RAMDEO EK ZILIET (ROMEO AND JULIET) par W.Shakespeare ek Dev Virahsawmy

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Tex sours: Romeo and Juliet, Cambridge School Shakespeare, edited by Rex Gibson.

BANN PERSONAZ

FAMI KAPILET
Ziliet
Misie Kapilet, papa Ziliet
Madam Kapilet, mama Ziliet
Tchoula alias Disan So, kouzen Ziliet
Mango, Nounou Ziliet
Rambo, travayer kot bann Kapilet
Django, travayer kot bann Kapilet
Nenport, travayer kot bann Kapilet

FAMI MOUTALOU
Ramdeo
Misie Moutalou, papa Ramdeo
Madam Moutalou, mama Ramdeo
Amarr, neve Misie Moutolou, kamwad Ramdeo
Rannjit, travayer kot bann Moutalou
Koumar, travayer kot bann Moutalou

MINISPALITE
Lord-Mer Varouna Siti
Adzwen-Mer, kamwad Ramdeo
Paris, konseye minisipal, amoure ar Ziliet
Lezot konseye

ASHRAM
Sheik Soufi

DAN VAROUNA SITI
Mizisien, zom, fam, lapolis, marsan anbilan

Zistwar la pase dan Varouna Siti

PROLOG
O Saraswatee, ekler mo lespri;
Ed mwa pou anpes de zoli zanfan,
Ki finn dekouver gran lamour senser,
Gagn difikilte ki menas lavi.
Ena ki pe dir sa kabri dan Lenn,
Sa kabri Lafrik me zot pa kone
Tou kabri kabri – nou tou sort Lafrik.
Les difikilte fer nou vinn malen
Me pa les li vinn lasours trazedi.
O Saraswatee ed mo plim ek lank
Fer trazedi vinn trazi-komedi.
OM!

AK 1 SENN 1

DAN VAROUNA SITI – DIVAN MINISPALITE; RAMBO EK DJANGO RANTRE; ZOT ARME

RAMBO
Aret fer to senn, Django! To pou vini, to pa pou vini?
DJANGO
(andeor lasenn) Atann babou!
RAMBO
Ki babou? To koz kouma sa bannla.
DJANGO
(andeor lasenn) Ki bannla?
RAMBO
Bann kabri dan lenn.
DJANGO
(li rant lor lasenn) Lord-Mer pa’nn dir ki tou kabri kabri. Tou kabri sort Larik. Kan to pou konpran sa, Rambo?
RAMBO
Li dir sa pou gagn vot. Kifer to mars dousman koumsa?
DJANGO
Soulie la pe pens mo kor.
RAMBO
Ki soulie to mete? Met savat leponz kouma mwa.
DJANGO
Savat leponz? Kouma kabri…
RAMBO
Tou kabri kabri. Eh Django, kifer to’nn sanz bataz?
DJANGO
Dan Varouna, bann trannsenk, zanfan Boliwoud, zot mansipe. Zot dir Rajou enn nom baya; Django se plis meyeur. Nouvo bataz plis sivilize.
RAMBO
To laservel finn desann dan ti bavant? Depi enntan to nek koz trannsenk.
DJANGO
Ki to’le mo koze? Trannde? Trannkat? Vennde? Non, mo prefer trannsenk, kenz ek karant!
RAMBO
To fer koumadir to enn gran tirer.
DJANGO
Kwar seki to’le.
RAMBO
To’nn tann Sheik Soufi so kozri dan radio?
DJANGO
Non. Ki li’nn dir?
RAMBO
Parey kouma Lord-Mer. Tou kabri kabri. … Eh get laba ki pe vini. Bann Moutalou. Nou’al met ar zot. Bann kapon sa.
DJANGO
Selman bizen fer atansion. Lalwa bien strik. Seki rod sikann, al trik lanti.
RAMBO
Kouma to bet! Ena so manier pou fer li. Rod sikann me met tor lor lotla.
DJANGO
Nou seye.

RANNJIT EK KOUMAR RANTRE

RANNJIT
Ar mwa ki to ti fer sa zes obsenn la?
DJANGO
Ki zes obsenn?
KOUMAR
Eh Django, pa zwe Sinwa nef ar mwa. To pa ti fek met ledwa dan trou?
RAMBO
To tro bay twa?
RANNJIT
Rambo kalson tranpe pe zwe rol zom? Ayo mama!
RAMBO
Tous mwa si to enn vre zom!
RANNJIT
Tous mwa twa!
KOUMAR
(foutan) Get kouma mo pe tranble. Mama, bonom loulou pe manz mwa. Sov mwa mo mami dou. … Eta gopia, to’le enn kalot?
RAMBO
Tap premie kalot twa.
KOUMAR
(foutan) Tap premie kalot twa. Ala to kalot! (li kalot Rambo)
RAMBO
Zot tou temwen, li finn koumans violans.
RANNJIT
Aret plore kabri Lafrik. (li sante) “Fais dodo Kola mon ‘ti frere; fais dodo t’auras du lolo.”
DJANGO
Tro tro bay twa, move fatra! Pran sa pou twa.

ZOT KOUMANS LAGER; AMARR RANTRE; LI SEY SEPAR ZOT

AMARR
Ramas zot zouti. Aret fane!

TCHOULA RANTRE

TCHOULA
Amarr gran fanor! Fer dominer ar senp travayer. Vinn lager ar vre zom!

ZOT LAGER. BANN DIMOUN KAPILET EK MOUTALOU RANT DAN BAGAR ZENERALIZE. LAPOLIS VINI.

SERZAN
Aret tou seki reziste. Met menot, fou zot dan kaso. Sanepeplisekontinie!

MISIE EK MADAM KAPILET RANTRE. MISIE KAPILET PE TRENN SO LIPIE; MADAM KAPILET PE SARYE ENN BEKI.

MISIE KAPILET
Donn mwa mo fizi. Donn mwa mo fizi!
MADAM KAPILET
Ki fizi to dir? Hen, trap to beki!
Ki pe ariv sa bann zom la zordi?
Pou enn wi, enn non, tir zouti deor

MISIE EK MADAM MOUTALOU RANTRE

MISIE MOUTALOU
Kot sa verminn Kapilet la ete?
Larg mwa, mo dir twa. Mo kas so lagel.
MADAM MOUTALOU
Marse pa fouti! Lager to rode?

LORD-MER, KONSEYE EK SOLDA RANTRE

LORD-MER
Depi tro lontan lape pe trouble
Parski de fami gran repitasion
Gramaten-tanto pou enn bagatel
Lev bel makanbo. Varouna Siti,
Nasion larkansiel, finn vinn sandbatay
Bann tribi rebel. Ena ki pe kwar
Zot ena pouvwar pran lalwa leta
Dan zot prop lame. Arete vouzot!
Si zot ena enn konplent, doleans
Servi prosedir ki lalwa done
Pou trouv solision. Varouna Siti
Pa enn barbari. Misie Kapilet
Vinn zwenn mwa onz er dan biro lemer;
Misie Moutalou, mo pou atann ou
Dan mem plas, midi. Si zot kontinie
Pa respe lalwa, mo pou oblize
Met leta-dirzans. Lerla pa plengne
Kan leta servi lafors represif
Pou tengn zot laflam. Zot finn bien konpran?
Zordi zour normal. Al fer zot travay.
Larout bizen lib pou sirkilasion.

