TIPTI ZAFER POU PAS LETAN

TIPTI ZAFER POU PAS LETAN

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

ROBINE LETAN

Lendi, Mardi, Merkredi,
Dilo robine koule;
Zedi, Vandredi, Samdi,
Mar-O-Vakwa pankor sek;
Lerla kan Dimans vini
Tansion dilo pa koule.

Zanvie, Fevriye koste ar Mars,
Pa bliye selebre pe gagn laz;
Avril, Me, Zen, Zwiye ek so Out
Freser dir tansion gagn tarrtarri;
Septam, Oktob, Novam ek Desam,
Petal rouz pe anons finision.

Dilo robine kontinie koule,
Souvan ti file, parfwa lok-loke.
Peyna pou traka! Kan so ler vini,
Robine pou sek.
Lerla selebre
Fizion ar Bondie.

22.11.18

LEPOK LONTAN – LETAN MARGOZ?

Mo rapel mo lepok, letan lontan, dan Goodlands. Mwa, zans bitasion, mo ti ena bann reper sir. Sak lakrwaze ti ena so pie – Lakwraze Tamaren, Lakrwaze Boukie Banane, Lakrwaze Pie Lila, Lakrwaze Badamie; sak sime ti ena so gourrou – Tata Iranah, Bada Chacha, Ton Manilall.

Kan nou ti pe fane, fer zafer ki pa bizen, vwazen ti pe dir nou fer atansion, mem raport nou ar nou paran. Kan nou pa ti konn kiksoz, pa ti pe konpran enn leson nou ti pe al get Misie Hurry, Misie Fulena.

Aster douniya finn bien sanze: Tou dimoun konn tou zafer san aprann. Zot apel ‘grandimoun’ vie siko, dinozor. Zot exper dan tou zafer, mem seki zame zot pa finn aprann.

Apre boukou banane aprann e lorla lasans finn protez mwa parski mo finn zwenn ek aprann ar gran-gran koko kouma Profeser John Lyons, Profeser David Abercrombie, Profeser Pit Corder, mo kapav dir ki mo konpran enpe ki ete Lengwistik, ki ete enn lang kreol. Me dan mo pei, bann ki pa ena okenn nosion lor siyans lengwistik fer gran-gran deklarasion. Lisien finn fini manz zot lamourprop, zot sharram.

“Tigit konesans enn bien move zafer” toultan grandimoun dir. Aster ar rezososial kot boukou liberte san responsabilite enn zafer normal, nou pe gagn boukou zeni ki pouse kouma konde dan karo abandone.

Ekrir enn poem e lor vites sa bann zeni la pou vinn montre ou kot pou met virgil. Pou zot fonolozi ek fonograf mem zafer; gramer ek ponktiasion sinonim; “pitoresk ek pitagor zot sinagog”.

Kan ou dir zot ou pa dakor ar zot, lerla prepar ou pou enn lapli ensilt ek zoure.

Samem apel Repiblik Boukouleng, Foul Letre Fonksionel kot nou dekor bilten vot ar pie banann, labouzi, robine ek kakanene.

22.11.18

VIV LIBERTE! IPIPIP-OURA!

Ala nou tou nou kontan liberte! Nou tou nou dir for-for: “MO liberte li sakre.” Liberte lezot? Sa enn lot zafer. Pli tar nou koze.

Baron lendistri kwar dan so liberte pou enpoz so kondision; aval seki pli feb ki li; fer gouvernman privatiz lekol, lopital ek prizon; servi lenerzi fosil; les lalwa marshe kaspake. Kan 1% popilasion posed 99% larises pei ek 99% dimoun partaz 1%, liberte mari vivan! Liberte sakre!

Baron ladrog kwar dan so liberte komers. Ena demann popiler. Li li fer so dewar: reponn lapel e fourni marsandiz.

Baron politik kwar dan so liberte fer lalians, kas lalians; marsande ar baron lendistri ek ladrog; kouyonn lepep ‘admirab’ ar fos promes; kiltiv ignorans dan karo demagozi; plen pos. Pa samem ki apel demokrasi?

Baron sosio-kiltirel kwar dan so liberte karapat ki sanz lisien sak fwa gouvernman sanze; defann ritiel fek-envante; koz for-for lor zafer li pa kone, li pa konpran.

Baron media kwar dan liberte SO lenformasion; difiz niouz sansasionel pou bouste lavant; pa dir seki pa bon dir.

Baron relizion kwar dan liberte so dogm; “fer seki mo dir, pa fer seki mo fer”.
Pa zoli sa? Nou tou nou kwar dan nou liberte, pa liberte lotla.

Eski mo ena liberte poz detrwa kestion?

• Kifer ena povrete malgre krwasans ekonomik?
• Kifer zanfan attire par ladrog?
• Kifer zanfan al lekol me apre 7-10 an lor ban lekol, zot pa konn lir, ekrir ek konte?
• Kifer bien tigit dimoun frekant legliz, mandil ek kovil?
• Kifer jabet ek obezite pe vinn enn problem lasante mari serye?

