TIPA VER GRAN LALIMIER

TIPA VER GRAN LALIMIER

DETRWA TI POEM DEV VIRAHSAWMY

(TOWARDS THE GREAT LIGHT)
A FEW SHORT POEMS BY DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Pou seki mo kone,
Seki mo pa kone,
To lamour
Li kouma laroze
Lor enn petal roz.

For those I know
And those I don’t know,
Your love
Is like dew
On a rose petal.

PROLOG

Dan maryaz ek lanterman
Zestaz par tonn fer piti.
Pa traka si pa konpran,
Samem sime paradi.
Nou langaz pa enportan,
Sa zis bon pou tilespri.
Plis enn lang nepli grandi,
Li finn mor depi lontan,
Plis li fer giji-giji,
Fer zom, fam ek bann zanfan
Respir parfen paradi.

Ala zistwar mo pei
Ar so pret ek pousari,
Profeser ki finn modi,
Politik exper dan trik,
Paran ki nek pans piknik.

19.11.2018

18 SEPTAM 2018 – ALA KI MO ETE!

Li enn gran soulazman
Kan nou kone, anfen,
Ki nou ete.
Konesans donn liberte.
Tou imen lor later ena mem anset:
200 Afriken ki plis ki 50,000 banane desela
Ti kit Lafrik pou peple lemonn.
Nou rasinn dan Lafrik.

Later Moris li enn later Kreol.
Depi 400 banane imigran sorti partou
(Lerop, Lafrik, Lenn, Lasinn)
Nou pe transform nou lil Kreol.
Nou tou nou Kreol;
Nou ena 2 lang Kreol:
Morisien ek Angle.

Nou viv dan enn repiblik maritim:
Nou ena 2,200 km2 later ek
2,300,000 km2 lamer.
Lavi sorti dan dilo;
Nou sivilizasion pou grandi dan dilo.
ENN GRAN DESTEN!

Aster mo kone ki mo ete.
Enn Indo-Afriken-Kreol
Ki kontan later,
Ki pa per lamer.

18 SEPTEMBER 2018 – THIS IS WHAT I AM!

It’s a great feeling
To know who you are,
At long last.
Knowledge gives freedom.
All humans have the same ancestors:
50,000 years ago, 200 Africans
Left Africa to people the world.
Our roots are in Africa.

Mauritius is Creole land.
For 400 years, immigrants
From Europe, Africa and Asia
Have been transforming our Creole island.
We are all Creoles;
We speak 2 Creole languages:
Mauritian and English.

We live in a Maritime Republic
Made of 2,200 km2 of land
And 2,300,000 km2 of sea.
Life comes from the sea;
Our civilization will grow in and on water.
What a great DESTINY!

Now I know who I am.
A Hindo-African-Creole
Who loves his land
And is not afraid of the sea.

19 SEPTAM 2018 – MO IDANTITE

Mo finn viv enn zoli lavi
Ar so bon ek move moman
Tranpe dan dilo sakre lamour,
Lamour Bondie;
Lamour Loga;
Lamour mo zanfan ek tizanfan.
Sak bon ek move moman
Finn ouver mo lizie
Pou konpran mo karrma.
Mo nepli per lamor
Parski li koumansman
Enn lot lavi.
Moksha ou nouvo nesans?
Pa kone.
Me mo atma kone.

Enn ti reflexion:
An Morisien, ki mo pou servi pou ‘atma’?
Mo servi ‘nam’; ena lezot ki servi ‘lam’.
‘Nam’ ek ‘lam’ zot ena plis ki enn sans.
“Zis minwi, bann nam kit zot tom.”
‘Nam’ se enn lespri malefik ousa tortire.
An Angle apel sa ‘ghost’.
“Li enn nam sinema.”
Savedir li kontan al sinema.
Akoz sa ena dimoun ki prefer servi mo ‘lam’.
Tou nam pa malefik.
Ena nam ki gid nou larout.
An Angle apel sa ‘Holy Ghost’.
Akoz sa mo trouv ‘nam’ plis korek
Parski ‘lam’ li kapav osi enn zouti
Ki servi pou koupe-transe,
Pa zis pou raze.

Mo pe viv enn zoli lavi.
Dimoun pe koumans aksepte
Ki nou viv lor enn lil Kreol
Kot nou koz 2 lang Kreol:
MORISIEN ek ANGLE.
Nou tou nou bann imigran
Lor enn lil Kreol.
Samem baz nouvo dime.
Samem soubasman
Pou konstrir NASION MORISIEN.
Malgre difikilte, malgre dife dan lorizon,
Ena lespwar.

19 SEPTEMBER 2018 – MY IDENTITY

I’ve lived a good life
With good and bad moments
Soaked in sacred love
Of God,
Of Loga,
Of children and grandchildren.
Each good and bad moment
Has shed light
On my karma.
I’m not afraid of death;
It’s only the beginning
Of new life.
Moksha or rebirth?
Cannot tell
But my soul knows.

By the way,
Should I say soul or ghost?
In Mauritian there are 2 words for ‘soul’,
‘Lam’ and ‘nam’.
When words are polysemic
Choice is difficult.
Let’s skip this.
Not really relevant.

My life is good.
That we live on a Creole island
Speaking 2 Creole languages,
Mauritian and English,
Is no more repugnant.
That we are all immigrants
On a Creole island
Is our blessed tomorrow,
The foundation-stone
Of the nation to be.
Threatening difficulties? Yes.
Lurking dangers? Yes.
And yet hope shines.

