MALVOLIO MAY DAN LAK

THE GULLING OF MALVOLIO
(ENN EXTRE LERWA BWAR)

TWELFTH NIGHT SHAKESPEARE – TRADIKSION/ADAPTASION PAR D.V
Enn lasam dan lakaz olivia; Sir Toby ek Sir Anndrou rantre

SIR TOBY
Vini Sir Anndrou. Si to pa ankor al dormi apre minwi, savedir to finn lev boner. Early bird catches the worm. Bravo!
SIR ANNDROU
Kaajani! Toultan mo ti kwar lev tar donn retar.
SIR TOBY
Erer kamarad! Erer! Rezonnman rann kouma enn ver vid. Al dormi apre minwi se al dormi boner gramaten. Komprenndo! Dan lavi ena kat eleman.
SIR ANNDROU
Laverite vre. Anverite dan lavi ena zis de: manze ek bwar.
SIR TOBY
To enn fizolof! Anou manze-bwar. (Li kriye for) Mariya, amenn enn brok diven.
Mangann rantre
SIR ANNDROU
Ala jalsa douniya!
MANGANN
Eh mo de koko, anou fer enn triyo.
SIR TOBY
Vini, vini, vini, mo fouka. Bat enn sawal.
SIR ANNDROU
Vre sa. Li sant bien. Olie pitay mo ti pou prefer ena so zoli lazam ek so zoli lavwa. Yer swar to ti fer mwa bien riye ar to jok lor bakanal mont souval, lor karay so dan sodier, lor cholo ki bwar diven kaspalto. Mo ti donn twa enn zoli gousaz pou to laryaz, pa vre.
MANGANN
J’ai empoché votre generosité. Nene Malvolio pa enn dekapsilater; mo trannsenk met legan e mo dalon pa frekant mezon.
SIR ANNDROU
Zoli jok, zoli jok! Aster sant enn sante.
MANGANN
Zot ole enn sante moral ousa sante lamour?
SIR ANNDROU
Sante lamour. Moral rann!
MANGANN

Kas gouyav baba, pa tini-tini
Letan pa atann personn:
Samem sa fler ki pe riye zordi
Dime, dime pou riy zonn.

Lerwa soley, lalanp parasol ble
Amizir li mont lao
So dife refrwadi, so ler vinn pre
Pou tranp lasann dan dilo.

SIR ANNDROU
Vava!
SIR TOBY
Alime dife!
MANGANN

Kan bann zenes zot dife ankor for
Lavi nisa, jos partou;
Me ler laz rantre, laflam pe al mor
Freser liver bous bann trou.

Pa fer to timid baba, chom lavi;
Tank to kapav, gout enn gous
Parski baba, kan to fri finn fletri
Fini! Pa pou’ena repous.

