ENN TI LAPRIYER

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

ENN TI LAPRIYER

O Gran Lespri Siprem, Entelizans kosmik,
Lasours mizerikord, lamour, bonte, pardon,
Ekler lespri dimoun. Fer ki sak pa nou fer
Fer nou koste ar twa; fer ki sak mo nou dir
Vinn petal fler kouler; fer ki tou nou aksion
Fer lemal rekile; fer ki tou nou panse
Fer solidarite, lamour ek lamitie
Vinn kiltir mesianik, enn vizion profetik.
Nou tou ki viv isi, nou zis enn etensel
Ki sorti dan laflam laforz dou eternel
E pandan nou vwayaz andeor nou lakaz
Nou aprann sak segonn profonder To langaz
Pou ki liberasion absorb nou lenerzi
E lerla nou tou gout eternel paradi.
Tanki nou ankor maf nou ne ek nou re-ne
Pou fer fas nou lanfer andeor To lape.
O Gran Lespri Siprem, Entelizans kosmik,
Donn nou sazes itil pou fer nou gagn konpran
Veritab rekonpans li pa fer ar larzan,
Ar ilizion maya ki angourdi nou nam;
Veritab rekonpans se moksha zom ek fam
Ki fonn pou vinn enn sel ar Lespri Koumansman
Ki pa konn finision dan prezan permanan.
Mersi To finn donn mwa entwision profetik.

Dev Virahsawmy
26.02.13

MO LAPRIYER

MO LAPRIYER

DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

1. BONDIE SEGNER

Mama-Papa ki partou;
Papa-Mama ki konn tou,
ki ti la avan letan,
ki pou la apre Zizman;
Twa ki ti larg Koumansman
fer mil miliar galaxi
donn nesans toutsort lavi
bebet ek entelizan,
ekler sime to zanfan
ki souvan pe fer erer
bliye ki To Kreasion
ti ne dan Leker Lamour;
bliye ki lamour enn zour
pou fer nou retourn dan four
kot ar enn plot later glez
To ti ranz labrez, lanez.

Mama-Papa Liniver
gid nou pa pou fer nou fer
pie fler ek fouzer grandi,
pie fri ek karo fourni;
Papa-Mama Lalimier
ekler nou lespri dan nwar
pou ed nou kiltiv lespwar
dan karo pikan fezer;
Mama-Papa Bienneme
Fer ki To Lamour sakre
Absorb nou tou enn par enn
e ar Twa fer tou vinn Enn.

2. PLANT ENN PIE

Olie depans lenerzi
dan servis ek dan sistem
O Bondie Lamour-Pardon
dir tou bann zenerasion
toulezour met dan later
enn lagren ousa enn plant
pou dir nou Mama-Papa
ki nou bien sagren erer
ki finn fer zoli zarden
vinn dezer ek simitier.

Olie gaspiy nou resours
dan flafla ek vantardiz
dir so gran ek so piti
souy larm dan lizie zanfan,
kalme soufrans inosan,
viktim sovazri pouvwar;
olie plen pos gourmandiz,
partaz seki neseser
pou fer sourir revini
lor figir zom, fam, zanfan.

Pou ki lavi kontinie
nou plant pie ki donn manze,
pirifie ler nou respire,
donn lonbraz pou repoze,
fer zarden revinn frengan.

Continue reading “MO LAPRIYER”