10 PROVERB

01. TIKOUTIKOU TOUY LOULOU
Deswit, tifi la rod gagn tou:
Laddou, bizou, toutou, zouzou.
Papi-sikdorz ar so dabbou
Konn pas bagou. How do you do?
Tifi finn gagn boukou-boukou.
Anverite finn perdi tou.
Tikoutikou touy loulou, bayou!
Lagel trouloulou aval tou.

Deswit, tilom rod nouvo kous:
Falou, sousou, doudou, foulous.
Paren konn met dou dan labous;
Lor vites li may li dan fours.
Tilom finn gagn plennti foulous.
Anverite li’nn vinn kaylous.
Tikoutikou touy loulou, bayou!
Lagel trouloulou aval tou.

Piblisite fit lapeti
Dir tou tilom ek tou tifi
Aret perdi letan zordi;
Dime so lagel santi pi.
Ar rod plen tenk boukou-boukou
Anverite zot rant dan trou.
Tikoutikou touy loulou, bayou!
Lagel trouloulou aval tou.

02. PASIANS GERI LAGAL
De zenes foul amoure
Finn desid pou kraz baraz
Ki pe rod blok zot sime.
Ton Toulsi, vie gourrouji
Konsey zot kontrol laraz.
Tap latet kont miray ros,
Se latet ki gagn gro bos;
Miray la get twa, riye.
Pasians ki geri lagal!
Pie pran letan pou donn fri;
Tibaba ‘si pran letan
Pou grandi, konbat lemal.

Bann zenes foul pasione
Finn plen ar zot sosiete
Ki nouri bann fos valer.
Diktatir ek santi pi
Nouri krever-dominer.
Enn kout pios dan gran dilo
Pa les okenn tras, matlo;
Yer ek zordi vinn dime.
Pasians ki geri lagal!
Pie pran letan pou donn fri;
Tibaba ‘si pran letan
Pou grandi, konbat lemal.

Rasis ek fasis kone
Ti revolt parsi-parla
Zame pou fer zot tranble.
Fasil kraz latet souri
Ki pa konn organize.
Koumadir enn ti kouto
Pe rod tay-tay gro poto
Ki tini twatir-pale.
Pasians ki geri lagal!
Pie pran letan pou donn fri;
Tibaba ‘si pran letan
Pou grandi, konbat lemal.

03. LABOU MOK LAMAR
Tou so kamarad ti’apel li Zanblon
Parski li ti bren – pa kwar li ti blon.
Enn zour enn kourtie maryaz ti dir li
Enn mamzel sorti dan enn gran fami
Ki bien posede, finn gagn laz maryaz.
“Li kler ousa nwar? Si li nwar tourn paz.”
Labou mok lamar, samem nou kanbar;
Marenwar modi seki plis dan nwar;
Malonet denons plis raket ki li;
Santipi sikann plis pouri ki li.

Tou dimoun kone li enn gran razwar
E dan so kafe napeyna triyaz.
Triyanger, tazar ek so frer Nanar
Konpare ar li zot bann ti laryaz,
Zanfandker joukal ki deryer midi.
Razwar pas letan denons bann modi.
Labou mok lamar, samem nou kanbar; …

Dan fer triyangaz, li profesionel;
Dan trikaz, marday, peyna so segon.
So lame ketren, lespri personel,
Gourmandiz san fren fer li koul dan fon
Dan bafon lavil kot malang regne.
Li konn pas siro ar lotorite.
Labou mok lamar, samem nou kanbar; …

04. LETANSA KABRI MANZ SALAD
Karya fer maja dan dibwa;
Kourpa vinn kosto dan karo;
Pis-pinez gouverner katya;
Moutouk fer mari dan sato.
Dime … dime nou va get sa!
Kabri manz salad, letansa.
Ki li dir?
Kabri manz salad.
Letansa?
Kabri manz salad.

Dan lakaz, papa bat mama;
Dan karo tonton viol so nies;
Depite gagn vot ar paysa;
Biznes fer piti ar biznes.
Dime … dime nou va get sa!
Kabri manz salad, letansa.
Ki li dir? …

Zot finn pers bann trou dan lesiel;
Zot finn vers pwazon dan poumon;
Lamer finn vinn enn gran poubel;
Dilwil palmie touy Amazonn.
Dime … dime nou va get sa!
Kabri manz salad, letansa.
Ki li dir? …

05. PA MWA SA, LI SA!
Kan li fer axidan, se larout ki pa bon;
Kan li fel lekzame, se lekol ki pa bon;
Kan may li pe koken, se lalwa ki pa bon;
Kan malad pe chom li, se dokter ki pa bon.
Pa mwa sa, li sa, samen premie komannman.

