MAD INNSAANN

MAD INNSAANN

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION – The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Ti’ena trwa nanar,
Penkou, Makrrou ek Namou,
Ki ti triyang tou,
Ki ti kouyonn tou,
Gran exper dan pas bagou
Dan pei Katar.

Me dan bann baitka
Pagla ek fatra sante,
Remersie Bondie
Ki donn zot lazle
Pou donn bann bourik manze
Ar zot makacha.

Partou chouchoundarr
Later, lezer ek lamer
Pe trouv lalimier
Dan nwar epeser
Enn gran tapi Lisifer
Ki nouri garrbarr.

Bann Penkou, Makrrou,
Namou ek zot bann chokra
Kwar ki Nirvana
Finn fini met ba
Nouvo youg ek douniya
Pou fer labous dou.

Ar linet roupi
Li pa fasil pou zot ‘voir’
Ravaz dezespwar
Dan nam zanfan marenwar
Ki pa kapav kwar
Dime pou zoli.

26.06.2017

 

ENN POGNE GOLMAL

ENN POGNE GOLMAL

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION – The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

(KAN KOZE POU LABOUS PA PI)

1. Aret fer to senn!
Katrovendiznef pou enn,
Leres gagn zis enn.

2.Lor later frengan
Olie nouri nou zanfan,
Nou ranz nik larzan.

3. Lalwa finn large
Lasenn dan lame-lipie
Me pa dan panse.

4. Grolizie Tivant
Toultan gore, pa envant.
Ar gonaz plen tant.

5. To kwar to’enn gro kous!
Kifer to bous to labous
E servi to pous?

6. To viv dan dilo
Me dan naze to’enn lalo
Net anbalao.

7. To kamwad anba.
Olie efas so traka
To nek zis pans twa.

8. Pou enn gous zwisans
Kot nwizans nouri vanzans
To’nn touy lesperans.

9. Manti! Pa manti!
Lagli, gabzi pe nouri
Profi tilespri.

10. Roupi bous lespri,
Parfim kadav santi pi,
Pentir verdigri.

23.06.2017