LES TO ZARDEN KOZE/LET YOUR GARDEN SPEAK

LES TO ZARDEN KOZE

LET YOUR GARDEN SPEAK

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION – The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Mersi Google pou bann zimaz/Thank you Google for the pictures

Pou mo bann aryer tizanfan ki pa’nkor ne.

Mo finn pran prete ar zot seki mo pe konsome,
Me pardonn mwa si mo pa reysi rann zot
Trezor zot finn pret mwa.
Bondie ti donn nou enn zoli zarden
Me nou’nn fer li vinn enn simitier.
Ayo mo bann zoli zanfan!
Eski pou ena fler
Dan zot douniya?

For my not yet born great grandchildren.

I have borrowed from you what I’m consuming
But forgive me for not giving back
What belongs to you.
The Lord gave us a beautiful garden;
It’s now a graveyard.
Dear, dear children,
Will there be flowers
In your world?

ORPHELIA:

There’s fennel for you, and columbines: there’s rue for you; and here’s some for me: we may call it herb-grace o’ Sundays: O you must wear your rue with
a difference. There’s a daisy: I would give you some violets, but they withered all when my father died: they say he made a good end,–
(Hamlet, Act IV scene V)

ANTIRYOM

Parski antiryom pran boukou letan avan deperi
Li finn vinn senbol ospitalite dan tou nou lespri.
Li pa zis zoli, ena long lavi, li amenn lasans;
Li fer soy boure, garanti boner e donn abondans.
Nou trouv li partou kan pe selebre nesans ek lamor;
Sikse ek defet; koumansman karyer; kan ariv dan por.
Tann dir ki dan ben so fey ek so fler donn lekor frison
Me fer atansion parski zot kapav donn iritasion.

ANTHURIUM

Anthurium, because it lasts for a long time
Is in people’s minds a welcome sign.
It brings forth luck, long life in beauty;
Drives out bad luck, gives joy and plenty.
It celebrates birth and death;
Success and failure, start and finish.
Flower and leaf may sooth your bath
Watch it! There may be hitch and itch.

Continue reading “LES TO ZARDEN KOZE/LET YOUR GARDEN SPEAK”

POU MO LOGA

POU MO LOGA

Enn ti panse amoure
Pou enn fam ki merite.

FLER ROZ

Tou dimoun admir mo bote
Dan lamour ek dan lamitie,
Dan sekre ek dan gratitid,
Par lamod ek par labitid.

Mo rant dan biznes parfimri;
Mo prezan dan farmasi ‘si;
Kont problem mo enn bon mexinn,
Dan mo fri ena vitaminn.

Mo ena petal ki zoli
Me tansion ena pikan ‘si.

Lager Roz! Ena servi mwa pou lager;
Ziliet servi mwa pou dir lamour senser.