SANTE EK POEM POU ZANFAN LEKOL

SANTE EK POEM POU ZANFAN LEKOL

TRANSKREASION: DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

1. Zak Ek Linn

Zak ek Linn mont lor kolinn pou plen zot seo dilo;
Zak tonbe, kas so koko
E Linn desann lor ledo.
Zak leve, retourn kot li
Tipa, tipa torti;
Lor vites mont lor lili,
Sey dormi…
Abba! Abba!
(Tradisionel)

2. Marsan Disab

Marsan disab lor so saret somey;
So bef klerdelinn, so larou kristal.
Pa bizen zot per, mo zoli zanfan,
Tonton dan lalinn, limem ranz somey.

So saret roul lor sime klerdelinn
ki mont drwat ver fernwar diamante.

Finn ler zanfan! Met pizama!
Fer lapriyer!
Dir Bondie mersi!

3. Gran Bato Dan Ti Kanal

Enn gran bato rant dan enn tipti kanal
Dan enn tipti kanal, dan enn tipti kanal.
Ayo, gro bato rant dan enn tipti kanal
Vandredi trant Septam.

Kapitenn dir bato pe tas dan fon,
Bato pe tas dan fon, bato pe tas dan fon.
Kapitenn dir bato pe tas dan fon
Vandredi trant Septam.

Bato la so token tas dan disab,
Tonken tas dan disab, tonken tas dan disab.
Bato la so token tas dan disab
Vandredi trant Septam.

Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer,
Nou plonz dan fon lamer, nou plonz dan fon lamer.
Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer
Vandredi trant Septam.
(Tradisionel)

4. Fourmi Ti Pe Mars

Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn
Tipti chombo pou kenn enn senn
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de
Tipti chombo pou badine
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa
Tipti chombo pou fer fatra
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat
Tipti chombo pou pik enn sat
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk
Tipti chombo pou devid tenk
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Foumi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars sis par sis
Tipti chombo pou ris enn bis
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Foumi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set
Tipti chombo pou trap enn fwet
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit
Tipti chombo pou kol enn fit
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef
Tipti chombo pou yam enn bef
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis
Tipti chombo pou fer kapris
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!
(Tradisionel)

5. Ti Kardinal Asiz Lor Enn Brans

Ti kardinal asiz lor enn brans;
Mimisat fer lepri pou may li.
Ler li grenp lor pie la pou manz li
Ti zwazo bat lezel, tous later.
Mimisat fransi depi lao;
Kardinal bat lezel, sot miray.
“May mwa si to kapav bachara!”
Mimisat vir ledo, fer fanor:
“Mo labous refiz gout sak lezo.”

6. Zanfan Lendi

Zanfan Lendi pa koz manti;
Zanfan Mardi pa fer sanblan;
Merkredi beni tou zanfan;
Zanfan Zedi kontan manz fri;
Vandredi fet, lekol fini.

Bann zanfan Samdi pa fer fenean!
Ler Dimans vini, dir Bondie mersi!

7. Mo Lamour Li Lot Kote Dilo

Mo lamour li lot kote dilo;
Mo lamour li lwen-lwen laba.
Mo lamour li lot kote dilo,
Rann mwa mo lamour deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.

Yer swar ler mo ti lor mo lili;
Yer swar ler latet lor lorye;
Yer swar ler mo ti lor mo lili,
Mo ti rev lamor mo lamour.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.
(Tradisionel)

8. Komie Dimoun Al Makadam?

Ler mo ti pe al Makadam
Mo zwenn misie ar set madam;
Sak madam ti sarye set sak;
Dan sak sak ti ena set sat
E sak sat ti’ena set tisat.
Tisat ek sat, sak ek madam!
Komie dimoun al Makadam?

9. Planter Dan So Karo

Planter dan so karo,
Planter dan so karo,
Ayo do mo bayo,
Planter dan so karo.

Planter gagn enn madam,
Planter gagn enn madam,
Ayo do mo bayo,
Planter gagn enn madam.

Madam gagn enn baba,
Madam gagn enn baba,
Ayo do mo bayo,
Madam gagn enn baba.

Baba gagn enn toutou,
Baba gagn enn toutou,
Ayo do mo bayo,
Baba gagn enn toutou.

Toutou la gagn enn sat,
Toutou la gagn enn sat,
Ayo do mo bayo,
Toutou la gagn enn sat.

Sat la gagn enn lera,
Sat la gagn enn lera,
Ayo do mo bayo,
Sat la gagn enn lera.

