2 GAZAL/2 GHAZALS

01: GET ENVIZIB
Mo seve Malbar, to seve pikpik;
To seve lalwes, mo seve Lafrik.

Mo vwazen pe dir pa kapav kontan
Parski gat nasion pe fer malefik.

Tou seki fizik pronons diferans;
Resanblans kasiet dan metafizik.

Les zot palabre, zot kontan zaze!
Ti pikir moustik pa pou touy mistik.

Mo lamour pou twa, to lamour pou mwa
Samem gran kado nou Senier Mazik.

Vishnou vinn Zezi, Zezi vinn Vishnou
Pou fer liniver vinn plis manifik.

(because we are different
they say it cannot be love
what is visible conceals
what, in fact, is most alike
Vishnu-Jesus taught us this
but we do not remember)

02. ZOT ENA MEM SEX ME …
Zot ena mem sex me zot’le marye;
Komeraz zaze, dir zot pe fane.

Maryaz oblize donn nesans zanfan;
Pa koz adopte! Zame ti konte!

Dan zarden-Dedenn finn fer nou konpran
Sa pa lamour sa! Sa se pitasie!

Me zot pe prefer lir Kama Soutra
Ki montre sime pratik malelve.

Kan nou Pap Franswa koz zanfan Bondie
Zot fer koumadir zot pa pe tande.

Zot prefer lamour fini simitier
Ki lamour fleri dan enn lot manier.

(just because they are non-binary
gossip thrives
sex must give new life
otherwise it’s a waste
read Genesis
not Kama Sutra
forget Pope Francis
and love which grows
differently)

18.03.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.