T. S. ELIOT EK LEZOT

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Od lor Melankoli

Non, non. non, pa fer sa, napa tir zi
Lagign dan lasos sanpiyon deler;
Non matlo, napa les pianter fleri
Kares to latet ar fri simitier;
Napa ranz to saple ar lagrin diab,
Napa les kankrela, ousa karya
Manz to krann, ousa les lamous moutouk
Fer gate ar nam tristes insodab;
Mosad ris mosad, bouz-bouz so waya,
Lerla, enn kout sek, boukou-boukou douk.

Ler melankoli grenn lor twa antret
Kouma niaz lapli ki devid so larm,
Fer bann fler timid redres zot latet
Me fer kolinn laba perdi so sarm
Nek plonz to sagrin dan laroze roz,
Dan lapli sale disel larkansiel,
Dan divan velour kouler ibiskis;
Mem si to bougres finn manz mous margoz
Trap so lame lis, les li larg so fiel,
Dan so lizie fier nouri to nam tris.

Li viv ar Bote – Bote efemer;
Ar lazwa ki toultan prepar lalev
Pou dir nou salam; e plezir amer,
Kan lagam tamam, fer kosmar ar rev.
Wey do matlo, laba dan tanp zwisans
Melankoli ena so stati;
Pou trouv li fale nou kapav exploz
Lagrin jos dan labous ki sous so zi;
Lerla to pou gout sagrin so pwisans
Letan to anpandan dan fon so loz.
(Keats)

Continue reading “T. S. ELIOT EK LEZOT”

DILO DIBOUT (SANTE ZANFAN/NURSERY RHYMES/COMPTINES)

TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY
TEX SOURCE: THE OXFORD DICTIONARY OF NURSERY RHYMES 1952

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION, The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

POU MICK EK CHRISTINE TAYLOR ONOM LAMITIE SAN FRONTIER

FER ATANSION!

Sa liv la pa finn fer direkteman pou zanfan me pou paran ek profeser ki pou servi li pou ed devlopman bann zanfan pre-primer ek zanfan dan ti klas primer.
Enn bon itilizasion pou ed zanfan dekouver bote zot lang maternel e anmemtan aprann alfabet, aprann konte, aprann zour lasemenn, dekouver ritm ek rim, devlop memwar ek aprann zwe ar silab kouma nou fer kan nou koz Madam-Sere.
Zanfan pou realize ki kapav gagn plezir dan aprann, ki ledikasion ek zwe kapav mars ansam. Sa pou prepar zot pou fer fas bann moman difisil dan lekol.
D.V

1
A ti enn alwa;
B ti bat li,
Ch ti chombo li,
D ti dres li,
E ti efil li,
F ti fagot li,
G ti glas li,
I ti izol li,
J ti jam li,
K ti kraz li,
L ti lev li,
M ti melanz li,
N ti nenenn li,
O ti oper li,
Ou ti ouver li,
P ti ploy li,
R ti roul li,
S ti sikre li,
T ti tranp li,
V, W ti vann li,
X, Y, Z ek tou lezot
Ti’le manze san kas kot.

2
A ti enn azan ki kwar li minis,
B ti enn bourik ki kouver ar pis.
CH ti’enn cholo nek pans mastana,
D ti enn deler ki zaza-zaza.
E ti epe me enn mari lare,
F ti’enn faner ki roul larou kare.
G ti enn grannwar ki ti deklar bay,
I ti enn idio ki pa konn travay.
J ti enn joukal ki kwar li zeni,
K ti enn katar kwar li favori.
L ti enn lasos ki may dan lak brit,
M ti enn malang zame rant dan bit.
N ti enn nwizans ki nek konn detrir,
O ti enn oter ki pa konn ekrir.
P ti enn gro piaw ki deklar gourrou,
R ti roder bout kouma trouloulou.
S ti enn souser kontan pas siro,
T ti enn teter ki deklar zoro.
V ti enn voler ki deklar monper,
W weyter deklar manejer.
Y ti yoyo san so lafisel,
Z ti enn zozo imit larkansiel.

3
Trap A, B ek C;
Azout D ek E;
Met F, G, H, I;
Pa bliye so J,
K, L, M, O, P,
Q, R, S ek T,
OU, V, W,
X, Y ek Z.
Tap lame zanfan!
Robine kiltir
Aster finn ouver
Pou ranz lavenir.

4
Gran A, tipti a,
Gran B Kalipa,
Enn sat dan bife
Pa pe trouv nanye.

5
Gran A ti soke ar manier gran B
Parski C, D, E, F pe fann ar G;
Hash anvi marye; I, J, K, L ‘si;
M zwe mis lekol, devlop zot lespri.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

6
Vie ‘Ton Toulsi finn ferm lizie,
Li pa pou retourne.
So long palto kapitone
Ti toultan boutone.

7
Ti’ena enn tonton lor lalinn, lor lalinn, lor lalinn,
Ti’ena enn tonton lor lalinn,
So nom ti ‘Ton Toulsi.
Li ti bien kontan bat kalchoul, bat kalchoul, bat kalchoul,
Li ti bien kontan bat kalchoul,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So sapo ti fer ar aplon, ar aplon, ar aplon,
So sapo ti fer ar aplon,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So palto ti fer ar kalya, ar kalya, ar kalya,
So palto ti fer ar kalya,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bouton ti fer ar baja, ar baja, ar baja,
So bouton ti fer ar baja,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So zile ti fer ar salmi, ar salmi, ar salmi,
So zile ti fer ar salmi,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bretel ti fer ar sosis, ar sosis, ar sosis,
So bretel ti fer ar sosis,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn, dan so gawn, dan so gawn,
Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn,
So nom ti Jabaljas.
Li ti konn zis taye-raze, taye-raze, taye-raze,
Li ti konn zis taye-raze,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop aplon kram-kram, aplon kram-kram, aplon kram-kram,
Li balye prop aplon kram-kram,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop kalya fondan, kalya fondan, kalya fondan,
Li balye prop kalya fondan,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop baja so-so, baja so-so, baja so-so,
Li balye prop baja so-so,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop deksi salmi, deksi salmi, deksi salmi,
Li balye prop deksi salmi,
So nom ti Jabaljas.

Me li ti trangle ar sosis, ar sosis, ar sosis,
Me li ti trangle ar sosis;
Jabaljas ti kaykoun.

Continue reading “DILO DIBOUT (SANTE ZANFAN/NURSERY RHYMES/COMPTINES)”