2 TIPOEM

DILODISIK

Dilodisik fasil pou fer;
Dilodisik napa kout ser;
Dilodisik bon atouter;
Dilodisik peyna kesier.

Dilodisik peyna triker,
Ni enspekter, ni komiser;
Dilodisik peyna mister;
Li popiler, limem dokter.

Malsans mo ser, malsans mo frer!
Dan so sourir ena maler;
So kares nouri simitier.
Moutouk lever minn so leker.

Li pou fer twa pey bien-bien ser:
Douser ouver laport lanfer.

FALEPA

Falepa apel li laservel mwano
Parski to pe ensilte tou bann zwazo.
Falepa dir so labous plen ar krapo
Parski to pou ofans tou bann zanimo.

Partou nwar cholo, tipalto, gropalto
Pe deklar gran peto, kalipa kosto
Me zes touy konesans, kwar mwa mo matlo;
Deryer baraz kouraz finn ekrir, “BAGO”.

Kan zako fer grimas, mesaz la bien kler;
Kan zozo fer koko, tou dan lamanier;
Kan salo vinn ero tou anbalao.

Mo prefer gagn zafer ar bann zanimo,
Ki pa met dan zar me ki viv sak moman
Dapre zot natir dan zot lanvironnman.

12.05.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.