KARAY SO

KARAY SO

(pou Gerard Sullivan)

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Dan Balaklava, voun dan marekaz
Finn tir so sapo, kabos so ledo,
Bes so latet net pou dir namaste
Mazeste beton ar kasket lapay.
Lao dan lezer avion tou kouler
Pe fer lake pou debark konnteyner
Ranpli ar vakans nisa ekzotik,
San bliye masaz nisa erotik.
Laba dan dilo kargo konteyner
Fouy mama-lamer, desarz so pwazon
Dan matris lavi ler lizie kaylous,
Zorey pa tande finn tourn zot ledo.
P.I.B pe kas pake, klos lesiel,
Dezel Pol-Nor.
Karay so!

Tae! Nouvo lespas, nouvo resours!
Alala bel-bel devlopman!
Fini resesion, fini enflasion!

Karay so!
Glason finn klose!

******

Parvati pe anter so zanfan;
Seki dan so vant bien malad;
So mari, Bramma, anba later;
Enn mem maladi finn koken
Lavi enn fami.
Pourtan ti dir li protez so fami!
Fam pa gagn drwa dir non;
Parvati sede pou gagn lape
Me olie lape pe gagn lamor,
Enn deryer lot.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Vila delix pou foulous dideor,
Pa fer nanye si mal-gagne;
Teren golf; zarden exo-erotik;
Sekirite elektro-elektronik;
Pa bizen gardien kanpman,
Ni servant maf;
Job spesialize pou spesialis nisa.
Laba dan vilaz Jamila
Lafontenn koul sek;
Later pel-pele deklar fayit;
Manze dideor tarde pou vini;
Tibaba pe fen.
Karay so!

******

Morisia ledan pouri,
Exper dan fel CPE,
Fer sourir kari-ledan,
Sey kont zetwal dan lesiel,
ABBA! (Pa per gagn poro)
So ABC pa depas D,
Fer koumadir E.
Profeser Liniversite
Bat tanbour sixe,
Kalite iniversel.
Tapaz tanbour touf zenosid kiltirel.
Karay so!
Glason finn klose!

******

Pie mang fleri dan liver;
Divan glase bril so dime;
Flanbwayan larg petal rouz
Avan so fey ver ouver.
Mama-Later gagn kongolo;
Nepli kone kan met triko;
Gagn so-fre; tranble-transpire.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Continue reading “KARAY SO”

THANATOS LOR BAZ

THANATOS LOR BAZ

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

• HAMLET: Get thee to a nunnery – why
wouldst thou be a breeder of sinners?
W. Shakespeare

• Dear Mother, dear Mother, the Church is cold,
But the Ale-house is healthy, and pleasant and warm;
Besides I can tell where I am used well,
Such usage in Heaven will never do well.
William Blake

•Resuscité le matin du premier jour de la semaine, Jesus apparut d’abord à Marie de Magdala, dont il avait chasé sept demons.
St Marc

1

Lotorout monte-desann
Fer laronn parad gratsiel,
Santinel fezer Lanpir Beton-Neon;
Lasanser monte-desann
Transport marsandiz-dimoun,
Dimoun-marsandiz.
Mahamegapolis mekano-elektronik
Roule kouma moter nef –
Chouning peper.

Laba lor marse mondial
Pri diri pe tonbe, pri kafe pe kraze,
Pri disik degrengole.
Chouning peper.
Bangladesh, Zaïre, Brezil
Get reset grene,
Nivo det monte.
Dan lesiel zetwal pe tengn,
Lor later lizie pe sonbre;
Trip sere, lagorz amare
Planter pe bwar pestisid;
Dan lekiri, dan patiraz
Kadav zanimo pe nouri korbo;
Personn pa fer signdekrwa
Ler laklos legliz sone.

Dan Mahamega-eta
Lendistri militaro-nikleer
Pe ponp resours dan trou kanon
San fon;
Pe fann lasid dan liniver,
Anba later, anba lamer;
Fouy trou dan latmosfer;
Deregle termostat –
Baromet gagn vertiz.
Saser-bonbardie desir lesiel, eklat baryer son,
Depoz semans lamor dan vant lamer, dan vant later;
Krwazer-destrwayer vaxinn plankton ar viris sterilite;
Tenk kraz legliz Eros, met partou plat
Pou fer plas pou moniman Thanatos.

Dan Pakistan, dan Bolivi, dan Somali
Disab pe nway dilo, lamor fer latizann ar lavi.

Senier Pinision-Vanzans
Pe vey enn seke
Pou enstal so tronn
Dan karo brile.
So bann sibaltern
Bien kone ki pou plante
Pou fer tranzaxion pouse.
Chouning peper.
Lapoud tou kalite
Koumans sirkile,
Rant dan nam zenes.
Zarden fler vinn eg.
Disik nepli dou,
Dal sezi pa pe kwi,
Kokoa gagn traka,
Kokainn vinn king.
Biznes nor-sid, sid-nor, nor-nor, sid-sid prospere;
Pikan raket partou,
Fler violet fane.
Sivilizasion kanon finn met ba
Kiltir sereng.

Romeo ek Ziliet tranble,
Pol ek Virzini strese.
Ki pou fer ar ti-baba?
Ti-baba amenn traka.
Ki nou pou manze tanto?
Ki fim lor televizion?
Kot nou’ale prosenn vakans?
Bliye baba!
Tro gran traka.
Ferm robine reprodixion,
Koz zordi, pa koz dime,
Rod eternite dan aster.

Kot enn tom vid enn madam pe plore.
Lamour, lamour, lamour lib,
Lamour kreater, lamour partaz
Kot done pli for ki pran,
Lamour azenou divan bieneme
Pe pati dan zarden granit Senier Thanatos.
Sida kas lelan;
Dezir pe rod soulazman ek sekirite
Dan antray
Ti-zanfan.
Hamlet gagn noze,
Repous Ofelia.

Lasanser monte-desann,
Lotorout monte-desann.
Masinn la bien rode,
Chouning peper,
Friwil roul priz,
Desir koltar,
Kas pake.
Li’nn amenn so liberte –
Liberte aste-vande,
Liberte sakenn so sakenn,
Liberte sakenn so kote.
Letansa envanter masinn,
Enzenier mouvman
Nepli konn done,
Done-partaze.
Enn sel verb reste
Dan dixioner sivilize:
Pran! Pran! Pran!

Hamlet pe repous so bieneme;
Ti-garson Blake pe gagn bate;
Marie-Madeleine pe plore;
Li pe rod so bieneme.

Continue reading “THANATOS LOR BAZ”