TESTAMAN ENN ENDO-KREOL

TESTAMAN ENN ENDO-KREOL

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Dan so liv “Creating The Creole Island, Slavery in Eighteenth-Century Mauritius” Megan Vaughan, Profeser Istwar Commonwealth dan Liniversite Cambridge donn enn definision kler seki li konpran par enn lil Kreol. “… by ‘creole’ I simply mean that the island, without natives, has always been the product of multiple influences, multiple sources, which to differing degrees merge, take root, and ‘naturalize’ on this new soil.” (paz 2) Maren lor bato Olande, maren lor bato Franse, esklav depi Madagaskar, les ek lwes Lafrik, bann ofisie ‘Compagnie des Indes’, imigran Franse, kouli depi Lazi, fona ek flora etranze finn aprofondi kreolite nou pei. Repiblik Moris li enn pei Kreol. Li ni ‘La Petite France” ni ‘Little India’. Zame li pa pou vinn enn Kalifa. Kouma mo finn deza dir dan enn poem ‘Nou Tou Kreol Isi’

Endo-Kreol, Afro-Kreol,
Euro-Kreol, Sino-Kreol;
Kreol krwayan, Kreol ate;
Endo-Kreol Endou / Kretien;
Endo-Kreol Mizilman ‘si;
Afro-Kreol Kretien / Rasta;
Afro-Kreol Mizilman ‘si;
Euro-Kreol Kretien / Endou;
Euro-Kreol Mizilman ‘si;
Sino-Kreol Boudist / Kretien;
Sino-Kreol Mizilman ‘si;
Endo-Afro-Euro-Sino
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.

Lor sa lil Kreol la enn lang Kreol finn devlope. Ki ete enn lang Kreol? Anou get ansam ki Profeser David Crystal ena pou dir lor sa topik la. Dan so liv “The English Language” (The Cambridge Encyclopedia) li dir kare-kare ki Angle li enn lang Kreol (paz 32). Ala so definision pijinn ek lang Kreol (paz 346).

PIDGINS AND CREOLES

Continue reading “TESTAMAN ENN ENDO-KREOL”

SI REMY TI VIVAN ZORDI …

SI REMY TI VIVAN ZORDI …

(REGAR ENN POET)

Mo entervansion, li ni siyantifik, ni istorik. Li regar enn poet lor enn paz nou istwar. Malgre ki mo pa konn boukou kiksoz lor Remy Ollier, mo bizen rekonet ki detrwa paz ki mo finn lir lor li finn chombo mo limazinasion. Ala enn model pou nou! Malgre difikilte lavi, li pa ti dekouraze. Li ti travers toufann pou konstrir so prop personalite, so prop idantite ek so prop desten.
So mama ti enn esklav afransi. Eski Remy ti onte ki ti ena disan Afriken dan so lavenn? Mo pa kwar. Mo pli sir ki si li ti vivan lepok France Gemon, ansam ar sa gran poet-santer la li ti pou sant:

Mama mo zoli mama
Fer kone tomem mo mama;
Kantmem to(?) seve krepi,
Mo(?) seve malbar
Napa fer nanye;
Kantmem mo(?) seve krepi,
To(?) seve malbar
Napa fer nanye.

(Sori, si mo memwar pe lok-loke. Mo ti apran sa sante la bien-bien lontan kan mo ti ankor zanfan.)

Dan 19em siek ti apel bann metis kouma Remy Ollier, ‘zandkouler’ me li neseser konpran orizinn ek devlopman sa mo la. Dan 18em siek ‘zandkouler’ ti expresion ki ti servi pou dekrir bann nwar lib (free-blacks) e pou bann metis Ero-Afriken, ti pe servi term milat (mulatto) ki ti enn term pezoratif. Amizir lalit bann metis Ero-Afriken ti pe avanse, zot ti apropriye term ‘zandkouler’ e term ‘kreol’ ti vinn kouran pou klasifie ban nwar Afriken. Kestion ki vinn dan mo latet se: Si Remy Ollier pa ti mor zenn kan li ti ena zis 28 an, eski li ti pou fer enn lalians ar bann blan ki ti ena pouvwar ekonomik, politik ek ideolozik ousa kouma serten ‘zandkouler’ li ti pou devlop bann lien ar bann desandan esklav ki ti klasifie kouma ‘kreol’. Mo pa ena repons.

Continue reading “SI REMY TI VIVAN ZORDI …”