TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

18 SEPTAM 2018

Li enn gran soulazman
Kan nou kone, anfen,
Ki nou ete.
Konesans donn liberte.
Tou imen lor later ena mem anset:
200 Afriken ki plis ki 50,000 banane desela
Ti kit Lafrik pou peple lemonn.
Nou rasinn dan Lafrik.

Later Moris li enn later Kreol.
Depi 400 banane, imigran sorti partou
(Lerop, Lafrik, Lenn, Lasinn)
Nou pe transform nou lil Kreol.
Nou tou nou Kreol;
Nou ena 2 lang Kreol:
Morisien ek Angle.

Nou viv dan enn repiblik maritim:
Nou ena 2,200 km2 later ek
2.3000,000 km2 lamer.
Lavi sorti dan dilo;
Nou sivilizasion pou grandi dan dilo.
ENN GRAN DESTEN!
Aster mo kone ki mo ete.
Enn Indo-Afriken-Kreol
Ki kontan later,
Ki pa per lamer.

19 SEPTAM 2018

Mo finn viv enn zoli lavi
Ar so bon ek move moman
Tranpe dan dilo sakre lamour,
Lamour Bondie;
Lamour Loga;
Lamour mo zanfan ek tizanfan.
Sak bon ek move moman
Finn ouver mo lizie
Pou konpran mo karrma.
Mo nepli per lamor
Parski li koumansman
Enn lot lavi.
Moksha ou nouvo nesans?
Pa kone.
Me mo atma kone.

Enn ti reflexion:
An Morisien, ki mo pou servi pou ‘atma’?
Mo servi ‘nam’; ena lezot ki servi ‘lam’.
‘Nam’ ek ‘lam’ zot ena plis ki enn sans.
“Zis minwi, bann nam kit zot tom.”
‘Nam’ se enn lespri malefik ousa tortire.
An Angle apel sa ‘ghost’.
“Li enn nam sinema.”
Savedir li kontan al sinema.
Akoz sa ena dimoun ki prefer servi mo ‘lam’.
Tou nam pa malefik.
Ena nam ki gid nou larout.
An Angle apel sa ‘Holy Ghost’.
Akoz sa mo trouv ‘nam’ plis korek
Parski ‘lam’ li kapav osi enn zouti
Ki servi pou koupe-transe,
Pa zis pou raze.

Mo pe viv enn zoli lavi.
Dimoun pe koumans aksepte
Ki nou viv lor enn lil Kreol
Kot nou koz 2 lang Kreol:
MORISIEN ek ANGLE.
Nou tou nou bann imigran
Lor enn lil Kreol.
Samem baz nouvo dime.
Samem soubasman
Pou konstrir NASION MORISIEN.
Malgre difikilte,
Malgre dife dan lorizon,
Ena lespwar.

20 SEPTAM 2018

Bate-rande pa fer dimal!
Yer, bann Eropeen ti rant partou,
Koken, viole, touye.
Zot ti sir tousa ti zot drwa.
Bondie ti dir zot
Al siviliz bann sovaz.
Zordi bann sovaz pe rant partou
Pou enn bouse manze.
Bann Eropeen pe ranz miray,
Fit zouti, imilie, tortire, touye …
Bate-rande pa fer dimal?
Ki Bondie pe dir aster?

Enn sans lor nou ti lil Kreol,
Kot imigran sorti partou
(Sorti Lerop, Lafrik ek Lazi)
Nou pe ranz sime lalimier,
Tipatipa ziska Gran Lalimier.

Bate-rande fer dimal.
Olie bate-rande,
Anou aprann partaze;
Anou aprann pardone.
Anou lir ansam
Bhagavad-Gita
Ansien Testaman
Nouvo Testaman
Koran.
Tousala parol mem Bondie.

23 SEPTAM 2018

Tou zafer politik
Me politik pa tou zafer.

Dan tou zafer ki nou fer
Ena so kote politik
Me sa pa vedir ki politik
Kapav ranplas tou.
Politik pa kapav pran plas
Lafwa ek lamour.

Bizen osi fer diferans ant
Politik ek politik-parti.
Ena bann gran problem politik
Ki transand politik-parti,
Politik-partizan.
Sanzman klimatik,
Sekirite alimanter,
Egalite zom-fam,
Drwa minorite sosial ek sexiel,
Literesi,
Tousa konsern tou parti politik
Apart bann rasis, fasis ek sexis.

