki to’nn donn mwa dan lavi.
Kan mo ler vini, par sa poem la
To pou res vivan; to pou toultan la.
04.05.2014

17. RESTE DORMI, NOU FER GATE!
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
COME LIVE WITH ME, AND BE MY LOVE BY CHRISTOPHER MARLOWE PAZ 27

Reste dormi, nou fer gate
E nou pou fer annwi kile
Ler nou pe gout tou bann douser
Later-lesiel pou nou finn fer.

Dan patiraz, dan bor dilo
Nou get gardien vey zanimo
E nou ekout zwazo sante
Dan enn konser bien kadanse.

Mo pou tres enn nat petal fler;
Ranz lorye ar bouke kouler;
Enn bere ar karipoule;
Enn tinik ar persi-frize;

Enn manto ar lalenn annyo
Ki sorti dan nou prop troupo,
Pantouf kashmir pou to lipie
Pou to sofe kan pe fer fre;

Enn ti sentir laliann anfler
Dekore ar koki boner:
Si tousala fer twa ere,
Reste dormi, nou fer gate.

Zennzan, zennfi dan tou jatpat
Touletanto pou fer gamat:
Si tousala fer twa ere,
Reste dormi, nou fer gate.

04.05.2014
18. SONET 54
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 54 BY EDMUND SPENSER PAZ 28

Dan teat lavi kot nou tou akter
Mo bienneme zis asize gete;
Li yam mo senn ar so lizie exper
Ler mo zwe mo rol pou kasiet sekre.
Kan moud dan jalsa mo pa bat karte;
Mo fer mo boufon komedi tipik.
Kan moud vinn serye, lizie pe larme,
Mo met mo kostim melodramatik.
Me mo bienneme, enn veritab pis
Ki pa afekte par larm ek lazwa:
Kan mo ge li sikane; kan mo tris
Li riy for-for. Pou li mo’enn fatra!
Ki mo bizen fer pou tous famsanker?
Emosion normal aster fer li per.

05.05.2014

19. KI KALITE?
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
WHAT IS OUR LIFE? BY SIR WALTER RALEIGH PAZ 29

Ki ete lavi? Enn pies plito ak;
Bon moman li zis lamizik lantrak;
Lakaz tibaba zis enn loz artis
Kot nou makiye pou rol lor lafis.
Lesiel lao, nou kritik artistik,
Not dan so karne komik ek trazik;
Kavo-parasol kont soley kirye
Se enn gran rido alafen nou ple.
Lavi deroule ziska nou zwenn bit
‒ kan sa arive, vremem nou dan pit.

05.05.2014

20. SONET 75
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 75 BY EDMUND SPENSER PAZ 30

Lor disab mouye mo ti mark so nom
Me lamare monte ti efas tou;
Mo ti reekrir tou ar enn baton
Me vag revini, lav tou deziem kou.
‒ “Ayo, mo bourrbak! Zefor zet dan trou!
Ar seki mortel to fer imortel?
Vag lamer lav mo nom dan trouloulou
Kouma vag lavi pou kas mo lezel.”
‒ “Pa dir sa gate! Nou servi lapel
Pou kouver nenport ar later zot trou;
Ar enn plim nou penn bote eternel
Dan poem ki sant parfen labous dou.
Mem mo kone ki lamor triyonfan,
Nou lamour dan lamor pou vinn pli gran.

05.05.2014

21. ENN DIMOUN DRWAT
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
THE MAN OF LIFE UPRIGHT BY THOMAS CAMPION PAZ 37

Kan enn dimoun li drwat,
Leker pa amare
Ar marday, triyangaz,
Ousa lespri fierte;

Kan so lavi trankil
Pa rod zwisans apar
Dan bann proze malsen,
Dan bann viktwar bizar;

Pa neseser pou li
Fortres ek garnizon
Ou shelter souteren
Pou so prop proteksion.

Li kapav obzerve
San sap lor so lesel
Bann mons dan fon lamer,
Tirbilans dan lesiel.

Li refiz kil parad
Kan problem toulezour
Fer dimoun bes lebra;
Li finn lir liv Lamour.