20 SEPTAM 2018 – PARDONE ME RAPEL

Bate-rande pa fer dimal!
Yer, bann Eropeen ti rant partou,
Koken, viole, touye.
Zot ti sir tousa ti zot drwa.
Bondie ti dir zot
Al siviliz bann sovaz.
Zordi bann sovaz pe rant partou
Pou enn bouse manze.
Bann Eropeen pe ranz miray,
Fit zouti, imilie, tortire, touye …
Bate-rande pa fer dimal?
Ki Bondie pe dir aster?

Enn sans lor nou ti lil Kreol,
Kot imigran sorti partou
(Sorti Lerop, Lafrik ek Lazi)
Nou pe ranz sime lalimier,
Tipatipa ziska Gran Lalimier.

Bate-rande fer dimal.
Olie bate-rande,
Anou aprann partaze;
Anou aprann pardone.
Anou lir ansam
Bhagavad-Gita
Ansien Testaman
Nouvo Testaman
Koran.
Tousala parol mem Bondie.

20 SEPTEMBER 2018 – GOD OF MERCY

A tooth for a tooth cannot hurt!
Yesterday they invaded us;
Robbed, raped and butchered.
It was their right, they felt.
God told them
Tame savages
Today savages are invading
For some grub.
They now build walls
Getting ready to humiliate, torture and kill …
A tooth for a tooth cannot hurt?
What is the Lord’s message?

Thank goodness! On our little Creole island
Peopled by immigrants from everywhere
We build paths of light
Step by step to The Great Light.

A tooth for a tooth does hurt!
Instead,
Let’s learn to share;
Let’s learn to forgive.
Let’s together learn to read
The Bhagavad-Gita,
The Old Testament,
The New Testament,
The Holy Koran,
Words from the same God.

23 SEPTAM 2018 – NOUVO KILTIR POLITIK

Tou zafer politik
Me politik pa tou zafer.
Dan tou zafer ki nou fer
Ena so kote politik
Me sa pa vedir ki politik
Kapav ranplas tou.
Politik pa kapav pran plas
Lafwa ek lamour.

Bizen osi fer diferans ant
Politik ek politik-parti.
Ena bann gran problem politik
Ki transand politik-parti,
Politik-partizan.
Sanzman klimatik,
Sekirite alimanter,
Egalite zom-fam,
Drwa minorite sosial ek sexiel,
Literesi … Tousa konsern tou parti politik
Apart bann rasis, fasis ek sexis…
Anou adopte enn nouvo kiltir politik.

23 SEPTEMBER 2018 – NEW POLITICS

Whatever we do
Is in a way political.
Yet politics is not All.
Politics is present in all we do
But politics cannot replace All.
Faith and love transcend politics
Which bows its head.

Let it be clear:
Politics and party-politics
Are not the same.
There are issues
That transcend party-politics,
And political bias.
Climate change,
Food security,
Gender equality,
Minority social and sexual rights,
Literacy concern us all
Except racists, facists and sexists of course.

Let’s adopt a new political culture!

25 SEPTAM 2018 – NOUVO LESPRI

Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Yanis Varoufakis ek lezot
Pe plant lespwar dan leker limanite;
Pa lespwar koz manti,
Fer manti vinn vre
Ek vre vinn manti,
Kouyonn lizie,
Angourdi lespri
Me lespwar ki repoz lor mesaz lavenir,
Lor okip zarden Bondie,
Lor parol mars ar aksion,
Lor kouraz kalkile
Dan lentere zanfan ek tizanfan,
Ki konbat egoism ek gourmandiz
Pou ranplas li par
SOLIDARITE EK PARTAZ.

Zordi gramaten, mo finn aprann
Ki Parti Travayis Angle
Finn deside pou entansifie konba
Kont Pitay-Plen-Tenk
Ki pe touy nou planet,
Fer Lenzistis vinn lerwa
– Enn manz 99, 99 manz enn –
Lamizer nwar pou 99,
Fortinn vantar pou Enn.

Zom, fam, zanfan, partou dan lemon
Pe kriye for-for:
“ARETE FOUTOU!”


25 SEPTEMBER 2018 – NEW LIFE

Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Yanis Varoufakis and others
Are sowing hope in humanity’s heart;
Not lying hope
Which makes truth of lies
And lies of truth,
Which fools our eyes,
And dulls the mind
But hope that heralds the future,
Built on stewardship,
Which walks the talk,
Which thinks of children and grandchildren
Not yet born,
Which fights selfishness and greed
To grow the tree
Of SOLIDARITY AND SHARING.

This morning I heard
That the English Labour Party
Has decided to intensify the fight
Against Mammon,
The butcher of our planet,
Placing the crown on injustice’s head
– 99 for one and one for 99 –
Dire poverty for 99,
Haughty wealth for one.

Men, women and children all over the world
Are shouting the same thing:
“FOR GOD’S SAKE, STOP IT!”

26 SEPTAM 2018 – FONNDOS MAYA!

Kan siklonn pe bate,
Li pa ler pou pas lasir lor sali
Pou fer li glase.

Tansion taker kriye “Chooorrr!”
Ou swiv direksion so ledwa.