Anou adopte enn nouvo kiltir politik.

25 SEPTAM 2018

Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Yanis Varoufakis ek lezot
Pe plant lespwar dan leker limanite;
Pa lespwar koz manti,
Fer manti vinn vre
Ek vre vinn manti,
Kouyonn lizie,
Angourdi lespri,
Me lespwar ki repoz lor mesaz lavenir,
Lor okip zarden Bondie,
Lor parol mars ar aksion,
Lor kouraz kalkile
Dan lentere zanfan ek tizanfan,
Ki konbat egoism ek gourmandiz
Pou ranplas li par
SOLIDARITE EK PARTAZ.

Zordi gramaten, mo finn aprann
Ki Parti Travayis Angle
Finn deside pou entansifie konba
Kont Pitay-Plen-Tenk
Ki pe touy nou planet,
Fer Lenzistis vinn lerwa
– Enn manz 99, 99 manz enn –
Lamizer nwar pou 99,
Fortinn vantar pou Enn.

Zom, fam, zanfan, partou dan lemon
Pe kriye for-for:
“ARETE FOUTOU!”

26 SEPTAM 2018

Kan siklonn pe bate,
Li pa ler pou pas lasir lor sali
Pou fer li glase.

Tansion taker kriye “Chooorrr!”
Ou swiv direksion so ledwa.

Kone ki ou ete.
Kone kot ou ete.
Kone ki pe arrive.
Sinon lakesoungwa degize answami
Pou fer ou dans tig.
Agwa Mamon pou fer giling-giling
Paysa pran nisa ar ou zorey,
Zwe sapsiway ar ou lespri.

Bwana labank, baron ladrog,
Mamlouk roderbout
Konn tou trik
Zes touy konesans.
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer,
Ou rant direk dan latrap,
Fini dan ganndol.

Zoli tapaz ek lanbalaz
Fer lougarou rant dan lakaz.

27 SEPTAM 2018

Dan Pei Toktok, nou mari komik.
Kan X dir kiksoz, Y tir lartik.
X rod drwadevot, Y pa dakor;
Eleksion vini. Pa dakor dakor
Servi drwadevot pou rant dan pouvwar.
Rod lendepandans? X sant laviktwar;
Y met lenz nwar, sant bilenbi long;
X imit Bitoul, Y kokorong.
Lerla enn mirak brouy labou partou:
X ek Y zwenn pou partaz ladou.

Dan Pei Toktok, nou kontan tir lay;
X menas Y pou fer li manz may;
Y menase, “To dal pa pou kwi!”
Apre toulede mont lor mem lili.

Zot dir pa pran kont, “Sa politik sa!
Bril idol sakre, lerla sanz manntra.”
Letansa zanfan pa konpran nanye.
Tousala parey! Mem kaka-nene!
Avoy tou ferfout, rod nisa dan bang;
Ferm lizie pou viv! Nou fer kouma tang.
Si bang pa ase, ena sentetik.
Diabolik finn vinn mirak anzelik.

Kan pou tom dakor lor endispansab?
Kan pou diskite e aret tir sab?
Kan nou pou aret met lafwa dan fab
E tou trap lame e aret fer krab?
Dife fer laraz, pie mang pe brile!
Li pa ler aster priye lamone.
Ena enn sime pou limanite:
SOLIDARITE! SOLIDARITE!

8 OKTOB 2018

Manti sa do ta! Pei pa toktok!
Pa ekout pagla, pa ekout bann plok!
Misie Dideor ti dir nou enn fwa
Gran Boug ti tir plan pou ranz douniya.
Manti sa do ta! Nou pei enn far.
So fanal fouy trou dan vwal marenwar;
Fer grannwar vantar desann so kalson
E met declare dan kare koson.

Anou sant kiltir: “Pa traka baba!
Ena dalpita ek makaroni;
Ena farata ek moulouktani;
Ena dilebi, ena kennteki.”

Nou pei model pa zis paradi
Me osi model grander tilespri.
Boukou-boukou senn pou nanye ditou,
Tapaz barik vid finn vinn manitou.
Piti kouma gran, nou tou tirer plan;
Nou envant koze ki pa ekziste;
Noumem nou model nasion larkansiel.
Pa ekout bann rann, ekout zis nou bann.

Anou sant kiltir: “Pa traka baba!
Ena dalpita ek makaroni;
Ena farata ek moulouktani;
Ena dilebi, ena kennteki.”

