2 NOUVO POEM

ARET BADINE!

Ki rol politik nenport kikote?
Transform ek manej sosiete antie.

Neoliberal servi lamone
Pou fer lamone, kontrol sosiete,
Pran pouvwar partou, kre leta kroupion
Ki nepli okip so popilasion
Me ogmantasion larises patron.

Ansien ek nouvo gran lagel blage
Zot ena program pou sanz sosiete,
Fer nou lavi dous, fer tou kaspake
San ki bizen tous pouvwar lamone.

NEK BIZEN

Bann dizef loraz fek eklo
Pe dir nou, vadire zoro,
Ki bizen fer, ki zot pou fer
Si lepep donn zot minister:
Zot pou devlope, anvlope,
Kaspake, debloke, balye,
Netwaye, met prop, galfate.

Zot pa pou tike dres papie;
Pa perdi letan ar foste;
Perdi letan ar mekontan;
Ekout palab bann opozan.

Bizen liberte atoupri;
Privatize; kas kontrol pri;
Les Finans chombo renn pei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.