Lespri kler so konplis,
So bidze balanse,
Li okip so zarden,
E li priye Bondie.

05.05.2014

22. LESPRI ANPE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
A MIND CONTENT BY ROBERT GREENE PAZ 38

Lespri kontantman pa viktim angwas;
Lespri anpe li pli ris ki lerwa;
Kan aswar vini tourman peyna plas;
Akoz li pa ris li’ena mwens traka.
Kwar mwa SDF boukou plis dan bien
Parski pa bizen fer lodit dibien.

Pa bizen sato ou vila bourzwa!
Konfor ti lakaz donn trankilite
Annarmoni ar lavi dan landrwa;
Ekout lamizik ravann pe bate!
Enn ti lavi senp kikfwa li pli sen;
Enn lespri anpe viv meyer desten.

05.05.2014

23. SOUFER ANSILANS
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
I GRIEVE, AND DARE NOT SHOW MY DISCONTENT BY QUEEN ELIZABETH 1

Mo soufer me mo pa kapav montre;
Mo kasiet lamour deryer fer sanblan;
Blok santiman vre pou pa les kone;
Mo paret glason, andan enn volkan.
Kapav kwar mo frwa me saler pasion
Fors mwa zwe enn rol kont mo emosion.

Mo tourman kouma lonbraz dan soley:
Swiv mwa me sove kan mo manz ar li;
Dibout, alonze kouma mwa parey;
So imitasion fer mwa sagren li.
Ki bizen fer pou ras li dan leker?
Mo kwar soulazman zis dan simitier.

Seki mo bizen se santiman dou
Parski mo leker soufer dan rafal;
Eski kapav dir e anmemtan mou?
Enn dirizan ferm leker dan leral?
Swa mo viv lavi san exitasion;
Swa mo aret viv, bliye fristrasion.

05.05.2014

24. POU SELIA
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
TO CELIA BY BEN JONSON PAZ 40

Nou lev nou ver zis ar lizie,
Ver ranpli ar pasion;
Mo poz enn ba dan fon mo ver,
Pa bizen labwason.

Mo nam anvi bwar to lamour,
Labwason bann bondie;
Mem si lesiel propoz enn koup
Mo prefer to lizie.

Mo finn avoy enn bouke fler,
Pa pou fer twa plezir
Me pou fer fler vinn eternel
Kan to fer enn sourir.

Mem si to finn retourn mwa li,
Parski li’nn rant kot twa,
Aster bann fler finn sanz parfen:
Zot santi kouma twa.

06.05.2014

25. DODO BABA
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
GOLDEN SLUMBERS BY THOMAS DEKKER PAZ 41

Les somey ba to lizie,
Sourir protez to leve.
Dodo baba, pa plore;
Papa pou sant to sante:
‘Enn anz aswar pe veye.’

Lizour fer twa fatige;
Aster ler pou repoze.
Dodo baba, pa plore;
Papa pou sant to sante:
‘Enn anz aswar pe veye.’

06.05.2014

26. DAN FON PROFON
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
FULL FATHOM FIVE BY WILLIAM SHAKESPEARE PAZ 42

Dan fon profon lom pe dormi;
Tou so lezo finn vinn koray;
So lizie aster perl zoli;
Pa bizen kwar ki li bien fay;
Dibien later dan vant lamer
Finn sanze, vinn enn splander.
Laklos lamer toulezer:
Ding-dong!
To pa tann ‘ding-dong, ding-dong’?

06.05.2014

27. LAMOUR SEKRE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
I FEED A FLAME WITHIN BY JOHN DRYDEN PAZ 61

Mo pe nouri enn pasion dan mo nam
Ki pens mo leker me soulaz mo nam:
Douler adorab, soufrans peyna pri;
Mem si bizen mor mo pa pou larg li.

Lasours mo tourman zame pou kone;
Mo pa pou koze ni les devine;
Ni soupir ni larm pa pou kas lakle:
Zot pou tom trankil kouma laroze.

