9 POEM KEATS AN MORISIEN

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.
TEX SOURS: Keats, Selected Poems and letters; Heinemann Poetry Bookshelf, Oxford, UK, 1996

1. PREMIE VWAYAZ DAN LEMONN HOMER

Mo finn bien trene dan lespas galan
E mo finn vizit bann landrwa extra;
Explor bann ti lil kot poet maha
Swiv Saraswati pou devlop talan.
Souvan mo’nn tann dir ki bien-bien lontan,
Lor kiltir imans Homer ti lerwa
Me mo pa’nn kapav apresie soma
Parski tradiksion Chapman ti absan.
Aster mo kouma enn obzervater
Lesiel ki souden dekouver komet
Ou explorater lor nouvo later
Ki dibout anplas, grat-grat so latet
Parski so latet ek lizie anger:
Mirak dekouvert pe fer li vinn bet.

12.05.2014

2. RAFAL GLASE PAR AKOU

Rafal glase par akou soufle brit
Dan bwison depaye ek desese;
Bann zetwal lao paret pe tranble,
Mwa mo ena enn long chak avan bit.
Mo pa pe pran kont freser ki bien fit,
Ousa fey sek ki tristes pe sante,
Ousa fanal feb lao pe gagn fre,
Ousa konfor lwen deryer mo finn kit
Parski mo leker bengn dan lamitie
Ki mo finn trouve dan enn ti lakaz
Kot louvraz Milton nouri nou dife;
Zistwar Lycidas angaz boukou paz;
Lamour fou Petrarch pou enn fam marye
Ki fer poezi pran plas lapartaz.

12.05.2014

Continue reading “9 POEM KEATS AN MORISIEN”

GREENFIELDS BY THE BROTHERS FOUR

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies with white clouds high above
Once they were part of an everlasting love
We were the lovers who strolled through green fields

Green fields are gone now, parched by the sun
Gone from the valleys where rivers used to run
Gone with the cold wind that swept into my heart
Gone with the lovers who let their dreams depart
Where are the green fields that we used to roam

I’ll never know what made you run away
How can I keep searching when dark clouds hide the day
I only know there’s nothing here for me
Nothing in this wide world, left for me to see

Still I’ll keep on waiting until you return
I’ll keep on waiting until the day you learn
You can’t be happy while your heart’s on the roam
You can’t be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again

KARO VER – VERSION MORISIEN PAR DEV

Ti’ena karo ver dan lebra soley
Ti’ena bann vale kot dilo pa andey
Ti’ena lesiel ble ek niaz kouma koton
Zot tou ti pe beni lamour san finision
Nou ti pe marse dan nou karo ver

Karo ver finn sek, soley bien maf
Larivier finn sek, vale pe gagn swaf
Rafal siklonik pe balye mo leker
Finn kraz nou lamour ki finn vinn lapousier
Ayo karo ver kot to finn ale

Zame mo pou kone kifer to finn ale
Kouma mo pou trouv twa kan lesiel pe plore
Aster li kler mo lavi finn fini
Fini kouma lemonn kot peyna lavi

Me mo pou atann kan to retourne
Mo pou atann twa kan to realize
To pa pou ere tank leker anrodaz
To pa pou ere andeor nou lakaz
Pre kot nou karo ver dan mo lebra

28.03.2016