LAPRIYER

LAPRIYER INIVERSEL

Mama-Papa, kreater liniver,
Zot finn donn nou enn zarden espesial
Me nou finn fer li vinn enn simitier
Akoz nou finn vinn gourman leker sal.

Ti’ena plas pou nou, pou fler ek zwazo;
Ti’ena varyete ek diversite
Ki ti fer lezot dan lesiel lao
Boude, moulougande, dekonserte.

Linet dolar lor lizie bar regar;
Anpes nou konpran bote divan nou.
Ego-gourmandiz pe nouri vantar;
Gonfle mesanste dan lespri zalou.

Nou pe plant pwazon dan karo Mamon;
Nou nouri lamor dan poumon zanfan;
Piyaz fer fraka dan tou lorizon
Parski lespri Mamon divan-divan.

Papa-Mama kreasion, gid nou pa;
Ed nou pou nou sanz nou manier fatra;
Ed nou derasinn laliann fos karrma
Ki finn fil partou dan nou douniya.

Mama-Papa lalimier, fer tou kler
Pou ki nou reysi trouv sime meyer.
Pardonn nou erer; efas nou maler
Pou ki nou zanfan dime konn boner.

Dev Virahsawmy
14.02.2018

EKOUT LAMOUR KOZE

EKOUT LAMOUR KOZE

Mo ti enn atom glase eternel
Ki ti ena tou me ki ti tousel.
Mo ti pe anvi partaz ar kikenn
Seki mo lespri anpermanan zenn
Ti pe mazine dan atom konple
Kot tou bien regle pou leternite.

Mo prop entwision vinn mo volonte!
Enn kou enn Bel Beng! Atom eklate!
Mo volonte larg dife kreasion,
Donn nesans letan, lespas ek aksion.
Lavi ek lamor lerla lev latet
Pou mate, gete kisannla ki met.

Rezilta la bon mem bann pa konpran
Dir ki kreasion bizen san Satan;
Petal san pikan, plezir san douler,
Anz san Lisifer, meyer san erer.
Zot ti pou aprann, zot ti pou kone
Veritab progre san konn liberte?

Finn ena erer, pou ena maler;
Boner destrikter, maler konstrikter
Tousa neseser pou nou avanse
Ziska ki enn zour nou tou fizione
Pou vinn enn atom glase eternel
San ki personn pa santi li tousel.

06.07.2013