ZOT TOU SORTI EXEPTE MISIE MOUTALOU, MADAM MOUTALOU EK AMARR

MISIE MOUTALOU
Dir mwa mo neve, ki sa bourik la
Ki finn realim tansion ek konfli.
AMARR
Ler mo ariv kot minispalite
De ti group ti fini koumans lager.
Mo sey separ zot. Ti posib lerla.
Ler Tchoula vini, zafer vinn pa bon.
De ti group vit vinn larme fanatik.
Enn sans nou lord-mer ti ariv atan.
Sinon bel karnaz.
MADAM MOUTALOU
Kot mo Ramdeo?
Mo bien kontan li pa ti dan bagar.
AMARR
Tantinn, boner avan soley leve,
Mo ti al dan bwa dan kote Trangbar
Parski mo lespri ti rod solitid.
Ala anba enn gran pie tekoma
Mo trouv Ramdeo, enn zako sagren,
Pe sant enn sante desepsion lamour.
Kouma li trouv mwa, li tir lor vites.
Mo pa ti swiv li parski mo lespri
Ti rod solitid. So konportman drol!
MISIE MOUTALOU
Depi detrwa zour, toulegramaten,
Lizie rouz ar larm, li kit so lili,
Al plor so maler, sipa ki kote.
Dan gran lazourne, ferm laport, lafnet,
Li pas so letan dan nwar so lasam.
Mo kwar li pa bien, pe fer depresion.
AMARR
Tonton, ou kone ki pe ariv li?
MISIE MOUTALOU
Pa kapav kone. Li pa’le koze.
Get li pe vini ar zepol kourbe
Vadire limem pe sarye lemonn.

RAMDEO RANTRE

AMARR
Tonton, tantinn, meyer zot al lakaz.
Les mo koz ar li. Li fer mwa konfians.
Li pou dir mwa tou.

MISIE EK MADAM MOUTALOU SORTI

Bonzour Ramdeo!
RAMDEO
Ankor gramaten? Mo ti kwar aswar.
Letan trenn lipie kan sagren lor baz.
Pa mo paran sa ti pe koz ar twa?
AMARR
Wi, zotmem. Ki tristes pe minn to nam?
RAMDEO
Kan peyna seki fer letan sprint.
AMARR
Ramdeo amoure?
RAMDEO
Nat dan koutvan.
AMARR
Li pa kontan twa?
RAMDEO
Non, li pa kone
Ki mo kontan li.
AMARR
Nek bizen dir li.
RAMDEO
Kouma pou dir li? Enn anz dan lesiel.
Eh, mo pe gagn fen. Ki tou sa dezord?
Ankor enn bagar? Pa dir mwa nanye.
Mo kwar mo konn tou. Armoni fos not!
Laenn amoure! Bagar pasifik!
Ayo! Kan nanye ditou finn vinn tou!
Fardo ki leze; gonaz ki serye;
Desen presizion dan brouyar glase;
Plim diplon, lafime kler, dife fre,
Ki paret ete seki pa ete.
Sa lamour extra, kouma pou dir li?
To pa boufonn mwa?
AMARR
Mo tro sagren twa.
RAMDEO
Kifer mo dalon?
AMARR
Kifer non, dalon?
RAMDEO
Lamour sarye fardo so prop kontrer.
Mo leker lour ar tristes amoure
E ler to met to lapenn lor pou mwa
Sagren deborde. Pa bliye lamour
Li lour ar soupir. Tir so enpirte
Lamour vinn sourir; azout enpirte
Larm inond partou. Ki lamour ete?
Enn foli diskre, pwazon adore,
Douser anrezerv. Salam mo kouzen!
AMARR
Atann Ramdeo! Mo pe vinn ar twa.
Dir mwa kisannla finn souk to leker.
RAMDEO
Enn fam.
AMARR
Sa mo kone.
RAMDEO
Ki pa’le mwa.
Ki refiz mo poem. Rezet mo bag.
Li zoli. Kiserti. Li pou mor vierz.
AMARR
Ramdeo amoure ar enn leser?
RAMDEO
Li zoli me li ramas so bote
Dan enn frizider. Akoz sa olie
Lamour donn lavi, lamour pe touy mwa,
Plonz mwa dan tristes ek dan dezespwar.
AMARR
Ekout mwa, ti frer. Fasil bliye li.
Drag enn lot trannsenk! To pou dekouver
Miltip splander lamour erotik.
RAMDEO
Tou seki mo zwenn pou fer mwa rapel
So bote inik ki enkonparab.
Enn mask pa kapav fer dimoun bliye
Bote natirel. Kan nou vinn aveg
E nou viv dan nwar, nou pa pou bliye
Bote lalimier lizie ti montre.
To leson fos net. Profeser finn fel.
AMARR
To bat to lezel; mo bat mo lezel!
ZOT SORTI

AK 1 SENN 2

MISIE KAPILET, KONSEYE PARIS EK NENPORT RANTRE

MISIE KAPILET
Lord-Mer bien sever ar nou de fami.
Li ena rezon. Olie fer dezord
Nou ti bizen amenn lakorite.
KONSEYE PARIS
Dimoun respekte toulede fami
E nou bien sagren ki zot pa dakor.
Misie Kapilet, ki ou pou dir mwa
Lor demann mo’nn fer? Donn mwa ou repons.
MISIE KAPILET
To pa kwar, Paris, li ankor tro zenn
Pou fond enn fami? Donn enpe letan,
Ler li finn pare, lerla zot marye.
KONSEYE PARIS
Tifi bien pli zenn fini vinn mama.
MISIE KAPILET
Mo madam ek mwa nou’nn gagn bien malsans.
Nou’ena zis Ziliet; bann lezot finn mor.
Nou’le ki Ziliet gagn boukou boner;
Akoz sa nou kwar fale pa prese.
Frekante, kourtize ziska zot de
Pare pou marye. Seswar ena’nn fet
Kot mwa, pou selebre Sen Valanten.
Ala lokazion pou de zenes zwenn
E prepar sime pou zot lavenir.
Nenport, vinn la!
NENPORT
Wi, misie!
MISIE KAPILET
Pran sa lalis nom, e al envit zot pou vinn dan mo fet seswar. (li donn li enn papie)

MISIE KAPILET EK KONSEYE PARIS SORTI

NENPORT
(li trap papie la, tourn li dan tou sans; klerman li pa konn lir) Zot pa kone mo ti al lekol anba ban!

AMARR EK RAMDEO RANTRE

AMARR
Enn dife ki for tengn dife ki feb;
Enn ti douler fonn kan gran douler la.
Enn gran maladi touy ti maladi.
RAMDEO
Mazanbron ki bon! Mazanbron ki bon!
AMARR
Pou ki zafer?
RAMDEO
Pou douler, maladi.
AMARR
To latet pa bon, Ramdeo! Pa bon!
RAMDEO
Mo leker diriz mo latet, pecho.
Understand? Aster mo leker gagn fen;
So manze fer fos. Understand Pecho?
Mo latet vinn feb, pa pe gagn manze.
 Ki li dir?
NENPORT
Korek bos! Eski ou konn lir?
RAMDEO
Mo finn pas CPE lor kouto. Savedir mo enn zeni. Mo bileng, trileng, teleng.
NENPORT
Aret ris lakord, patron! Bon, mo sanz mouyaz. Ou pa pou lir sa pou mwa? Salam!
RAMDEO
Chombo la! Donn papie la, mo lir li pou twa.
(li lir) ENVITASION POU BAL MASKE
Misie Martino, Madam ek Mamzel;
Misie Anselm ek Ser;
Vev Madam Vitriyo;
Misie Plasantio ek nies;
Adzwen-Mer ek so frer Valanten;
Tonton Kapilet, so madam ek so tifi;
Rozalinn ek Livia;
Misie Valansio ek Tchoula;
Lousio ek Elena;
Zoli dimoun! Pou ki zafer?
NENPORT
Mo patron pe envit zot seswar pou fet Sen Valanten kot li. Pou met lafaya!
RAMDEO
To patron? Kisannla?
NENPORT
Misie Kapilet. Apart bann Moutalou, tou dimoun envite. Salam!

