KI TO PE DIR KAMWAD?

Date: 04.02.2018

KI TO PE DIR KAMWAD?

Mo bon kamwad Nad,

Dan to editoryal Samdi 03.02.2018, to ti sit mo kamwad Jean-Claude de l’Estrac. Dapre sitasion la, Jean-Claude ti dir ki
1. Pei Moris ti gagn enn leta kan li ti vinn endepandan;
2. Pei Moris li enn nasion depi 300 banane.

Donk, dapre sa sitasion la pa ti ena leta dan pei Moris avan ledouz Mars 1968. Mahe de Labourdonnais ek bann kolon Franse pa ti ena okenn pouvwar etatik pou kontrol koloni Lil-de-Frans; pa ti ena solda, prizon, administrasion; pa ti ena lalwa ets.

Kan Angle ti pran kontrol, pa ti ena okenn trete; pa ti ena gouverner ki ti reprezant Lerwa/Larenn; pa ti ena servis sivil ousa konsey lezislatif; pa ti ena zidisier; pa ti ena eleksion ets.

Dapre sitasion la, laparey politik, administratif, zidisier ti ne kouma mirak ledouz Mars. Pa ti ena leta kolonial ki ti vinn leta neokolonial.

Touzour dapre sitasion la, Pei Moris li enn nasion depi 300 banane, depi koumansman kolonizasion. Donk bann kolonizater, enn ti pogne kolon ek enn lamas esklav ki pa ti ena okenn drwa, ki ti bann obze ki ti trete kouma zanimo ansam ti form enn nasion; kan ti park bann ‘malbar kouli’ dan bann kan ou ti met zot dan ‘depo vakabon’ pandan ki bann baron sikriye ti pe ‘maja karro’; kan ti bizen batize pou gagn travay, gouverner, administrater, baron sikriye ek kouli ti form enn nasion dan mangann.

Sa lane la nou pou selebre laniverser 200 z-an nesans Karl Marx (5 Me 1818) ki ti fer nou konpran rol leta dan nenport ki sosiete, ki li feodal ousa kapitalis. Leta se lenstriman pouvwar bann dimoun ki kontrol lekonomi. Zordi lemonn entelektiel konsider Karl Marx kouma enn bann pli gran filozof ki limanite finn prodwir. Marx ek bann Marxis finn kontribie boukou dan devlopman kiltir limanite. Donk fodepa per lir zot liv. Lekter Marx pa pou al direk dan lanfer. (Les mo donn enn link bann ki anvi konn plis:

https://www.theguardian.com/books/2018/feb/03/karl-marx-bicentenary-events-books-exhibitions)

Lor kestion ‘NASION’ ( ki ete enn nasion?) ena osi boukou reflexion par bann istoryen ek filozof. Enn nasion ekziste kan enn lepep ena enn istwar komen, bann valer kiltirel komen, bann senbol politik ek kiltirel komen ek sirtou enn proze sosiete komen. Dan enn pei miltikiltirel, nosion nasion devlope kan nou devlop enn idantite sipra-etnik. Tank ki dimoun kwar ki Moris li ‘La petite France’ ousa ‘Little India’; ki nou lang nasional li enn patwa, enn franse kas-kase ki pa nesesr aprann ousa servi, nou pou kontinie tas lor poto.

Namaste fraternel,

Dev

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.