UMAR TIMOL AN MORISIEN

TEX SOURS: 52 FRAGMENTS POUR L’AIMÉE; L’HARMATTAN, NOVEMBRE 2017;
TRADIXION PAR DEV VIRAHSAWMY

FRAGMAN 01
Tousala zot zanfan douler dan rev lizie ouver. Sa anpes nou vinn fezer. Li donn nesans zwisans parol ek lide. Enn may ar lot. Lerla bizen koze, dir ki nou ete, rakont nou zistwar, dekouver noumem dan lotla. Pa kwar li nou lot lamwatie. Li ena enn lot lepeser. Li ekler kote pa-kone dan so nam e pa-kone vinn kone dan zarden ilimine, taye par so lapo.

FRAGMAN 02
Nou tou nou finn may dan enn sel parol
samem seki
fann fernwar ar sizo lalimier.

FRAGMAN 03
Meyer Maya ki kaykoun. Mo bizen ki to la sak fwa ki lavi trase. Movi ar sa fose ant nou. Movi si dan lanwit to lekor vinn nahin. Movi ar laverite. San twa mo nanyeditou, napeyna mwa, mo zis mathi ki tay bann form dan granit memwar. Mo andey. Mo orfelen, mo finn perdi mister mazik kan parol tres seve realite.

FRAGMAN 19
Peyna sime bliye, nahin, nahin, nahin, peyna sime to vinn souvenir las-las, mo pa kapav, mo pa ole ki to vinn enn regre san disel, peyna sime, ar marto-sizo mo pou skilpte to nam dan pou mwa, peyna sime aret nesans-renesans to lalimier ki mo dekore ar to seve kotle.

02.08.18

A Farmer’s Ghost – Anju Makhija


Anju Makhija

Behind the trunk of a mango tree you were seen
vigilantly guarding rice fields; later,

collecting dung, rounding up cows,
you munched dry rotis, beat your daughter-in-law.

A farmer never leaves his land, they said,
till rice is safe from man and beast.

When bins are full, rice mixed with dry neem,
he will leave. The old man is dead, not asleep.

Nam Enn Tiplanter

Deryer tron enn pie mang to la
Pe vey karo diri; apre

To ramas kaka-vas, okip bann vas,
Manz farata sek, bat to belfi.

Tann dir enn tiplanter zame kit so later
Tank so diri pa ansekirite.

Me kan bann ferblan finn plen, proteze par fey lila sek,
Li chal. Bonom la finn kat, pa pe dormi.

That night, I read about witty Veetal,
short-tempered Zhoting, man-eating Hadals

and other Konkan spirits in The Times. Next night:
ghostbusting, to dispel tales spreading like flames

in the night. Dark face, still as a scarecrow,
leaning against a haystack, you were seen

by all but me. Disconcerted then, now I see the point:
dispelling superstitions city folk like;

but, to believe the imagined to be true
can be a way of life, a fact, a truth.

Sa swar la mo ti lir lor movezer,
Lespri malefik, lakesoungwa,

Mardeviren, minisprens. Leswar apre:
Fer nam tire pou met stop ar zistwar ki file

Dan lanwit. Figir sek, fix kouma bonomlapay,
Pe apiy kont pake lerb, zot tou ti trouv twa

Apart mwa. Sa lepok la mo ti dekonserte, aster mo konpran:
Kifer konbat siperstision ki dimoun lavil kontan;

Kwar dan seki nou mazine kouma laverite
Li enn fason viv, enn realite, laverite pir.

27.07.18