LITERESI AN MORISIEN EK ANGLE

(Enn Program Bazik Pou Profeser)

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

(Pou Bann Profeser Prevokbek Pou Dir Zot Mo Apresiasion)

ENTRODIKSION
Ar lexperyans ki nou ena aster atraver PREVOKBEK nou kapav dir ki Kreol Morisien (KM), ki nou pou apel MORISIEN dan sa ese la, limem meyer mediom pou fer dimoun aprann  lir ek ekrir dan Repiblik Moris e anmemtan montre dimoun lir ek ekrir Angle atraver metod GRAMER-TRADIKSION.
Amizir dimoun aprann plis lor program Prevokbek zot vinn dimann nou si kapav itiliz li dan lezot domenn pou al dan direksion literesi iniversel. Dan prizon mazorite  prizonie pa konn lir ek ekrir. Akoz sa li bien difisil fer travay reabilitasion ek formasion profesionel. Li preske enposib donn formasion profesionel bann travayer ki  pe perdi plas parski mazorite, sirtou bann fam, pa konn lir ek ekrir. Program prevokasionel gouvernman dan lekol segonder, li enn gran fiasko. Sel solision se enn program kouma nou pe servi dan bann klas PREVOKBEK. Dan bann lekol ZEP bizen entrodir literesi dan lang maternel ek literesi an Angle atraver metod GRAMER-TRADIKSION, kouma nou fer avek boukou sikse dan bann klas PREVOKBEK. Kominote AfroKreol pe dimann ki rekonet zot lang (KM) kouma lang ansestral dan lekol primer. Sa li enn demann
lezitim e okenn demokrak pa kapav refiz zot sa drwa la. Bann AfroKreol zot reprezant 25% popilasion Repiblik Moris me zot lang maternel ek ansestral pa rekonet e pa ansegne dan lekol primer. Parkont pou bann Marati (2%), Telegou (3%), EroKreol (4%), Tamil (6%), Mizilman (16%) zot lang ansestral direk ou endirek e/ou maternel li rekonet ek ansegne. Eski li zis sa? Eski li demokratik sa? Tou sa bann devlopman la motiv nou pou prepar enn program pou form bann profeser pou ed zot reponn lapel. Koumsa zot pou kapav ed zanfan ek adilt pou gagn enn nivo literesi rezonab an Morisien ek Angle pou fer fas bann problem dan enn peryod ki pou vinn deplizanpli difisil akoz kriz serye dan sistem kapitalis ek global warming.

Sa ese la li divize an 5 parti. Dabor ena enn sapit lor grafi (bann sign/grafem), lor dekoupaz bann mo dan enn fraz ek lor ponktiasion. Answit ena enn sapit lor gramer ek striktir bann fraz. Trwaziem sapit li lor devlopman enn Basic Mauritian English e lenformasion bazik lor metod Gramer-Tradiksion. Katriyem sapit li lor tradiksion (depi Morisien ziska Angle; depi Angle ziska Morisien). Senkiem sapit li donn posibilite pou devlop enn gou pou literatir Morisien.

D.V
Avril 2009

Sapit 1
FIT KREYON MO DALON

Pou kapav ekrir nou lang, nou bizen konn bann grafem ki nou servi.

LALIS GRAFEM

SIGN         LEKZANP
a           avion, akter, valer, laba,
an        anler, antere, ban, batan,
ann     bann, kann, vann, banndouk, kannwa, ravann,
ar         bar, kar, par, laplipar, lapartaz,
b          bom, labarb, sab, krab,
ch       chombo, chal, cholo, mach,
d         dal, model, malad,
e         ede, lede, fouke,
en      enbesil, enkrwayab, kenke, sen, fen, … N.B ‘en’ pli bon ki ‘in’
enn    enn, benn, kenn, grenn, fennsifer, lapenn, latrenn
er       ler, per, perse, lider, fezer,
f         fam, zafer, laf, maf,
g        gra, gou, lagam, bag,
gn     gagn, lakagn, pagn, pengn,
h        harr, haj, horl, horni, halim
i          isi, lizie, kri, kari,
in       drink. link, sink
inn    finn, lalinn, latrinn,
ir        irzan, lir, mir, pirte,
j          jam, maja, baj, baja,
k        kalot, kolos, lakol, lak, tike,
l         lam, malen, lamal,
m      mo, kime, krim, bom,
n       non, nam, lane, dimoun,
ng     vangvang, lavarang, bang, miting
o        oval, oter, tolere, loto,
on      bon, onte, lontan, boulon,
onn   konn, konntou, kolonn, bonbonn, ponn, reponn
or       orfelen, lor, morso, antor,
ou      ouver, oubien, boutey, labou,
oun   dimoun, tountoun, voun
our    four, lakour, lizour, letour
p         pa, pous, lapat, koup, lakoup
r          rabote, rido, tirwar, bare, laraz,
rr        harr, garrbarr, barrtann, sourr
s         salte, sote, lasas, kas, pistas,
t          tonn, tann, tous, patol, patat,
v         vann, voun, lavarang, lakav, lalev,
w        waya, wi, wiski, tawa, sew, pwal, sawal,
x         tax, taxi, tex, boxe, … N.B ‘x’ ranplas ‘ks’
y         yapyap, yer, yoyo, travay, travayer … N.B servi ‘y’ dan koumansman ou lafen enn mo ousa enn silab. Sinon ‘i’ li preferab. Ekzanp: ‘Morisien’; ‘ledikasion’;
‘bien’ ets.
z         zape, zozo, tapaz, lapoz, … N.B pa konfonn li ar ‘s’. Ekzanp: ‘pwason’ ek ‘pwazon’