SIR ANDROU
Enn lavwa dimiel!
SIR TOBY
Alenn pouri!
SIR ANNDROU
Wi, wi! Dimiel pouri.
SIR TOBY
Si servi nene, li sant kouma dimiel fermante. Anou fer lesiel tranble. Lev makanbo ziska sovsori boure. To do or not to do, that is the question.
SIR ANNDROU
Anou fer. Mo kouma lisien dan lamizik
MANGANN
Mo toutou zap de ton anba bef.
SIR ANNDROU
Foul laverite! Nou sant ‘Gopia’.
MANGANN
Choupchap gopia. To fer mwa apel twa gopia.
SIR ANNDROU
Pa timan nean! Dimoun kontan apel mwa gopia. Avoy lamizik. Li koumanse: ‘Choupchap’.
MANGANN
Kouma pou koumanse e fer choupchap anmemtan?
SIR ANNDROU
Pa fer fos Mangann. Larg sa lavwa la.
Zot sante, danse
Mariya rantre
MARIYA
Aret sa tapaz la. Si Madam pa finn fini dimann Malvolio vinn aret zot lelan, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
(Li sant enn melanz) Ki ti balye la, madam lonorab ki ti balye la. Kaise belona do koko, kaise belona. Bay Abou trap to direksion, vir to manivel. Dil deke deko, dil deke deko. Donn mwa de boutey bay Kedou, Dan Lenn at ana, a Moris bahout atcha…
SIR ANNDROU
Sir toby, ou enn zeni mizikal, parey kouma mwa.
MARIYA
Trankil vouzot. Li pe vini.
Malvolio rantre
MALVOLIO
Mesie, zot latet pa bon? Kot zot kwar zot ete? Lespri pa bon; manier finn fonn? Yap-yap, fer tapaz kouma soular dan tavern? Zot pa respe dimoun ki bizen dormi? Okenn respe pou ton ek tan!
SIR TOBY
Fos! Nou gard ton ek tan kan nou sante. Grate ale!
MALVOLIO
Sir toby, les mo dir ou kare-kare: Madam axepte ou isi parski zot fami me li pa dakor ar ou move manier. Si ou kapav dir orevwar ou move manier, bien bon. Ou kapav reste. Sinon bay-bay Sir Toby.
SIR TOBY
(Li sante) Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara …
MARIYA
Tini-tini Sir Toby!
MANGANN
Larim dan nene, dilo dan lizie,
Laz pe rantre, li ganase.
MALVILIO
Abon!
SIR TOBY
Pa kwar mo pe mor, do baba,
Pa kwar mo pe mor.
MANGANN
Koze mo mam, koze!
MALVOLIO
Mo pou raport zot.
SIR TOBY
Mo fann ar li?
MANGANN
Fann ar li. Fann ar li.
SIR TOBY
Ki to dir? Ki to kwar to’ete? To zis enn anplwaye isi. Mwa mo tonton Madam la. Parski to deklar piriten, dapre twa, lemonn bizen aret amize.
MANGANN
Sa ki apel zoli koze!
Li sorti
SIR TOBY
Malvolio, al okip to okipasion e fou mwa lape. Mariya, amenn enn brok diven.
MALVOLIO
Si ou respekte Madam, ou pa gagn drwa, Mariya, ankouraz dezord dan so lakaz. Mo oblize raport ou.
Li sorti
MARIYA
Al denge!
SIR ANNDROU
Mo bien anvi bwar kan mo gagn fen; chalenj li pou enn diel, refiz lager e boufonn li.
SIR TOBY
Fer sa. Drafte enn chalenj e mo pou livre to let momem, viva-voce.
MARIYA
Sir Toby, tini-tini. Depi vizit sa zenn Misie ki travay pou Dik Orsino, Madam koumadir finn manz mous-zonn. Les Mister Malvolio dan mo lame. Si mo pa reysi tourn li anbourik e fer tou dimoun boufonn li, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
Dir mwa tou.
MARIYA
Zot kone li kontan deklar piriten?
SIR ANNDROU
Si mo ti kone, mo ti pou kas so lagel.
SIR TOBY
Akoz li enn piriten? Donn to rezon.
SIR ANNDROU
Peyna rezon me mo pou fer li kanmem.
MARIYA
Enn move zokris sa. Enn roderdeler, enn roder bout, enn boufon ki aprann bel-bel expresion par ker e servi zot andeor kontex. Li kwar li enn terib, lerwa pa so kouzen; li kwar ki tou fam ki get so vizaz tom amoure ar li. Mo pou servi sa pou may li dan lak.
SIR TOBY
Kimanier?
MARIYA
Mo pou ekrir enn biye dou ki dekrir ‘so bote’. Mo pou imit lekritir Madam. Fasil sa. Mo fer Malvolio gagn let la. Mo sir li pou persiade ki Madam amoure ar li.
SIR TOBY
Mo pe santi lay.
SIR ANNDROU
Lay dan mo nene.
MARIYA
Benker sek, Malvolio rant dan latrap. Mo pou dir zot kot zot bizen kasiet pou get tamasa. Prepar zot pou trap vant, riye. Al dormi, dime nou regle kont. Salam
Li sorti
SIR TOBY
Bonswar O Kamasoutra!
SIR ANNDROU
Enn bay 35!
SIR TOBY
Li enn ras apar e li ador mwa.
SIR ANNDROU
Mo ti konn sa enn fwa.
SIR TOBY
Finn ler pou al kaysou. Sevalie Anndrou, pitay pe manke.
SIR ANNDROU
Si mo pa may ou nies mo pou fat net.
SIR TOBY
Avoy fizon. Si to pa gagn li, apel mwa trou may.
SIR ANNDROU
Si mo pa dir sa, mwa mo enn trou may.
SIR TOBY
Tro tar pou al dormi. Ena enn boutey dan mo lasam. To vini?
Zot sorti

Continue reading “MALVOLIO MAY DAN LAK”

ZIL SEZAR par WILLIAM SHAKESPEARE

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

BANN PERSONAZ

OKTAV SEZAR, MARK ANTWANN, M.E. LEPIDOUS (BANN TRIYONVIR APRE LAMOR ZIL SEZAR)
SISERO, PIBLIYOUS, POPILIOUS LINA (BANN SENATER)
BROUTOUS, KASIOUS, KASKA, TREBONIOUS, LIGARIOUS, DISIOUS BROUTOUS, METOULOUS SIMBER, SINA (BANN KONSPIRATER KONT SEZAR)
FLAVIOUS, MAROULOUS (BANN TRIBEN)
ARTEMIDOR (ENN PROFESER LANGAZ)
PANNCHANG (LI LIR LAVENIR)
SINA (ENN POET)
ENN LOT POET
LOUSILIOUS, TITINIOUS, MESALA, ZENN KATO, VOLOUMNIOUS, VARO, KLITOUS, KLODIOUS (BANN KAMARAD BROUTOUS EK KASIOUS)
STRATO, LOUSIOUS, DARDANIOUS (BANN SERVITER BROUTOUS)
PINDAROUS (SERVITER KASIOUS)
KALPOURNIA (FAM ZIL SEZAR)
PORSIA (FAM BROUTOUS)
BANN SENATER, SOLDA, TI-DIMOUN, SERVITER, ETC.