Kone ki ou ete.
Kone kot ou ete.
Kone ki pe arrive.
Sinon lakesoungwa degize answami
Pou fer ou dans tig.
Agwa Mamon pou fer giling-giling
Paysa pran nisa ar ou zorey,
Zwe sapsiway ar ou lespri.

Bwana labank, baron ladrog,
Mamlouk roderbout
Konn tou trik
Zes touy konesans.
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer,
Ou rant direk dan latrap,
Fini dan ganndol.

Zoli tapaz ek lanbalaz
Fer lougarou rant dan lakaz.

26 SEPTEMBER 2018 – GET LOST MAYA!

When furious winds are raging
Do you use floor polish
To make it shine?

Beware! Rapist shouts “Stop thief!”
And you follow his finger’s direction.

Know who you are;
Where you are;
What’s going on.
Beware of Diabolus in hermit’s garb
Making you dance the step to hell.
Match-maker Mammon
Will with chiming coins
Cozen your ears,
Play foot-shuttlecock with your mind.

Bank lords and drug barons,
Arse-licking mongrels,
Tricksters of all sorts,
Virtue-killing liars will have their way.
If you watch the world
From the shallow bowl
Of a spoon
You go straight
Into the trap
And end up
At the bottom
Of the cliff.

Siren song and bright wrapping
Open the gate to hell.

27 SEPTAM 2018 – ROD LIPO-POUL

Dan Pei Toktok, nou mari komik.
Kan X dir kiksoz, Y tir lartik.
X rod drwadevot, Y pa dakor;
Eleksion vini. Pa dakor dakor
Servi drwadevot pou rant dan pouvwar.
Rod lendepandans? X sant laviktwar;
Y met lenz nwar, sant bilenbi long;
X imit Bitoul, Y kokorong.
Lerla enn mirak brouy labou partou:
X ek Y zwenn pou partaz ladou.

Dan Pei Toktok, nou kontan tir lay;
X menas Y pou fer li manz may;
Y menase, “To dal pa pou kwi!”
Apre toulede mont lor mem lili.

Zot dir pa pran kont, “Sa politik sa!
Bril idol sakre, lerla sanz manntra.”
Letansa zanfan pa konpran nanye.
Tousala parey! Mem kaka-nene!
Avoy tou ferfout, rod nisa dan bang;
Ferm lizie pou viv! Nou fer kouma tang.
Si bang pa ase, ena sentetik.
Diabolik finn vinn mirak anzelik.

Kan pou tom dakor lor endispansab?
Kan pou diskite e aret tir sab?
Kan nou pou aret met lafwa dan fab
E tou trap lame e aret fer krab?
Dife fer laraz, pie mang pe brile!
Li pa ler aster priye lamone.
Ena enn sime pou limanite:
SOLIDARITE! SOLIDARITE!

27 SEPTEMBER 2018 – NIT PICKING

In Nuttyland, we’re all cranky.
When X says Y, Y says X.
X wants universal suffrage; Y is against.
When elections come Against is For
To get power.
Independence. X sings “Triumphant”
Y wears black and sings “Bitter gourd”.
X has Beatles haircut; Y chooses skinhead.
Then … O Miracle! Mud is stirred.
X and Y hold hands to enjoy manna.

In Nuttyland we’re good at nit-picking.
X threatens Y; Y threatens X
And end up together in bed.

They tell us not to worry: “That’s politics!
Burn what you adore and adore what you burn.”
Meanwhile children are lost.
Tweedledum and Tweedledee! Same shit!
Fuck it all, let’s get high on bhang!
Let’s be tenrec-like and not see.
If needs be, there’s synthetic too.
The devil turned angel … of death.
When will we agree on basics?
Can’t we talk and not fight?
Can’t we stop mixing faith with fables?
Can’t we not hold hands generously?

Life’s on fire and my mango tree is burning.
Don’t worship false Mammon-like gods!
Only one way left for us:
SOLIDARITY! SOLIDARITY!

8 OKTOB 2018 – TOUKOREK

Manti sa do ta! Pei pa toktok!
Pa ekout pagla, pa ekout bann plok!
Misie Dideor ti dir nou enn fwa
Gran Boug ti tir plan pou ranz douniya.
Manti sa do ta! Nou pei enn far.
So fanal fouy trou dan vwal marenwar;
Fer grannwar vantar desann so kalson
E met declare dan kare koson.

Anou sant kiltir: “Pa traka baba!
Ena dalpita ek makaroni;
Ena farata ek moulouktani;
Ena dilebi, ena kennteki.”

Nou pei model pa zis paradi
Me osi model grander tilespri.
Boukou-boukou senn pou nanye ditou,
Tapaz barik vid finn vinn manitou.
Piti kouma gran, nou tou tirer plan;
Nou envant koze ki pa ekziste;
Noumem nou model nasion larkansiel.
Pa ekout bann rann, ekout zis nou bann.
Anou sant kiltir: “Pa traka baba!
Ena dalpita ek makaroni;
Ena farata ek moulouktani;
Ena dilebi, ena kennteki.”

8 OCTOBER 2018 – ALRIGHT JACK

Come off it! This is not Nuttyland.
Don’t mind fools and bollocks!
A foreign gentleman once told us
Grand Master designed our world.
Rubbish! Our land is a lighthouse.
Its lamp can tear night’s veil;
Strip arrogance
And checkmate la-di-da.

