MALVOLIO MAY DAN LAK

THE GULLING OF MALVOLIO
(ENN EXTRE LERWA BWAR)

TWELFTH NIGHT SHAKESPEARE – TRADIKSION/ADAPTASION PAR D.V
Enn lasam dan lakaz olivia; Sir Toby ek Sir Anndrou rantre

SIR TOBY
Vini Sir Anndrou. Si to pa ankor al dormi apre minwi, savedir to finn lev boner. Early bird catches the worm. Bravo!
SIR ANNDROU
Kaajani! Toultan mo ti kwar lev tar donn retar.
SIR TOBY
Erer kamarad! Erer! Rezonnman rann kouma enn ver vid. Al dormi apre minwi se al dormi boner gramaten. Komprenndo! Dan lavi ena kat eleman.
SIR ANNDROU
Laverite vre. Anverite dan lavi ena zis de: manze ek bwar.
SIR TOBY
To enn fizolof! Anou manze-bwar. (Li kriye for) Mariya, amenn enn brok diven.
Mangann rantre
SIR ANNDROU
Ala jalsa douniya!
MANGANN
Eh mo de koko, anou fer enn triyo.
SIR TOBY
Vini, vini, vini, mo fouka. Bat enn sawal.
SIR ANNDROU
Vre sa. Li sant bien. Olie pitay mo ti pou prefer ena so zoli lazam ek so zoli lavwa. Yer swar to ti fer mwa bien riye ar to jok lor bakanal mont souval, lor karay so dan sodier, lor cholo ki bwar diven kaspalto. Mo ti donn twa enn zoli gousaz pou to laryaz, pa vre.
MANGANN
J’ai empoché votre generosité. Nene Malvolio pa enn dekapsilater; mo trannsenk met legan e mo dalon pa frekant mezon.
SIR ANNDROU
Zoli jok, zoli jok! Aster sant enn sante.
MANGANN
Zot ole enn sante moral ousa sante lamour?
SIR ANNDROU
Sante lamour. Moral rann!
MANGANN

Kas gouyav baba, pa tini-tini
Letan pa atann personn:
Samem sa fler ki pe riye zordi
Dime, dime pou riy zonn.

Lerwa soley, lalanp parasol ble
Amizir li mont lao
So dife refrwadi, so ler vinn pre
Pou tranp lasann dan dilo.

SIR ANNDROU
Vava!
SIR TOBY
Alime dife!
MANGANN

Kan bann zenes zot dife ankor for
Lavi nisa, jos partou;
Me ler laz rantre, laflam pe al mor
Freser liver bous bann trou.

Pa fer to timid baba, chom lavi;
Tank to kapav, gout enn gous
Parski baba, kan to fri finn fletri
Fini! Pa pou’ena repous.