Me pou anpes li fer nimakarram,
Mo prefer brile dan mo prop laflam.
Dan mo sakrifis pou so delivrans,
‒ Mem li ignore ‒ mo gagn rekonpans.

Bote so lizie mo konsolasion;
Sekre mo lamour vinn mo proteksion.
Mo pa kwar posib konn pli gran boner:
Pa kapav tonbe kan pa rod oter.

06.05.2014

28. OD LOR SOLITID
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
ODE ON SOLITUDE BY ALEXANDER POPE PAZ 70

Li bien ere sa dimoun ki
Posed zis enn tibout teren
Ki donn lavi, nouri lespri,
Anpes gagn fen.

Troupo dile, karo dipen,
Mouton lalenn, bann pie lonbraz
Zot tou ansam fer li viv bien
San fer tapaz.

Li bien ere sa dimoun ki
Pa trouv letan glise ale
Parski so lekor ek lespri
Anbonnsante.

Somey profon, letid, lwazir
Annekilib; rekreasion
Ki pa malsen, ki fer plezir
Meditasion.

Alor matlo, fou mwa lape!
Les mo ale san simagre;
Zis disparet. Pa neseser
Zot amenn fler.

06.05.2014

29. DEVWAR APEL MWA
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
TO LUCASTA, GOING TO THE WARS BY RICHARD LOVELACE PAZ 82

Pa kwar gate, mo pe kit twa
‒ kit sakre ek lape;
Senserite ek nirvana –
Pou rod laglwar arme.

Li vre mo pe rod enn zezer
‒ zom parey kouma mwa –
E laba lor baz militer
Lepe pou fer lalwa.

Tousa paret bien-bien golmal
‒ mo sir pou twa li kler –
Me sirman li pa pou normal
Si lamour tronp loner.

06.05.2014

30. TANBOUR DETONE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
I HATE THAT DRUM’S DISCORDANT SOUND BY JOHN SCOTT PAZ 83

To detone vilen tanbour;
Vire-tourne to fer letour
Pou may dan lak zenes joukal
Ki pe rod gout nouvo sawal.
Zot dispoze vann liberte
Pou fanfrelis ek zarm glase.
Kan megalo deklar lager,
Zot gout lamor eroik dideor.

To detone vilen tanbour;
Vire-tourne to fer letour
Me mo kone ki to mision:
To sem lamor ek destriksion;
To detrir fitir lazenes,
Plonz fam ek zanfan dan detres.
To vilen son apel maler
Ki ranpli bidon ar martir-mizer.

06.05.2014
31. KAN LALIMIER TENGN
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 16 BY JOHN MILTON PAZ 99

Ler mo pran konsians laflam pe bese
E mo lekzistans pou tas dan langka;
Ki kasiet talan al kont nou darrma,
– Enn vre gaspiyaz kan mo volonte
Se servi mo kreater dan respe
E rann kont ar li pou li pa manga –
‘Eski nou Bondie li konn zis so drwa?’
Mo ti kriye for. Sans Pasians borde
Pou gid mo sime. ‘Bondie pa bizen
Laswer ou kado! Li prefer seki
Aksepte so volonte san plengne.
Lerwa liniver tousa pa bizen;
Enn tonn serviter okip so lavi.
Enn bon serviter atann ek veye.’

07.05.2014

32. EGAL DIVAN LAMOR
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
DEATH THE LEVELLER BY JAMES SHIRLEY PAZ 103

Disan gran fami, ran dan sosiete
Tousala maya, zis enn ilizion;
Pa kapav bare ler lamor koste;
Alafen lor tou li poz so glason.
Pouvwar ek grander
Pou grenn lor later;
Manz lapousier ar pios, laserp, marto.
Zame bliye sa, matlo mo matlo.

Ena servi zarm pou gagn promosion;
Zot plant zot pavyon kot finn fann disan.
Me zot gran kouraz li anperdision
E ant zot ena bel dezagreman.
Pa zordi-dime
Zot desann lor pie.
Zot respirasion koumans vinn bankal
Ziska ki zot rant dan pies foupamal.