Let’s sing our glory: “Don’t worry, my friend!
Aloo gobi, macaroni,
Paratha, mulligatawny,
Jaleebi and Kentucky.”

My land is model for paradise,
Model for the size of narrow mind.
Much ado about nothing is commandment,
Noisy-Empty-Vessel rules.
We’re all good experts
At myth-making.
Rainbow nation is us.
Don’t mind them, think of us.

Let’s sing our glory: “Don’t worry, my friend!
Aloo gobi, macaroni,
Paratha, mulligatawny,
Jaleebi and Kentucky.”

10 OKTOB 2018 – TOU VINN ENN

Maha-Bwana-Paysa finn deside!
Li finn deklare, Li finn dekrete:
Limem ekriven, Limem prodikter,
Meter-ansenn, reziser ek akter.
Atansion! Li sef enterpretasion;
Li kone ki bon ek seki pa bon.
Li ki deside ki pou pibliye,
Ki pou difize, ki pou sansire.
Kontan, pa kontan, enn sel konklizion:
Kan TOU vedir ENN, peyna konfizion.

Li finn regle tou. Limem prezidan,
Manejer-Gorli, Antrener-Refri;
Zame li ofsayd, zame li perdi;
So kismat apel gagnan permanan.

So biznes pa konn okenn restriksion.
Deregilasion premie komannman;
Privatizasion iltim sakreman.
Se so liberte ki san finision.

Kan tou vedir enn, enn bizen tousel,
Sinon boukou pou rod vinn kouma enn.
Les enn pran boukou ek boukou pran enn
Pou ki nou later vinn kouma lesiel
Kot ENN kontrol tou e tou priye ENN.

Li pa ti dir, “Tou pou enn, enn pou tou”?

10 OCTOBER 2018 – ALL IS ONE

Great Lord Shekel has decided!
He has ordained and decreed:
He is writer, producer,
Director, editor, actor.
Watch it! He heads appreciation
For he knows what’s good or bad.
He decides on publication,
Broadcast and censorship.
Willy-nilly, stuff it!
When ALL becomes ONE, all is creaseless.

He controls all. He’s president,
Manager-goalie, trainer-referee;
He’s never offside, never loses;
His karma is permanent win.

Free trade without restriksion;
First and foremost, no regulation;
Sacred sacrament: privatization.
“My” absolute freedom is the rule.

When All is One, One must be unique.
Otherwise many will want to be One.
Let One takes much and many take one
To make heaven on earth
Where ONE controls all and all worship ONE.

Did he not say, “All for one and one for all?”

11 OKTOB 2018 – TAP DE DAN ENN

Marsan lesans ek diezel
Refiz ferm so karousel.
Kifer ferm bann pwi-petrol?
Kifer tenker perdi rol?
Solision boukou pli senp:
Ale monwar, control tenp,
Plant patol ek pie chalta
Pou fer ver vinn kalipa.

Si tro tar pou fer kiksoz,
Anpes margoz siz dan loz,
Kas enn poz, aret palab,
Pa pran kont gorl enbarab.
Pa bizen al get dokter
Kan maler peyna loder;
Ranpli pos kaka-mile,
Pa perdi letan zaze.

Lorizon pe pran dife?
Toufann kouma’nn araze?
Sounani pe fer mari?
Verdigri grignot lespri?
Lasesres parsi-parla,
Debordman dir mwa ki la?
Kifer trakase mayfrenn?

Solision dan de-dan-enn.

11 OCTOBER 2018 – HAVE A DOUBLE SHOT

Fossil fuel business
Refuses change.
Why close oil fields?
Why dry dock tankers?
The way out is simple:
It’s bio-fuel.
Grow trees to make green world.
Just do it!

If it’s too late
Wipe out bitterness;
Relax and stop small talk;
Let the inevitable thrive.
Why waste money on cure
When the end is near?
Fill your coffers with wonga
And forget the rest.

The horizon is ablaze?
Hurricanes are wild with anger?
Tsunami rules powerful?
Green verdigris corrodes the mind?
Drought here and flood there?
Why worry?
Don’t you know the cure?

A double shot!

12 OKTOB 2018 – MERSI BONDIE

Ayo mo Bondie! Pardonn mo erer!
Akoz bann panndit dan nenport exper;
Akoz bann monper sef konservater;
Akoz mawlana ki resit par ker,
Mo ti pran larout grat ledo maler.

Dan brouyar epe mo ti rod daway;
Ti tras enn sime ki kraz lor miray.
Enn sans ki enn swar, TO ti pitie mwa,
Obliz mwa konpran mo zis enn fouka
Ki melanz kalchoul, met dan mem bagal
Lafwa TO donn nou ek ritiel bankal.

Zordi mo lafwa, touni san ritiel,
Pa bizen lansan ek seremoni,
Pa bizen larzan ek so parrsadi,
Dan lang pa konpran, pa bizen dimiel.
Mo dir mo lamour dan lang maternel,
Fer dimoun konpran bann fler bizen nou,
Fer frer-ser kone nou tou bizen tou.

Larkansiel enn zour ti dir mwa sekre
Lavi-eternel pou zame bliye.
AYO MO BONDIE! MERSI TO BONTE!

12 OCTOBER 2018 – MY SWEET LORD

My sweet Lord, forgive me!
Because some pandits wallow in nonsense,
Because some priests refuse change,
Because some imams regurgitate misunderstanding
I took the wrong road to waste and loss.