LI SORTI

AMARR
Ala to sans! Rozalinn pou laba.
To pou kapav konpare. Dekouver
Laverite: to kolom enn korbo.
RAMDEO
Blafem! Sakrilez! Aret koz nenport.
Peyna pli zoli ki mo bienneme!
AMARR
Premie fwa laflam alime. Kapav
Enn petar fizet! Dife ar dife;
Dilo ar dilo! Pa melanz kalchoul!
RAMDEO
Pa fer zangarna! Pa ferm lespri sen
Dan park koson. Mo lamour enbarab.
ZOT SORTI

AK 1 SENN 3

ENN LASAM DAN LAKAZ KAPILET; MADAM KAPILET EK MANGO RANTRE

MADAM KAPILET
Mango, apel Ziliet.
MANGO
Ziliet, to mama bizen twa. Eta pinget, aret fer alert divan laglas. To pa finn tande? To mama bizen twa. … Ou pa kone ou. Lot zour. Enn ertan lor telefonn. Ki zot koze koumsa. Pa fasil sa bann zanfan la. Ziliet, aret grat to poutoum, to mama bizen twa.

ZILIET RANTRE

Ki to’le tantinn?
MANGO
Mwa? Zero. To mama, pa mwa!
ZILIET
To bizen mwa ‘ma?
MADAM KAPILET
Mango, les nou de tousel. … Non, res la. To pli konn koz ar li. Ki laz to ena Ziliet?
MANGO
Ou pa rapel kan li ti gagn so reg? Ou ek Misie ti parti. Ziliet sort lekol, iniform ek kilot rouz. Li plore. Mo dir li pa plore. Bizen riye parski to finn pare pou belo. Lor ki pou belo do koko to’a belo lor la.
ZILIET
Tantinn, ase rakont mem zafer. To fatigan!
MANGO
Mo rapel enn fwa. Li ti ena senk-sis an. Li ti tom lor so figir. Mo defen mari, bondie pini li dan lanfer, mo defen mari lev li. Ti Ziliet, pa bizen dir pe gele, tou larm dan so lekor. Mo defen dir li. Ziliet, mo zoli Ziliet, kan to vinn gran, to pa pou tom lor to figir. To pou tom lor to ledo e … to pou gagn bos lor vant. Ziliet aret plore. Li dir ‘samem’. Li aret plore, li dir ‘samem’. Komik sa piti le. Li aret plore, li dir ‘samem’.
ZILIET
Ase Tantinn Mango. To bizen mwa ‘ma?
KAPILET
To konn Konseye Paris. Zoli garson, bien edike. Bon fami. Li ole fer to demann. Ki to dir?
ZILIET
Kifer li pa dimann mwa limem?
MADAM KAPILET
Pa fer sa! Dan bann gran fami se gran dimoun ki fer demann. Gran dimoun kone ki bon pou zanfan.
ZILIET
Zanfan? Mo pa enn baba ‘ma. Mo kone ki bon pou mwa.
MADAM KAPILET
Aret rezenbe! Koz ar li Mango. Trouve kouma so latet dir? Aswar dan fet, Konseye Paris pou la. Fer enn manier to pa fer li degout twa.
LI SORTI
ZILIET
To ‘si to pans parey kouma li?
MANGO
Mwa mo zis to nenenn.
ZILIET
To pa mo nenenn. To plis ki mo mama. Sak fwa mo ena problem se twa ki la. (Li may Mango, ser li, anbras li) Tantinn Madok!
MANGO
Tomem mo fifi. Sel zanfan Bondie finn donn mwa pou okipe.
ZOT SORTI

AK 1 SENN 4

LOR SIME KOT REZIDANS KAPILET; RAMDEO, ADZWEN-MER, AMARR EK PLIZIER ZENES RANTRE

AMARR
Tansion Tchoula rekonet nou!
RAMDEO
Lamanier nou finn degize? Difisil.
ADZWEN-MER
Kouma zot trouv mo mask?
AMARR
Abon! To’nn met enn mask? Mo ti kwar to …
RAMDEO
Pa bon to koul so bato.
AMARR
Twa initil to koze. Mask to trwa-senk pou grene zordi.
RAMDEO
To’a gete. So lalimier pou fou tou leres dan nwar.
ADZWEN-MER
Ki ariv Ramdeo?
AMARR
He is Monsieur Love. Li’nn trouv enn zozo e misie kwar samem pli zoli zozo. Get ki pou ariv li dan fet kan kakatwa, pizon, tourtrel, kardinal, serendikap, konde pou fer so marten bien vilen.
ADZWEN-MER
Aret manz so krann! To ankor get zozo par so plim? Get zozo par so zozo. Li ankor amoure ar Rozalinn?
AMARR
Samem!
ADZWEN-MER
Be, mon cher Ramdeo, li tini enn blok glason ant so de zenou.
AMARR
Samem!
ADZWEN-MER
Pov-pov Ramdeo! Meyer marye ar enn frizer.
AMARR
Samem!
RAMDEO
Zot pa kone ki zot koze. Zot tro aveg pou trouv so vre lalimier.
AMARR
Pappapappao! Enn ti koze sa. Bon nou bizen rantre aster. Premie ki santi lay, signal leres. Evit lanmerdman.
ADZWEN-MER
Si ena problem, les sa dan mo lame. Lord-Mer pou laba. Li pou anpes derapaz.
ZOT SORTI

AK 1 SENN 5

DAN HORL REZIDANS KAPILET; FAMI KAPILET EK ENVITE PREZAN; FET PE BATE PLEN-PLEN

RAMDEO
(ar limem) Aster mo koumans fer mo lapriyer.
Dan lonbraz lavi mo fouy mo ti trou
Pou ador ankasiet mo gran lamour
So lalimier ki plonz lezot dan nwar.
Mo lamour pa bizen rekonesans;
Li zis bizen solitid ek silans.
Li pa bizen lizie pou li trouve;
Li pa bizen touse pou li santi.
Lamour dan lespri, lespri dan lamour!
Ki sa mamzel la ki fer lalimier
Dan lasal vinn som? Dimoun nou pei?
Zanfan Varouna? Kimanier zame
Mo pa finn trouv li? Li glis lor parke
Koumadir enn fe, enn lespri seles
E so lalev roz pe envit badou.
Sourir so lizie! … Ayo, mo bizen
Tous li, dimann so labous beni mwa.
Kouma sa dans la fini, mo borde.
TCHOULA
(ar limem) Mo sir sa boug la enn Moutalou sa.
Froder! Bengkersek! Mo sir limem sa.
Tonton, enn tret finn rant dan nou lakaz.
MISIE KAPILET
Kisannla? Mo sir Ramdeo.
TCHOULA
Limem.
MISIE KAPILET
Les li, enn bon piti sa. Res trankil!
Fet la enn sikse, tou dimoun ere.
Pa gat lasos! To finn bien konpran mwa?
Pa…gat…la…sos…
Servi tou dimoun. Eh bann mizisien
Met enpe lanbians!
RAMDEO
(ar Ziliet) Pardonn mo lame finn tous ou lame.
Si li’nn ofans ou permet mo lalev
Koriz erer la. (li anbras so lame)
ZILIET
Pa ena ofans. Kan de lame zwenn
Nou fer lapriyer; nou dir namaste.
Kan de lame zwenn, lerla ena son.
RAMDEO
Aster mo lame so lespri trankil
Me mo pov lalev li dan konfizion.
Li pa neseser ki bann lalev zwenn?
Pou fer lapriyer? Pou dir namaste?
ZILIET
Ayo pov lalev, kouma orfelen;
Les mo tir pese, rann to inosans. (zot anbrase)
RAMDEO
Non, Bote divinn, rann mwa mo pese! (zot reanbrase)
ZILIET
Wow! To for lor teori ek pratik.
MANGO
Ziliet, to mama bizen koz ar twa.
RAMDEO
Madam, dir mwa kisannla so mama.
MANGO
Madam Kapilet. Tou dimoun kone!
RAMDEO
Ayo mo Bondie! Mo leker finn may
Dan lakaz bannla.
AMARR
Finn ler pou ale.
RAMDEO
Mo plas li isi.