SIR ANDROU
Enn lavwa dimiel!
SIR TOBY
Alenn pouri!
SIR ANNDROU
Wi, wi! Dimiel pouri.
SIR TOBY
Si servi nene, li sant kouma dimiel fermante. Anou fer lesiel tranble. Lev makanbo ziska sovsori boure. To do or not to do, that is the question.
SIR ANNDROU
Anou fer. Mo kouma lisien dan lamizik
MANGANN
Mo toutou zap de ton anba bef.
SIR ANNDROU
Foul laverite! Nou sant ‘Gopia’.
MANGANN
Choupchap gopia. To fer mwa apel twa gopia.
SIR ANNDROU
Pa timan nean! Dimoun kontan apel mwa gopia. Avoy lamizik. Li koumanse: ‘Choupchap’.
MANGANN
Kouma pou koumanse e fer choupchap anmemtan?
SIR ANNDROU
Pa fer fos Mangann. Larg sa lavwa la.
Zot sante, danse
Mariya rantre
MARIYA
Aret sa tapaz la. Si Madam pa finn fini dimann Malvolio vinn aret zot lelan, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
(Li sant enn melanz) Ki ti balye la, madam lonorab ki ti balye la. Kaise belona do koko, kaise belona. Bay Abou trap to direksion, vir to manivel. Dil deke deko, dil deke deko. Donn mwa de boutey bay Kedou, Dan Lenn at ana, a Moris bahout atcha…
SIR ANNDROU
Sir toby, ou enn zeni mizikal, parey kouma mwa.
MARIYA
Trankil vouzot. Li pe vini.
Malvolio rantre
MALVOLIO
Mesie, zot latet pa bon? Kot zot kwar zot ete? Lespri pa bon; manier finn fonn? Yap-yap, fer tapaz kouma soular dan tavern? Zot pa respe dimoun ki bizen dormi? Okenn respe pou ton ek tan!
SIR TOBY
Fos! Nou gard ton ek tan kan nou sante. Grate ale!
MALVOLIO
Sir toby, les mo dir ou kare-kare: Madam axepte ou isi parski zot fami me li pa dakor ar ou move manier. Si ou kapav dir orevwar ou move manier, bien bon. Ou kapav reste. Sinon bay-bay Sir Toby.
SIR TOBY
(Li sante) Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara …
MARIYA
Tini-tini Sir Toby!
MANGANN
Larim dan nene, dilo dan lizie,
Laz pe rantre, li ganase.
MALVILIO
Abon!
SIR TOBY
Pa kwar mo pe mor, do baba,
Pa kwar mo pe mor.
MANGANN
Koze mo mam, koze!
MALVOLIO
Mo pou raport zot.
SIR TOBY
Mo fann ar li?
MANGANN
Fann ar li. Fann ar li.
SIR TOBY
Ki to dir? Ki to kwar to’ete? To zis enn anplwaye isi. Mwa mo tonton Madam la. Parski to deklar piriten, dapre twa, lemonn bizen aret amize.
MANGANN
Sa ki apel zoli koze!
Li sorti
SIR TOBY
Malvolio, al okip to okipasion e fou mwa lape. Mariya, amenn enn brok diven.
MALVOLIO
Si ou respekte Madam, ou pa gagn drwa, Mariya, ankouraz dezord dan so lakaz. Mo oblize raport ou.
Li sorti
MARIYA
Al denge!
SIR ANNDROU
Mo bien anvi bwar kan mo gagn fen; chalenj li pou enn diel, refiz lager e boufonn li.
SIR TOBY
Fer sa. Drafte enn chalenj e mo pou livre to let momem, viva-voce.
MARIYA
Sir Toby, tini-tini. Depi vizit sa zenn Misie ki travay pou Dik Orsino, Madam koumadir finn manz mous-zonn. Les Mister Malvolio dan mo lame. Si mo pa reysi tourn li anbourik e fer tou dimoun boufonn li, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
Dir mwa tou.
MARIYA
Zot kone li kontan deklar piriten?
SIR ANNDROU
Si mo ti kone, mo ti pou kas so lagel.
SIR TOBY
Akoz li enn piriten? Donn to rezon.
SIR ANNDROU
Peyna rezon me mo pou fer li kanmem.
MARIYA
Enn move zokris sa. Enn roderdeler, enn roder bout, enn boufon ki aprann bel-bel expresion par ker e servi zot andeor kontex. Li kwar li enn terib, lerwa pa so kouzen; li kwar ki tou fam ki get so vizaz tom amoure ar li. Mo pou servi sa pou may li dan lak.
SIR TOBY
Kimanier?
MARIYA
Mo pou ekrir enn biye dou ki dekrir ‘so bote’. Mo pou imit lekritir Madam. Fasil sa. Mo fer Malvolio gagn let la. Mo sir li pou persiade ki Madam amoure ar li.
SIR TOBY
Mo pe santi lay.
SIR ANNDROU
Lay dan mo nene.
MARIYA
Benker sek, Malvolio rant dan latrap. Mo pou dir zot kot zot bizen kasiet pou get tamasa. Prepar zot pou trap vant, riye. Al dormi, dime nou regle kont. Salam
Li sorti
SIR TOBY
Bonswar O Kamasoutra!
SIR ANNDROU
Enn bay 35!
SIR TOBY
Li enn ras apar e li ador mwa.
SIR ANNDROU
Mo ti konn sa enn fwa.
SIR TOBY
Finn ler pou al kaysou. Sevalie Anndrou, pitay pe manke.
SIR ANNDROU
Si mo pa may ou nies mo pou fat net.
SIR TOBY
Avoy fizon. Si to pa gagn li, apel mwa trou may.
SIR ANNDROU
Si mo pa dir sa, mwa mo enn trou may.
SIR TOBY
Tro tar pou al dormi. Ena enn boutey dan mo lasam. To vini?
Zot sorti

Continue reading “MALVOLIO MAY DAN LAK”

DROPADI – nouvo version

LIBRETO ENN TRAZI-KOMEDI MIZIKAL
ENSPIRE PAR MAHABHARATA.