Kan maryaz pe kase, se madam ki move;
Kan zanfan pe fane, se so fam ki move;
Kan metres swiside, se desten ki move;
Kan li perdi so plas, se patron ki move.
Pa mwa sa, li sa, samem premie komannman.

Kan dife alime, se bannla ki antor;
Kan klima rant dan kriz, lanatir ki antor;
Kan pol nor vinn dilo, gouvernman ki antor;
Kan lamer pe monte, se vwazen ki antor.
Pa mwa sa, li sa, samem premie komannman.

Kan pandemi fane, dokter-ners ki fane;
Kan siklonn fer ravaz, meteo ki fane;
Kan manze pe manke, se planter ki fane;
Kan zanfan pa konn lir, profeser ki fane.
Pa mwa sa, li sa, samem premie komannman.

Pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa … Ala nouvo manntra! Pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa, pamwasalisa … Ala nouvo manntra!

06. JAB KASIET DAN DETAY
Li derasinn tou pie pou li ranz so lakaz;
Toutotour so lakaz, li finn tal so pavaz;
Pa kapav les feyaz gat bote so bawann;
Pa kapav les koutim fer modern tom anpann.
Karbonn lor later, dan lamer, dan latmosfer?
Sasetendetaysa!

Kan li pou konpran ki jab kasiet dan detay?

Lafore Makabe blok sime devlopman;
Lafore mangliye blok lespas touristik;
Pa kapav les bann pie blok biznes globalman;
Pa kapav les laliann anpes nou al piknik.
Karbonn lor later, dan lamer, dan latmosfer?
Sasetendetaysa!

Kan li pou konpran ki jab kasiet dan detay?

Par milie bann zanfan al lekol anba ban;
Apre sis banane pa konn lir, ni ekrir;
Pa kapav les lekol fabrik bann ignoran;
Pa kapav les zanfan dan lavenir pa sir.
Karbonn lor later, dan lamer, dan latmosfer?
Sasetendetaysa!

Kan li pou konpran ki jab kasiet dan detay?

07. LALANG PEYNA LEZO
Lor zaza napeyna so segon;
Parol koul dan dalo so servo;
Mister siyantifik, teolozik, fer pon
Dan latet nou zeni kaspalto.
Kifer bizen aprann, do matlo?
Al fatig nou latet pou nanye.
Bondie finn donn nou tou pou nanye
Enn lalang san lezo ki bat fol?
Lalang peyna lezo gran kado
Bondie lamour, pardon, konpasion.

Li exper tou zafer san aprann;
So konesans zame tom anpann;
Bann dokter sansoulie ekout li;
Premie minis souvan vizit li.
Kifer bizen aprann, do matlo?
Al fatig nou latet pou nanye.
Bondie finn donn nou tou pou nanye
Enn lalang san lezo ki bat fol?
Lalang peyna lezo gran kado
Bondie lamour, pardon, konpasion.

Mistik, matematik ek lastik
Rim ar piknik ek sibernetik;
Lepep admirab enpresione;
Aster zot sir dime pou briye.
Kifer bizen aprann, do matlo?
Al fatig nou latet pou nanye.
Bondie finn donn nou tou pou nanye
Enn lalang san lezo ki bat fol?
Lalang peyna lezo gran kado
Bondie lamour, pardon, konpasion.

Gramaten-tanto, toutlazourne,
Enn long lake kot laport sakre
Dan soley, dan lapli, pe atann
So manntra ek so tika lasann.
Kifer bizen aprann, do matlo?
Al fatig nou latet pou nanye.
Bondie finn donn nou tou pou nanye
Enn lalang san lezo ki bat fol?
Lalang peyna lezo gran kado
Bondie lamour, pardon, konpasion.