DOUSMAN-DOUSMAN LASAL DEVIDE ZISKA KI RES ZIS ZILIET EK MANGO

ZILIET
Tantinn, to konn sa zenes la?
MANGO
Enn Petrouchio sa.
ZILIET
Non pa li, lot la.
MANGO
Pa kone.
ZILIET
Al dimann li so nom. (ar limem) Si li pa selibater, mo pou mor selibater.
MANGO
Li apel Ramdeo, garson Moutalou. Bannla sa!
ZILIET
Ayo mo Bondie! Mo leker finn may
Dan lakaz bannla.
MANGO
Ki to pe zaze?
ZILIET
Mo kwar diven sa.
MANGO
Nw’al dodo Ziliet.
ZOT TOU SORTI

AK 2 SENN 1

DAN VERZE REZIDANS KAPILET; RAMDEO RANTRE TOUSEL

RAMDEO
(ar limem) Mo leker finn may dan lakaz bannla.
Mo plas li isi.

AMARR EK ADZWEN-MER RANTRE; RAMDEO AL KASIET

AMARR
Kot li ete sa kouyon la? Ramdeo, gran galan kolonn. Rozalinn ansaler pe rod so ponpie.
ADZWEN-MER
Divan mo laport ena’nn tonel sousou,
Ler li raporte, alala bel-bel sousou;
Divan mo laport ena’nn pie brenzel,
Ler li raporte, alala bel-bel brenzel;
Alala sousou, alala brenzel,
Alala bel-bel sousou;
Alala brenzel, alala sousou,
Alala bel-bel brenzel.
AMARR
Eh, nou’ale do ta!

ZOT SORTI

RAMDEO VINN OKLER

RAMDEO
(ar limem) Ena kikenn deryer lafnet. Lafnet ouver,
Soley leve. Lalinn, zetwal kasiet.
Laport ouver. O lalimier lizour!
Marenwar al kasiet. O Kreasion!

ZILIET VINN LOR BALKON

Me mo lamour sa! Li kone mo la?
Li pe apiy lor balistrad, lame
Lor lazou. Bondie fer mwa vinn legan
Pou mo tous lazou ki ekler lanwit.
Li pe dir kiksoz! Mo pa pe tann bien.
ZILIET
Ed mwa mo Bondie!
RAMDEO
(ar limem) Koze mo lamour!
Mesaze lesiel, donn mwa to mesaz.
ZILIET
Ramdeo, ayo; ayo Ramdeo!
Kifer Moutalou? Si to sanz to nom?
Ousa si to’le, to marye ar mwa
E mo sanz mo nom. Nepli Kapilet.
RAMDEO
(ar limem) Koze ousa ekoute? Ki mo fer?
ZILIET
Kisannla ki mo ennmi? Zis to nom.
Moutalou ennmi me pa Ramdeo.
Ki ete Moutalou? Enn lekor? Non.
Enn figir? Non. Moutalou zis enn nom.
Ki ete enn nom? Si mo pran enn roz
E mo sanz so nom, eski li pou’aret
Santi bon, aret santi roz? Non, non!
O Ramdeo, mo zoli Ramdeo,
Zet to nom e anretour pran mwa tou,
Pran mwa tou.
RAMDEO
Zoli Ziliet, wi! Toutswit!
Apel mwa koko e mo sanz mo nom.
Nepli Ramdeo. Apel mwa koko,
Apel mwa gate.
ZILIET
Twa ki twa laba?
To kasiet dan nwar? Vinn dan lalimier.
RAMDEO
O Prenses seles, pa dimann mo nom.
Mo deteste li; si mo ti kapav
Mo ti pou bril li ar lasid nitrik.
ZILIET
Mo konn to lavwa. To pa Ramdeo?
Ramdeo Moutalou, mo adore?
RAMDEO
Si mo nom bles to zorey, efas li.
Apel mwa Soz, Eta, ousa Nenport.
ZILIET
Ayo mo gate, kouma to’nn vinn la?
Miray ot, barble, pa finn fer twa per?
To lavi andanze, si zot may twa.
RAMDEO
Mo lamour pou twa pa’nn get kat kote.
Ti’ena miray ot? Aster nanye pa
Pou aret mo nam fizionn ar pou twa.
Ni to nom; ni mo nom; ni to fami.
ZILIET
Ayo Ramdeo! Si zot may twa la,
Zot pa pou tike pou pran to lavi.
RAMDEO
Mo pa per zot zarm kouma to lizie
Fer mwa transpire. Zis fer enn sourir
E mo dispoze fer fas mil fizi.
ZILIET
Mo pa ti’a kontan zot may twa isi!
RAMDEO
Lanwit san lalinn, lanwit san zetwal
Pe kasiet mwa dan enn gran manto nwar.
Mo peyna pou per. Mo lamor isi
Dan lebra lamour pli bon ki lavi
San gout to lamour.
ZILIET
Ramdeo koko,
Ler mo deklare ki mo kontan twa,
To pou kapav kwar mo’enn tifi fasil
Ki to finn gagne san fer bel zefor.
Pa mo labitid tir plan, fer kalkil.
Kan mo kontan, mo kontan e mo dir
Mo kontan. Mo pa negosie lamour.
RAMDEO
Mo fer serman…
ZILIET
Tousa pa neseser.
Zis dir to lamour; pou mwa sa ase.
Mo ere kan to la me mo gagn per
Ki nou afeksion kouma enn zekler
Alime ek tengn lor enn mem vites.
Nou donn li letan grandi, devlope
Kouma bouton roz ki atann soley
Pou montre lesiel so gran splander.
Les nou separe e kan nou rezwenn
Mo sir nou toulede pou trouv pli kler.
RAMDEO
Separe? San nanye?
ZILIET
Be ki to’le?
RAMDEO
Dir to kontan mwa.
ZILIET
Pa’nn fini dir twa?
RAMDEO
Enn gou pa ase!
ZILIET
Mo lamour pou twa
Pli gran, pli profon ki tou losean.
Plis mo donn twa, mo lamour, plis mo’ena
Lamour pou done.

TANN LAVWA MANGO: “ZILIET, RANT ANDAN. TANSION TO MALAD.”

Ramdeo, si to lentansion onet,
Si to pa pe rod enn ti lamizman,
Si dan to lespri relasion dirab
Li posib mem si tou finn vinn zetab,
Fer mwa kone Ram, dime gramaten.
Bonswar mo lamour!
RAMDEO
Mo lamour, bonswar!
Mo kapav dir sa ziska barlizour.
Bonswar mo lamour; mo lamour, bonswar!
Bonswar mo lamour; mo lamour, bonswar!
ZILIET
Mo’si parey!
Bonswar mo lamour; mo lamour, bonswar!
Bonswar mo lamour; mo lamour, bonswar!
Separasion dous-amer!
ZOT SORTI

AK 2 SENN 2

DAN ASHRAM SHEIK SOUFI; SHEIK SOUFI RANTRE

SHEIK SOUFI
Olie depans lenerzi
dan servis ek dan sistem
O Bondie Lamour-Pardon
dir tou bann zenerasion
toulezour met dan later
enn lagren ousa enn plant
pou dir nou Mama-Papa
ki nou bien sagren erer
ki finn fer zoli zarden
vinn dezer ek simitier.

Olie gaspiy nou resours
dan flafla ek vantardiz
dir so gran ek so piti
souy larm dan lizie zanfan,
kalme soufrans inosan,
viktim sovazri pouvwar;
olie plen pos gourmandiz,
partaz seki neseser
pou fer sourir revini
lor figir zom, fam, zanfan.

Pou ki lavi kontinie
nou plant pie ki donn manze,
pirifie ler nou respire,
donn lonbraz pou repoze,
fer zarden revinn frengan.