10 OKTOB 2018

Maha-Bwana-Paysa finn deside!
Li finn deklare, Li finn dekrete:
Limem ekriven, Limem prodikter,
Meter-ansenn, reziser ek akter.
Atansion! Li sef enterpretasion;
Li kone ki bon ek seki pa bon.
Li ki deside ki pou pibliye,
Ki pou difize, ki pou sansire.
Kontan, pa kontan, enn sel konklizion:
Kan TOU vedir ENN, peyna konfizion.

Li finn regle tou. Limem prezidan,
Manejer-Gorli, Antrener-Refri;
Zame li ofsayd, zame li perdi;
So kismat apel gagnan permanan.

So biznes pa konn okenn restriksion.
Deregilasion premie komannman;
Privatizasion iltim sakreman.
Se so liberte ki san finision.

Kan tou vedir enn, enn bizen tousel,
Sinon boukou pou rod vinn kouma enn.
Les enn pran boukou ek boukou pran enn
Pou ki nou later vinn kouma lesiel
Kot ENN kontrol tou e tou priye ENN.

Li pa ti dir, “Tou pou enn, enn pou tou”?

11 OKTOB 2018

Marsan lesans ek diezel
Refiz ferm so karousel.
Kifer ferm bann pwi-petrol?
Kifer tenker perdi rol?
Solision boukou pli senp:
Ale monwar, control tenp,
Plant patol ek pie chalta
Pou fer ver vinn kalipa.

Si tro tar pou fer kiksoz,
Anpes margoz siz dan loz,
Kas enn poz, aret palab,
Pa pran kont gorl enbarab.
Pa bizen al get dokter
Kan maler peyna loder;
Ranpli pos kaka-mile,
Pa perdi letan zaze.

Lorizon pe pran dife?
Toufann kouma’nn araze?
Sounani pe fer mari?
Verdigri grignot lespri?
Lasesres parsi-parla,
Debordman dir mwa ki la?
Kifer trakase mayfrenn?

Solision dan de-dan-enn.

12 OKTOB 2018

Ayo mo Bondie! Pardonn mo erer!
Akoz bann panndit dan nenport exper;
Akoz bann monper sef konservater;
Akoz mawlana ki resit par ker,
Mo ti pran larout grat ledo maler.

Dan brouyar epe mo ti rod daway;
Ti tras enn sime ki kraz lor miray.
Enn sans ki enn swar, TO ti pitie mwa,
Obliz mwa konpran mo zis enn fouka
Ki melanz kalchoul, met dan mem bagal
Lafwa TO donn nou ek ritiel bankal.

Zordi mo lafwa, touni san ritiel,
Pa bizen lansan ek seremoni,
Pa bizen larzan ek so parrsadi,
Dan lang pa konpran, pa bizen dimiel.
Mo dir mo lamour dan lang maternel,
Fer dimoun konpran bann fler bizen nou,
Fer frer-ser kone nou tou bizen tou.

Larkansiel enn zour ti dir mwa sekre
Lavi-eternel pou zame bliye.
Ayo mo Bondie! Mersi TO bonte!

13 OKTOB 2018

Pa melanz kalchoul! Mama pa ti dir?
Ena pou douri, satini, rason.
Aret fer teti, aret latet dir!
Manze prop finn vinn manze pou koson.
Pran kouyer douri pou servi douri;
Trap kouyer kari pou servi kari.
Aret melanze, aret fer malang!
Malang dan deksi, malang dan lespri.
Pa melanz kalchoul! Pa melanz kalchoul!

Pa les ti detay anpes twa trouv kler.
Nou pe koz Darwin, teori siyans,
E twa ki to fer? Koz kouler lapo.
Nou pe diskite ki nou bizen fer
Pou anpes nwizans rwinn nou lekzistans
E twa ki to fer? Rod enn bout lao!
Nou dir nou bizen Nasion Larkansiel
E twa ki to fer? Koz enn ta gonaz:
Twa to gran nasion, li li ti nasion.
Nou pe koz lenportans lang maternel
E twa ki to fer? Kime ar laraz,
Refiz solision ek explikasion.

Pa melanz kalchoul! Zero vinn Zoro!

