ON THE ROAD AGAIN (abridged)

 

When I was a little boy on the dusty road of Goodlands
I was told I was a ‘Telgu’.
My ‘Telgu’ father fathered a child with a ‘non-Telgu’ girl
Before marrying my mother
A ‘Telgu’ girl from Quartier Militaire
Where she had learnt Tifrer’s and others’ Creole songs
Which she sang to me:
• Pa bate li misie,
• Ler mo ti kontan twa Lilinn,
• Kari lalo milatres,
• Roule mon’pti Sir Zil,
• Nwar, nwar, nwar do mama,
• Charli – O, aret bwar diven banann …

My ‘non-Telgu’ friends who spoke Creole and Bhojpuri
Loved to tease me.
For them ‘tel’ was ‘oil’ and ‘gu’ was ‘shit’
And so I was – what was I? –
Oily shit or shitty oil?

Continue reading “ON THE ROAD AGAIN (abridged)”

LAPRIYER INIVERSEL

LAPRIYER INIVERSEL

Mama-Papa, kreater liniver,
Zot finn donn nou enn zarden espesial
Me nou finn fer li vinn enn simitier
Akoz nou finn vinn gourman leker sal.

Ti’ena plas pou nou, pou fler ek zwazo;
Ti’ena varyete ek diversite
Ki ti fer lezot dan lesiel lao
Boude, moulougande, dekonserte.

Linet dolar lor lizie bar regar;
Anpes nou konpran bote divan nou.
Ego-gourmandiz pe nouri vantar;
Gonfle mesanste dan lespri zalou.

Nou pe plant pwazon dan karo Mamon;
Nou nouri lamor dan poumon zanfan;
Piyaz fer fraka dan tou lorizon
Parski lespri Mamon divan-divan.

Papa-Mama kreasion, gid nou pa;
Ed nou pou nou sanz nou manier fatra;
Ed nou derasinn laliann fos karrma
Ki finn fil partou dan nou douniya.

Mama-Papa lalimier, fer tou kler
Pou ki nou reysi trouv sime meyer.
Pardonn nou erer; efas nou maler
Pou ki nou zanfan dime konn boner.

Dev Virahsawmy
14.02.2018