Lera gagn bout fromaz,
Lera gagn bout fromaz,
Ayo do mo bayo,
Lera gagn bout fromaz.

Fromaz pe bat lamok,
Fromaz pe bat lamok,
Ayo do mo bayo,
Fromaz pe bat lamok.
(Tradisionel)

10. Senk Ti Kanar

Senk ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Kat ti kanar retourn lakaz.

Kat ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Trwa ti kanar retourn lakaz.

Trwa ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
De ti kanar retourn lakaz.

De ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Enn ti kanar retourn lakaz.

Enn ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Zero kanar retourn lakaz.

Pov mama la al rod bebe
Dan bor lamer kote Granbe.
Papa kanar kriye KWENK for-for.
Senk ti kanar retourn lakaz.

11. Ena Trant Zour Dan Septam

Ena trant zour dan Septam,
Dan Avril, Zen ek Novam;
Lezot ena trante-enn.
Zis Fevriye fer so senn:
Trwa kou ventwit, enn kou ventnef.

12. Enn Fwa Enn Madam

Enn fwa enn madam ti aval enn mous.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam aval enn kankrela
Ki tourne, ki vire, koustik dan lestoma.
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn zwazo.
Ou kapav kwar! Aval zwazo?
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn gro sat.
Ou kapav kwar! Aval enn sat?
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn lisien.
Ou kapav kwar! Aval enn lisien?
Li aval enn lisien pou met lak ar enn sat;
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn toro.
Ou kapav kwar! Aval enn toro?
Li aval enn toro pou met lak ar lisien;
Li aval enn lisien pou met lak ar enn sat;
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn seval…

TO TROUV DROL LI TI MOR SEK???
(Tradisionel)

13. Enn, De, Enn bol Dile

Enn, de, enn bol dile
Trwa, kat, pou donn mo sat
Senk, sis, bel-sinapis
Set, wit, aster nou kit
Nef, dis, aret rod pis
Onz, douz, zoli blouz rouz
Trez, katorz, ziska lagorz
Kenz, sez, pa rant dan piez
Diset, dizwit anou kol fit
Diznef, ven, mo pe gagn fen

14. Fane Lapli, Fane

Fane lapli, fane!
To pa trouve mo bizen zwe?
Fane lapli fane!
To fer soley ramas mwazi;
Fler ek feyaz paret boufi.
Fane lapli, fane!
Aroz disab kot Sahara.
Zot kontan twa, zot kontan twa.
Fane lapli, fane!
To pa trouve mo bizen zwe?

15. Enn Koko Pike

Koko Pike so zafer sal.
Li trouv dalpouri dan lamal.
Li dir marsan, “Donn dalpouri.”
“Montre to kas!” Marsan dir li.
Koko Pike so zafer sal.

Li desid lapes labalenn;
Dimoun riy li, li bien anpenn.
Li servi enn lamson perdi
Dan bor dilo laplaz Gri-gri.
Koko Pike bien foupamal.

Koko Pike desid fer fet
Dan karo pikan raket.
Ler pikan pik so tonken,
Li oblize sanz so refren.
Koko Pike sanz so kasket.

Parski personn pa konpran li
Enn zour Bondie ti apel li.
Get li laba pe asize
Akote tronn Segner Bondie.

16. Sis Aveg Ek Enn Lelefan

Sis aveg ti’anvi kone
Ki ete enn lelefan.
Ansam zot tat zot sime,
Rann vizit ‘Ton Lelefan.

Premie la fer enn fopa,
Tap ar vant kalipa la.
“Etae!” Li kriye for:
“Lelefan li enn kapor.”

Deziemm la trap so defans
ki lis, pwent kouma zouti.
“Mo konn bien so gabari;
Li fite kouma enn lans.”

Trwaziem trap tronp lelefan
Ki soup e ki kas kontour.
“Zame zot ekout mo kour;
Lelefan li enn serpan.”

Katriyem trap so zorey.
“Kan zot pou aret fane?
Zot pa trouve li parey
Kouma levantay ete.”

Senkiem antour so lapat
Ki maf kouma pie bwadnat.
“Kan zot pou aret fer ler?
Enn pie pa kapav fer per.”

Siziem la trap so lake.
“Kan zot pou aret fane?
Mo dir zot, zot bann fatra.
Pa konn lakord labaka?”

Malsans! Malsans! Dan nou pei,
Nou koze pou labous pa pi.
Nou kwar noumem pli gran oustad
Malgre ki nou lespri malad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.