RAMDEO RANTRE

RAMDEO
Bonzour mo Gourrou!
SHEIK SOUFI
Bonzour mo garson!
To lizie dir mwa to pa finn dormi.
Ki to finn al fer ki fer to lili
Repous to lekor. Koze Ramdeo!
RAMDEO
Mo’nn zwenn enn mamzel…
SHEIK SOUFI
Ayo mo Bondie! Parye to’nn al fer
Pak avan karem?
RAMDEO
Pa sa mo Gourrou.
Mo anvi marye.
SHEIK SOUFI
Mo kapav kone
Ar kisannla. Enn tifi? Enn garson?
RAMDEO
Enn tifi, gourrou.
SHEIK SOUFI
Mo konn tifi la?
RAMDEO
Ou konn so papa. Misie Kapilet.
SHEIK SOUFI
Ayo mo mama! Kan To’nn zwenn Ziliet?
RAMDEO
Yer, kot li, dan fet.
SHEIK SOUFI
To ti envite?
RAMDEO
Non. Mo’nn frode, rantre. Bal maske.
SHEIK SOUFI
Ki to pe rod fer, mo zoli garson?
Alim dife? Lager sivil? Pappa!
RAMDEO
Peyna okenn plan; nou de zis kontan.
SHEIK SOUFI
Twa to kwar to kontan. Ziliet kontan?
RAMDEO
Wi, nou’nn desid pou marye zordi mem.
SHEIK SOUFI
Marye zordi mem? Ki pe ariv zot?
Pa pou fer demann? San renionnfami?
San piblikasion ‘lentansion’ maryaz?
RAMDEO
Gourrou mo Gourrou, oumem ou finn dir
Kan Bondie plant lamour dan de leker
Personn pa bizen tousa simagre.
Kan laenn partou pe desir lape,
Ziliet ek mwa nou pe partaz lamour.
Olie gagn koudme, nou pe zwenn tase.
Orevwar Gourrou! Mo nepli kone
Kot pou al rod led.
SHEIK SOUFI
Atann mo garson!
To toultan prese.
RAMDEO
Mo peyna letan.
Ziliet pe atann mo fer li kone
Ki mo’nn deside.
SHEIK SOUFI
Mo pou marye zot.
Mo kwar zot maryaz li enn plan Bondie
Pou tengn tilespri, fleri paradi;
Fer lamour detase pran plas lamour
Ki atas lasenn.

Lamour li pa enn lasenn, enn serman,
enn promes fizionn de, fer zot vinn enn;
pou atas lotla dan ritiel routinn,
dan douser sanglo soufrans egois.
Lamour li pa enn pasion ki chombo
koler par likou, menas pou touye;
pa enn depresion ki dimann lamor
parski dan pran tou pa finn gagn ase.

Enn lame ouver, ledwa ver later
pou les emosion al aroz zarden,
fann laroze lor tou bann petal fler;
enn leker senser ki ofer lotla
sekirite ek liberte, konfor
ek lape. Samem lamour detase.

RAMDEO TOM LOR LIPIE SO GOURROU POU DIR LI MERSI

AK 2 SENN 3

DAN LARI VAROUNA SITI; AMARR EK ADZWEN-MER RANTRE

AMARR
Personn pa kone kot li ete. Li viv dan enn rev kot Rozalinn ena pouvwar tiranik. Plis fam la fer li mizer, plis li gagn bon. Li kouma Orsino dan Lerwa Bwar.
ADZWEN-MER
Pa Shakespeare ki ti dir ki poet, fouka ek Monsieur Love zot dan mem kazot? To kone mo kwar mo pou dimann enn kopinn okoupay nou Ramdeo, fer li dekouver delis Dees Venis, fer li konpran ki vre zwisans ete.
“Me kan lame-lipie enn bieneme
atas lekor ar lekor; kan lalev
fonn dan zwisans parfime;
kan laverite touni pe ofer
bote eternel partaze;
kan lekor ekler lespri,
lespri fer lekor vinn sen
dan li se Twa mo adore.”
AMARR
Waw! Kot to’nn gagn sa? … Tann dir ki Tchoula ti dekouver ki nou ti froder-fet yer swar e li ti trouv Ramdeo pe koz ar enn mamzel. Si Misie Kapilet pa ti aret so lelan, li ti pou pik Ramdeo laba mem.
ADZWEN-MER
Kifer li koumsa, sa boug la?
AMARR
Zot apel li Disan So parski pou enn wi, pou enn non, li rod lager. Peyna ‘lape’ dan so diksioner. Li ek so geng pe rod Ramdeo pou bate.
ADZWEN-MER
Ki nou kapav fer?
AMARR
Koz ar Lord-Mer. Bizen anpes enn lot bagar. Mwa mo va protez nou fouka. Bizen anpes violans atoupri. Ala Monsieur Love pe vini.

RAMDEO RANTRE

A Rozalinn, Rozalinn e
To zoli lizie fer mwa giji-giji;
A Rozalinn, Rozalinn e
To zoli labous fer mwa giji-giji;
A Rozalinn, Rozalinn e
To zoli likou fer mwa giji-giji;
A Rozalinn, Rozalinn e
To zoli li (ki zafer?) fer mwa giji-giji…
RAMDEO
Aret manz krann! Zot bizen ed mwa.
AMARR
To bizen kapot ousa pilil?
RAMDEO
Aret badine Amarr!
ADZWEN-MER
Tchoula pe rod twa?
RAMDEO
Non, pa sa.
RAMDEO
Mo pe marye zordi tanto. Mo bizen de temwen. Anplis mo bizen enn plas kot mo fam ek mwa kapav kasiet.
AMARR
Kasiet? To’le dir linndemiel? Pran enn sanmdotel. To piok?
RAMDEO
Kouma pou dir zot sa? Mo pe marye ar Ziliet.
ADZWEN-MER
Ki Ziliet?
RAMDEO
Kapilet.
AMARR
Ala gran bez! Bizen al kasiet zot dan enn boungker. Ki finn ariv Rozalinn?
RAMDEO
Ki Rozalinn? Erer zenes.
ADZWEN-MER
To nepli zenn?
RAMDEO
Zot kapav zwenn nou kat-rer dan Ashram Sheik Soufi?
AMARR
Ki to pe fer nou fer? Alim dife ant kabri Lafrik ek kabri dan Lenn? Destabiliz Varouna Siti?
RAMDEO
Zot pa pou ed mwa? Mo konpran. Komie letan ankor lamour ant de dimoun pou koumadir pwazon sosiete?
ADZWEN-MER
Pa sa. Eski to realize ki konsekans pou ete. Pe donn Tchoula Disan So materyo pou li alim dife maler.
RAMDEO
Enn dimoun kapav pran enn pei anotaz? Ena ase dimoun dan Varouna Siti pou dir Tchoula aret fer lekouyon. Sori! Atann mwa isi. Mo bizen koz ar enn dimoun enportan.

MANGO RANTRE

Tantinn, mersi ou finn vini. Ou esoufle?
MANGO
Mo nepli zenn mo piti. Ki mo dir Ziliet?
RAMDEO
Zordi kat-rer dan Ashram Sheik Soufi.
MANGO
Samem tou?
RAMDEO
Mo finn okip tou. Dir Ziliet mo kontan li.
MANGO
Si to fer li plore, mo pou bez twa, ti kouyon.
RAMDEO
Non, Tantinn, li pa pou plore. Kan tou finn fini, to vinn viv ar nou pou okip nou tibaba.
MANGO
Ankor travay? Me mo pa dir non.

