ANOU RANZ SIME EK PON (LET’S BUILD ROADS AND BRIDGES)

ANOU RANZ SIME EK PON
(LET’S BUILD ROADS AND BRIDGES)
DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION – The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.


Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

01. LAMOUR KONPASION-PARDON

Lalimier Lamour amenn lizour toulezour;
Konpasion, pardon, partaz: materyo ranz pon.
Me Mamon dir non, non, non; bizen ranz miray;
Met zepis gourman ek egois dan karay.
Lamour-Pardon dan partaz rod tengn nou laraz;
Olie konstrir sitadel, koup pie pou fer fles,
Dir nou pa perdi letan ar nenport so zes;
Ranz bann pon lor larivier, konekte vilaz.

Me lespri Mamon pli for dan latet pagla;
Fer lalians ar Toupoumwa, enpoz so lalwa:
“Dan vre paradi ena plennti lor-larzan;
Plis pitay plen tenk, plis vinn prezidan.”

Materyo ranz pon pe triy lanti dan prizon
Me zot sir dime Mamon pou dimann pardon.

04.01.18

COMPASSIONATE AND MERCIFUL LOVE

Love’s light brings life everyday;
Pity, peace help build bridges.
But Mammon says niet; build walls;
Season life with egogreed.
Mercy keeps fury in check;
Decries forts and weaponry;
Waste not your time in folly;
Rather build roads and bridges.

But Mammon reigns supreme;
Builds power with Imemine:
“Bliss is spelt ‘money and gold’;
Blessed wealth makes you lord-king.”

In jail, bridge-building impulse
Believes Mammon will beg for peace.

Continue reading “ANOU RANZ SIME EK PON (LET’S BUILD ROADS AND BRIDGES)”

KARAY SO

KARAY SO

(pou Gerard Sullivan)

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Dan Balaklava, voun dan marekaz
Finn tir so sapo, kabos so ledo,
Bes so latet net pou dir namaste
Mazeste beton ar kasket lapay.
Lao dan lezer avion tou kouler
Pe fer lake pou debark konnteyner
Ranpli ar vakans nisa ekzotik,
San bliye masaz nisa erotik.
Laba dan dilo kargo konteyner
Fouy mama-lamer, desarz so pwazon
Dan matris lavi ler lizie kaylous,
Zorey pa tande finn tourn zot ledo.
P.I.B pe kas pake, klos lesiel,
Dezel Pol-Nor.
Karay so!

Tae! Nouvo lespas, nouvo resours!
Alala bel-bel devlopman!
Fini resesion, fini enflasion!

Karay so!
Glason finn klose!

******

Parvati pe anter so zanfan;
Seki dan so vant bien malad;
So mari, Bramma, anba later;
Enn mem maladi finn koken
Lavi enn fami.
Pourtan ti dir li protez so fami!
Fam pa gagn drwa dir non;
Parvati sede pou gagn lape
Me olie lape pe gagn lamor,
Enn deryer lot.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Vila delix pou foulous dideor,
Pa fer nanye si mal-gagne;
Teren golf; zarden exo-erotik;
Sekirite elektro-elektronik;
Pa bizen gardien kanpman,
Ni servant maf;
Job spesialize pou spesialis nisa.
Laba dan vilaz Jamila
Lafontenn koul sek;
Later pel-pele deklar fayit;
Manze dideor tarde pou vini;
Tibaba pe fen.
Karay so!

******

Morisia ledan pouri,
Exper dan fel CPE,
Fer sourir kari-ledan,
Sey kont zetwal dan lesiel,
ABBA! (Pa per gagn poro)
So ABC pa depas D,
Fer koumadir E.
Profeser Liniversite
Bat tanbour sixe,
Kalite iniversel.
Tapaz tanbour touf zenosid kiltirel.
Karay so!
Glason finn klose!

******

Pie mang fleri dan liver;
Divan glase bril so dime;
Flanbwayan larg petal rouz
Avan so fey ver ouver.
Mama-Later gagn kongolo;
Nepli kone kan met triko;
Gagn so-fre; tranble-transpire.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Continue reading “KARAY SO”