LITERATIR KREOL SAN FRONTIER

TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY
©Dev Virahsawmy Foundation, The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.
TEX SOURS: 100 BEST-LOVED POEMS,  DOVER PUBLICATIONS, INC. NEW YORK, KINDLE  EBOOK

01. RANDAL MO BABA (LORD RANDAL)

Kot to finn ale Randal mo baba?
Kot to finn ale mo zoli beta?
Mo finn rant dan bwa; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Kot to finn manze Randal mo baba?
Kot to finn manze mo zoli beta?
Mo’nn manze kot li; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Ki to finn manze Randal mo baba?
Ki to finn manze mo zoli beta?
Enn kari angi; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Kot lisien lasas Randal mo baba?
Kot lisien lasas mo zoli beta?
Zot tou finn kaykoun; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Li finn enstal twa Randal mo baba!
Li finn enstal twa mo zoli beta!
Magema adie! Ma’a ranz mo lili;
Leker pe tire! Mo bizen dormi.

15.07.2016

02. KAPITENN PATRIK SPENNS (SIR PATRICK SPENS)

ALE
Lerwa lor tronn dan so pale
Ver diven rouz dan so lame;
“Eski ena bon kapitenn
Pou roul bato san kas lasenn”?

Premie Minis, gran konseye,
Exper marday deswit koze.
“Patrik Spenns, patron bato,
Limem exper dan fouy dilo”.

Lerwa ekrir enn bien long let
– pa kwar Samazeste tro bet –
Li avoy let la Kapitenn
Ki pe marse pre kot laplenn.

“Agalega, Agalega,
Bato lor vives al laba.
Madam ansent bizen dokter.
Zafer prese, aret fer ler.”

Premie kou Kapitenn trouv drol;
Trap vant li riye kouma fol.
Ler li relir tou vinn golmal;
Larm dan lizie dir zafer sal.

“Ki sa verminn ki responsab,
Ki ar lerwa finn fer palab?
Fode latet anbalao,
Fons dan toufann ar ti bato.

“Divan kriye, lapli kraze,
Bato bizen swiv so traze;
Madam ansent bizen soutien;
Tibaba samem gran dibien.”

Zot ti lev lank enn gramaten,
Travers siklonn ek movetan;
Lelandime zot ti laba
Pou pran abor sa madam la.

RETOUR

Continue reading “LITERATIR KREOL SAN FRONTIER”

POEM LA FONTAINE AN MORISIEN

Rerakonte par Dev Virahsawmy
DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Tex sours: The Project Gutenberg EBook of Fables de La Fontaine, by Jean de La Fontaine

1. LA CIGALE ET LA FOURMI

La cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle
«Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’oût, foi d’animal,
Intérêt et principal.»
La fourmi n’est pas prêteuse;
C’est là son moindre défaut.
«Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
–Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
–Vous chantiez? j’en suis fort aise.
Eh bien: dansez maintenant.»

1. SIGAL EK FOURMI

Sigal la ti’enn gran nachannya,
exper diwana, mastana.
Me kan rafal koumans soufle
lerla li mazinn gardmanze.
Li bord kot fourmi, so vwazinn
pou pran prete enn pake minn.
Fourmi ti balans so bidze;
enposib donn manze prete.
– “Ki to finn fer ar to pitay?”
– “Mo finn depans tou lor daway!”
– “Kan fer botan to soul bontan?
Dan move tan chombo lelan.”

Continue reading “POEM LA FONTAINE AN MORISIEN”