In thick fog I looked for safety;
Chose the road to disaster.
My luck is your mercy!
One night you pitied me,
Made me understand I was a fool
Mixing up things and putting in the same jar
Your gift of faith and corny rituals.

My ritual free faith, today,
Needs no incense or service;
Needs no fees or offerings
In words obscure, needs no sweetener.
I say love in my tongue;
Get people to look after flowers
And know people need people.

The rainbow once told me the secret
Of eternal life for good.

MY SWEET LORD, THANK YOU FOR YOUR KINDNESS!

13 OKTOB 2018 – PA MELANZ KALCHOUL

Pa melanz kalchoul! Mama pa ti dir?
Ena pou douri, satini, rason.
Aret fer teti, aret latet dir!
Manze prop finn vinn manze pou koson.
Pran kouyer douri pou servi douri;
Trap kouyer kari pou servi kari.
Aret melanze, aret fer malang!
Malang dan deksi, malang dan lespri.
Pa melanz kalchoul! Pa melanz kalchoul!

Pa les ti detay anpes twa trouv kler.
Nou pe koz Darwin, teori siyans,
E twa ki to fer? Koz kouler lapo.
Nou pe diskite ki nou bizen fer
Pou anpes nwizans rwinn nou lekzistans
E twa ki to fer? Rod enn bout lao!
Nou dir nou bizen Nasion Larkansiel
E twa ki to fer? Koz enn ta gonaz:
Twa to gran nasion, li li ti nasion.
Nou pe koz lenportans lang maternel
E twa ki to fer? Kime ar laraz,
Refiz solision ek explikasion.

Pa melanz kalchoul! Zero vinn Zoro!

13 OCTOBER 2018 – DON’T MIX UP

Don’t mix up! Don’t you know?
This is for rice; that one for curry.
What an ass you are!
You’ve messed up the good food.
Use the rice spoon for rice;
The curry spoon for curry;
The ladle for soup.
Mixing up is messy.
Mess in pots and pans and in your mind.
Don’t mix up!

See the wood, not the trees!
Darwin knows who we are, not Adolf.
And you prefer Adolf.
What must we do to save creation?
What? You need promotion?
We need to build a rainbow nation!
Stop your crap!
We’re not bothered by upper and lower birth.
Our mother tongue …
Hold on!
You don’t want to see the wood.
You love your muck!

Mix up and zero becomes Zorro.

14 OKTOB 2018 – AMALGAM

AMALGAM?
Ena seki bon, ena seki fay.
Enn bon amalgam pou fer to ledan
Regagn lazenes; move amalgam
Fer enn bon lide perdi so valer.
Yer nou ti pe dir li ti neseser
Madam ek misie viv egalite.
Enn kou san atann, to kas nou konte
Ar zistwar Labib ki fer kwar Allah
Ar enn kot Adan ti fabrik lotla.
Akoz sa to dir fam lot kalite.

Travayer sosial, artis, profeser
Fer bon amalgam pou konbat ladrog
Me kan prezize ek stipidite
Pe marye pike, sa amalgam la
Pou fer paradi brile dan lanfer.
Olie edike, reabilite,
Blam, ensilt, palab ranpli nou ver grog;
Orzi mesanste pou tir nou manze.
Olie barlizour, marenwar traka.

Fer enn amalgam nou sega ar jaz,
Lerla tamasa ekler nou laplaz
Me kan bachara kas difil sitar
Parski li pa ble, parski li pa blan,
Parski li pa blon, parski li zoulou,
Lerla amalgam fer malis ar nou.

14 OCTOBER 2018 – AMALGAM

AMALGAM?
There’s good and bad.
Good and your tooth gets young.
Bad and a good idea loses its lustre.
We were discussing equality
And out of the blue
You blabbered about Adam’s rib.
So, you say, women are inferior!

Social workers artists and teachers
Find ways to fight addiction
But stupidity and prejudice combine
To burn heaven in hell.
Educate? Rehabilitate?
No way!
Blame and insult fill our glasses.
An orgy of mischief drives out sense.
Night swallows dawn.

Fuse sega and jazz
And joy brightens our shores
But when clumsy breaks sitar strings
Because it’s not blue, white or blond,
Simply because it’s black,
Then amalgam,
The wrong one,
Simply fucks us.

15 OKTOB 2018 – KI TO ETE?

Kan to pa konpran ki twa to ete
To pa pou konpran kot to pe ale.
Aret get lemonn dan fon enn kouyer!
Dan fon enn kouyer, tou paret traver.

To get to lapo, li bien diferan;
To get to seve, li bien diferan;
To get to lizie, li bien diferan.
Tousala kasiet seki pa vizib.
Seki enportan souvan envizib.
Nou tou dan lemonn nou’ena mem paran
Ki bien-bien lontan kit later Lafrik
Pou peple lemonn (Lerop, Lamerik,
Lazi, Lostrali). Sa laverite!
Pa get zozo par so plim! To tande!
Seki ekziste, nou lizie montre?
Seki tas dan nwar li pa ekziste?
Dir mwa kan to lizie ti trouv Bondie?

Aret get lemonn dan fon enn kouyer!
Dan fon enn kouyer, tou paret traver.

Nou tou sort Lafrik, viv lor Lil Kreol;
Nou tou nou konn koz 2 koyne kreol;
Nou tou rekonet ena ENN BONDIE.
Bann nom diferan, mem divinite.

