SANTE MO TATA/ MY GRANDAD’S SONG

SANTE MO TATA/ MY GRANDAD’S SONG
PAR/BY TAZ VIRAHSAWMY-COY

©Taz Virahsawmy-Coy

Nou tou nou ne, nou viv, nou mor
Me nou vwayaz diferan.
Par ki sime nou pou pase?
Samem question enportan!
Enn gran bolom finn kompran ki
So lafors li dan so fami.
Li donn so leker so bann zanfan
Pou ki zot kapav fleri.

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Li enn Mari, enn Papa, enn Granper
Me avan tou li enn zanfan later.
Zame li pa finn perdi so rasinn;
So bann valer ankre dan so leker;
Poezi koul dan so lavenn.
Kreasion peyna sekre pou li;
Li enn lalimier ki ed mwa trouve
Kan mo Lemonn vinn nwar

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

16 Mars 2017

DAYRI DERNIE FERLONG

DAYRI DERNIE FERLONG

POU TAZIOU, YANNDOU EK RASHOU

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

 

ENTRODIKSION

Mo kontan dir mo pe galoup dernie ferlong. Anverite depi enpe letan mo finn aret galoupe ousa joge. Souvan mo pe zis trenn-trenn mo lipie ler mo pe mont promenad Rolan Arman pou al Rozil parey kouma masinn nimero 17 lepok ti ena tren. Malgre sa mo kontan servi expresion ‘galoup dernie ferlong’ kikfwa parski li fer mwa rapel letan lontan kan mo fami ti amenn mwa Sannmars pou get lekours Medenn e mo ti tann mo papa ek tonton dekrir seval favori so performans dan dernie ferlong. Mem si parfwa douler pens mwa, mo kontan ki mo pe ‘galoup’ dernie ferlong bien lantman. Sa pe donn mwa plis letan pou ekrir mo dayri.
Kifer mo pe koumans sa dayri la? Pa parski mo ena kiksoz enportan pou dir. Mo finn fini dir seki mo ti ena pou dir dan poem, lartik, tizistwar, pies teat, novela, roman, tradiksion tex literer sekiler ek relizie. Sel fason mo ena pou monitor seki pe pase dan mo latet ek mo leker ler mo pe ‘galoup dernie ferlong’.
Se osi enn fason spesial dir mo 3 tizanfan (Taziou, Yanndou ek Rashou) ki mo ete. Se mo fason dir zot komie zot enportan pou mwa. Komie mo sagren pou kit zot dan enn lemonn kot lavi pou vinn plizanpli difisil akoz global warming ek so sanzman klimatik; akoz kipidite, egoism bann ki kontrol lekonomi; akoz nou planet ki bien malad parski olie okip so biennet nou viol li pou tir tou zi.
Mo espere ki mo Taziou, Yanndou ek Rashou pou, malgre tou, fer tou pou sem lavi ek kiltiv boner dan zarden Bondie.

Dev Virahsawmy
23.09.2014
Continue reading “DAYRI DERNIE FERLONG”