Enn lavwa misterye dir mwa ar boukou lotorite, “Misie, respekte zot liberte! Respekte povrete; respekte lamour ladrog; respekte bann ki pa kone; respekte bann ki prefer fennsifer; respekte dimoun ki anvi malad!”

Enn larme konseye diferan baron konsey mwa aret poz kestion sibversif. Ena kees ladan!

“Tansion twa! Bizen respekte liberte lezot!”

23.11.18

LET’S STOP BLUFFING AND HOODWINKING!

Had we time enough, we could go on with this little game of flexing muscles which are more like cotton wool. We are all pretending that we can do it without any little help from any little friend or yesterday’s opponent. We love to pretend to be what we are not and think that people are too stupid to see the truth.

But time is not on our side for TWO reasons: global warming and climate change; the very messy situation in which the country is now.
Recent reports by IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and US National Climate change assessment, the work of 300 scientists and 13 federal agencies, reveal the urgency of the matter. Within 10-15 years sea level may rise by at least 1 metre. What does this mean for The Maritime Republic of Mauritius? Port Louis will be under water; beach tourism will be something of the past; many small islands will disappear (Agalega, Ile aux Benitiers etc.) … It is now believed that certain staples like rice and wheat will no longer grow worldwide any more. What does that mean for us? Food security will become NUMBER ONE problem. Do we have time to contemplate leaves on trees, forgetting the forest? Is bickering over non-urgent details the way forward?

MLP is strong in rural areas but rather weak in urban areas; lacklustre MMM and PMSD, two toothless mastiffs, vie with each other for a niche in town but have little following or foothold in rural areas. The future cannot be built on a rural-urban antagonism. Besides the consequences of global warming and climate change we must address a long list of urgent issues: gender violence, gender equality, drug addiction, poor standard of literacy, management of our maritime resources, economic democracy, nation building etc.

No one party on its own will be able to unite the republic and mobilise human and material resources to face all the challenges. Willy-nilly MLP, MMM and PMSD must unite their strength and energies and learn to work together. Can’t they agree on a five-year contract after which they may decide whether to go on or to split? Or do they prefer to fight each other and give the Jugnauth clan another mandate to enrich a few and impoverish us all materially and spiritually.

THE SOLUTION IS A LEFT OF CENTRE PROGRAMME.

25.11.18

NESANS SHOBIZ MORISIEN

Yer tanto, 9 Desam 2018, dan Caudan, mo ti temwen detrwa evennman enportan.
• Divan mo lizie vre shobiz Morisien ti pe devlop so mix. Bravo Ashish ek Caudan Art Centre!
• Mo zorey ti emerveye par enn fizion jaz ek sega. Bravo Dean! To enn jak!
• Mo lespri ti exite par devlopman enn veritab revolision kiltirel. Bravo meteransenn, teknisien, tradikter, akter, santer, danser ek mizisien!
Lil Kreol Moris ena plen nouvote dan so vant. Talan pa manke parski Kreol Lerop, Lafrik ek Lazi pe marye-pike.
Vre kreasion artistik pe dir nou pa les bann mediok kas nou konte. Ena lavenir si nou konn chombo gouvernay.
BONNANE!
DEV VIRAHSAWMY
10.12.2018

BRAVO EK MERSI NADIA MURAD EK DENIS MUKWEGE
                               PRI NOBEL LAPE 2018

Kan eski lemonn pou peple ar Nadia ek Denis?
Kan bann zom pou konpran ki laservel pa dan labraget?
Kan Sara pou kapav marse san gagn per taker?
Kan eski pouvwar pa pou sinonim violans?

Nou militan kont violans sex,
Nou finn gagn enn batay
Me lasours la li ankor lwen
Kot fam, zom ek zanfan
Kapav bwar lamour
Ansekirite.

Yer nou ti krisifie Marimadlenn;
Viol Dropadi, Katija ek Shakti.
Zordi servi sex pou tortire,
Imilie ek touye.
Akoz sa nou bizen boukou
Nadia Murad ek Dr Denis Mukwege.

Dr Mukwege, ankor komie Sara
Limanite bizen
Pou nou koumans trouv kler?

Dev Virahsawmy
11.12.2018

REFORM ELEKTORAL

Nou dan Moris, nou bann exper dan “ENN TA SENN DAN VID”.

Enn ta palab anpes nou get veritab problem pou dekouver vre solision:

• Demokrasi anpann parski dimoun pa konn lir. Nou bizen senbol pou nou vote. Akoz sa ‘pie banann’ eli.

• 50 banane apre lendepandans nou touzour pa finn fouti devlop enn idantite nasional. Nou sistem elektoral nouri kominalism ek kasteism. Bizen arete ar TRWA DEPITE par sirkonskripsion. Si nou ole devlop demokrasi, meritokrasi ek kiltir nasional ki mars ar egalite jennder, nou bizen met anplas enn KARANTENN sirkonskripsion ki eli ENN depite sakenn e nou bizen fer plas pou ENN VENTENN depite ki eli par reprezantasion proporsionel.