Ki paret ble me ki pa ble? Lamer.
Kan to get lemonn dan fon enn kouyer
Lao vinn anba; lanver ek traver
Anpes nou trouv kler, donn zimaz deler.
Seki ete vre li kasiet deryer
Seki pa ete, vadire akter.

15 OCTOBER 2018 – KNOW THYSELF

Not knowing who you are,
You won’t know where to go.
Look at the world in a concave bowl
And it’s all upside down.

Your skin is different;
Your hair is different;
Your eyes are different.
They all hide the invisible.
Important is rarely visible.
All humans have the same parents
Who very long ago left Africa
To people the world (Europe, America, Asia and Australia)
This is the truth.
Does the feather alone make the bird?
What we see exists?
What we don’t see doesn’t exist?
Have your eyes seen God?

The world in a cocave bowl
Is upside down.

Our cradle is Africa;
We live on a Creole island;
We all speak 2 Creole koines;
We all have only one God
– one God, with different names.

What looks blue but is not blue?
The sea. The world in a cocave bowl
Is upside down.
And we don’t see what really is.
What really is may hide behind what is not
And so, it tricks us.

Maya is good at that.

15 OKTOB 2018 – HARAM

Dan rengn marenwar, lalimier febli
Me zame kile akoz dan so nam
Li sir ki dime so ler pou vini.
Dimoun marenwar, brouyar dan lespri,
Finn met dan latet ki siyans haram:
Labib ki koz vre, Darwin koz manti.
Finn pran Vatican enn siek ek demi
Pou realize ki siyans pa Ram;
Li servi lespri pou konpran Shakti.
Komie tan ankor lespri retresi
Pou les makadam blok vizion tamam,
Fer zanfan Bondie pran sime modi.

Lepok marenwar pa pou fini net
Me rengn lalimier pou lev so latet.

15 OCTOBER 2018 – HARAM

Even in the realm of darkness, light may flicker
But will never go out for its soul knows
That its day is soon to dawn
Darkness folks with foggy minds
Believe science is haram.
The bible speaks truth and Darwin not.
It took the Vatican 150 years
To understand that science is not God;
It uses the mind to understand creation.
How long will shrinking minds
Take to understand this
And help God’s children to see the light.

The realm of darkness will always be there
But the era of light will eventually triumph.

17 OKTOB 2018 – ATANN SO LER

Bondie, ARSITEK nou evolision,
Kone kan bizen dir seki bizen.
Koze tro boner zis bon pou fer ler;
Koze anretar fini dan pit nwar.

So premie mesaz sonn kouma loraz:
Nanye pa pou la si peyna lotla.
Nesans ek lamor, lamor ek nesans,
Koumansman-lafen, lafen-koumansman
Tourn dan enn gran serk. Nanye pa bouz fix!
Lalinn, later, soley, dan galaxi
Toultan anmouvman; lafen-koumansman,
Koumansman-lafen …
So deziem mesaz fer dimoun gagn per:
Kan pa ekoute kapav zwenn tase.
Boukou siek apre boukou devlopman
Li fer nou konpran seki vrevremem:
Li apel LAMOUR.
Li atann so ler pou enn lot lizour:
Li pa zis lamour, Li osi PARDON.
Plizier siek pli tar Li vinn koz PARTAZ.
Li atann so ler pou nouvo mesaz.

Donn mesaz par doz kan so ler vini;
Pa rod galoupe avan konn marse.

Marx ti aprann sa, Marx ti konpran sa.
Li ti dir koumsa, pa dimann enn pep
Pou fer enn zafer san preparasion,
San ledikasion, konsiantizasion.

Kouma Labib dir:
“POU SAK KIKSOZ ENA SO LER.”

17 OCTOBER 2018 – BIDE THE TIME

He designed and built
And knew when to say what is to be said.
Premature words slip on taro leaf
And delayed words sink into oblivion.

The first message rang like thunder:
Nothing exists without its other.
Birth, death; death, birth
Beginning of end; end of beginning
Move along the circle of time. Non-stop movement:
Moon, earth and sun all move round in a circle;
End of beginning and beginning of end…
His second message was frightening:
Obey or!
Centuries later He revealed His true nature:
His name is LOVE.
More centuries later a new message:
He’s also MERCY.
Six centuries later He revealed SHARING
For the time is ripe.
There’s a time!
Don’t run before you can walk.
Marx understood this.
Don’t ask people to do what they are not prepared for.

As the Book says:
“To every thing there is a season,
And a time to every purpose…”

17 OKTOB 2018 – PEI PITEN VIERZ

Dan pei piten vierz
Ena vierz ek preske vierz
Me peyna ditou ki pa vierz.
Dan pei koumadir
Nou servi laport deryer
Pou laport divan res entak.
Peyna pese e loner fami sov.
Dan pei mirak …
Ena preske vierz ki enpe ansent;
Nou priye Soma me pa fim ganja;
Nou tou etero e nou tou mono;
Nou modi poli, nou modi omo.
Chichichi ayo! Nou pa fer pese,
Nou pa fer malang. Nou priye Bondie.

Nou pa pou toler:
Tifi kontan tifi;
Garson kontan garson;
Enn tifi kontan de garson;
Enn garson kontan de tifi.
Dan nou peyna sa!
Pa bliye Moris model paradi!
Bondiemem kontan gout nou parrsadi.