MANGO SORTI

RAMDEO
Ki zot finn deside?
AMARR
Eski nou ena swa? Tanto kat-rer dan Ashram. Salam!
ZOT TOU SORTI

AK 2 SENN 4

DAN ASHRAM SHEIK SOUFI; SHEIK SOUFI EK RAMDEO RANTRE

SHEIK SOUFI
Mama-Papa ki partou;
Papa-Mama ki konn tou,
ki ti la avan letan,
ki pou la apre Zizman;
Twa ki ti larg Koumansman
fer mil miliar galaxi
donn nesans toutsort lavi
bebet ek entelizan,
ekler sime to zanfan
ki souvan pe fer erer
bliye ki To Kreasion
ti ne dan Leker Lamour;
bliye ki lamour enn zour
pou fer nou retourn dan four
kot ar enn plot later glez
To ti ranz labrez, lanez.
RAMDEO
Mama-Papa Liniver
gid nou pa pou fer nou fer
pie fler ek fouzer grandi,
pie fri ek karo fourni;
Papa-Mama Lalimier
ekler nou lespri dan nwar
pou ed nou kiltiv lespwar
dan karo pikan fezer;
Mama-Papa Bienneme
Fer ki To Lamour sakre
Absorb nou tou enn par enn
e ar Twa fer tou vinn Enn.
SHEIK SOUFI
Korek mo garson?
RAMDEO
Pare pou lanfer.
SHEIK SOUFI
Lanfer paradi; paradi lanfer!
Pa les kontradiksion entimid twa.
Douler neseser pou gout gran boner.
Ala Ziliet pe vini. Kot temwen?
RAMDEO
Randevou kat-rer. Ankor mwen senk la.

ZILIET RANTRE

SHEIK SOUFI
Lamour fer Ziliet pli zoli ankor.
RAMDEO
Les mo gout to bote.
ZILIET
Pa konsome! (zot anbrase)

TANN ENN GRAN TAPAZ DEOR

SHEIK SOUFI
Ki ete sa?

AMARR EK ADZWEN-MER GALOUPE RANTRE

RAMDEO
Ki pe arive?
AMARR
Tchoula ek so geng.
RAMDEO
Kotsa?
ADZWEN-MER
Dan lantre.
AMARR
Ki nou fer? Nou servi zouti?
SHEIK SOUFI
Zanfan, zot dan enn ashram, enn sankcher. Isi, mwa ki deside ki bizen fer. Dabor nou selebre maryaz Ziliet ar Ramdeo. Answit nou okip sekirite tou dimoun. Ramdeo, to figir trakase. To ena dout lor to lamour?
ZILIET
Si li ena dout, larg li ar mwa. Mo dres so dout. (li anbras Ramdeo; tou dimoun riye)
SHEIK SOUFI
(li pran enn laddou, li fer detrwa ti trans.)
Mama-Papa, avoy To Lespri
pou ekler nou sime;
anpes maya bar nou gete.
Beni lamour Ziliet pou Ramdeo;
Beni lamour Ramdeo pou Ziliet.
(Ziliet ek Ramdeo partaz laddou; sakenn manz enn bout)
De finn vinn enn ziska zour ki tou pou revinn enn kouma dan koumansman.
RAMDEO EK ZILIET
Mersi Sheik Soufi; mersi nou temwen.
ZOT TOU SORTI

AK 3 SENN 1

DAN LASAL KONSEY MINISIPAL; LORD-MER, ADZWEN-MER EK KONSEYE RANTRE

LORD-MER
Sitiasion grav. Yer swar ti ena
Pli gran disterbens dan istwar pei.
Vandal pa finn mem respe enn ashram.
Seki ti kapav aret zavari
Ti vers petrol lor dife destriksion.
Desizion grav pou sitiasion grav:
Mo dekret leta-dirzans pou sis mwa.
Pou ena kouvfe apartir di-zer
Ziska si-zer lelandime maten.
Lapolis pa pou toler enfraksion;
Bann ki rod sikann pou pey li bien ser.
Pa kapav permet bann latet brile
Rwinn stabilite, anpes devlopman.
Apart mo adzwen, mo dimann zot tou
Kit lasal konsey.

BANN KONSEYE SORTI

LORD-MER
Eski to kapav donn mwa plis detay?
ADZWEN-MER
Kouma mo’nn dir ou, kouma lapriyer
Maryaz Ramdeo ek Ziliet fini
Tchoula Disan So ek so geng vwayou
Kraz laport santral, anvai ashram.
Amarr al ver zot pou sey kalme zot;
Mo gagn enn kou lor mo latet. Zekler!
Nwar partou! Ler mo regagn konesans
Amarr, Ramdeo, Ziliet ek lezot
Ti disparet. Mo pa konn plis ki sa.
LORD-MER
Tousa bien-bien drol. Tchoula Disan so
Pe ed lapolis pou fer so lanket.
Li regret so erer. Lalkol li dir.
Li dir ki li pa ti servi violans;
Li ti zis ole anpes maryaz la.
Personn pa’nn bat twa; to’nn glise, tonbe.
Nwar pe vinn blan; blan pe vinn nwar.
Mo pa gagn konpran. Tchoula Disan So
Kikfwa pe koz vre. Kouma pou kone
Kot Ramdeo, Ziliet, Amarr ete?
Sheik Soufi finn desid al anretret
Pou priye, medite, dimann Bondie
Met enpe diplon dan latet imen.
ADZWEN-MER
Be kifer ou finn met leta dirzans?
LORD-MER
Enn ta ti kouyon pou rod deklar bay;
Mem dan nou konsey ena konseye
Partizan kabri Lafrik, partizan
Kabri dan Lenn ki pou sey itiliz
Tansion, konfizion pou giji reflex
Pou gagn enpe plis popilarite.
Bizen krak zot lalinn, entimid zot.
Anpes exe nenport kot li sorti!
Leta dirzans pou touf exitasion.
Tank mister disparision Ramdeo,
Ziliet ek Amarr pa finn eklersi
Nou bizen pridan; pridan, vizilan.
Twa, mo kont lor twa, sey rapel detay
Ki kapav ed nou trouv enpe pli kler.
ADZWEN-MER
Oke Exelans! Mo pou fer mo bes!
LORD-MER
Mo espere ki fondater pei
Varouna Siti ti ena rezon
Kan li ti dir nou ki Bondie ena
Enn regar spesial pou dimoun isi.
Nou tou bien bizen so benediksion.
ZOT SORTI

AK 3 SENN 2

DAN LARI VAROUNA SITI; ENN KOTE RAMBO EK DJANGO; LOT KOTE RANNJIT EK KOUMAR

RANNJIT
Mo dir twa nou bann for. Kouma akter, Ramdeo fer bann fam bannla grene kouma zamalak kont sezon. Get sa Ziliet la. Tou tilom kabri Lafrik ti avoy lamson. Me lamson kabri dan Lenn ki’nn gagn premie pri.
KOUMAR
To kone kot Ramdeo ete?
RANNJIT
Je konn. Me je choupchap. Les nou dimoun zwir enn nisa apar.
KOUMAR
To kwar zot finn touy li?
RANNJIT
Aret fer mofinn! On ne touy pa enn imortel.
KOUMAR
To pa kwar li ti pou bon si nou aret lager. Keleleserti?
RANNJIT
Pa kapav al kont volonte divinn. Lom propoz, die kaspoz!
KOUMAR
Pa kone. Mo konn detrwa kabri Lafrik. Zot bann bon dimoun.
RANNJIT
Blasfem! Sakrilez! Ar koze koumsa to pou fini dan lanfer.
KOUMAR
Mo dir twa. Lot zour enn nou dimoun ti tap ar enn loto. Enn bannla ti pran li dan so loto pou amenn li lopital.
RANNJIT
Kikfwa li ti ole sir ki li pou mor.
KOUMAR
Non do ta!
RANNJIT
Ki to kone twa? Ar enn topet zot aste twa.
KOUMAR
Ala to rekoumanse!