DEKOUPAZ MO DAN FRAZ
Kan nou finn konn bien bann son ek bann sign/grafem ki mars ar zot, lerla enn lot zoli travay koumanse. Kouma desinn frontier enn mo? Ki reg bizen swiv pou met lespas blan ant bann mo dan enn group mo ousa enn fraz?
Kifer mo ekrir ‘dimoun la‘ me pa ‘dimounla’? Mo lexperyans dir mwa ki ‘la’ li kapav enn silab, enn artik defini, enn adverb ousa enn mo ki form parti determinan demonstratif.
latab la (artik defini)
Met li la (adverb)
Sa bann latab la (sa … la form demonstratif)
Donk toumanier la li enn mo separe. Me dan ka latab kifer mo pa ekrir la tab? Mo kone kapav dir enn latab, de latab, trwa latab ets. Donk la li enn silab dan mo latab.
Mo osi konn enn mo tab (pou fer miltiplikasion). Sa konfirm mo intwision ki tab ek latab de mo diferan.
Amizir mo ekrir, mo pran bann desizion lor form ki bizen donn bann mo. Sak dimoun ki ekrir enn nouvo lang li amenn so blok, detay bann kontour ar sizo frwa e dousma-dousma skilptir la pran form. Lekritir li enn travay kreasion. Lepep konstrir lang parle, intelektiel konstrir lang ekri e kan ena enn relasion intim ant sa de group la, sivilizasion avanse. Ena enn lozik deryer manier mo ekrir sa bann mo la: amizir, asterla, baprrebap, koumadir, detoutfason, fodepa, lelandime, sannfwala, savedir, setadir, toulezour, toumanier, vadire, zedsenn ets.
Nou pran mo detoutfason . Kifer pa ekrir li detout fason sirtou ki fason li enn mo par limem dan Morisien? Parski detout li pa tini par limem. Li fonksionn kouma enn prefix, parey kouma toule dan toulezour.
Tiabon letan ou lir sa, ou’si ou fer enn travay lor manier ekrir bann mo. Sa demars la zame li arete parski enn lang li dinamik.
Peyna zis dekoupaz bann mo. Ena osi kestion ponktiasion. Kan met pwen, pwen-vigil, virgil, pwen exklamasion, tredinion, braket, gilme, apostrof, let kapital ets.? Eski li neseser servi apostrof dan pa’le, nou’ale ousa ekrir pale, nouale  (nwale)? Kan nou koze nou retresi bann mo. Olie dir mo finn fini, nou dir mo’nn fini. Kouma pou ekrir li: mo’nn? monn? … Travay lor enn lang zame fini. Nou konesans ponktiasion pou Angle ek Franse ed nou me parfwa realite lang Morisien dimann ki nou fer plis atansion ar itilizasion virgil.

GET SA 2 LEKZANP LA:
1. Mo papa so frer li li al travay pli boner.
2. Mo papa so frer, li, li al travay pli boner.
Lekel ou trouv meyer?

Continue reading “LITERESI AN MORISIEN EK ANGLE”

FORMASION TREYNER DAN LITERESI BILENG

PREPARE PAR DEV VIRAHSAWMY

© DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

LESON 1

ENTRODIKSION
KI ETE ENN LANG?

