ZE KONN, ZE DEBROUY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Poliglot natirel, otomatik
Dan pei extra kot san fer zefor
Nom, verb, azektif desann dan dalo
Mo lalang fleri – mo pa’nn dir fletri –
Roul kouma kanet, pa per alfabet.
Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Ki san vinegret prepar so salad.
Aster mo’nn konpran mo pa poliglot,
Ni trileng, ni bileng, ni literet
Me enn semileng, semiliteret
Ki pe nwaye dan pa konn alfabet.
Larouy dan lespri finn reysi anbrouy
Tou bann konpetans. Ze debrouy-debrouy.

15.04.2014

PARSKI LI ENN ZOM

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Dan renion sendika travayer transpor
Li menas fer lagrev
Parski patron la pe fer dominer
Me dan so bis li maltret
Vie bonom, vie bonnfam;
Arsel madam ek mamzel
Parski so pouvwar mont dan so latet.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Ar so bann kamarad polisie
Li plengne parski li pa finn gagn seki li anvi
Mem li pa merite.
Me dan travay, iniform lor ledo
Get kouma li maltret seki pli feb ki li;
Get kouma li abiz madam ek tifi.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Pou gagn promosion li’nn desann kalson.
Aster dan biro, sibaltern regret zot nesans;
Enn zennfi finn swiside.
Ler li rant lakaz, so madam marye pas kord.
Me se so drwa sa!
Parski li enn zom.

Li kriye for-for kont tou enzistis
Me ar so pouvwar li fer ankor plis;
Kan pe kraz so kor li denons lemal
Me kan li ki for lezot gagn dimal;
Pou li tousa normal
Parski li enn zom.

14.04.2014