4 SONET

1. DAN GOUDLENNS
Kan mo ti zanfan, premie lakrwaze
Ti’apel flanbwayan; apre ti ena
Pie lila, friyapen ek badamie.
Kan mo ti grandi, vinn adolesan,
Tou bann pie ti fonn e dan plas bann pie,
Ti biznes gayar ti pe donn jalsa.
Aster gro biznes dan bann blok beton
Finn efas reper ki ti pe ed mwa
Desinn zeografi mo destine.

Zot dir nou samem apel devlopman:
Pie aret pouse, beton donn rannman;
Oxizenn manke, karbonn domine;
Roupi dirize, touf limanite.
Olamma! Nepli tann zwazo sante.

06.10.21

2. LAROUT BONNVENN
Lor larout bonnvenn, Kartie Militer,
Tou kominote ti konn viv ansam
Dan respe kiltir, relizion, koutim
Ki li dan lakaz, ki li dan vilaz.
Farouk ek mwa nou ti toultan ansam
Dan lari, lekol kouma lor laplenn.
So papa ek mo tonton ti partner
Dan travay, dan sosial ek dan divers.
Dilo larivier Bonnvenn ti pe koul
Dan nou lavenn, ti pe nouri nou nam.

Tousa paret lwen me parfwa gagn sok.
Enn zour, 50 an pli tar, enn zelev
Dir mwa so gramer fer mwa konpliman.
So gramer? Awabibi, ser Farouk.

07.10.21

3. LARI TROTER
Dan lari Troter, mo ti ‘perdi-bann’.
Pa ti fasil pou enn ti ‘gawnwala’
Ki ti grandi dan kiltir karo-kann
Sey tras so sime ar ‘zeswizela’.
Farouk pa ti la, ni bann lakrwaze
Dan lonbraz bann pie. Mo ti perdi pie.
Pa ti fasil rant dan enn lot lasenn
San efas bann pie ek dilo Bonnvenn.

Me Shakespeare, Sartre ek Picasso ti la
Pou tras santie pou sorti dan danbwa;
Devlop lespri pou nouvo Mardigra.
Mersi Edinbourg, mo alma mater,
Ki finn ed mwa trouv seki pa ti kler:
Troter, Bonnvenn ek Goudlenns neseser.

07.10.21

4. NIMERO 5
Nimero 5 finn donn lespas Saskia
Pou grandi, vinn for ek akeyir Sam;
Li finn akeyir Noun, Taz ek Zayna,
Donn zot liberte pou bat zot lagam.
Li finn alim so far, ekler lesiel
Pou akeyir Yann ek so ser, Rachel.
Li finn donn bibron parti politik
Ki zordi prezan dan nou repiblik.

Li ti, finn ek pe nouri kreasion
Literer pou ranz nou idantite;
Li nouri lamitie, fraternite
Ar reset Loga ki melanz nasion,
Ki osi servi talan ekriven
Pou nouri lespri ek nam Morisien.

07.10.21


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.