LATER 7 KOULER

LATER 7 KOULER

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

KAISE BELONA 2

Kan berze nepli protez annyo,
e sadou pe fer krim dan berso;
kan lekol napa donn lekleraz
me plonz zanfan dan pit kafouyaz;
kan legliz napa konn gid nou pa
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan lerwa Salomon divage
e Rachel so plore res mouye;
kan Noe so rado pran dilo
e Zozef pe desir so palto;
kan Aya finn fini vinn pagla
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan progre met kostim roupi-sou,
devlopman dan lesiel pe pers trou;
kan sikse kas pake nikleer
e viktwar pe beni nou maler;
kan pouvwar dan lame bachara
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan servi Zezikri pou modi,
souy malang ar sari Dropadi;
kan alim sanbrani ipokrit,
kan partaz parrsadi pou fer kit,
kan sakre finn nwaye dan paysa
kaise belona do koko, kaise belona?

WI ENN GRAN PEI …

Kot imitasion pas pou kreasion,
fer vadire pran plas obzervasion;
kot touk-touk parsi e kol-kol parla
fer sanblan partou ki samem lafwa
laba mem, baba, mo lonbri ete.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Kot lamare ot manz pie tamaren
e bef, vas, kabri patoz dan basen,
pa zeometrik pe fer lasansion
lor fron Piterbot san transpirasion
laba mem, baba, mo lespwar ti’ete.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Kot mil verb rasi kas ledan lespri,
routinn karyate andormi Shakti,
lalinn san lamson desann so kalson
pou vers so pwazon dan Trou Fanfaron
laba mem, baba, ‘enn fwa dan’enn pei’.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Enn fwa dan’enn pei ti’ena Ti Rajou,
Ti’ena Bay Abou ek Tonton Toulsi;
enn fwa dan’enn pei, boukie banane
ti larg petal lor pou anons dime.
Laba mem enn fwa mo ti kwar kikfwa.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

ODEK 2

Odek,
lalinn laba pe zigzage, enn gro zetwal pe aval li;
soley pe perdi so petal ki grene kouma vit kraze;
larkansiel ki finn gagn enn fit pe pandi ar lakord enn wit.
Gro zero manz ti zero, samem nou takdir mo bayo.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Laflam pe griye Makabe e so soufrans pe touf lesiel;
lasid pe ekrir ar lank rouz lor ros lagal Montagn Signo;
lasann pe anvole partou, ranpli poumon ar lamor gri.
Gro zero manz ti zero, nou dal pa pe kwi do matlo.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Disel finn fini bwar lamer, leponz pe bronze lor disab;
niaz lao gagn lafiev karant, pe rod meksinn dan koray mor;
enn dernie dofen pe kriye, peyna zorey pou ekout li.
Gro zero manz ti zero, dife dan langka mo frero.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Nou bann zanfan pa rapel yer, zot viv dan zordi permanan
e zot refiz get pli divan – pou zot dime pa ekziste.
Ayo ki erer nou finn fer? Nou finn fer lavi vinn lanfer.
Gro zero manz ti zero, tou finn vinn golmal mo dalon.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Continue reading “LATER 7 KOULER”

DROPADI – nouvo version

LIBRETO ENN TRAZI-KOMEDI MIZIKAL
ENSPIRE PAR MAHABHARATA.
DROPADI

©Dev Virahsawmy Foundation

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

PREFAS

Apre ‘Zozef Ek So Palto Larkansiel’ (1981) ki ti enspire par Ansien Testaman e ki ti devlop enn senbol politik, larkansiel, kom soubasman pou konstrir nasion Morisien, mo ti al rod enn lot senbol dan enn lot tex relizie, Mahabharata. Dan sa liv la mo ti dekouver lafors Dropadi ki ti tini 5 frer Panndava ansam ar so lespri ek so lekor.

Apre lexperyans ‘Zozef’ mo ti ekrir libreto enn trazi-komedi mizikal ki depi plis ki 35 an pe dormi dan enn tirwar. Me ‘ZOZEF 2014’ finn donn mwa anvi revizit ‘Dropadi’ e fer detrwa ti retous. Kikfwa kan sa travay la fini, ‘Dropadi’ pou retourn dan so tirwar pou enn deziem vwayaz 35 an. Me pa fer nanye!

Enn zour kitfwa bann zenn pou gagn anvi servi sa materyo la pou dir zot aspirasion. Konfli ant zanfan de frer (Panndou ek Dritarashtra) fer nou rapel tou bann zistwar zenosid kot imen touy imen. Pourtan tou imen ena mem anset. Nou tou sorti Lafrik.

Eski bote larkansiel ki tini 7 kouler ansam ek lentelizans leker Dropadi ki tini 5 frer ansam pou kapav ed nou pei vinn enn repiblik miltirasial ek miltikiltirel, toleran ek zenere? Letan pou dir.

Avek experyans ki letan amene, mo santi ki bann azisteman finn vinn neseser pou ki kreasion la reponn lapel REPIBLIK MARITIM MORIS dan 3em milener.

D.V

Avril 2017

 

BANN PERSONAZ

BANN PANNDAVA

LARENN KOUNTI, mama Karna ek 5 frer Panndava;
5 FRER PANNDAVA:
• YOUDISHTIRA
• BIMA
• ARJOUNA
• NAKOULA
• SAHADEVA
DROPADI, fam 5 frer Panndava

BANN KAWRAVA

LERWA DRITARASHTRA
LARENN GANNDARI
DARYODANA, lider Kawrava
SANNDIAYA, frer Daryodana
SHAKOUNI, tonton Daryodana
VIDOURA, konseye lerwa; li osi tonton bann Panndava ek bann Kawrava
KARNA, zanfan Larenn Kounti ki mars ar bann Kawrava

BANN LEZOT PERSONAZ

NARATER
KER FAM
LAVWA FAM
LAFOUL
ENN ZENN TI GARSON
VIE CHACHA
VIE CHACHI
BANN ZANFAN
ENN TIFI
ENN POLISIE
BANN DIMOUN
ENN MESAZE RWAYAL
BANN GROLEBRA KAWRAVA
SEF GROLEBRA KAWRAVA

PROLOG

DROPADI FINN NE

(Lamizik solanel kouma lapriyer)

NARATER
Ver leker istwar letan tourn so far
Pou depoz so zerm dan vant marenwar;
Lekor kont lekor dan enn mem frison
Zot pe donn nesans zot prop kreasion.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Dan lebra istwar letan bourzone,
Toulede lekor tranble, frisone;
Lekor kont lekor, letan ek listwar
Pou akous ansam pwazon dezespwar.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lor lezel istwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lame dan lame, letan ek listwar,
Pou seki trouv kler zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Letan ek iistwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later, gran ser silansie.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

Continue reading “DROPADI – nouvo version”