MO LAPRIYER

DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

1. BONDIE SEGNER

Mama-Papa ki partou;
Papa-Mama ki konn tou,
ki ti la avan letan,
ki pou la apre Zizman;
Twa ki ti larg Koumansman
fer mil miliar galaxi
donn nesans toutsort lavi
bebet ek entelizan,
ekler sime to zanfan
ki souvan pe fer erer
bliye ki To Kreasion
ti ne dan Leker Lamour;
bliye ki lamour enn zour
pou fer nou retourn dan four
kot ar enn plot later glez
To ti ranz labrez, lanez.

Mama-Papa Liniver
gid nou pa pou fer nou fer
pie fler ek fouzer grandi,
pie fri ek karo fourni;
Papa-Mama Lalimier
ekler nou lespri dan nwar
pou ed nou kiltiv lespwar
dan karo pikan fezer;
Mama-Papa Bienneme
Fer ki To Lamour sakre
Absorb nou tou enn par enn
e ar Twa fer tou vinn Enn.

2. PLANT ENN PIE

Olie depans lenerzi
dan servis ek dan sistem
O Bondie Lamour-Pardon
dir tou bann zenerasion
toulezour met dan later
enn lagren ousa enn plant
pou dir nou Mama-Papa
ki nou bien sagren erer
ki finn fer zoli zarden
vinn dezer ek simitier.

Olie gaspiy nou resours
dan flafla ek vantardiz
dir so gran ek so piti
souy larm dan lizie zanfan,
kalme soufrans inosan,
viktim sovazri pouvwar;
olie plen pos gourmandiz,
partaz seki neseser
pou fer sourir revini
lor figir zom, fam, zanfan.

Pou ki lavi kontinie
nou plant pie ki donn manze,
pirifie ler nou respire,
donn lonbraz pou repoze,
fer zarden revinn frengan.

Continue reading “MO LAPRIYER”