Prive ek piblik peyna okenn tas;
Pouvwar pa servi pou nou gagn nou chas;
Zame nou servi lafors pou gagn kas;
Dan pei mirak napeyna paspas;
Transparans zame finn rant dan lenpas …

NOU FIER NOU VIV DAN PEI PITEN VIERZ.

17 OCTOBER 2018 – LAND OF VIRGIN TARTS

In the land of virgin tarts (LVT)
There are virgins and almost virgin;
Non-virgins are extinct.
In as-if land
Back door is used
To keep front door pure.
So, there’s no sin and dishonor.
In miracle land …
There are almost virgin who are a bit pregnant;
We worship Soma but do not smoke grass;
We’re all mono-hetero
And we curse poly and homo.
Ewww! Spare us Lord!
We abhore sin and regularly worship.

Girl with girl? Death penalty!
Boy with boy? Death penalty!
One girl and two boys? The whip!
One boy and two girls? Against our culture!
Don’t forget, Mauritius was a model for paradise!
The Almighty relishes our offerings.

Spotless private; spotless public;
Power never gets to our head;
We never coerce to make money;
Tricks and scams have fled the land;
Transparent-honesty is universal virtue …

We are proud citizens of LVT.

18 OKTOB 2018 – KWOVADIS

Kouma pou konpran? Dir mwa Raja Ram!
Rom pe fer piyaz, pe detrir menaz,
Pe fer zenn zanfan pran sime deler,
Pe fer lazenes perdi zot valer.
Pwazon legal pe ravaz nou lakaz.

Kouma pou konpran? Dir mwa Raja Ram!
Taba pe detrir lasante pei;
Zom, fam ek zanfan pe nouri profi
Gro biznes rapas miltinasional
Ki giji zwisans ar pwazon legal.

Kouma pou konpran? Dir mwa Raja Ram!
Kan gran fet vini, (Holi, Divali,
Maha-Sivratri), Soma fit lespri,
Pelren ek devo priye, medite.
Ala fos swami dir nou fer pese!

Kouma pou konpran? Dir mwa Raja Ram!
Kikfwa mo’enn tinwar ki dan konfizion!
Boukou gran koko dir ganja geri;
Represion zame ti enn solision.
Kifer Pinokio kontign koz manti?

Kouma pou konpran? Dir mwa Raja Ram!
Kan paran nek rod fer roupi kare;
Kan lekol pa pe donn ledikasion;
Kan zanfan riye kan koz relizion;
Drol ki zot pe rod zwisans nouvote?

Kouma pou konpran? Lespri grandimoun
Fini kabose. Res zis rabase.

18 OCTOBER 2018 – QUO VADIS?

A dinnae ken! Help me Lord!
Rum ruins lives and homes,
Drive children into mental bins
Force youths into decrepit age.
Legal poison kills!

A dinnae ken! Help me Lord!
Tobacco ruins town and country where
Men, women, children feed Saint Profit of
Rapacious multinationals which
Titillate urges for legal poison.

A dinnae ken! Help me Lord!
For great festivals such as Divali
Soma whets appetites for
Worship and meditation.
Why does Swamiji speak of sin?

A dinnae ken! Help me Lord!
I must be a confused idiot!
Great scholars say Gandia’s good;
Repression is not a solution.
Why does Pinocchio tell lies?

A dinnae ken! Help me Lord!
Parents go on a money rampage;
School teaches fuck all;
Religion is perceived as a joke.
No surprise! Kids look for new thrills.

A dinnae ken! Help me Lord!
Our elders have gone berserk.
Words have become meaningless.

19 OKTOB 2018 – TAXI-MENAZ
               Pou René Noyau

“Tansion Kayma” finn tas dan mo memwar,
Fer mwa rapel bien to parol yer swar.
Me kayma zordi ena lot bataz;
Li peyna patri, li peyna lakaz;
Li pa konn Brahma, li pa konn Agni,
Li pa konn Allah, li pa konn Zezi.
Li konn zis pitay. Li telman gourman
Ki so lak finn may tou bann kontinan.
Partou dan lemonn li ena agwa
Ki ranz so maryaz ar maha-paysa.
So lame ketren tor travay onet;
Kan laport ferme, li pas par lafnet.

Tansion li vini! Menaz vinn taxi.
Taxi mont lor kes; tibiznes pati;
Grobiznes grosi; bann ki’ena gagn plis,
Bann ki dan nayba pou manz sinapis.

Tou bann fonksioner pou kapav aster
Ar zot joutifri fer rev milioner
Ar travay tax-fri dan menaz Iber.
Travay dan biro, lekol, lopital –
Travay legal? – sa pou zis enn sawal;
Apre ler nou fer bal ek karnaval.

Ki pa bon ladan? Sa apel progre!
Ki taxi frode? Aret rabase!
Bef dan disab, sakenn get so lizie!

19 OCTOBER 2018 – UBER OR NOT
                 for René Noyau

I remember “Tansion Kayma”
From yesterday.
But today’s cayman is different.
It’s from nowhere;
Knows no god;
Knows only Mammon.
Its greed has fettered the planet.
A battalion of matchmakers
Tie its knots with trillions.
Its ruthless claw rapes honesty;
It uses transom windows to sneak in.