08. DOUK OUVER LIZIE TANG
Li ti ena enn ti laboutik
Ki ti zwe so rol ekonomik.
Ti ena ant li ek so kliyan
Plis ki zis relasion komersan
Ziska zour li desid sanz istil,
Adopte pratik dan gran lavil:
Dan biznes peyna lot ki profi;
Peye kash, peyna plas pou kredi.
Pa dir ou li ti vinn bien-bien ris,
Pa frekant tidimoun; frekant zis
Gropalto ziska zour li grene.

Dan tourman enn gran douk li tonbe,
Me dan douk li’nn konpran so malang;
E se douk ki ouver lizie tang.

Dan zot lakaz pa ti’ena pares;
Tambi ti okip bann plantasion;
Devi li, ti okip tou leres;
Bann zanfan ti ere, san fason.
Apart sa, Tambi ti ranz enn nik
Andeor domisil konzigal;
Li ti vinn konseye dan distrik,
Bon exkiz pou lavi bakanal.
Devi ti okouran so grimas
E enn zour, li desid pou large;
Dan lebra so vwazen li dir ‘bas’.

Dan tourman enn gran douk li tonbe,
Me dan douk li’nn konpran so malang;
E se douk ki ouver lizie tang.

Li, li ti enn zenes bien malen;
Ti pe al dan enn bon S.S.S.
So paran ti kwar dan gran desten:
Dokter, avoka, Premie Minis.
Zenes la pa ti kwar dan zefor,
Dan pasians, dan ranvway pou dime
Tou seki kapav zwir san tarde.
Lavi kourt! Kan tarde, kapav mor!
Trafik lapoud zwisans san zefor,
Samem ki neseser pou ere
San limit, san kontrent, dan konfor.

Dan tourman enn gran douk li tonbe,
Me dan douk li’nn konpran so malang;
E se douk ki ouver lizie tang.

09. MALER PEYNA LODER
Li ti bien gayar, pa ti per nanye;
E dan so kafe pa ti’ena triyaz.
Tou pas dan pake, bon kouma laryaz
Parski li ti kwar li bien proteze.
Enn zour san atann, li ti zwenn tase.
Pa ti bizen plis pou fer li trouv kler
Parol grandimoun depi lepase:
Vremem sa do! Maler peyna loder.

Li ti posede, kontan bangole;
Li ti sir toultan pitay pou koule
Dan dalo lavi beni par lasans
Parski li ti kwar dan so Providans.
Enn zour san atann, li ti zwenn tase.
Pa ti bizen plis pou fer li trouv kler
Parol grandimoun depi lepase:
Vremem sa do! Maler peyna loder.

Li ti bien kosto, pa konn maladi;
Sa ti fer li kwar li pa vilnerab.
Nisa, tamasa kontrol so lavi
Dan zwisans san fren andeor palab.
Enn zour san atann, li ti zwenn tase.
Pa ti bizen plis pou fer li trouv kler
Parol grandimoun depi lepase:
Vremem sa do! Maler peyna loder.

10. PA GET ZOZO PAR SO PLIM
So papa ti ris, so belmer enn pis;
Me pou papa la, so fam ti maha.
Tifi la ara ar zot sinema,
Ti pas so letan rev enn prens sarman
Ki ti pou fer li konn vre paradi.
Enn zour li ti zwenn enn zoli degenn,
Koumadir zetwal sorti dan kawal.
Mamzel la balan dan lebra galan.
Li pa ti premie, sirtou pa dernie.

Gran dimoun ti dir, pa get zozo par so plim.

Enn zoli tifi ar lekor mannken
Ti bien malere parski so fami
Tir jab par lake, toultan mank mwayen,
Pa kapav donn li seki li bizen
Pou viv gran lavi san lekonomi.
Enn zour li ti zwenn enn bien gran misie,
Ki enpe dan laz, ar enn pos garni
Ki ti pe donn li pitay ek bizou
E ti montre li trik fer labous dou.

Gran dimoun ti dir, pa get zozo par so plim.

Ti’ena enn tilom ar mari toupe
Ki ti kontan dir ki dan so desten
Ena rol siprem, kikfwa premie mem.
Li ti rod partou enn siperparen
Ki ti pou gid li, ed li traverse.
Enn zour li ti zwenn enn fenomenn rar
Ki ti pe fer kwar li ti’enn avatar.
Tilom la ti tas dan enn touk melas
E souvan li ti bizen sof lili.

Gran dimoun ti dir, pa get zozo par so plim.

08.01.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.