©Dev Virahsawmy Foundation. The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

PREFAS

Apre ‘Zozef Ek So Palto Larkansiel’ (1981) ki ti enspire par Ansien Testaman e ki ti devlop enn senbol politik, larkansiel, kom soubasman pou konstrir nasion Morisien, mo ti al rod enn lot senbol dan enn lot tex relizie, Mahabharata. Dan sa liv la mo ti dekouver lafors Dropadi ki ti tini 5 frer Panndava ansam ar so lespri ek so lekor.

Apre lexperyans ‘Zozef’ mo ti ekrir libreto enn trazi-komedi mizikal ki depi plis ki 35 an pe dormi dan enn tirwar. Me ‘ZOZEF 2014’ finn donn mwa anvi revizit ‘Dropadi’ e fer detrwa ti retous. Kikfwa kan sa travay la fini, ‘Dropadi’ pou retourn dan so tirwar pou enn deziem vwayaz 35 an. Me pa fer nanye!

Enn zour kitfwa bann zenn pou gagn anvi servi sa materyo la pou dir zot aspirasion. Konfli ant zanfan de frer (Panndou ek Dritarashtra) fer nou rapel tou bann zistwar zenosid kot imen touy imen. Pourtan tou imen ena mem anset. Nou tou sorti Lafrik.

Eski bote larkansiel ki tini 7 kouler ansam ek lentelizans leker Dropadi ki tini 5 frer ansam pou kapav ed nou pei vinn enn repiblik miltirasial ek miltikiltirel, toleran ek zenere? Letan pou dir.

Avek experyans ki letan amene, mo santi ki bann azisteman finn vinn neseser pou ki kreasion la reponn lapel REPIBLIK MARITIM MORIS dan 3em milener.

D.V

Avril 2017

BANN PERSONAZ

BANN PANNDAVA

LARENN KOUNTI, mama Karna ek 5 frer Panndava;
5 FRER PANNDAVA:
• YOUDISHTIRA
• BIMA
• ARJOUNA
• NAKOULA
• SAHADEVA
DROPADI, fam 5 frer Panndava

BANN KAWRAVA

LERWA DRITARASHTRA
LARENN GANNDARI
DARYODANA, lider Kawrava
SANNDIAYA, frer Daryodana
SHAKOUNI, tonton Daryodana
VIDOURA, konseye lerwa; li osi tonton bann Panndava ek bann Kawrava
KARNA, zanfan Larenn Kounti ki mars ar bann Kawrava

BANN LEZOT PERSONAZ

NARATER
KER FAM
LAVWA FAM
LAFOUL
ENN ZENN TI GARSON
VIE CHACHA
VIE CHACHI
BANN ZANFAN
ENN TIFI
ENN POLISIE
BANN DIMOUN
ENN MESAZE RWAYAL
BANN GROLEBRA KAWRAVA
SEF GROLEBRA KAWRAVA

PROLOG

DROPADI FINN NE

(Lamizik solanel kouma lapriyer)

NARATER
Ver leker istwar letan tourn so far
Pou depoz so zerm dan vant marenwar;
Lekor kont lekor dan enn mem frison
Zot pe donn nesans zot prop kreasion.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Dan lebra istwar letan bourzone,
Toulede lekor tranble, frisone;
Lekor kont lekor, letan ek listwar
Pou akous ansam pwazon dezespwar.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lor lezel istwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lame dan lame, letan ek listwar,
Pou seki trouv kler zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Letan ek iistwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later, gran ser silansie.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

Continue reading “DROPADI – nouvo version”