Meday lor ou ches finn fini rouye;
Aret rakonte zistwar eroik.
Get dan kalimay! Mov par kantite
Mok sikse-defet bann oustad trazik.
Nou tou pou fini
Dan trou enfini.
Seki pou reste se zis nou bienfe
Ki gard so parfen kan tou pe brile.

07.05.2014

33. PA FER TO VANTAR
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
DEATH, BE NOT PROUD BY JOHN DONNE PAZ 104

Lamor! Enn konsey: Aret fer vantar!
Ena kapav kwar to pwisan. Pa vre!
E seki to kwar to’nn avoy manze
Zot ankor vivan. Foser fos pouvwar!
Repo ek somey veritab nektar,
Enn nisa apar ki to partaze.
Akoz sa bann pli bon ar twa koste
Pou repoz kadav e gout seki rar.
To kwar to terib? To zis enn esklav
Pwisans ek Malsans ki frot ar maler;
Ganja ek oja parfwa plis meyer
Pou kalme soufrans dimoun vinn lepav.
Dernie somey donn lavi eternel
E lerla, Lamor, twa to vinn mortel.

07.05.2014

34. LEVE MO PEP
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONG TO THE MEN OF ENGLAND BY PERCY BYSSHE SHELLEY PAZ 121

Travayer, kifer trime
Pou bann senier san pitie?
Kifer to pe rent to nam
Pou abiy tiran so fam?

Kifer to fourni konfor
E toultan ranpli kofor
Parazit san santiman
Ki kontan bwar to disan.

Mous dimiel, dir mwa kifer
To ranz lasenn, zarm lager
Ki permet los enpotan
Explwat prodwi to talan.

Eski to pe viv ere
Kouma ti dwatet ete?
Kifer to axepte pey
Ser pou enn lavi andey?

To seme, li rekolte;
To kree, li ramase;
To ranze, li pran pou li.
To fer zouti, li servi.

Seme, ‒ pou to prop zanfan;
Kree, ‒ pou to lavansman;
Ranze ‒ pou to avanse;
Fer zouti – pou to lape.

Ser-sere dan to ti nik
Pou lezot ki to fabrik
Konfor, zwisans alatrenn.
Kan to pou kas to lasenn?

Servi pios, servi zouti
Pou konstrir nouvo lavi;
Tras sime to lavenir:
Moman pou fer sa finn mir.

08.05.2014

35. SA MO DRWA SA!
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
THE JUSTICE OF THE PEACE BY HILAIRE BELLOC PAZ 126

Pa melanz kalchoul, get sa de zafer:
Sa li pou twa sa; lotla li pou mwa.
To’ena to doti, sapo fet afler,
Kalpa ek gouni. Aster get pou mwa:
Sa mo tabisman ek sa mo moulen.
Konpran bachara? To pa mo kouzen!

Tousa li mo drwa parski … parski
Mo drwa sa … parski mo drwa se mo drwa.
Fer bon zanfan; pa ekout koz-manti;
Respekte lalwa; aret fer fatra.
Anba res anba; lao res lao!
Pa amenn dezord dan plan Le Treo.

Zame mo rod pran to doti ek tok,
Kifer to zalou seki mwa mo’ena?
Eski to pa kwar to lespri toktok
Ler to rod lager, devier douniya?
Toumanier se mwa ki mari isi!
Fou sa dan to krann si to’ena lespri!

08.05.2014

36. DIAMAN BRIT
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SHE DWELT AMONG THE UNTRODDEN WAYS BY WILLIAM WORDSWORTH PAZ 130

Li ti gradi kot pa kone
Kot dilo pran nesans.
Personn pa ti trouv so bote
Pou dir zot lesperans.

Enn fler sovaz lor enn mel ros
Ki lizie pa trouve;
Enn diaman brit dan lesiel gos
Kan niaz nwar bous lizie.

So ekzistans ti dan kasiet;
So lamor enn sekre.
Ayo! Li’nn fini pey so det.
… mo leker sere.