KOTE RAMBO/DJANGO

RAMBO
Ki nou fer ar sa de kabri laba la?
DJANGO
Les zot. Zot pa pe fer nanye.
RAMBO
Sa se seki to kwar. To kone ki ena dan zot latet? Nou koste ar zot. Nou krak zot lalinn. Bann tileker sa. Zis lagel ki gran. Eh twa laba, to pa pou aret fane? To trouve, zot pa reazir. Zot finn fini pipi dan kalson.
DJANGO
To ti koz tro dousma. Zot pa finn tann nanye. To’le mo kriye pli for.
RAMBO
Non, pa fer sa! To pou deranz vwazinaz… Si zot pa rann nou nou Ziliet, mo pou tay-tay zot.
DJANGO
To kwar Tchoula ti touy Ramdeo, Ziliet ek Amarr.
RAMBO
Ti bizen. Si li pa finn fer li, li enn lisien.
DJANGO
Bizen rekonet. Amarr ti konn fer jok. Mem seki ankoler oblize riye. Fer sagren zot nepli la!
RAMBO
Ki to gagne, fer sagren? To fami ar zot twa?

AMIZIR LETAN PASE, BANN PARTIZAN MAL-FEMEL DE KOTE PE GONFLE LEKIP. ENN ZOLI LAMIZIK JAZ (TAKE FIVE PAR DAVE BRUBECK) AKONPAGN ENN BAGAR KOREGRAFE. ALAFEN LASIRENN LOTO LAPOLIS ARET BAGAR ARTISTIK E BANN PARTISIPAN ZWE ROL LAMITIE EK LAMOUR.

LAPOLIS RANTRE

LAPOLIS
Kot bann bagarer?
PARTISIPAN 1
Bagarer sef? Pa kone. Nou nou pa fer lager; nou fer lamour.
PARTISIPAN 2
Love love me do,
You know I love you,
I’ll always be true,
So please love me do.
PARTISIPAN 3
Dam marro dam
Hare Krishna, Hare Ram.
PARTISIPAN 4
Ze garde ta foto sir mo ker.
PARTISIPAN 5
Atiletonton, atiletonton, atiletonton!
Atiletonton, atiletonton, atiletonton!
Atiletonton, atiletonton, atiletonton!

KOUMA LAPOLIS ALE BAGAR KOREGRAFE REKOUMANSE

AK 3 SENN 3

KOT KAPILET; MISIE EK MADAM KAPILET RANTRE

MADAM KAPILET
Akoz to latet dir, nou finn perdi nou tifi.
MISIE KAPILET
Ki latet dir? Vomie perdi tifi ki perdi loner. Apre sa, twa fam ki to kone dan tousa. Sa enn zafer zom sa.
MADAM KAPILET
Zafer zom? To vini, to poz enn lagren dan later fertil ki finn prepare pou resevwar lagren la. Apre to bez to sime to ale. Later okip lagren la, fertiliz li, donn li lavi, fer li grandi, nouri li ar so lekor, ar so disan. Aster to vinn dir mwa ki to fouti loner ena plis valer ki zanfan sorti dan mo trip. Ferfout ar twa. Si Bondie pardonn mo pese e fer Ziliet ek so kontan revini, mo pou ed zot pou konstrir zot lavi koup. Si to pa dakor, gete ki to anvi fer.

LI SORTI

MISIE KAPILET
Mo ti kone sa ti pou arive.
Nou finn larg choula ki nou pa konn tengn.
Nou pe pey pou nou erer bien-bien ser!
LI SORTI

AK 3 SENN 4

KOT MOUTALOU; MISIE EK MADAM MOUTALOU RANTRE

MISIE MOUTALOU
Nou’nn perdi de zanfan.
MADAM MOUTALOU
Non! Trwa. Ziliet osi nou zanfan. Pa fer kouma lezot, Daram. Koumadir zanfan kabri Lafrik, zot pa zanfan. Ramdeo ti kontan Ziliet …
MISIE MOUTALOU
Kifer to dir ‘ti’?
MADAM MOUTALOU
Tou dimoun pe dir ki Tchoula Disan So finn touy touletrwa.
MISIE MOUTALOU
Ekout mwa bien, Saroj. Tchoula pe dir partou ki li pa ti kapav lager parski li ti tro sou. Li ti kas detrwa obze, samem tou.
MADAM MOUTALOU
Be kot zot aster?
MISIE MOUTALOU
Samem mister la. Tousa kouma enn pies trazikomik. To rapel ‘Enn Ta Senn Dan Vid’? Zot ti kwar tifi la ti mor me pa vre.
MADAM MOUTALOU
Mo kwar twa ki sou sannkoutla! Depi plis ki enn mwa, trwa zanfan finn disparet. Lapolis pa kone kot zot ete. Eski zot ankor vivan? Personn pa kone. Sheik Soufi finn desid pou fer lagrev silans. Touleswar ena veye ar labouzi divan Ashram. Popilasion Varouna finn plen, plen, plen ar ‘ta senn dan vid’ fami Moutalou ek Kapilet. Tank pa trouv bann lekor, pa pou ena dey, pa pou ena servis-demor e palab, rimer, spekilasion pa pou arete. Bizen kone ki ti arive sa swar la. Lerla pou gagn lape. Anparlan desa, to ti promet pou explik mwa orizinn ostilite ant sa de fami la. Si nou konpran, kikfwa nou pou kapav aret ladesant ver katastrof.
MISIE MOUTALOU
Ala seki mo paran ti rakont mwa. Ena apepre enn siek desela, enn manm tribi Kapilet ti sove ar enn tifi tribi Moutalou. Bann zenn kot nou ti vanze. Zot ti touy garson la e ler tifi la ti swiside nou bann ti akiz bannla kom responsab lamor enn nou dimoun.
MADAM MOUTALOU
Si zot ti sove, savedir ilop, zot ti kontan pou viv ansam. Kifer ti anpes zot?
MISIE MOUTALOU
Sa lepok la ti pe pratik boukou fetisid. Rezilta, ti ena enn defisit tifi. Boukou zenn pa ti pe gagn partner pou marye e ler enn nou tifi, ki ti zoli ek entelizan, ti sot baryer, ti ena toutsort kalite akizasion. Ena latet brile ti pe dir ki ti finn polie loner fami e ti bizen vers disan pou fer netwayaz.
MADAM MOUTALOU
Depi enn siek nou pe sarye sa malediksion la e zordi mo garson, mo belfi ek mo neve finn pey lepo kase. Latet pa bon Daram, latet pa bon. Koumadir dan sa de fami la, lamour samem pli gran pese. Pa finn ariv ler pou ki nou zwenn bann Kapilet e met tou kart lor latab?
MISIE MOUTALOU
Wi, me…
MADAM MOUTALOU
Ki me? Komie ankor bizen mor?
ZOT SORTI

AK 3 SENN 5

DAN ASHRAM; SHEIK SOUFI EK TCHOULA RANTRE

TCHOULA
Nou ti vini pou anpes maryaz la;
Nou pa ti kone ki li ti pou kourt,
Extra kourt, mwens ki enn minit, mo kwar.
SHEIK SOUFI
Seremoni ek so agrram-bagrram
Pa neseser ditou. Seki neseser
Se ki de leker fer serman senser
Pou ki zot lamour, enn kado Bondie,
Dire dan lavi ki plen ar konfli
Parski nanye pa mars lor lalinn drwat.
Ler to ti rantre, malgre ki mo konn
To repitasion, mo ti trouv dan twa
Posibilite tengn ostilite,
Efas enn siek konfizion ek erer.
TCHOULA
Mwa? Posibilite amenn lape?
SHEIK SOUFI
Nanye dan lavi bon ousa move
San pou san. Lavi enn kontradiksion.
Bon sarye move; move sarye bon.
TCHOULA
Gourrou ou pe dir ki dan Disan So
Peyna zis move.
SHEIK SOUFI
Wi, to’nn bien konpran.
TCHOULA
Finn gagn pre enn an depi sa swar la
E mo touzour pa pe konpran nanye.
Ki finn ariv Ziliet ek Ramdeo?
Kifer Amarr ‘si finn fonn kouma ler?
SHEIK SOUFI
Travay Bondie sa! Soufrans neseser
Pou amenn boner. Nanye pa fasil.
Enn siek mesanste pa pou disparet
Kouma enn mirak. Li bizen letan.
Ki ete enn an?
TCHOULA
Ou pe rod dir mwa
Ki li bien posib boner retourne
Pou efas nou larm?
SHEIK SOUFI
Kifer non, beta?
TCHOULA
Pa fasil, Gourrou. Pa fasil.
SHEIK SOUFI
Kan nou pa konpran tou paret difisil. Ler lalimier lesiel koumans ekler nou nam, difisil vinn fasil.
TCHOULA
Dir mwa plis.
SHEIK SOUFI
Pa kapav dir plis me so ler pe vini kan Mama-Papa Liniver pou dir nou tou.
ZOT SORTI