Here it comes! Private car is now taxi.
Genuine taxis are redundant;
Small business simply dies
To make place for big businesses;
The insatiate haves grab more and more;
The have nots simply … go bust.

Duty-free private car owners
Can now have millionaire’s dream.
Tax-free income the Uber-way.
Office, school and hospital paid work?
That’s peanut pocket money.
Work to rule to work after.
That is democracy!

What’s wrong with that? That is true growth!
Clandestine taxi? Poacher? Stop, will you!
I mind my business, mind yours.

23 OKTOB 2018 – PERSONEL AVAN

Sa Moris sa! Ki to ti kwar?
Kan bizen pran enn desizion,
Morisien pa perdi letan
Lor seki bon pou zeneral
Me seki bon pou personel.

Parski enn fwa enn taxi ti
Fer li mizer, fer dominer,
Li kwar Iber, Ouber, Uber
-tousala, baba, mem zafer-
Sel solision! Samem sover!

Si enn dokter fer enn erer,
Eski nou ferm konsiltasion,
Pou donn pouvwar Dokter Nipat?
Si profeser fer enn erer,
Eski nou touy ledikasion
E fer dimoun remars katpat?
Si enn monper fer enn erer,
Eski nou kraz tou relizion
E les Satan diriz jatpat?

Zetwal filant enpresionan
Me Polaris ki gid nou pa.
Nouvote souvan atiran
Me atansion latrap lera.

Met personel ek zeneral
Anekilib pou zwir lavi.
Lor de lipie marse normal;
Lor enn lipie bel zavari.

23 OKTOB 2018 – PERSONAL FIRST

This is Mauritius.
When a decision is to be made
General interest can wait,
Not personal.

Once he had a problem with a taxi driver.
Now he’s Uber fan.
Taxi drivers are crooks, must be wiped out!

If a doctor makes a mistake,
Close all surgeries and promote black magic?
A teacher has erred.
Do we close all schools?
A paedophiliac priest?
Close all churches and
Worship Satan?

Shooting stars are spectacular
But Polaris shows you the way.
The new attracts
But mind your soul.

Measure for measure!
Let general and personal be
In harmony
To make life worth living.
On two feet you walk;
On one foot you stumble
And fall.

11 NOVAM 2018 – REMEMBRANCE DAY

Dan siek dernie, pa enn fwa me de fwa,
Bann bezzotminn egois ek gourman
Ti plonz lemonn dan lamor ek disan,
Dan destriksion, dezespwar ek dega
Malgre Bondie bien lontan ti desid
Pou mont lor lakrwa, aksepte tortir
Pres lamour-pardon, kre nouvo kiltir,
Pou dir so zanfan aret plant lasid.

Rajo, lagazet ek television
Pe dir nou rapel, falepa bliye
Erer lepase, nou stipidite
Ki ti plonz lemonn dan gran destriksion
Me bann bezzotminn egois-gourman
Pou rekoumanse pe fit zot zouti
Parski dan lager ki ena profi.
Kan nou pou konpran? Kan nou pou konpran?

11 NOVEMBER 2018 – REMEMBRANCE DAY

In the last century, twice, not once
Some selfish, greedy bastards
Plunged the world in a bloodbath
Although God did accept to face torture
To preach love and mercy.
On remembrance-day
Some selfish, greedy bastards
Are still weapon-ready
For in war there is much personal wealth.
When will they ever learn?
WHEN?

12 NOVAM 2018 – KAN SO LER VINI

Kan so ler finn arrive
Met mo jinn ek mo kourrta,
Poz mwa lor enn tapi fler
Lor sivier ar dibwa mang.
Amen mwa kot Sakre-Ker
Pou mo dir Zezi mersi;
Apre bril lakaz mo nam
– Pa bizen akoz Moksha –
Ramas enn pogne lasann;
Dimann Ton Zan Seve Blan
Enn ti kwen dan so lakour;
Fouy enn trou, met mo lasann,
Plant enn pie nen friyapen;
Ekrir lor enn bout kartron,
“Enn Hindou-Kretien-Kreol
Pe dormi anba so pie.”

12 NOVEMBER 2018 – WHEN TIME’S UP

When my time has finally come,
Dress me in jeans and kurtha;
Lay me on a flower rug
Placed on mango-wooden stretcher;
Carry me to Sacred Heart
For I must say “Thank you, my Lord”.
Then burn my free soul’s house
Which Moksha has made de trop;
Take a handful of ash,
Ask white-haired Uncle Jean
For leave to dig a hole in his yard;
Put in the ash and on top a breadfruit tree.
On a piece of cardboard write,
“A Hindu-Christian-Creole
Sleeps under his tree.”

EPILOG

BONDIE, mama-papa kreater,
Mersi to finn donn nou to lamour
Petri dan lenerzi liberte.
Bann seki pa konpran ki to plan
Pa dakor ki to’nn les Lisifer
Kontinie kaspake lor later
– sa parey partou dan liniver.
Si partou, tou zafer ti korek,
Nou pa ti pou ena liberte
Pou swazir ki sime bizen pran;
Nou pa ti pou devlop konesans,
Nou pa ti pou ena enn konsians
Ki ed nou separ gon ar douri;
Ed nou konpran lebien ek lemal.

BONDIE, mama-papa kreater,
Mersi pou trwa kado to’nn donn nou:
Konesans, lamour ek liberte.

19.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.