08.05.2014

37. ENN LAVWA
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
THE VOICE BY THOMAS HARDY PAZ 144

Ayo koko, kot twa? To lavwa sa, gate,
Pe dir mwa to’nn sanze, to pa kouma avan
Kan O mo bienneme ti vinn enn etranze
Apre ki glason ti refrwadi santiman.

Eski to lavwamem sa? Mo anvi get twa
Parey kouma lontan kan to vey mwa vini;
Atann dan kwen lari; wi, mo rapel tousa;
To zoli rob ‘si ar lesiel annarmoni.

Ousa se zis labriz ki pe vagabonde
Lor dilo sale ek lamar memwar perdi
Parski ar letan to rant dan eternite
Andeor persepsion experyans ek lespri?

Balote, mo trenn lipie,
Les lapli fer so vantar,
Les divan desir bann pie…
Lavwa la pe vinn pli rar.

08.05.2014

38. SONET 43
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
SONNET 43 BY ELIZABETH BARRETT BROWNING PAZ 157

Komie mo kontan twa? Les mo konte!
Mo lamour profon, gran ek ot kouma
Mo nam ki explor fenfon destine
Kot so prop lesans tous vizion Bramma.
Mo kontan twa dan aksion detaye
Lizour ek aswar, routinn ek extra –
Mo kontan twa san get mo lentere;
Mo kontan twa san rod okenn flafla.
Mo kontan twa ar saler mo koler;
Ar inosans dan lafwa enn zanfan;
Mo kontan twa ar lamour efemer
Bann ero tret – se twa ki mo kontan
Kan ge, kan tris, toultan – si Lesenier
Permet, lamour pou pli for kan mo mor.

08.05.2014

DEZIEM PARTI (19em ek 20em siek)

39. DAN VOLIER
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
CAGED BIRD BY MAYA ANGELOU PAZ 115

Enn zwazo lib
patinn lor ledo divan
desann dousman
ziska kouran tengn;
li plonz so lezel
dan reyon soley oranz
e li dir so lesiel sa.

Me zwazo ki
dan volier ankoler
rar-rar li get
andeor baro;
lezel taye
lapat ansene
alor li sey sante.

Dan so volier
so sante efreyan
de ton arepetision
pe rod kiksoz pa kone
me espere;
lwen laba
kikenn pe ekoute:
sante la koz liberte.

Zwazo lib rev labriz dous
rev alize ki kares pie lafours
rev lever gra ki ranpli lestoma
e li dir lesiel pou li sa

Me zwazo volier dan simitier nwar
tann lonbraz kriye terer so kosmar
lezel taye ek lapat ansene
alor li sey sante.

Dan so volier
so sante efreyan
de ton arepetision
pe rod kiksoz pa kone
me espere;
lwen laba
kikenn pe ekoute:
sante la koz liberte.

09.05.2014

40. KONPRAN FEMINEN
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
MULIEBRITY BY SUJATA BHATT PAZ 129

Mo finn bien pans sa tifi
ki ramas kaka-vas dan enn gro pagne ron
lor gran sime ki pas kot nou lakaz
ek manndirr Radhavallabh dan Maninagarr.
Mo finn bien pans manier li
servi so lame ek balans so leren
ek loder kaka-vas, lapousier larout ek fler-kana mouye,
loder alenn bann zako, parfen lenz fek lave
ek lapousier lezel korbo ki santi enn lot –
e ankor loder kaka-vas kan tifi la anlev li,
toutsort kalite loder otour mwa
anmemtan – mo finn bien pans li
me mo pa finn ole fer li vinn enn metafor,
zimaz kokas – me sirtou mo finn refiz
bliye li ousa explik dimoun grander
ek lafors ki ekler pomet lor so figir
sak fwa li trouv enn spesialman extra
ta kaka-vas –

09.05.2014
41. WORDSWORTH, REVINI DO BAP!
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
REPORT TO WORDSWORTH BY BOEY KIM CHENG PAZ 153

Revini Wordsworth, lemonn bizen twa.
Larwinn fer mari. Polision touf tou,
bann fler pa koze, e zwazo nayba
dan lesiel revey mars oralanti.
Varouna, tann dir, finn demisione;
li’nn tas dan lennfil sivilizasion.
Triton so tronpet nepli ena son;
gomon rant partou, katarak blok tou;
Neptinn kouma’nn labalenn lor disab;
gourmandiz imen pe asasinn tou.
Poezi, lafwa finn rant dan koma
pandan ki Jiia finn gagn enn atak.
Lesiel lao pe fer emorazi,
Bondie pe debat; Li pa pe fouti.