AK 3 SENN 6

DAN ENN ZARDEN PIBLIK; ADAM KAPILET EK MANGO RANTRE

MADAM KAPILET
To kwar li pou vini, Mango?
MANGO
Mo sir. Li parey kouma ou. So leker mama fermal; so vant mama brile. Li gard lespwar ki Bondie pou rann li so zanfan – enn lespwar enpe for. Me si sa kapav ed nou fer fas, li bon.
MADAM KAPILET
Li pa deteste nou?
MANGO
Okontrer li konpran boukou. Sirtou depi ki li finn konn orizinn bagar ant zot de fami. Li trouv drol nou priye Bondie, lasours mizerikord, lamour ek pardon, me anmemtan nou defann nou zanfan viv lamour ki zot santi dan profon zot nam.
MADAM KAPILET
Pa li ki pe vini laba?
MANGO
Wi, limem sa.

MADAM MOUTALOU RANTRE. TOULETRWA ASIZ LOR MEM BAN DAN ZARDEN. MANGO OMILIE ANT LEDE.

Ki ariv zot. Zot finn vinn goungi?
MADAM MOUTALOU
Pa kone ki pou dir. Pourtan mo finn prepar enn zoli koze me isi li paret fos. Pardonn nou Madam Ka…
MADAM KAPILET
Apel mwa Zorzet.
MADAM MOUTALOU
Mwa mo Saroj.

ZOT ANBRASE

MADAM KAPILET
Zordi fer zis enn an depi ki nou finn perdi nou trwa zanfan. Sheik Soufi finn organiz enn evennman pou fer nou rapel sa zistwar tris la. Enn bon zafer. Si nou tou prezan, kikfwa nou pou trap lame, souy larm, tourn paz, koumans enn nouvo sapit. To pou vini Saroj?
MADAM MOUTALOU
Mo ti pe al dir twa mem zafer. Nou tou zwenn tanto kat-rer dan Ashram.
ZOT TOU SORTI

AK 3 SENN 7

BIRO LORD-MER; LORD-MER, ADZWEN-MER EK TCHOULA RANTRE.

LORD-MER
Zordi zour pour zour pe fer zis enn an
Depi trwa zanfan Varouna Siti
Finn volatilize, disparet net.
Zot de ti prezan. Enn ti tom senkop;
Lot ti deler net. Ler dir zot koze,
Zot dir ‘pa rapel’.
ADZWEN-MER
Sheik Soufi ti dir
Kan maryaz fini li pou dres papie
Pou sekirite. Sirman li konn plis.
TCHOULA
Li koz bien tigit. Kan so ler vini
Li dir nou pou konn seki neseser.
Mister, mister e ankor plis mister.
LORD-MER
Ena boukou sign rekonsiliasion.
Bizen kontinie nouri armoni.
Mo per ki Kapilet ek Moutalou
Refiz konpromi, rod redi lalinn.
TCHOULA
Mo zis kapav koz pou Tantinn Zorzet.
Si mo tonton Zorz rod fer lefara
Mo tantinn Zorzet pou tay so palto.
Madam Moutalou ‘si kapav fer sa.
LORD-MER
Bann Madam de kote finn deside.
Bann zom bizen fer atansion. Sinon,
Zot nat dan koutvan. Vie koutim anpann.
Varouna Siti ti rant dan routinn;
Ler realite sanze, vinn enn lot,
Nou fer koumadir lemonn pe bouz fix.
Kan zanfan model enn kou disparet,
Sok sikolozik fors nou reazir.
Zot tou envite tanto kat-rer pil
Pou Seremoni Memwar dan Ashram.
Peyna plis detay. Sheik Soufi diskre.
Sakenn donn koudme pou viv dan lape.

AK 3 SENN 8

DAN ASHRAM; LAFOUL LOR LASENN. FAMI KAPILET, FAMI MOUTALOU; LORD-MER EK KONSEYE. LATMOSFER BIEN LOUR KOUMADIR KAPAV KOUP LI ANTRANS AR ENN KOUTO. MAZORITE DIMOUN PARET BIEN ANBARASE. LASENN DAN DEMI LALIMIER. DAN FON, OMILIE, ENA ENN STRIKTIR ANTOURE AR ENN GRAN VWAL BLAN. SHEIK SOUFI RANTRE.

SHEIK SOUFI
Ena ekzakteman enn banane
Mo ti selebre isi enn maryaz.
Olie lamour ek lazwa ti ena
Laenn ek violans; olie de vinn enn
Ti ena lamor ek separasion.
Mo ti fer erer kwar ki maryaz la
Pou fer de fami efas lepase,
Rekoumans lavi lor enn nouvo baz.
Pou dimann pardon fami Kapilet,
Fami Moutalou, Lord-Mer Varouna
Mo’nn dimann enn artis fer enn stati
Sa de zanfan ki senboliz lamour.
Detrwa zom bizen pous sa zafer la
Ki dan fon laba, met li omilie.

STRIKTIR LA LOR ROULET. DETRWA ZOM PLAS LI OMILIE. ENN SPOT ALIME POU EKLER LI.

Aster fami sa de zoli zanfan
Tir vwal ki kouver sedev artistik

MISIE EK MADAM KAPILET EK MOUTALOU RIS ENN KORDON E VWAL LA TONBE. RAMDEO, ZILIET EK ZOT TI BABA PARET.

LORD-MER
Kifer tibaba?
SHEIK SOUFI
Imazinasion artis angaze.
Si ti les zot viv zot ti pou ena
Enn baba trwa mwa.
MANGO
Eh get baba la! Pe tet so ledwa.
Li pe gagn swaf do. Les mo donn li bwar.
Rod bibron dile.
ZILIET
Mo donn li doudou.

ZILIET OUVER SO BLOUZ POU DONN SO BABA BWAR. RAMDEO AL SERS ENN FOTEY POU SO FAM.

MISIE KAPILET
Nou tizanfan sa!
MISIE MOUTALOU
Non, pou nou sa. Enn Moutalou sa. Mo pou apel li Daram.
RAMDEO
Enn tifi sa, papa.
MISIE MOUTALOU
Nou apel li Saroj.
MISIE KAPILET
Nou apel li Zorzet Ziliet Kapilet. Nom la rim bien.
MADAM KAPILET
Zorz, to pa pou sanze? Les Ramdeo ek Ziliet deside.
ZILIET
Nou’nn fini deklar li. Li apel Saroj Zorzet Kapilet-Moutalou. So nom gate: Foufoun.
MADAM KAPILET
Les mo tir so gaz. Non, Saroj, twa premie.
MADAM MOUTALOU
Misie Kapilet konn tir gaz?
MISIE KAPILET
Normal mo kone, pa vre Zorzet?
MADAM KAPILET
Non, pa vre. Zame to pa’nn ole fer sa. Travay fam to ti kontan dir. Zorz, to pou ena pou aprann. Tifoufounn ki pou fer twa vinn enn bon zom.
ADZWEN-MER
Be kot Amarr?
AMARR
Mo la!

ENN SPOT EKLER LI. TOU BANN ZENN GALOUPE AL ANTOUR LI.

TCHOULA
Kouma tousa ti arive?
SHEIK SOUFI
Dimann Prospero dan ‘Toufann’. Li ti enn exper lor realite virtiel. Me mo pli kwar ti ena lame Bondie ladan.

RIDO

18.04.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.