• System BESLOUZER bizen aboli.

• Bann parti politik ki pa sekter pou gagn responsabilite pou asire ki tou bann minorite reprezante: etni, oryantasion sexiel, krwayan/nonkrwayan, ets.

• Sak parti demokratik bizen prepar so lalis pou proporsionel dapre system ZEBRA: zom/fam/zom/fam …

• Finansman parti politik par leta PA pou aret koripsion. Zordi se neoliberalism ki rasinn koripsion. Si koripsion ti enn laliann, neoliberalism ti pou so kanbar.

ANOU ARET ZAZE!

ANOU KONSTRIR ENN REPIBLIK PROGRESIS LAIK!

11.12.2018

             ELECTORAL REFORM AND NATION BUILDING

As could be expected, there was a lot of foaming and frothing sound and fury over an ill-baked project which had no clear orientation or ambition.

When will present leaders understand that what we need is not a recipe for uncontrolled gibberish – ‘fer ler’. A genuine electoral reform should aim at, at least, ONE long term objective. In the present conjuncture, NATION BUILDING should be our top priority.

The present order does not help to promote supra-ethnic values for it is embedded in communalism and casteism. Moreover, the sheer size of constituencies is a hindrance to the emergence of good resident local leaders and favours the national elite who are very rarely candidates of constituencies where they reside or work.

Constituencies which are either too large or too small encourage corruption. Should we not go back to the drawing board and design some 45-50 SINGLE-MEMBER constituencies for the Maritime Republic? To ensure wider representation there should be a complementary PROPORTIONAL REPRESENTATION system based on a list of 20-25 candidates prepared by party leaders whose duty, inter alia, is to ensure the adequate representation of different culture and gender sensibilities. This will make the BEST LOSER SYSTEM redundant.

LET US BUILD A PROGRESSIVE LAY MARITIME REPUBLIC.

14.12.2018

KAN ZANFAN FER GRAN DIMOUN KONPRAN

Fifteen-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressed the U.N. plenary in Katowice, Poland, condemning global inaction in the face of catastrophic climate change.

GRETA THUNBERG

My name is Greta Thunberg. I am 15 years old, and I’m from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now!

Many people say that Sweden is just a small country, and it doesn’t matter what we do. But I’ve learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.

But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.

But I don’t care about being popular. I care about climate justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few.

The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn’t do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes.

Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within the system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself.

We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you.

(THE GUARDIAN, 17.12.2018)

DISKOUR GRETA AN MORISIEN
(Tradixion par Dev Virahsawmy)

Mo apel Greta Thunberg. Mo ena 15 an. Mo viv dan Laswed. Mo portparol LAZISTIS KLIMA ASTERLAMEM.

Boukou dimoun dir Laswed enn ti pei e seki nou fer pa enportan. Me lavi finn montre mwa ki mem pli piti kapav amen sanzman. Detrwa ti zanfan ti fer bann media koze kan zot ti desid pou pa al lekol pou proteste. Aster nek mazine ki pou arrive si tou zanfan desid pou pa al lekol pou proteste.

Me pou reysi nou bizen koz prop ek kare-kare mem si sa pou anbarasan. Isi, zot pe koz krwasans ekonomik ver ek eternal parski zot per pou perdi lakot popilarite. Donk pou zot nou bizen kontinie fer seki finn met nou dan trou, kan realite pe dimann nou pez fren imerjennsi. Zot enkapab koz seki bizen koze. Zot pe zis pran zot lakrwa pou met lor zepol bann zanfan.

Mo pa bizen popilarite. Mo bizen lazistis klima. Mo bizen okip nou planet. Nou pe sakrifie nou sivilizasion pou permet enn ti pogne dimoun plen kofor ar pitay. Nou pe sakrifie nou biosfer pou permet dimoun ris dan pei ris kouma mo pei, viv dan lix. Soufrans mazorite pe finans lix minorite.

An 2078, mo pou selebre mo laniverser 75 an. Si mo ena zanfan, kikfwa zou pou pas lazourne ar mwa. Kikfwa zot pou poz mwa kestion lot zot. Kifer zot pa finn fer nanye kan ti kapav fer kiksoz? Zot dir zot kontan zot zanfan plis ki tou. Kifer zot pe souk lavenir zanfan san laont?

Tank zot pa okip seki bizen fer, olie fer bann ti kalkil politik, peyna lespwar. Pou okip enn kriz, bizen dabor rekonet ki ena enn kriz. Lenerzi fosil bizen res anba later e nou bizen konsantre lor lazistis ek prankont. Si nou sIstem pa kapav reponn lapel, be bizen sanz sIstem la.

Nou pa finn vinn isi pou sipliy bann gran lider montre ki zot ena leker. Dan lepase zot ti movi ar nou; zot pa finn e pa pou sanze. Nou nepli ena exkiz ek pretex; nou nepli ena letan. Nou finn vinn isi pou dir zot ki sanzman pe vini, kontan pa kontan. Vre pouvwar, li dan lame lepep. Mersi.

Version Morisien: 17.12.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.