VIV ENN LOT MANIER

VIV ENN LOT MANIER

© Dev Virahsawmy Foundation

The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Sanndya

Mo anvi dir ki mo santi
Dan fon mo nam, dan mo lavi;
Ki mo trouve, ki mo tande
Dan mo lakaz, dan mo vilaz;
Dan mo pei ki pe’arive;
Difikilte ki fer ravaz
Lor nou Later kot fler ek pie
Ek zanimo finn perdi pie.
Me mo leker dir mwa tansion
Repet seki yer mo ti dir;
Tansion-tansion zoli parol
Glis dan klise, vinn rabase.

Lespri Kreasion gid mo pa;
Pa les traka kas mo kalpa.

Aret rabase!

Non!
Non, mo pa kwar.
Pa vre.
To pou’ale mem?
Nenport.
To koz nenport.
Kouyonod.
Mwa mo ekout misie la.
Li li kone.
Ki to pe rabase?
Kikfwa kot to bann sorti…
To pou’ale mem la?
Pa fer mwa sap lor kal!
Tansion mo grenn to ledan.
Koze pou fer ler…!

 

Friyapen

Li pome ar manze ek vitaminn;
li kapav nouri fami ek vwazen;
frengan, galan, li rant dan tou lasos
depi so tigrog ziska so deser.
Nourisan, li tal so lonbraz peper
ler soley lete pens nou nam, kabos
lekilib. Kan gagn fen fwet so refren,
friyapen pous lafaminn dan desbinn.

Pa lagren, pa proven, pa kwar boutir!
Se so rasinn ki donn nesans lavi
ki peple zarden e lakour vwazen
ar nouritir pou tou bann kreatir
– nouritir lekor, nouritir lespri –
ki bizen konstrir enn nouvo desten.

 

Eta Bobok!

Pa koz batat, pa koz maniok!
Ferm to lagel Arouy Violet!
Koz basmati, zoli baget
lafarinn blan. Tann mwa, bobok?
Friyapen wek! Koson kot mwa refiz manze.

Continue reading “VIV ENN LOT MANIER”

SAN SONET

SAN SONET/100 SONET

(Pou Loga, bann zanfan ek tizanfan)

©Dev Virahsawmy Foundation

The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

O Bondie Saraswati
aksepte mo ti lofrand;
twa ki lasours konesans
beni nesans mo louvraz.

PREFAS

Met 100 sonet dan korne
pou donn bann zanfan dime;
partaz ar zot mo lazwa,
mo tristes san maskara
lor sime zepeng bien long
ki fer mwa vinn kokorong.
Ala seki ti mo plan
avan mo ferm tabisman.

Enn zour loraz deside
fer pase-prezan koste;
Saraswati ek Zezi
zwenn dan enn poem beni.
Mo 100 sonet azordi
li plis ki mo ti anvi.

23.09.09

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
moulougande ranz nik palab partou.
“Nou’le kantite, pa’le kalite!”

Pagla finn ale. Dan zarden aster
lastron, lerb fatak pe touf orkide.

02.06.09

ANFAMI

Kouma nou bien, zis twa ek mwa!
Kouma nou bien!
Peyna nana, peyna nani,
tata, granmer, granper, dadi
pou dam nou pion ar tradision,
anpes nou zwir pir-pir pasion,
gout jalsa lavi dan maja.
Pa kapav viv lavi fatra!
Eta vinn la!
Zis twa ek mwa, zis mwa ek twa
kouma aktris ek so akter
dan enn fim X mari peper
nou fer pandil galoup lanfer
ler nou lekor desinn lakrwa.

Ki to pe dir? Reg anretar?
Get sa bez la! …
Pa trakase, mo dres papie!
E timama kouma avan
zwisans volkan regle mouvman.
Zis twa ek mwa ek nanye ant,
samem benediksion Bondie.
Ki to pe dir? Pa pou zete?
Ki pou’ariv mwa zoli poupe?
Ploye, dormi …
Baba aster kal ant nou de!
Baba kout ser! Pey kont dokter;
fiz profeser! Ayo lontan
zis twa ek mwa!

Baba lontan nepli baba.
Li ek so lot
finn ranz nik lot kote dilo.
Aster nou vie, fay-fay, koko.
Tousel-tousel. De vie zako.
Personel pe modi nou sor …

Yer enn vwazen ti swiside;
enn lot finn fek perdi so plas.
Nou pa pran kont. Baba plore,
nou pa tande. Nou ti rezet
Adam ek Stiv; mok divorse;
mepriz zanfan andeor baz;
lev nene ar bann lot bataz.

Aster samem nou vre fami.

Continue reading “SAN SONET”