14 OKTOB 2018

AMALGAM?
Ena seki bon, ena seki fay.
Enn bon amalgam pou fer to ledan
Regagn lazenes; move amalgam
Fer enn bon lide perdi so valer.
Yer nou ti pe dir li ti neseser
Madam ek misie viv egalite.
Enn kou san atann, to kas nou konte
Ar zistwar Labib ki fer kwar Allah
Ar enn kot Adan ti fabrik lotla.
Akoz sa to dir fam lot kalite.

Travayer sosial, artis, profeser
Fer bon amalgam pou konbat ladrog
Me kan prezize ek stipidite
Pe marye pike, sa amalgam la
Pou fer paradi brile dan lanfer.
Olie edike, reabilite,
Blam, ensilt, palab ranpli nou ver grog;
Orzi mesanste pou tir nou manze.
Olie barlizour, marenwar traka.

Fer enn amalgam nou sega ar jaz,
Lerla tamasa ekler nou laplaz
Me kan bachara kas difil sitar
Parski li pa ble, parski li pa blan,
Parski li pa blon, parski li zoulou,
Lerla amalgam fer malis ar nou.

15 OKTOB 2018

Kan to pa konpran ki twa to ete
To pa pou konpran kot to pe ale.
Aret get lemonn dan fon enn kouyer!
Dan fon enn kouyer, tou paret traver.

To get to lapo, li bien diferan;
To get to seve, li bien diferan;
To get to lizie , li bien diferan.
Tousala kasiet seki pa vizib.
Seki enportan souvan envizib.
Nou tou dan lemonn nou’ena mem paran
Ki bien-bien lontan kit later Lafrik
Pou peple lemonn (Lerop, Lamerik,
Lazi, Lostrali). Sa laverite!
Pa get zozo par so plim! To tande!
Seki ekziste, nou lizie montre?
Seki tas dan nwar li pa ekziste?
Dir mwa kan to lizie ti trouv Bondie?

Aret get lemonn dan fon enn kouyer!
Dan fon enn kouyer, tou paret traver.

Nou tou sort Lafrik viv lor Lil Kreol;
Nou tou nou konn koz 2 koyne kreol;
Nou tou rekonet ena ENN BONDIE.
Bann nom diferan, mem divinite.

Ki paret ble me ki pa ble? Lamer.
Kan to get lemonn dan fon enn kouyer
Lao vinn anba; lanver ek traver
Anpes nou trouv kler, donn zimaz deler.
Seki ete vre li kasiet deryer
Seki pa ete, vadire akter.

15 OKTOB 2018

Dan rengn marenwar, lalimier febli
Me zame kile akoz dan so nam
Li sir ki dime so ler pou vini.
Dimoun marenwar, brouyar dan lespri,
Finn met dan latet ki siyans haram:
Labib ki koz vre, Darwin koz manti.
Finn pran Vatican enn siek ek demi
Pou realize ki siyans pa Ram;
Li servi lespri pou konpran Shakti.
Komie tan ankor lespri retresi
Pou les makadam blok vizion tamam,
Fer zanfan Bondie pran sime modi.

Lepok marenwar pa pou fini net
Me rengn lalimier pou lev so latet.

17 OKTOB 2018

Bondie, ARSITEK nou evolision,
Kone kan bizen dir seki bizen.
Koze tro boner zis bon pou fer ler;
Koze anretar fini dan pit nwar.

So premie mesaz sonn kouma loraz:
Nanye pa pou la si peyna lotla.
Nesans ek lamor, lamor ek nesans,
Koumansman-lafen, lafen-koumansman
Tourn dan enn gran serk. Nanye pa bouz fix!
Lalinn, later, soley, dan galaxi
Toultan anmouvman; lafen-koumansman,
Koumansman-lafen …
So deziem mesaz fer dimoun gagn per:
Kan pa ekoute kapav zwenn tase.
Boukou siek apre boukou devlopman
Li fer nou konpran seki vrevremem:
Li apel LAMOUR.
Li atann so ler pou enn lot lizour:
Li pa zis lamour, Li osi PARDON.
Plizier siek pli tar Li vinn koz PARTAZ.
Li atann so ler pou nouvo mesaz.

Donn mesaz par doz kan so ler vini;
Pa rod galoupe avan konn marse.

Marx ti aprann sa, Marx ti konpran sa.
Li ti dir koumsa, pa dimann enn pep
Pou fer enn zafer san preparasion,
San ledikasion, konsiantizasion.

Kouma Labib dir:
“POU SAK KIKSOZ ENA SO LER.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.