5 TI POEM

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

ANFAMI

Kouma nou bien, zis twa ek mwa!
Kouma nou bien!
Peyna nana, peyna nani,
tata, granmer, granper, dadi
pou dam nou pion ar tradision,
anpes nou zwir pir-pir pasion,
gout jalsa lavi dan maja.
Pa kapav viv lavi fatra!
Eta vinn la!
Zis twa ek mwa, zis mwa ek twa
kouma aktris ek so akter
dan enn fim X mari peper
nou fer pandil galoup lanfer
ler nou lekor desinn lakrwa.

Ki to pe dir? Reg anretar?
Get sa bez la! …
Pa trakase, mo dres papie!
E timama kouma avan
zwisans volkan regle mouvman.
Zis twa ek mwa ek nanye ant,
samem benediksion Bondie.
Ki to pe dir? Pa pou zete?
Ki pou’ariv mwa zoli poupe?
Ploye, dormi …
Baba aster kal ant nou de!
Baba kout ser! Pey kont dokter;
fiz profeser! Ayo lontan
zis twa ek mwa!

Baba lontan nepli baba.
Li ek so lot
finn ranz nik lot kote dilo.
Aster nou vie, fay-fay, koko.
Tousel-tousel. De vie zako.
Personel pe modi nou sor …

Yer enn vwazen ti swiside;
enn lot finn fek perdi so plas.
Nou pa pran kont. Baba plore,
nou pa tande. Nou ti rezet
Adam ek Stiv; mok divorse;
mepriz zanfan andeor baz;
lev nene ar bann lot bataz.

Aster samem nou vre fami.

25.06.09

KONESANS NORMAL, KONSEKANS GOLMAL

Tazia, mo beti, fit giling-giling;
Yanndou mo babou sof kachia-kachia;
Rashoudou fifi bros saregama.
Aster anou sant konesans normal
dan nik ti-kare fitir foupamal.

Golmal ek bankal ala donn sawal!
Gonaz ouver bal dan lebra joukal;
lagal ek leral fer zot bakanal.
Misie Satisfe dan so ti-kare,
Madam Trouvtoukler dan so ti volier,
Konntou San-Aprann, Bobes Kabose
mont lor kes bankal pou dikte par ker
mesaz rabase dan karo golmal.

Joukal Tilespri, Fanal San-Lames,
Banal Lekersal, Rafal Riskales,
Leker Lasesres, Lespri Lomdezes
pe rod fer dime vinn kouma lavey;
fer ti-kare yer akous serk poler;
fer demokrasi koz dan laparey;
larme difolter regle oparler;
konsekans golmal promet larises.

Tazia, mo beti, fit giling-giling;
Yanndou mo babou sof kachia-kachia;
Rashoudou fifi bros saregama.
Aster anou sant konesans zekler
ki ekler dime ar lalimier kler.

24.06.09

SAPOUMWA-SAPOUMWA…

Li fouy trou partou;
tir zi par tonn pou plen so tenk;
koup pie lor montagn, sengn lafore vierz;
ponp lafime epe dan poumon so mama;
ranpli gardmanze ar metal presie.
Lerla swami fer lapriyer,
beni trou partou.

Anou selebre Grander Sapoumwa,
kreater later, montagn, lafore,
ki finn ordonn nou plen nou gardmanze,
lamok delivre ek bwat kondane
ar metal presie.
Seki pa fer sa, be li enn fatra.

SORT ANDEOR TI-KARE

Si ou viv dan pit latrinn
labay giji ou narinn;
si ou viv dan ti-kare;
si tas dan karodamie;
si pispot ranplas kasket
ou lespri pou kabose
kouma vie zant bisiklet.
Kan anormal vinn normal;
kan routinn dir tou korek,
labitid pa poz kestion,
poz kestion apel roten,
roten ranplas larezon,
larezon vinn sannyasi
lerla nek plen tenk, matlo.

Me kan normal fer lagel,
routinn finn gagn lagratel,
labitid finn sap lor rel,
kestion san repons fer mel,
roten fatige finn fel,
larezon regagn lezel
met manivel dan masinn.
Sort andeor to ti-trou;
bayant lemonn ti-kare;
aprann get enn lot manier …
Aster to pe retrouv kler!
Mont dan ler, al lor oter!
Ti-kare anbet lizie;
ti-trou fer vizion vinn flou.

Gourmandiz ek Personel
finn viol tou ar so lapel.
Anou aprann partaze
pou nou gagn trankilite.
Olie nek pans pou plen pos,
fer nou konsians vinn enn los
anou replant friyapen;
montre zanfan trap kreyon;
dir misie pa bat madam;
dir swami relir so liv;
politik retourn lekol;
sendika refer so kont;
profeser tir so zeyer;
zournalis sanz so polank …

(15.06.09)

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
ala zot rod biyo-diversite.
Zis kalite, bap, zame li ase!

Pagla nepli la. So zarden ranpli
ar lastron, lerb fatak, pikan loulou.

02.06.09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.