TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

18 SEPTAM 2018

Li enn gran soulazman
Kan nou kone, anfen,
Ki nou ete.
Konesans donn liberte.
Tou imen lor later ena mem anset:
200 Afriken ki plis ki 50,000 banane desela
Ti kit Lafrik pou peple lemonn.
Nou rasinn dan Lafrik.

Later Moris li enn later Kreol.
Depi 400 banane, imigran sorti partou
(Lerop, Lafrik, Lenn, Lasinn)
Nou pe transform nou lil Kreol.
Nou tou nou Kreol;
Nou ena 2 lang Kreol:
Morisien ek Angle.

Nou viv dan enn repiblik maritim:
Nou ena 2,200 km2 later ek
2.3000,000 km2 lamer.
Lavi sorti dan dilo;
Nou sivilizasion pou grandi dan dilo.
ENN GRAN DESTEN!
Aster mo kone ki mo ete.
Enn Indo-Afriken-Kreol
Ki kontan later,
Ki pa per lamer.

19 SEPTAM 2018

Mo finn viv enn zoli lavi
Ar so bon ek move moman
Tranpe dan dilo sakre lamour,
Lamour Bondie;
Lamour Loga;
Lamour mo zanfan ek tizanfan.
Sak bon ek move moman
Finn ouver mo lizie
Pou konpran mo karrma.
Mo nepli per lamor
Parski li koumansman
Enn lot lavi.
Moksha ou nouvo nesans?
Pa kone.
Me mo atma kone.

Enn ti reflexion:
An Morisien, ki mo pou servi pou ‘atma’?
Mo servi ‘nam’; ena lezot ki servi ‘lam’.
‘Nam’ ek ‘lam’ zot ena plis ki enn sans.
“Zis minwi, bann nam kit zot tom.”
‘Nam’ se enn lespri malefik ousa tortire.
An Angle apel sa ‘ghost’.
“Li enn nam sinema.”
Savedir li kontan al sinema.
Akoz sa ena dimoun ki prefer servi mo ‘lam’.
Tou nam pa malefik.
Ena nam ki gid nou larout.
An Angle apel sa ‘Holy Ghost’.
Akoz sa mo trouv ‘nam’ plis korek
Parski ‘lam’ li kapav osi enn zouti
Ki servi pou koupe-transe,
Pa zis pou raze.

Mo pe viv enn zoli lavi.
Dimoun pe koumans aksepte
Ki nou viv lor enn lil Kreol
Kot nou koz 2 lang Kreol:
MORISIEN ek ANGLE.
Nou tou nou bann imigran
Lor enn lil Kreol.
Samem baz nouvo dime.
Samem soubasman
Pou konstrir NASION MORISIEN.
Malgre difikilte,
Malgre dife dan lorizon,
Ena lespwar.

Continue reading “TIPATIPA VER GRAN LALIMIER”

LIFE IS A CONTRADICTION

LIFE IS A CONTRADICTION

150 years ago, a great man looked at our language
Differently.
His name was Charles Baissac.
The science of language has much evolved since.
Yet some people, who know better of course,
Refuse change and evolution.
50 years ago, some people,
Who thought they knew better,
Refused freedom from foreign rule.
Today, these very same wise guys
Together with certain have been champions of freedom,
Now deny the need for change.
Nation building is a lunatic dream!
Mauritius is Petite France, FULL STOP!
Mauritius is Little India, FULL STOP!
Mauritius, a creole island? COME OFF IT!
English, a creole language? DON’T BE STUPID!

Those early nitwits who study, write on and write in
Mauritian
Will soon be gone
But efforts to build a nation
With a national language,
A national culture
And a national purpose
Will resist backward-looking fanatics.

And the fight will go on
Between opposites
For life is a contradiction.

Date: 01.09.18