LANDRWA:
ENN GRAN PARTI ZIZTWAR LA PAS DAN ROM; APRE, SE PRE KOT SARDIS EK FILIPI.

AK 1 SENN 1

(Enn lari dan Rom)
Flavious, Maroulous ek detrwa ti-dimoun rant lor lasenn
FLAVIOUS
Fout lekan! Al zot lakaz, bann dramer!
Ki zot kwar toulezour konze piblik?
Zot pa kone enn zour normal bizen
Mars ar zouti? Twa, ki travay to fer?
SARPANTIE
Mwa misie? Sarpantie!
MAROULOUS
Kot to rabo, to marto, to pie-drwa?
Kifer to finn met zoli lenz sorti?
Twa dir mwa ki to travay?
KORDONIE
Kouma pou dir ou sa? Si konpar mwa ar enn bon zouvriye, mwa mo enn…enn…rakomoder.
MAROULOUS
Ki to travay? Reponn kare-kare?
KORDONIE
Enn travay, mo dir ou fran, ki mo fer ar mari plezir. Misie mo pas mo lavi bous trou.
MAROULOUS
Ki travay sovaz? Piaw, ki to travay?
KORDONIE
Pa dekole Patron, pa fer sa! Me, pa traka, si ou dekole mo va kol ou.
MAROULOUS
Ki to’le dir, kol mwa? Koze move salte!
KORDONIE
Kol ou semel.
FLAVIOUS
To enn kordonie, pa vre?

KORDONIE
Ekout mwa mo bourzwa, mwa mo gagn zafer ar lapo. Mo pa gagn zafer ar lapolitik, ar lapolis, ar lapoli… Konpran? Mo gagn zafer ar tou lapo parski mwa patron, mwa mo dokter vie soulie. Kan zot pa bien mo okip zot. Tou sa bann bon dimoun ki kontan lapo nef, mo okip zot transaksion.
FLAVIOUS
Kifer to pa dan to travay zordi…?
Kifer to pe amenn zot mars-marse?
KORDONIE
Mo bourzwa, konpran gordonn! Mo fer zot iz zot soulie, lerla mo gagn travay. Me anverite patron, nou’nn pran enn zour konze ou selebre viktwar Sezar.
MAROULOUS
Ki selebre? Ki pake li’nn kase?
Ki prizonie li pe amenn dan Rom
Pou li merit enn lakey triyonfal?
Bann engra, tilespri pir ki bebet,
Bann nimakarram, bann Romen foser
Finn bliye Ponpe? Rapel kan sak fwa
Zot mont lor miray, lor pie, lor fortres,
Lor latour, lor balkon, we lor lakaz,
Zot zanfan dan lebra, zot asize
Atann enn lazourne e parfwa plis
Zis pou zot kapav trouv Ponpe pase.
Ler zot trouv li depi lwen pe vini
Zot pa ti pe sote-pile ansam,
Kriye telman for ki lamer tranble
Ar leko zot lavwa dan vant later?
Zot pa rapel? Zot memwar finn vinn kourt!
Azordi zot pe met zoli kostim?
Azordi zot pe pran enn zour lokal?
Azordi zot pe fann petal fler lor
Sime asasen bann zanfan Ponpe?
Ale! Tire!
Al zot lakaz, tom lor zot de zenou
Dimann bondie pardon, pa pini zot
Pou zot pese kras dan zot prop lasiet.
FLAVIOUS
Ale bann kamwad, pou pey zot pese
Rasanble tou ti-dimoun kouma zot
Lor lakot e laba plor tou zot larm
Dan lamer ziska ki enn radmare
Vinn balye prop zot pese lor later.
(bann ti-dimoun sorti)
To’nn trouve kimanier tous zot boubou?
Krak zot, fer zot fonn kouma ti-toutou.
Pran sa sime la, al kot Kapitol,
Mwa mo pas isi. Ras bann oriflam
Kraz dekorasion partou kot ena.
MAROULOUS
Pa pe rod lamerdman?
To kone zordi fet Lendepandans.
FLAVIOUS
Avoy zot ferfout! Ras dekorasion
Lor stati Sezar. Tou. E letansa
Mwa, mo dispers lafoul bado, kirye;
Twa’si fer parey, pa les zot goupe.
Bizen tay-tay lezel Sezar, fer li
Retourn lor later, koup-koup so lake.
Si les li kas lalinn, nou fini net,
Nou vinn so esklav, li pou kraz latet.

Continue reading “ZIL SEZAR par WILLIAM SHAKESPEARE”