10.05.2014

42. GET ENN LOT MANIER
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
A DIFFERENT HISTORY BY SUJATA BHATT PAZ 161

Divinite Pan pa finn mor;
li finn zis emigre,
li finn al dan Lenn
kot bann divinite vakarne
kouma serpan, kouma zako;
sak pie li sakre
e li enn pese
maltret enn liv.
Li enn pese pous enn liv
ar ou lipie,
pese plak enn liv ar lafors
lor latab,
pese lans enn liv anferfout
atraver lasam.
Bizen aprann tourn bann paz zanti
san deranz Saraswati,
san ofans enn pie
ki donn so dibwa pou fer papie.

Ki lang
pa finn servi pou fer dominer?
Ki lang
finn zis servi pou fer mofinn?
Me veritab mirak!
Apre tortir,
apre ki nam enn pep
finn tay-taye
ar long lafo konkeran,
bann tizanfan pa’nkor ne
pe koumans kontan sa lang bizar la.

10.05.2014
43. BOTE BIGARE
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
PIED BEAUTY BY GERARD MANLEY HOPKINS PAZ 162

Mersi Bondie pou varyete extraordiner ‒
Pou lesiel kolorye, lapo vas bigare;
Trwit pwentiye ar kouler akwatik;
Maron fre dan labrez; zwazo tou kouler;
Karo arpante, rekolte, abandone, laboure;
Tou bann metie, zouti, lekipman pratik.
Obze kontrer, orizinal, bizar ek rar;
Seki mosad, seki mouste – kifer zot la?
Seki rapid, lan; dou, eg; kas-lizie, tamize;
Limem Kreater diversite miltip; Limem nou far:
Nou loue Bondie.

10.05.2014
44. NESANS LAVI
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
A BIRTHDAY BY CHRISTINA ROSETTI PAZ 169

Mo leker pe sante kouma’enn zwazo
Ki finn ranz so nik lor bourzon nouvo;
Mo leker kouma pie leksi sarze
Ar douser rouz bes latet ver later;
Mo leker kouma koki larkansiel
Ki navige lor lamer san danze;
Mo leker pli ere ki tousala
Parski mo Lamour finn koste ar mwa.

Ranz enn otel ar dive ek laswa;
Anpandan rido aristokratik;
Skilpte kolomb ek douser delis,
Desinn otan pan ar lizie kosmik;
Plas bann grap rezen annarzan, annor,
Feyaz varye ek bouke fler-de-lis;
Parski zordi mo selebre nesans
Lavi: mo Lamour finn koste ar mwa.

10.05.2014

45. BLOUZ LANTERMAN
TEX SOURS: SONGS OF OURSELVES, FOUNDATION BOOKS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA, 2011
FUNERAL BLUES BY W.H.AUDEN PAZ 190
Aret bann revey, dekros telefonn,
Anpes toutou zape ar lezo bonn,
Dir piano choupchap, ar tanbour sourdinn
Lev lekor lamor, les nou plor mofinn.

Dir bann avion lao tourne-vire,
Ekrir dan lesiel, “Ayo, li’nn ale”,
Dan likou kolonb met mimi aswar,
Dir lapolis trafik met legan nwar.

Li ti mo nor, mo sid, mo les, mo lwes,
Mo gagnpen, mo repo Dimans lapes,
Mo midi-minwi, mo koze-sante;
Mo ti kwar lamour pa mor. Sa pa vre.

Pa bizen zetwal: dir zot nou andey;
Met lalinn dan bwat e demont soley;
Devid osean, balye lafore;
Tousa aster pa neseser, gate.

11.05.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.