• Enn lang se enn enstriman ki servi lavwa pou kominike. Nou kapav kominik nou lide, nou santiman ets.
• Li osi enn enstriman ki ed nou pou panse. Si nou pa ena enn lang, nou pa pou kapav reflesi kouma bizen.
• Enn lang ed nou pou viv dan sosiete. Donk li enn enstriman sosializasion.

KI ETE ENN LANG MATERNEL (L1)?

Limem premie lang ki nou servi ar nou paran, dan nou fami, ar nou lantouraz. Kreol Morisien li lang maternel 90% dimoun dan Moris. Akoz sa li meyer apel li Morisien. Kreol Rodrige li lang maternel 100% dimoun dan Rodrig. Akoz sa meyer apel li Rodrige.

KI ETE ENN DEZIEM LANG (L2)?

Se enn lang ki nou pa servi souvan me dan lakel nou kapav debrouye. Ena enpe Morisien ek Rodrige ki kapav debrouye an Franse. Franse vinn zot L2.

KI ETE ENN LANG ETRANZER?

Enn lang etranzer se enn lang ki enn Morisien ousa enn Rodrige pa kone ek pa servi. Angle li enn lang etranzer pou gran mazorite Morisien ek Rodrige parey kouma Inndi, Ourdou, Mandaren, Italien ets.

KI ETE ENN LANG ANSESTRAL?

Li lang ki nou anset ti koze avan zot vinn Moris ou Rodrig. Bojpouri, Telegou, Tamil, Aka ou Marati zot bann lang ansestral.

KI ETE ENN LANG OFISIEL?

Li lang ki lalwa servi; ki servi pou roul biznes gouvernman ets. Angle li lang ofisiel Repiblik Moris. Li enportan ki tou bann dimoun dan Moris ek Rodrig zot konn lir ek ekrir Angle.

KI ETE LITERESI?

Li vedir kapasite lir ek ekrir enn lang. Kan nou konn koz enn lang eski savedir ki nou konn lir ek ekrir li? Kan nou zis konn koz enn lang li vedir ki nou ena 2 don, 2 konpetans, 2 skil: nou kapav ekoute ek nou kapav koze. Foul konesans enn lang dimann 4 konpetans/skil.
• Ekoute
• Koze
• Ekrir
• Lir

KI PLI FASIL?

Ki pli fasil? Aprann lir ek ekrir enn lang ki nou konn koze ousa aprann lir ek ekrir enn lang ki nou pa konn koze? Dan bann pei devlope dimoun aprann lir ek ekrir lang ki zot konn koze ek konpran dabor; apre zot aprann koze, lir ek ekrir enn deziem lang ousa enn lang etranzer. Dan Moris ek Rodrig, nou pa aprann lir ek ekrir lang ki nou konn koze ek ki nou konpran. Nou koumans aprann lir ek ekrir 2 ousa 3 lang ki nou pa konn koze ousa konpran. Akoz samem boukou Morisien ek Rodrige pa konn lir ek ekrir. Sa bann dimoun la zot fasilman tom andeor sime dan povrete ek mem dan krim parfwa. Dan Moris ek Rodrig tou dimoun koz Morisien ek Rodrige respektivman. Enn bon ledikasion bizen servi sa 2 lang la pou aprann lir ek ekrir. Apre kapav aprann lezot lang. Boukou dimoun panse ki Morisien ek Rodrige zot pa bann lang, ki zot bann lang kreol. Ena mem dir ki zot bann patwa.
Morisien ek Rodrige zot pa bann patwa me li vre ki zot de lang kreol.

KI ETE ENN LANG KREOL?

Kan dimoun dan enn landrwa koz diferan lang, ar letan, dousma-dousma enn nouvo lang ne. Sa lang la li enn lang metis. Parey kouma kan enn fam Sinwa ek enn zom Afriken zwenn e gagn zanfan, zot zanfan pou ni Sinwa, ni Afriken me enn nouvo kalite dimoun, enn metis. Dan Repiblik Moris ena 3 lang kreol: Kreol Morisien, Kreol Rodrige ek Angle. Wi, Angle ‘si li enn lang Kreol. Akoz sa, enn dimoun ki konn 4 skil Morisien ek Rodrige (ekoute, koze, lir ek ekrir), li pou kapav aprann Angle lor vites. Akoz samem nou program li apel LITERESI BILENG. Nou obzektif se fer tou Morisien ek Rodrige konpran, koze, lir ek ekrir zot lang ek Angle. Apre zot kapav fasilman aprann lezot lang kouma Franse, Inndi ets.
Continue reading “FORMASION TREYNER DAN LITERESI BILENG”